РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАВЛИКЕНИ
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2010г. до 31.01.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 401/2009, I състав По ЗД по пътищата Т.С.Т. РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 06.01.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА НП №718 от 27.08.2009г. на началника на РУ на МВР гр.Павликени ,с което на Т.С.Т. с ЕГН ********** *** на основание чл.174 ал.3 пр1 от ЗДвП му е наложена глоба от 600лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 13 месеца и на основание чл.183 ал.2 т.1 пр.2 от ЗДвП му е наложена глоба от 20лв-всичко глоба в размер на 620лв. и лишаване от право да управлява МПС за 13 месеца, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВТАдм.С в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
2 Брачно дело No 476/2009, II състав Развод и недейств. на брака Е.А.Ф. Ф.Б.Ф. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 07.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Е.А.Ф. ***, постоянен адрес гр.Павликени, ул."Княз Дондуков"№59, вх.В, ет.2, ап.6, ЕГН ****`181439 и Ф.Б.Ф. ***, ЕГН **********, сключен на 12.04.1981 год. в гр. Павликени, поради разстройство на брака.
ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Е.А.Ф. да носи предбрачното си фамилно име - ИЛИЕВА.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА претенцията на Ф.Б.Ф. ***, ЕГН ********** да му бъде предоставено семейното жилище.
ОСЪЖДА Ф.Б.Ф. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса по допускане на развода в размер на 25лв./двадесет и пет лева/ по сметка ***, както и 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
3 Брачно дело No 582/2009, II състав Развод по взаимно съгласие С.С.А.,
Л.Х.А.
  Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 07.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между С.С.А. ***0, ЕГН ********** и Л.Х.А. с **********,***, сключен на 23.06.1997г. в гр. Павликени, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, без да издирва мотивите за прекратяване на брака.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51 от СК, по силата на което ПОСТАНОВЯВА:
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете Християн Лъчезаров А. с ЕГН ********** на майката С.С.А., като за бащата се определя свободен режим на лични отношения, както и да взема детето при себе си за един месец през лятото, когато майката не е в законен платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА Л.Х.А. с **********,*** да заплаща на малолетното си дете Християн Лъчезаров А. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител С.С.А., месечна издръжка в размер на 100лв. /сто лева/, считано от датата на постановяване на развода до настъпване на законни причини за изменяването или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва по чл. 89 от СК върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Павликени, на ул."Асен Златаров"№5, се предоставя на Л.Х.А..
В индивидуален дял на Л.Х.А. с ЕГН ********** СЕ ВЪЗЛАГАТ и стават негова изключителна собственост следните недвижим имот и моторни превозни средства:
1. Лек автомобил "Фиат Брава", с рег. №ВТ 3384 ВА, рама № ZFA18200004057673, със застрахователна стойност 500 лв.
2. Апартамент №10/десет/, находящ се на ІІ/втори/ етаж в жилищна сграда, построена върху общинска земя в УПИ ХІІ-427/дванадесети римско за четиристотин двадесет и седем/ в кв.52/петдесет и две/ по ПУП на гр.Павликени, със засторена площ 105 кв.м./сто и пет кв.м./, заедно с прилежащите му избено помещение от 34.14 кв.м. и таванско помещение от 32.10 кв.м. Данъчната оценка на имота е 10000лв.
За уравнение на дела на съделителката С.А., Л.Х.А. й е заплатил предварително сумата от 1500лв.
ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака С.С.А. да носи предбрачното си фамилно име - ТОДОРОВА.
ОСЪЖДА Л.Х.А. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса по допускане на развода в размер на 25лв./двадесет и пет лева/, ДТ върху стойността на дела си поделеното имущество в размер на 180лв./сто и осемдесет лева/, ДТ върху присъдената издръжка в размер на 72лв./седемдесет и два лв./ по сметка ***, както и 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА С.С.А. да ЗАПЛАТИ държавна такса върху стойността на дела си в размер на 30лв./тридесет лв./ по сметка ***.
Решението не подлежи на обжалване.

 
4 НАХД No 470/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.Д.Л. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 07.01.2010г., в законна сила от 28.01.2010г.
ПРИЗНАВА А.Д.Л. ***, родена на ***г***, ромски произход, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, безработна, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че за периода от м.май 2009г. до момента самоволно задържа при себе си ждо дете, ненавършило четиринадесет години -А.Ю.К. с ЕГН ********** и не го връща на родителите му.
ОСВОБОЖДАВА А.Д.Л. ***, родена на ***г***, ромски произход, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, безработна, ЕГН ********** от наказателна отговорност по воденото срещу нея дознание N470/2009г. на РУ на МВР гр.Павликени на основание чл.78а от НК и й НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 500/петстстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 15 дневен срок от съобщаването му.


А.Д.Л.
ВИНОВНА в това, че за периода от м.май 2009г. до момента самоволно задържа при себе си ждо дете, ненавършило четиринадесет години -А.Ю.К. с ЕГН ********** и не го връща на родителите му.
ОСВОБОЖДАВА А.Д.Л. ***, родена на ***г***, ромски произход, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, безработна, ЕГН ********** от наказателна отговорност по воденото срещу нея дознание N470/2009г. на РУ на МВР гр.Павликени на основание чл.78а от НК и й НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 500/петстстотин/ лева.

Мотиви от 07.01.2010г.
 
5 Гражданско дело No 397/2008, II състав Облигационни искове Х.К.Ц.,
О.Ц.
Х.В.Л.,
Б.М.А.
Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 08.01.2010г.
ОСЪЖДА Х.В.Л., ЕГН ********** и Б.Д.А. /Б.М.А.,Бехтие М.А./, ЕГН **********,***, постоянен адрес гр.Велико Търново, ул."Никола Пиколо"№1 ДА ЗАПЛАТЯТ на Х.К.Ц., ЕГН ********** и О.Ц., ЕГН **********,***, сумата от 1759.26/хиляда седемстотин петдесет и девет лева и двадесет и шест ст./, представляваща разноски по ползване на недвижим имот по договор за наем, ведон със законната лихва върху главницата, считано от 18.12.2008г. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА Х.В.Л., ЕГН ********** и Б.Д.А. /Б.М.А.,Бехтие М.А./, ЕГН **********,***, постоянен адрес гр.Велико Търново, ул."Никола Пиколо"№1 ДА ЗАПЛАТЯТ на Х.К.Ц., ЕГН ********** и О.Ц., ЕГН **********,***, разноски по делото в размер на 591.37лв./петстотин деветдесет и един лв. и тридесет и седем ст./
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
6 Брачно дело No 497/2009, II състав Развод и недейств. на брака З.Л.Д. Д.Г.Д.,
Г.Д.Г.,
С.М.А.
Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 08.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Д.Г.Д. с ЕГН **********,*** и З. ЛЮБЕНОВА Д. с ЕГН **********,***, сключен на 17.08.1991 год. в гр. Павликени, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, без да издирва мотивите за прекратяване на брака.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51 от СК, по силата на което ПОСТАНОВЯВА:
ПРЕДОСТАВА на бащата - Д.Г.Д. с ЕГН **********,*** упражняването на родителските права по отношение на непълнолетното дете Г.Д.Г. ЕГН **********.
ПРЕДОСТАВЯ на майката - З. ЛЮБЕНОВА Д. с ЕГН **********,*** упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете ДЕНИЗА ДЕЯНОВА ГЕОРГИЕВА с ЕГН **********.
ОПРЕДЕЛЯ за двамата родители режим за лични отношения с децата спрямо които не упражняват родителски права както следва: свиждания всяка първа и трета Събота и Неделя от текущия месец от 10:00 часа на Съботния ден до 16:00 часа на Неделния ден, както и две седмици през лятото, когато другия родител не е в законен платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА Д.Г.Д., с ЕГН **********,*** да заплаща на дъщеря си ДЕНИЗА ДЕЯНОВА ГЕОРГИЕВА, чрез нейната майка и законна представителка З. ЛЮБЕНОВА Д. месечна издръжка в размер на 500 лв. /петстотин/ лева, считано от датата на постановяване на развода до настъпване на пълнолетие на ДЕНИЗА ДЕЯНОВА ГЕОРГИЕВА или на законни причини за изменяването или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва по чл. 89 от СК върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане. Издръжка се изплаща по банков път по дебитна картова сметка *** З. ЛЮБЕНОВА Д..
ОСЪЖДА З. ЛЮБЕНОВА Д. с ЕГН **********,*** да заплаща на сина си Г.Д.Г., действащ лично и със съгласието на своят баща и законен попечител Д.Г.Д. месечна издръжка в размер на 100 лв. /сто/ лева, считано от датата на постановяване на развода до настъпване на пълнолетие на Г.Д.Г. или на други законни причини за изменяването или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва по чл. 89 от СК върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане. Издръжка се изплаща по банков път по дебитна картова сметка *** Г.Д.Г..
Родителите да заплащат издръжката по банков път до всяко 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължи издръжка .
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Павликени, на ул. "19-ти Февруари, № 53, представляващо дворно място и къща на съпруга Д.Г.Д..
В индивидуален дял на Д.Г.Д. с ЕГН **********,*** СЕ ВЪЗЛАГАТ и стават негова изключителна собственост следните недвижим имот и моторни превозни средства:
1. Лек автомобил "Мерцедес МЛ 320 СДИ", с рег. № ВТ 8565 АР, рама № WDC1641221A030368, със застрахователна стойност 1 000 лв.
2. Мотоциклет "Хонда" с рег № ВТ 25-76 В.., със застрахователна стойност 400 лв.
3. Лек автомобил "Сузуки" с ДК № ВТ 5460 АК , рама № JSAFJB43V00123303, със застрахователна стойност 450 лв.
4. Цялата МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена площ от 554кв.м. (петстотин петдесет и четири кв.метра), построена в Урегулиран поземлен имот ХVІ (шестнадесет римско) в квартал 29 (двадесет и девет) по сега действащия ПУП на гр.Павликени, целият с площ от 2450кв.м.(две хиляди четиристотин и петдесет кв.метра) при граници на УПИ: улица, УПИ ІІ в квартал 29 по ПУП на гр.Павликени, заедно с всички подобрения и трайни насаждения в този имот, заедно с 2100/6500 ид.части от УПИ VІ в кв.29 по ПУП на гр.Павликени, с данъчна оценка на 95 761,20 лв., както и 2100/6500 ид.части от УПИ ХVІ в кв.29 по ПУП на гр.Павликени с данъчна оценка 70201.40лв.
Стойността на дела на Д.Г.Д. възлиза на 107377.18лв.
В индивидуален дял на З. ЛЮБЕНОВА Д. с ЕГН **********,*** СЕ ВЪЗЛАГА и става нейна изключителна собственост :
Лек автомобил "Пежо 307" с рег. № ВТ 4555 АМ, рама № VF33C9HZC84536777, със застрахователна стойност 650 лв.
За уравнение на дела на съделителката З. ЛЮБЕНОВА Д.Д.Г.Д. се задължава да й заплати сумата от 120 000 лв. /сто и двадесет хиляди лева/, както следва:
-до 31.12.2009г.-сумата от 20 000 лв./двадесет хиляди лв./
-до 31.03.2010г.-сумата 25 000лв./двадесет и пет хиляди лв./
-до 31.06.2010г.-сумата 25 000лв./двадесет и пет хиляди лв/
-до 31.09.2010г.- сумата 25 000лв./двадесет и пет хиляди лв/
-до 31.12.2010г.- сумата 25 000 лв./двадесет и пет хиляди лв/
При неплащане на падежа на всяка една от описаните вноски върху съответната вноска се начислява законна лихва, като при забавено плащане на която и да е вноска с повече от 10 (десет) дни, става предсрочно изискуемо цялото вземане до пълния размер без кредиторката да дължи на длъжника предизвестие. В този случай същата има право да се снабди с изпълнителен лист по реда на чл.417 от ГПК.
Стойността на дела на З. Любенова Д. е 120650 лева.
ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака З. Любенова Д. да носи предбрачното си фамилно име - ЗДРАВКОВА.
ОСЪЖДА Д.Г.Д. ДА ЗАПЛАТИ държавна такса по допускане на развода в размер на 25лв./двадесет и пет лева/, ДТ върху стойността на поделеното имущество в размер на 2160.54лв./две хиляди сто и шестдесет лв. петдесет и четири ст./, ДТ върху присъдените издръжки в размер на 372лв./триста седемдесет и два лв./ по сметка ***, както и 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.
Решението не подлежи на обжалване.

 
7 Гражданско дело No 144/2009, IV състав Други дела ЕТ ПЛАМ-ПЛАМЕН ПАНАЙОНОВ ВПК НЕГОВАНКА- 92 Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 11.01.2010г.
Р Е Ш И :

Обявява, по реда на чл. 362 и сл. от ГПК, за окончателен предварителният договор от 23.03.2007 година, сключен между П.З.П., ЕГН ********** в качеството му на ЕТ "Плам - П.П."*** от една страна, и ВПК "Негованка - 92", със седалище и адрес на управление: с. М., Община П., от друга, по силата на който ВПК "Негованка - 92", със седалище и адрес на управление: с. М., Община П. продава на П.З.П., ЕГН ********** в качеството му на ЕТ "Плам - П.П."*** собствения си недвижим имот: магазин за домашни потреби, ел. материали и дребна железария, заедно със склад към него с площ от 151.93 кв. м., находящ се на първи етаж от масивна сграда на два етажа, построена в УПИ 1-604 в кв. 57 по ПУП на с. М., Община П., отреден за "Потребкооп.", с площ от 1 140 кв. м., с уредени регулационни отношения, при граници и съседи: от три страни улици, УПИ XII-604 и УПИ П-604, както и 1/3 (една трета) ид. част от УПИ 1-604 в кв. 57 с площ от 1 140 кв. м. по ПУП на с. М., община П. за сумата от 6 000 лв., за която сума продавачът дава съгласие да се внесе по сметка ***, гр. В. Търново за погасяване на публични задължения на ВПК "Негованка - 92", с. М., Община П., по иска на П.З.П., ЕГН ********** в качеството му на ЕТ "Плам - П.П."***, БУЛСТАТ/ЕИК 104008497 против ВПК "Негованка - 92", със седалище и адрес на управление: с. М., Община П., ЕИК 814221486, представлявана от Председателя Н.Н. ***, на основание чл. 19, ал.3 от Закона за задълженията и договорите.

ПОСТАНОВЯВА договорената цена 6000 лв. да се заплати от П.З.П., ЕГН ********** в качеството му на ЕТ "Плам - П.П."***, БУЛСТАТ/ЕИК 104008497 по сметка ***, гр. Велико Търново за за погасяване на публични задължения на ВПК "Негованка - 92", с. М., Община П. в ДВУСЕДМИЧЕН СРОК ОТ ВЛИЗАНЕ НА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ В СИЛА.

УКАЗВА НА ОТВЕТНАТА КООПЕРАЦИЯ, че при неизпълнение от страна на ищеца на задължението за заплащане горната сума по сметка ***. 362, ал. 2 от ГПК може да поиска обезсилване на решението.

Дава на ищеца, по реда на чл. 115, ал.2 от ЗС, шестмесечен срок за вписване на решението, считано от влизането му в сила.

Осъжда П.З.П., ЕГН ********** в качеството му на ЕТ "Плам - П.П."***, БУЛСТАТ/ЕИК 104008497 да заплати по сметка ***.20 лв., а по сметка *** - местен данък от 207.41 лв.

Да се впише възбрана върху имота, предмет на обявения за окончателен предварителен договор, като обезпечение на горните вземания за държавна такса и местен данък и преписи на основание чл. 364, ал. 2 да се издават само след заплащането им.


Решението подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
8 Гражданско дело No 349/2009, III състав Други дела В.А.Д.,
П.Н.Д.
Г.П.Б.,
Г.З.Б.
Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 11.01.2010г.
Р Е Ш И :

РАЗВАЛЯ, по реда на чл. 87, ал.3 от Закона за задълженията и договорите, договора оформен с Нотариален акт № 174/04.12.1992, том 8, нот. дело № 2894/92 год. на ВТРС, по силата на който В. Алексанрова Д., ЕГН ********** и П.Н.Д., ЕГН ********** *** са прехвърлили на Г.П.Б., ЕГН **********, през време на брака й с Г.З.Б., ЕГН-********* *** собственият им недвижим имот в с. Долна Липница, общ. Павликени, а именно дворно място от 1400 кв.м., парцел ХІ-485 в кв. 58 по плана на с. Долна Липница, ведно с построените в мястото къща, сайвант, и гараж, при граници и съседи - улица, Иванка Павлева Енева, Кръстена Йорданова Камаркова, Косю Трифонов Енев - срещу задължение на Б. да поеме гледането и издръжката на родителите си, като им осигурява спокоен и нормален живот, какъвто са водили до сега /храна, топливо, дрехи, медикаменти и др./.

ДАВА на ищците, по реда на чл. 115, ал. 2 от Закона за собствеността, шестмесечен срок за вписване на решението, считано от влизането му в сила.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено.

 
9 Гражданско дело No 527/2009, II състав Искове по СК Б.П.Б. П.Б.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ПАВЛИКЕНИ
Докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Определение от 12.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№527/2009г. по описа на ПРС, поради оттегляне на предявените искове.
Определението подлежи на обжалване пред ВТОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
10 НОХД No 515/2009, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Т.П.П. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Споразумение от 12.01.2010г., в законна сила от 12.01.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Х.Д. ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия Т.П.П. - роден на ***г***, живущ ***, бълг. гражданин, неженен, с висше образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********.
и Атанас Филипов - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
Т.П.П. - роден на ***г***, живущ ***, бълг. гражданин, неженен, с висше образование, безработен, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 11.12.2009год. в гр. Павликени, управлявал МПС - лек автомобил "БМВ 318И" с рег. № ВТ 97 - 22 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,37 промила, установена по надлежния ред - с техническо средство "Дрегер 7410" с фабричен номер 0132, поради което и на основание чл. 343 б, ал.1, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
ОТЛАГА на основание чл. 66 от НК така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Възпитателната работа по отношение на подсъдимия в изпитателния срок да бъде възложена на служител от РУ на МВР - Павликени, отговарящ за гр. Павликени.
ЛИШАВА на основание чл. 343г от НК Т.П.П. от правото да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на СУМПС - 11.12.2009год.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият Т.П.П. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

Т.П.П.
ВИНОВЕН в това, че на 11.12.2009год. в гр. Павликени, управлявал МПС - лек автомобил "БМВ 318И" с рег. № ВТ 97 - 22 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,37 промила, установена по надлежния ред - с техническо средство "Дрегер 7410" с фабричен номер 0132, поради което и на основание чл. 343 б, ал.1, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
ОТЛАГА на основание чл. 66 от НК така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Възпитателната работа по отношение на подсъдимия в изпитателния срок да бъде възложена на служител от РУ на МВР - Павликени, отговарящ за гр. Павликени.
ЛИШАВА на основание чл. 343г от НК Т.П.П. от правото да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на СУМПС - 11.12.2009год.

 
11 Гражданско дело No 466/2009, I състав Делби Й.Т.К. Г.Т.К. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 14.01.2010г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Й.Т.К. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес адреса на пълномощника адв.Х.Д. *** и Г.Т.К. с ЕГН ********** *** на следния недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО от 512кв.м.,съставляващ УПИ XIII-297 в кв.64 по ПУП на гр.Бяла черква , при граници:улица,УПИ IV-291, УПИ XIV-296 , УПИ XII-298,всички в кв.64,заедно с построените в имота жилищна сграда,второстепенни и стопански постройки,подобрения и трайни насаждения .
ПРАВАТА за страните са : за Й.Т.К. -1/6 ид. Части от дворното място и 1/4ид.части от построеното в него и за Г.Т.К.- 5/6 ид.части от дворното място и 3 /4 ид.части от построеното в него.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на ищеца за намаляване на завещателните разпореждания в публично нотариално завещание от 04.09.1998г. , вп. №3 т. първи ,н.д. №2033/1998г. в ПРС на Тодор К. ***.,КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 14 -дневен срок от съобщението на страните.

 
12 Гражданско дело No 447/2009, III състав Други дела Й.М.Г.,
А.И.Ц.
ВПК"НЕГОВАНКА-92" Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 15.01.2010г.
ОТМЕНЯВА решенията на Общото събрание на ВПК "Негованка-92", със седалище и адрес на управление с. Михалци, община Павликени, представлявана от председателя Н.Х.Н. с ЕГН **********, проведено на 02.09.2009 г. в с. Михалци, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

ОСЪЖДА ВПК"Негованка-92", със седалище и адрес на управление с.Михалци, община Павликени, да ЗАПЛАТИ на Й.М.Г. с ЕГН ********** и А.И.Ц. с ЕГН **********,***, разноски по делото в размер на 200 /двеста лева/.

Решението подлежи на обжалване пред Великотърновския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


 
13 НОХД No 477/2009, III състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ М.И.Л. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Присъда от 18.01.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.Л., роден на *** ***, живущ ***, бълг. гражданин, неженен, с основно образование, неосъждан, механизатор при ЕТ "Серго" с. Лесичери, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2009год. в с. Лесичери, общ. Павликени противозаконно повредил чужда движима вещ - локомотив № 44 - 123, собственост на БДЖ ЕАД като нанесъл щета на стойност 2 646, 60 лв., поради което и на основание чл. 216, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПРИЗНАВА същия подсъдим със снета по делото самоличност ЗА ВИНОВЕН в това, че по същото време и на същото място управлявал МПС - лек автомобил "Рено 19" с ДК№ ВТ 40 - 77 ВК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,45 промила, установена по надлежния ред с техническо средство "Дрегер 7410" с № 0132, поради което и на основание чл. 343 б, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл. 23 от НК едно общо най - тежко наказание измежду така определените на подсъдимия наказания, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА
ОТЛАГА изпълнението на наказанието на основание чл. 66 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на настоящата присъда в сила.
ЛИШАВА на основание чл. 343 г от НК подсъдимия М.И.Л. със снета по делото самоличност от правото да управлява МПС за срок ОТ ЕДНА ГОДИНА, считано от 29.08.2009год.
ОСЪЖДА подсъдимия М.И.Л. със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка ***. разноски по делото, както и пет лева за служебно издаване изпълнителен лист.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

М.И.Л.
 
14 Гражданско дело No 491/2009, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци РОЗИНОВ ЕООД ПАВЛИКЕНИ БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Определение от 20.01.2010г.
прекратява производството по делото на основание чл. 232 от ГПК
 
15 Гражданско дело No 581/2009, III състав Изменение на издръжка Б.Л.Й. Л.З.Й. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 20.01.2010г.
ИЗМЕНЯ по реда на чл. 150 от Семейния кодекс определената със решение № 6 от 20.01.2005 година по гр. дело № 407 по описа на ПРС за 2004 година в полза на Б.Л.Й., ЕГН ********** издръжка в размер на сумата от 10 лв. месечно, КАТО Я УВЕЛИЧАВА с още 90 лв. месечно, както следва:

ОСЪЖДА Л.З.Й., ЕГН ********** *** да заплаща на П.Х.П., ЕГН ********** като майка и законен представител на малолетната Б.Л.Й., още по 90 лв. месечна издръжка, или общо по 100 лв. месечно, считано от 18.11.2009 година до настъпване на законна причина за изменяването или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й заплащане.

Постановява, по реда на чл. 242 от ГПК, предварително изпълнение на решението в частта за присъдената издръжка.

Постановява падеж на задължението за издръжка 18-то число на месеца, за който се отнася издръжката.

Осъжда Л.З.Й., ЕГН ********** *** да заплати ДТ от 144 лв., както и 5 лв. за служебно издаване изпълнителен лист.

Решението, на основание чл. 315, ал. 2 от ГПК подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновски окръжен съд в двуседмичен срок от днес.

 
16 НАХД No 489/2009, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ С.М.М. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 21.01.2010г.
ПРИЗНАВА обвиняемият С.М. ***, Великотърновска област, роден в с.с, с ЕГН ********** , български гражданин, с основно образование, женен, пенсионер, неосъждан за виновен в това, че на 05.10.2009 година в гр. Павликени на кръстовище в между ул. "Г. С. Раковски", "Ловец" и "Бачо Киро" при управление на МПС . л.а., марка "Рено клио" с ДК№ ВТ 2790 АС, негова собственост нарушил правилата за движение по пътищата, а именно на кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на ППС от другите пътища са длъжни да пропуснат ППС, които се движат по пътя с предимство, а водачът М. не е изчакал да премине движещият се по пътя с предимство - "Г. С.Раковски" л.а. "Рено 19" с ДК№ ВТ 5411 ВВ, въпреки че е имал техническа възможност да го възприеме, да спре и да го пропусне - чл. 50, ал. 1 от ЗДвП и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на М.М.М. от с. Алеково, изразяваща се в счупване - изкълчване на дясната мишнична кост, което довело да трайно затрудняване движението на дясен горен крайник със срок на оздравяване около 2-3 месеца, поради което и на основание чл.343, ал.1, буква "б", пр. 2-ро във връзка с чл. 342, ал. 1 от НК, във връзка с чл. 50, ал.1 от ЗДП, вр. с чл. 78А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ по воденото срещу него Дознание N 336/2009 г. на РУ на МВР - Павликени и му НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 500 лева.

ЛИШАВА, на основание чл. 343Г, вр. с чл. 78А, ал. 4 от НК С.М. ***, Великотърновска област, роден в с.с, с ЕГН ********** , български гражданин, с основно образование, женен, пенсионер, неосъждан от правото да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на настоящото решение в сила.

ОСЪЖДА С.М. ***, Великотърновска област, роден в с.с, с ЕГН ********** , български гражданин, с основно образование, женен, пенсионер, неосъждан за заплати по смегка на ПРс сумата от 270 лв. - разноски по делото и 5 лева за служебно издаване изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 15-дневен срок от съобщаването му.


С.М.М.
 
17 НОХД No 513/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.П.Д. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Присъда от 21.01.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.П.Д. роден на *** ***, живущ ***9, бълг.гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.10.2009 г. в с.Стамболово, община Павликени управлявал МПС - лек автомобил "Фиат Уно" с ДК № ВТ 07-24 АР без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление с НП № 244/2009 г. на РУ на МВР гр.Левски, поради което и на основание чл.343 в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК и във вр. с чл.36 и 54 от НК му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.


А.П.Д.
Мотиви от 22.01.2010г.
МОТИВИ ПО ПРИСЪДА N 2/21.01.2010г.
НОХД N513/2009 г. на ПРС

Подсъдимият А.П.Д. ***, е обвинен в това, че на 24.10.2009г. в с.Стамболово, общ.Павликени управлявал МПС без свидетелство за правоуправление, като деянието е извършено в едногодишния срок от административното му санкциониране за същото деяние с НП№244/2009г. на РУ на МВР гр.Левски.
Прокурорът квалифицира деянието като престъпление по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК. Поддържа това обвинение в съдебно заседание и счита, че то е доказано. Моли с оглед предходните осъждания на лицето, включително за престъпления по чл.343в НК и липсата на ефект от наказанието "пробация", да му бъде наложено наказание "лишаване от свобода" към средния, предвиден от закона размер.
Подсъдимият се признава за виновен и дава обяснения по обвинението. Моли да му бъде наложено наказание "пробация".
Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за безспорно установено от фактическа страна следното:
Подсъдимият живее в гр..Павликени, не работи на постоянен трудов договор. Видно от справката при сектор КАТ на ПП при ОДП Велико Търново същият не е правоспособен водач на МПС. За периода 2002г.-м.ІV.2009г. обаче са му наложени седем санкции - глоби за нарушения по ЗДвП. В справката е включено приложеното по делото НП №244/2009г. на началника на РПУ Павликени, с което му е наложено наказание глоба от 300 лева за това, че е управялвал ППС без да е правоспособен водач. НП е връчено на водача на 24.07.2009г. и според заверката на РПУ е влязло в сила на 31.07.2009г. - не е обжалвано. От справката за съдимост се установява, че Д. е осъждан многократно за престъпления против собствеността, като е изтърпявал наказания лишаване от свобода ефективно - по НОХД№75/93г. на ВТОС, №99/94г. на ПРС; осъждан е за данъчно престъпление, за отклоняване от военна служба, престъпление против кредиторите. Налице са и три осъждане за транспортни престъпления - по НОДХ№560/2007г. за деяние по чл.343б, ал.1, по НОХД№109/08г. на ПРС за деяние по чл.343в, ал.1 НК и по НОХД№249/08 на ПРС за деяние по чл.343в, ал.2 НК. За тези престъпления му е налагано наказание "Пробация".
На 24.10.2009г. подсъдимият управлявал лек автомобил "Фиат Уно" с ДК№ ВТ 07-24 АР в с.Стамболово, общ.Павликени, и бил спрян за проверка от дежурен автопатрул на РУ на МВР Павликени. Св.М. познавал подсъдимия и знаел, че не притежава свидетелство за правоуправление, това се потвърдило и от справката с ОДП на РПУ. На Д. е съставен акт за установяване на административно нарушение за управление на МПС без свидетелство, подписан без възражения от водача.
Съдът намира, че с описаното деяние Д. е осъществил състава на престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК - управлявал МПС без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние /с цитираното по-горе наказателно постановление на РУ на МВР Левски/.
От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл.
Отегчаващи вината обстоятелства съдът - наличието на предходни осъждания и административни наказания за управление на МПС, трайна практика да управлява МВПС, без някога да е притежавал правоспособност за това.
Смекчаващи вината обстоятелства съдът - съдействие на правосъдието.
Причини за извършване на деянието - неуважение към установените правила за движение по пътищата.
Съдът намира, че на Д. следва да се определи наказание при паритет на отегчаващите и смекчаващите вината обстоятелства, като на осн. чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК и във вр. с чл.36 и чл.54 НК, му се наложи наказание "лишаване от свобода" за срок от шест месеца. Не са налице многобройни или изключително смекчаващо вината обстоятелство, за да се уважи искането на подсъдимия за заменя на предвиденото наказание с "пробация". Последното е доказало и своята неефективност по отношение на Д., който след три осъждания за транспортни престъпления с налагане на наказание "пробация" продължава ежедневно да управлява МПС без СУМПС. Поради предходните му осъждания за умишлени престъпления от общ характер на "лишаване от свобода" ефективно и тъй като настоящото деяние е също при пряк умисъл, следва наказанието ЛОС да се изтърпи при общ режим в затвор или затворническо общежитие от затворен тип.
По изложените съображение съдът постанови присъдата си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
18 НОХД No 523/2009, III състав ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Г.П.С. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Споразумение от 22.01.2010г., в законна сила от 22.01.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Х.Д. ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия Г.П.С. - роден на ***г***, с настоящ адрес ***, бълг. гражданин, неженен, с начално образование, безработен, осъждан, ЕГН **********.
и А.А. - прокурор при Районна прокуратура град П. се споразумяха за следното:
Г.П.С. - роден на ***г***, с настоящ адрес ***, бълг. гражданин, неженен, с начално образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2009 год. в гр. П., Великотърновска област противозаконно пречил на орган на власт - автопатрул в състав В.Ц.Ц. и полицай ООР Г. С.Д. и двамата служители на РУ на МВР - гр. П., като при подаден сигнал за спиране от тях не спрял плавно, в най - дясната част на платното за движение, продължил движението си, не спрял, увеличил скоростта, навлязъл в лявата лента за движение и ударил служебен автомобил "Опел Астра" с регистрационен номер ВТ 0174 ВА в предната дясна част със задната си лява част, след което спрял, изоставил автомобила, избягал в посока ЖП гара - П. и така не представил личната си карта, свидетелство за управление на МПС, свидетелство за регистрация на управлявания от него лек автомобил марка "ВАЗ 21011" с регистрационен номер ЕВ14 89 АМ, теглещ конска каруца, поради което и на основание чл. 270, ал.1, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ГЛОБА, в размер на 200 /двеста/ лева.
РАЗНОСКИТЕ в хода на досъдебното производство за възнаграждение на вещи лица в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева се възлагат на подсъдимия Г.П.С..
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият Г.П.С. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

Г.П.С.
се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2009 год. в гр. П., Великотърновска област противозаконно пречил на орган на власт - автопатрул в състав В.Ц.Ц. и полицай ООР Г. С.Д. и двамата служители на РУ на МВР - гр. П., като при подаден сигнал за спиране от тях не спрял плавно, в най - дясната част на платното за движение, продължил движението си, не спрял, увеличил скоростта, навлязъл в лявата лента за движение и ударил служебен автомобил "Опел Астра" с регистрационен номер ВТ 0174 ВА в предната дясна част със задната си лява част, след което спрял, изоставил автомобила, избягал в посока ЖП гара - П. и така не представил личната си карта, свидетелство за управление на МПС, свидетелство за регистрация на управлявания от него лек автомобил марка "ВАЗ 21011" с регистрационен номер ЕВ14 89 АМ, теглещ конска каруца, поради което и на основание чл. 270, ал.1, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ГЛОБА, в размер на 200 /двеста/ лева.
 
19 Гражданско дело No 274/2009, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДЖЕЙ БИ ТИ Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 25.01.2010г.
ОСЪЖДА ЕТ "ДЖЕЙ БИ СИ" с.Донино,община Габрово ЕИК 107058159,представляван от Д.С.С. С егн ********** ДА ЗАПЛАТИ неустойка в размер на 456.77лв. по чл.7.5.2 от договора от 30.07.2007г.,представляваща неустойка в размер на цялата получена сума по т.1 от договора за работно място по условията на чл.55А от ЗНЗ, както и законната лихва върху тази сума от завеждане на исковата молба в съда-15.07.2009г. до окончателното изплащане, както направени поделото разноски от 250лв. за адвокатско възнаграждение.
Решението не подлежи на обжалване.

 
20 Гражданско дело No 334/2009, III състав Изменение на издръжка П.Н.Б.,
С.П.Н.
Н.Б.П. Докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 25.01.2010г.
Р Е Ш И :

Изменя по реда на чл. 86 от Семейния кодекс /отм./ определената със Решение № 146 от 09.06.1997 година по гр. дело № 421 по описа на Павликенски РС за 1996 година в полза на П.Н.Б., ЕГН ********** издръжка в размер на сумата от 2. 50 нови лв. месечно, като я увеличава с още 77.50 лв. месечно, както следва:

Осъжда Н.Б.П., с последен известен адрес ***, ЕГН ********** да заплаща на сина си П.Н.Б., ЕГН ********** - чрез неговата майка и законен представител С.Н.П., ЕГН ********** ***, още по 77.50 нови лв. месечна издръжка, или общо по 80 лв. месечно, считано от 20.07.2009 година до настъпване на законна причина за изменяването или прекратяването й, ведно със законната лихва по чл. 89 от СК /отм./ върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й заплащане.

Отхвърля иска в останалата част - за разликата от присъдената сума до пълния претендиран размер от 150 лв. месечно - като недоказан в тази му част.

Определя падеж на задължението за издръжка - 15-то число на месеца, за който се отнася издръжката.

Постановява, по реда на чл. 242 от ГПК, предварително изпълнение на решението в частта за присъдената издръжка.

Осъжда Н.Б.П., с последен известен адрес ***, ЕГН ********** да заплати държавна такса от 115.20 лв., както и 5 лв. за издаване изпълнителен лист.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновски окръжен съд в двуседмичен срок от днес.

 
21 Гражданско дело No 427/2009, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД ЕТ ТОМАЙ - ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 25.01.2010г.

Р Е Ш И :

ОСЪЖДА И.И.Г. в качеството му на ЕТ с фирма "ТОМАЙ-И.Г.", ЕИК 104537251 със седалище и адрес на управление с. Дъскот, общ. Павликени ДА ЗАПЛАТИ на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, ЕИК 104055066 със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. "П. Яворов" № 30, представлявано от управителя Никола Русев с ЕГН ********** сумата от 10978.20 лв. - авансирано получена по договор за изпълнение на редица СМР на обект "Реконструкция и модернизация покрив на административна сграда, язовир "Йовковци" - ХВ "Йовковци" от 05.01.2009 година, сумата от 3049.50 лв. неустойка по чл. 14 от договора, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 31.08.2009 година до окончателното изплащане, както и направените разноски по делото, както следва - за ДТ от 561.11 лв. и адвокатско възнаграждение 720.00 лв. или общо 1281.11 лв.

Решението не подлежи на обжалване.

 
22 Гражданско дело No 459/2009, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Х.И.Х. ЕТ БУЛРОУЗ ТРЕЙД-ИВАЙЛО ХРИСТОВ Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 25.01.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че ЕТ Булроуз трейд-И.Х." ,представлявано от И.М.Х. с ЕГН ********** ,Булстат 104594619,със седалище и адрес на управление гр.Павликени,ул."Хаджи Димитър" №45 ет.4 ап.7 дължи на Х. И.Х. с ЕГН ********** ***, пл."Свобода" 6,бл."Мир" вх.А ап.1 със съдебен адрес -адреса на пълномощника му адв.Р.М. *** сумата 10 932 лв. за вземане,представляващо главница по договор за доставка на стока-корени рози от 07.11.2005г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 22.06.2009г. до окончателното изплащане ,както и направените разноски от 893.46лв. по Чгрд №245/2009г. на ПРС.
ОСЪЖДА ЕТ Булроуз трейд-И.Х." ,представлявано от И.М.Х. с ЕГН ********** ,Булстат 104594619,със седалище и адрес на управление гр.Павликени,ул."Хаджи Димитър" №45 ет.4 ап.7 да заплати на Х. И.Х. с ЕГН ********** ***, пл."Свобода" 6,бл."Мир" вх.А ап.1 със съдебен адрес -адреса на пълномощника му адв.Р.М. *** допълнително направените разноски по делото в размер на 218.46лв.
Решението не подлежи на обжалване.

 
23 Гражданско дело No 502/2009, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СИМ-99 ООД ГАБРОВО БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 25.01.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че "БАЛКАНКАР ЗАРЯ"АД със седалище и адрес на управление гр.Павликени,ул."Тошо Кътев" №1 ЕИК814191256,представлявано от изпълнителния директор Д.В.И. дължи на "СИМ-99""ООД със седалище и адрес на управление гр.Габрово,бул."Столетов"133 с ЕИК 107059073, представлявано от К.К.Й. *** 6 чрез Адвокатско дружество "Николов-Марков и съдружници" сумите 14 550.84лв. главница по търговски сделки за продажби на стоки и услуги за периода м.август 2008г.-м. февруари 2009г., мораторна лихва от 1 628.20лв. ,както и законната лихва върху главницата от 23.07.2009г. /дата на подаване на заявление по чл.410 от ГПК по Чгд.№341/2009г. на ПРС до окончателното изплащане, както и направени разноски 1228.58лв по Чгрд. 341/2009година по описа на ПРС.
ОСЪЖДА "БАЛКАНКАР ЗАРЯ"АД със седалище и адрес на управление гр.Павликени,ул."Тошо Кътев" №1 ЕИК814191256,представлявано от изпълнителния директор Д.В.И. ДА ЗАПЛАТИ НА "СИМ-99""ООД със седалище и адрес на управление гр.Габрово,бул."Столетов"133 с ЕИК 107059073, представлявано от К.К.Й. *** 6 чрез Адвокатско дружество "Николов-Марков и съдружници" направените разноски в размер на 1218.56лв.
Решението не подлежи на обжалване.

 
24 Гражданско дело No 655/2009, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.А.Р. РАЙОНЕН СЪД СВИЩОВ Докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Определение от 25.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 655/2009г. по описа на Павликенски районен съд.
ОТМЕНЯ определение №14/14.01.2010г. на РС Павликени, в частта в която е разпоредено изпращане на препис от исковата молба на ответника и са дадени указания на ответника, поради грешка.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№655/2009г. по описа на РС Павликени и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд Велико Търново.
Определението в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Велико Търново в едноседмичен срок от връчването му.


 
25 НОХД No 500/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.Й.А. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Присъда от 25.01.2010г.
ПРИЗНАВА А.Й.А. - роден на ***г***, живущ ***0, български гражданин, със средно образование, работник в ЕТ " Христо Кирилов" - с. Патреш. , ЕГН **********, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.09.2009г. в град Павликени, при управление на собствения си лек автомобил "Опел Астра" с рег.№ ВТ 9672 ВК, нарушил правилата за движение по пътищата - чл.20, ал.1 от ЗДП, като не контролирал непрекъснато управляваното от него превозно средство; чл.20, ал.2 от ЗДП - не намалил скоростта и не спрял при възникнала опасност за движението; чл. 21, ал.1 от ЗДП - при избор на скоростта на движение превишил определената стойност на скоростта за движение в населено място от 50 км./ч. и се движил със скорост 80.3 км./ч. и по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди на лек автомобил "Опел Астра" с рег.№ ВТ 0422 ВА, собственост на Л.Г. *** в размер на 4150.00 лв.
На основание чл.343, ал.2 във вр. с ал.1, буква "А" от НК НЕ НАКАЗВА А.Й.А. със снета по - горе самоличност за извършеното престъпление по чл. 343, ал.1, буква "А" във вр. с чл. 342, ал.1 от НК.
ПРИЗНАВА А.Й.А. - роден на ***г***, живущ ***0, български гражданин, със средно образование, работник в ЕТ " Христо Кирилов" - с. Патреш. , ЕГН **********, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.09.2009г. в град Павликени, управлявал лек автомобил "Опел Астра" с рег.№ ВТ 9672 ВК след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 1,71 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "Дрегер 7410" с фабричен № 0132, поради което и на основание чл.343 "Б", ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК МУ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 343 "Г" от НК ЛИШАВА А.Й.А. със снета по - горе самоличност от правото да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 27.09.2009г.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

А.Й.А.
 
26 НАХД No 511/2009, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ М.С.М. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 25.01.2010г.
ПРИЗНАВА М.С.М. - роден на *** ***, бълг. гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че на 23.10.2009 год. в с. Върбовка, Великотърновска област управлявал МПС - неправоспособен, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП № 340/28.04.2009 год. на началника на РУ на МВР гр. Павликени, влязло в сила на 30.06.2009 год.,престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, като го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК и му НАЛАГА наказание по административен ред - "Глоба" в размер на 500/петстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 15 дневен срок от съобщаването му.

М.С.М.
 
27 НОХД No 17/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Б.Г.Б. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 25.01.2010г., в законна сила от 25.01.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
адв.Р.Д. от ВТАК, упълномощен защитник на Б.Г.Б. - роден на *** ***, живущ ***, българин, с бълг.гражданство, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********

и Габриела Дремсизова - прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяха за следното:

Б.Г.Б. - роден на *** ***, живущ ***, българин, с бълг.гражданство, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.12.2009 г. в гр.Павликени, обл.В.Търновска, управлявал лек автомобил марка "ВАЗ 21083" с рег.№ С 52-66 РХ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно 2.54 промила, установено по надлежния ред с техническо средство "Дрегер Алкотест 7410", с фабр. № 0132, поради което и на основание чл.343"б", ал.1 от НК, във вр. с чл.36 и 54 от НК му се определя наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК се ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
На основание чл. 343"г" от НК ЛИШАВА Б.Г.Б. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС - 29.12.2009 г.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че изцяло и безусловно са съгласни с неговото съдържание.
Обвиняемият Б.Г.Б. на основание чл.381, ал.6 от НПК декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Б.Г.Б.
се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.12.2009 г. в гр.Павликени, обл.В.Търновска, управлявал лек автомобил марка "ВАЗ 21083" с рег.№ С 52-66 РХ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно 2.54 промила, установено по надлежния ред с техническо средство "Дрегер Алкотест 7410", с фабр. № 0132, поради което и на основание чл.343"б", ал.1 от НК, във вр. с чл.36 и 54 от НК му се определя наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК се ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
На основание чл. 343"г" от НК ЛИШАВА Б.Г.Б. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС - 29.12.2009 г.

 
28 Гражданско дело No 393/2008, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци И.Е.К.,
Я.Е.К.,
С.И.К.
П.К.И.,
ЗК"БЪЛГАРСКИ ИМОТИ" АД
Докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Определение от 26.01.2010г.
ОТМЕНЯ определението за конституиране на ЗК"Български имоти"АД, гр.София като другар - ответник по делото, постановено в с.з. на 23.04.2008г. по гр.д.№29/2008г. поради грешка.
ОТДЕЛЯ предявените от ищците претенции срещу ЗК"Български имоти"АД, гр.София за самостоятелно разглеждане в отделно производство, като исковете се считат предявени от 09.04.2008г. и уточнени към 22.01.2010г. Същите да се докладват на председателя на съда.
ПРЕКРАТЯВА производство по гр.д.№393/2008г. по описа РС Павликени.
Определението в прекратителната си част подлежи на обжалване с частна жалба пред ВТОС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
29 Гражданско дело No 492/2009, III състав Вещни искове Д.А.К. Б.В.К. Докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Определение от 26.01.2010г.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 492 по описа на ПРС за 2009 година.

ВРЪЩА ИСКОВАТА молба на Д.А.К. *** против Б.В.К. ***, с която търси приемането за установено по отношение на последния, че тя по силата на давностно владение на лично основание е собственик на следния недвижим имот - УПИ ХІІІ-555 в квартал 23 по ПУП на град Бяла Черква с площ, заедно с построените в него ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, второстепенни и стопански постройки, подобрения и трайни насаждения, при граници и съседи: улица, УПИ ХІІ-556, УПИ ХІV-554 и ОТМЯНАТА на НА № 91 от 10.12.2008 година, том Х, рег. № 6957, нот. дело № 995/2008 година на нотариус Пламен Петров, рег. № 129 по регистъра на НК, гр. София.

Решението подлежи на обжалване пред Великотърновския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на ищцата.

 
30 НОХД No 19/2010, I състав ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Г.В.Й. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Споразумение от 26.01.2010г., в законна сила от 26.01.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. М.И. от САК, упълномощен защитник на подсъдимия Г.В.Й. - роден на *** ***, живущ ***, бълг. гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********
и Атанас ФИЛИПОВ - зам. прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
Г.В.Й. - роден на *** ***, живущ ***, бълг. гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 23.10.2009 год. в с. Мусина, общ. Павликени противозаконно пречил на органи на власт - полицейските служители от състава на РУ на МВР - Павликени Пламен Вълков Цолов, Ангел Николов Минчев и Стефан Иванов Стефанов да изпълнят задълженията си, свързани с контрола на движение по пътищата и на основание чл. 270, ал.1 от НК, във връзка с чл. 36 и чл. 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание "ГЛОБА" в размер на 300 /Триста/ лева.
Няма направени разноски по делото.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият Г.В.Й. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

Г.В.Й.
се признава за ВИНОВЕН за това, че на 23.10.2009 год. в с. Мусина, общ. Павликени противозаконно пречил на органи на власт - полицейските служители от състава на РУ на МВР - Павликени Пламен Вълков Цолов, Ангел Николов Минчев и Стефан Иванов Стефанов да изпълнят задълженията си, свързани с контрола на движение по пътищата и на основание чл. 270, ал.1 от НК, във връзка с чл. 36 и чл. 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание "ГЛОБА" в размер на 300 /Триста/ лева.
 
31 НАХД No 421/2009, I състав По ЗД по пътищата Ц.Н.П. РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 27.01.2010г.
НП-отменено ОТМЕНЯВА наказателно постановление №655/09 от 05.08.2009г. на началника на РУ на МВР гр.Павликени ,с което на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП и .чл.175 ал.1т.3 от ЗДвП вр.чл.53 от ЗАНН на Ц.Н.П. с ЕГН ********** *** са наложени 2 глоби от по 900лв. и 200лв. - общо 1100лв. и лишаване от право да управлява МПС съответно по 17 и 6 месеца или общо 23 месеца,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВТАдмС в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 
32 НОХД No 22/2010, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Р.А.К. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Споразумение от 27.01.2010г., в законна сила от 27.01.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:

Адв. Е.Н. от СЗАК, упълномощен защитник на подсъдимия Р.А.К. - роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, женен, с висше образование, работи като координатор производство в "Балканкар - Заря" АД гр.Павликени, ЕГН **********, неосъждан.

и Атанас Филипов - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:

Р.А.К. - роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, женен, с висше образование, работи като координатор производство в "Балканкар - Заря" АД гр.Павликени, ЕГН **********, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.12.2009г. между с. Мусина и с.Михалци, община Павликени управлявал МПС - л.а. "Волво В 40" с рег.№ ВТ 25-69 ВМ след употреба на алкохол с концентрация над 1,2 на хиляда, а именно 1,21 промила, установена по надлежния ред с техническо средство "Алкомер 931" с фабричен № 2243448, поради което и на основание чл.343 "б", ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл.55, ал.1, т.2, буква "Б" от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или от определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ЛИШАВА на основание чл. 343"г" от НК Р.А.К. със снета по делото самоличност от правото да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на СУМПС - 16.12.2009год.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият Р.А.К. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

Р.А.К.
неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.12.2009г. между с. Мусина и с.Михалци, община Павликени управлявал МПС - л.а. "Волво В 40" с рег.№ ВТ 25-69 ВМ след употреба на алкохол с концентрация над 1,2 на хиляда, а именно 1,21 промила, установена по надлежния ред с техническо средство "Алкомер 931" с фабричен № 2243448, поради което и на основание чл.343 "б", ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл.55, ал.1, т.2, буква "Б" от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или от определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ЛИШАВА на основание чл. 343"г" от НК Р.А.К. със снета по делото самоличност от правото да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на СУМПС - 16.12.2009год.