РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАВЛИКЕНИ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.07.2010г. до 31.07.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 296/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Б.Ф.Б. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Споразумение от 05.07.2010г., в законна сила от 05.07.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. М.И. от САК, упълномощен защитник на подсъдимия Б.Ф.Б. – роден на *** ***, Великотърновска област, живущ ***, българин, бълг. гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********
и Маргарита Кузева – прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
Б.Ф.Б. – роден на *** ***, Великотърновска област, живущ ***, българин, бълг. гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 13.06.2010 год. в с. Бутово, Великотърновска област, управлявал МПС – марка „Ауди-80” с ДК № ВТ 41-92 АК с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промили - 2 промили, установено по надлежния ред с техническо средство, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл.55, ал.1, т.2, буква”б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за СРОК от 6 /Шест/ месеца с периодичност два пъти седмично;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от 6 /Шест/ месеца;
На основание чл. 343г от НК Б.Ф.Б. се ЛИШАВА от правото да управлява МПС за СРОК от 2 /Два/ МЕСЕЦА, считано от 13.06.2010 год.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият Б.Ф.Б. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

Б.Ф.Б.
се признава за ВИНОВЕН за това, че на 13.06.2010 год. в с. Бутово, Великотърновска област, управлявал МПС – марка „Ауди-80” с ДК № ВТ 41-92 АК с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промили - 2 промили, установено по надлежния ред с техническо средство, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл.55, ал.1, т.2, буква”б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за СРОК от 6 /Шест/ месеца с периодичност два пъти седмично;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от 6 /Шест/ месеца;
На основание чл. 343г от НК Б.Ф.Б. се ЛИШАВА от правото да управлява МПС за СРОК от 2 /Два/ МЕСЕЦА, считано от 13.06.2010 год.

 
2 НОХД No 41/2010, II състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Н.Б.М. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Присъда от 11.03.2010г., в законна сила от 08.07.2010г.
ПРИЗНАВА Н.Б.М. - роден на ***г***, постоянен адрес ***, понастоящем с неизвестен адрес, български гражданин, неосъждан - реабилитиран по право, със средно образование, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.03.2008г. в землището на село Горско Калугерово, Великотърновска област, без редовно писмено позволително с товарен автомобил марка ИФА с ДК № ЕВ 96-53 АМ извозвал от горския фонд 10 куб.метра дърва за горене на стойност 287 лв. - немаловажни вреди, поради което и на основание чл. 235, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК МУ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ в полза на Държавата.
На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание "Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок, считано от днес.

Н.Б.М.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.03.2008г. в землището на село Горско Калугерово, Великотърновска област, без редовно писмено позволително с товарен автомобил марка ИФА с ДК № ЕВ 96-53 АМ извозвал от горския фонд 10 куб.метра дърва за горене на стойност 287 лв. – немаловажни вреди, поради което и на основание чл. 235, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК МУ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ в полза на Държавата.
На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

Мотиви от 15.04.2010г.
МОТИВИ: ПО ПРИСЪДА N 9/11.03.2010година
НОХ дело N 41/2010г.
Подсъдимият Н.Б.М. е обвинен в това, че на 25.03.2008г. в землището на с.Горско Калугерово, общ.Сухиндол, извозвал дърва за горене от горския фонд - 10 куб.м. на стойност 287лв., без редовно писмено позволително.
Прокурорът квалифицира деянието като престъпление по чл.235, ал.1 НК. В съдебно заседание поддържа обвинението и счита, че същото е доказано.
По делото са събрани писмени доказателства, изслушани са свидетелски показания.
Съдът след като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност намира за безспорно установено от фактическа страна следното:
Подсъдимият Б. ***. На 25.03.2008г. горски стражари от РУГ Велико Търново извършвали проверка на територията на Община Сухиндол, в групата участвал и св.Ч.. В местността "Гроба", на асфалтиран път на разклона за с.Горско Калугерово, общ.Сухиндол проверяващите видели спрял товарен автомобил марка "ИФА" с ДК№ ЕВ 96-52 АМ, натоварен с дърва за огрев. Шофьорът на товарния автомобил - подс.М. обяснил, че няма позволение за певоз на дървата, но очаква всеки момент да му донесат такова. Не представил и позволително за сеч или документи, установяващи законния произход на дървата. Същите имали контролна и експедиционна горска марка. Замерени на място от проверяващите натоварените в автомобила дървета се оказали 10 куб.м. с произход цер и габър. Констатациите на горските стражари са отразени в приложения констативен протокол, който е подписан и от подсъдимия без възражения и верността им се потвърждава от показанията на св. Ч. ***. На подсъдимия е съставен АУАН по закона за горите, в който отново М. е вписал обяснение, с което признава, че е превозвал дърветата в камиона, но автомобила се счупил и той останал на пътя в очакване на нов превозен билет, т.като старият бил изтекъл. Стар превозен билет не е представен на служителите на РУГ. С последваща проверка е установено, че камионът е собственост на Наталия Костова Антонова от гр. Севлиево. С разписка за отговорно пазене автомобилът и дървата са предадени на подсъдимия М. за съхранение, поради невъзможност на РУГ да ги изземе и съхранява.
Видно от свидетелството за съдимост приложено по дознанието, подсъдимият М. е осъждан - реабилитиран по право за престъпление по чл. 144 НК и е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по НАХД № 447/2008г. на РС Севлиево.
От писмо № 2789/18.04.2008г на ДДС Болярка гр. Велико Търново се установява, че дървеният материал е на стойност 287 лв., съгласно действащият при ДДС Болярка Велико Търново ценоразпис за първото шестмесечие на 2008г.
Тази фактическа обстановка се потвърждава от всички гласни и писмени докзателства, събрани на предварителното производство и на съдебното следствие.
При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият Н.Б.М. от обективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.235, ал.1 НК - извозвал дървен материал в размер на 10 куб.м. и на стойност 287 лв. от горския фонд без редовно писмено позволително.
От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал обективните признаци на деянието и обществено-опасните последици от осъществяването му, целял е и е допускал настъпването им.
Обществената опасност на деянието е завишена с оглед голямата им разпространеност в района.
Обществената опасност на подсъдимия е сравнително висока. Осъждан е и е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78 А от НК.
Смекчаващи вината обстоятелства съдът не констатира. Отегчаващи вината обстоятелства: съдът не констатира.
При отчитане на горните обстоятелства съдът намира, че за постигане целите на наказанието и най-вече на превъзпитателната функция, следва да се наложи наказание на подсъдимия лишаване от свобода за срок от една година и кумулативно глоба в размер на 1000 лв., съобразно материалното състояние на подсъдимия и размера на вредите на основание чл. 235, ал.1 във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК.
Налице са предпоставките на чл. 66 от НК за отлагане изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода, поради заличаването на предходните осъждания. Изтърпяването следва да бъде отложено с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.
По изложените съображения съдът постанови настоящата си присъда.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


 
3 НАХД No 128/2010, III състав По ЗД по пътищата П.Й.П. РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 17.06.2010г., в законна сила от 13.07.2010г.
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО Наказателно постановление № N 30/10 от 03.02.2010 г. на ВИД Началник на РУ на МВР - Павликени, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.


 
4 НАХД No 103/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Р.И.М. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 05.05.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
ПРИЗНАВА Р.И.М. - родена на ***г***, живуща ***, българска гражданка, омъжена, неосъждана, с начално образование, безработна, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕНА в това, че на 02.12.2009г. в частен дом в гр.Павликени, ул."Кольо Радев Черкеза" №37, съхранявала незаконно добит от другиго 8 куб.м. пространствен дървен материал /дърва за огрев/ на стойност 360лв. като я ОПРАВДАВА по обвинението по чл.235, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.
Решението подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15дневен срок от съобщението на страните.


Р.И.М.
Мотиви от 05.05.2010г.
 
5 НОХД No 243/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ С.И.Б. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 16.07.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
ВПИСВА окончателното съдържание на постигнатото споразумение както следва:
Страните по споразумението адв.И.И. ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия С.И.Б. роден на *** ***, живущ ***, бълг.гражданин, женен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, и Габриела Дремсизова,прокурор при РП Павликени се споразумяха за следното:
С.И.Б. роден на *** ***, живущ ***, бълг.гражданин, женен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2010 г. в гр.Павликени управлявал МПС лек автомобил БМВ 325” с рег.№ 83-16 DBG с концентрация на алкохол в кръвта 2.11 промила, установен по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила споразумение по НОХД 497/2009 година по описа на РС Павликени за такова престъпление, поради което и на основание чл.343 б, ал.2,вр.ал.1 вр.чл.36 и 54 от НК му се налага наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
На основание чл.343 г от НК С.И.Б., със снета по-горе самоличност се лишава от правото да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от 25.05.2010 година
Подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

С.И.Б.
се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2010 г. в гр.Павликени управлявал МПС лек автомобил БМВ 325” с рег.№ 83-16 DBG с концентрация на алкохол в кръвта 2.11 промила, установен по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила споразумение по НОХД 497/2009 година по описа на РС Павликени за такова престъпление, поради което и на основание чл.343 б, ал.2,вр.ал.1 вр.чл.36 и 54 от НК му се налага наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
На основание чл.343 г от НК С.И.Б., със снета по-горе самоличност се лишава от правото да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от 25.05.2010 година

 
6 НОХД No 271/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ И.Х.К. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 16.07.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото споразумение както следва:
Страните по споразумението адв.О.Г. от ВТАК, служебен защитник на подсъдимия И.Х.Г. – роден на *** ***, живущ ***, българин, бълг.гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** и Антон Антонов, прокурор при Районна прокуратура Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият И.Х.Г. – роден на *** ***, живущ ***, българин, бълг.гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 27.02.2010 г. в гр.Павликени отнел от владението на Петьо Йорданов Петев от с.гр., без негово съгласие, с намерение противозаокнно да ги присвои чужди движими вещи – български банкноти в обръщение на стойност 100 лева, златна мъжка брачна халка 14 карата с тегло 3.85 грама и златна мъжка гривна 14 карата с тегло 7.73 гр. на обща стойност 528 лева, собственост на Петев, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи били върнати и заместени, поради което и на основание чл.197,т.1,вр.чл.194, ал.1 от НК, във вр. чл.36 и 55, ал.1,т.2,б.”б” от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца;
-Безвъзмезден труд в полза на обществото от 150 часа за срок от една година;
Подсъдимият И.Х. Гатев следва да заплати по с/ка на РС Павликени, направените разноските по делото в размер на 60 лева.
Подсъдимият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.


И.Х.К.
се признава за ВИНОВЕН в това, че на 27.02.2010 г. в гр.Павликени отнел от владението на Петьо Йорданов Петев от с.гр., без негово съгласие, с намерение противозаокнно да ги присвои чужди движими вещи – български банкноти в обръщение на стойност 100 лева, златна мъжка брачна халка 14 карата с тегло 3.85 грама и златна мъжка гривна 14 карата с тегло 7.73 гр. на обща стойност 528 лева, собственост на Петев, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи били върнати и заместени, поради което и на основание чл.197,т.1,вр.чл.194, ал.1 от НК, във вр. чл.36 и 55, ал.1,т.2,б.”б” от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца;
-Безвъзмезден труд в полза на обществото от 150 часа за срок от една година;

 
7 НАХД No 95/2010, III състав По ЗД по пътищата З.Г.З. РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 29.06.2010г., в законна сила от 19.07.2010г.

ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО № 133/09 от 11.03.2009 г. на Началника на РУ на МВР - Павликени, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.

 
8 НАХД No 182/2010, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Б.Н.Т. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Определение от 18.06.2010г., в законна сила от 19.07.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАдмД № 182 по описа на ПРС за 2010год.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7 – дневен срок, който за обвиняемия и защитата му тече от днес, а за ПРП от съобщаването.
След влизане в сила на настоящото определение на пострадалия да се съобщи за възможността да реализира правата си по съответното желание по пътя на частното обвинение.

 
9 НАХД No 109/2010, II състав По ЗГ и ЗЛОД В.Н.Т. ИЗП. АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 28.06.2010г., в законна сила от 21.07.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА НП N04-1196/27.10.2009г. на Началника на отдел “Рибарство и контрол” към ТЗ на ИАРА, гр.Велико Търново, издадено срещу В.Н.Т.,***, ЕГН **********, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.


 
10 НОХД No 314/2010, II състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Г.П.Г. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 21.07.2010г., в законна сила от 21.07.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Страните по споразумението адв.Х.Д., от ВТАК ,упълномощен защитник на подсъдимия Г.П. ИЛИЕВ - роден на *** ***, българин, с българско гражданство, женен, със средно образование, осъждан, безработен, с ЕГН **********
И Габриела Дремсизова, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият Г.П.Г. - роден на *** ***, българин, с българско гражданство, женен, със средно образование, осъждан, безработен, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че
1. През м.септември 2009 г. в с.Долна Липница, община Павликени, при условията на повторност, с цел да набави за себе си имотна облага спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи –глюкомер “Omnitest Plus-B.Braun”, апарат за мерене на кръвно налягане – Berkin Chemie; апарат за мерене на кръвно налягане неустановена марка; 2 бр. чанти лаптоп; ГЛЮКОЗА ампула 10%, 10 мл- 15 бр.; инхалатор – 1 бр.; КАЛЦИУМ ГЛЮКОНИКУМ ампула 10%, 10 мл.-20 бр.; БЕКОДИТ аерозолен инхалатор – 1 бр.; САЛБУТАМОЛ инхалатор – 1 бр.; ФУРОЗЕМИД ампула ,1%, 2 мл-10 бр.; ХЛОРАЗИН от 5 мл. – 16 бр.; УРБАЗОН 2 МЛ.; комплект с дестилирана вода – 25 бр. на обща стойност 370.82 лв., за които предполагал, че са придобити от другиго чрез престъпление кражба, поради което и на основание чл.215, ал.2,т.4,пр.1, във вр.чл.215, ал.1, вр.чл.28, ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 55, алр.1 т.1 и ал.3 от НК му се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален “Строг” режим, което наказание да изтърпи в затвор.
2. На 07/08.10.2009 г. в с.Горна Липница, община Павликени, в съучастие с Й. М. Й. като извършител, като използвал техническо средство –подбран ключ, отнел от владението на Т. М. Й., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - глюкомер “Omnitest Plus”, 50 бр. тестленти, тетрадка малък формат 50 листа и плафон от лек автомобил “Опел Корса”, с рег.№ ВТ 7382 АН, на обща стойност 139.80 лв., собственост на Й., поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, пр.2-ро, във вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК във вр.чл.36 и 55, ал.1,т.1 от НК му се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален “Строг” режим, което наказание да изтърпи в затвор.
3. По същото време и място противозаконно проникнал в в чуждо МПС – лек автомобил “Опел Корса” рег.№ ВТ 7382 АН, без съгласието на собственика Т. М. Й., поради което и на основание чл.343 б от НК, във вр.чл.36 и 54 от НК му се определя наказание от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален “Строг” режим, което наказание да изтърпи в затвор.
4. На 07/08.10.2009 г. в с.Горна Липница, община Павликени, в с.Патреш, община Павликени и по пътя между двете села управлявал лек автомобил “Москвич” 412 с рег.№ ЕВ 3056 АМ със съдържание на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда – 2.28 на хиляда, след като е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД 52/2004 г. по описа на РС Павликени за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, поради което и на основание чл.343 б, ал.2, вр. ал.1 от НК, във вр.чл.36 и чл.55, ал.3 от НК му се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.343 г от НК му се определя наказание “Лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на задържането на свидетелството за правоуправление – 08.10.2009 г.
На основание чл.23, ал.1 от НК му се определя едно общо наказание по четирите престъпления в размер на най-тежкото, наложено наказание, а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален “Строг” режим, което наказание да изтърпи в затвор.
На основание чл. 23, ал.2 от НК присъединява към така определеното най-тежко наказание и наказанието Лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК се ПРИСПАДА при изпълнение на наказанието времето, през което Г. е бил задържан под стража, считано от 08.12.2009 г.
Подсъдимият следва да заплати направените по делото разноски в размер на 110 лева.
Подсъдимият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/Г.Дремсизова/ /адв.Хр.Д./

ПОДСЪДИМ:
/Г.Г./Съдът като разгледа постигнатото между страните споразумение намира, че същото се отнася за деяние, за което е допустимо сключване на споразумение. Определеното наказание е в рамките на закона и морала и следва да бъде одобрено.
Водим от горното и на основание чл.382, ал.7 от НК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА, постигнатото споразумение между Габриела Дремсизова, прокурор при РП Павликени и адв.Х.Д. от ВТАК, в качеството му на упълномощен защитник на подсъдимия Г.П.Г. за прекратяване на наказателното производство по НОХД 314/2010 г. по описа на РС Павликени.

НА основание чл.68 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца, наложено на подсъдимия по НОХД 246/2006 г. по описа на РС Павликени, като общо наказание на присъдите по НОХД 246/06, НОХД 177/03 и НОХД 52/04, всички по описа на РС Павликени, което да изтърпи при първоначален „Общ” режим в затворническо общежитие от открит тип.

Г.П.Г.
се признава за ВИНОВЕН в това, че
1. През м.септември 2009 г. в с.Долна Липница, община Павликени, при условията на повторност, с цел да набави за себе си имотна облага спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи –глюкомер “Omnitest Plus-B.Braun”, апарат за мерене на кръвно налягане – Berkin Chemie; апарат за мерене на кръвно налягане неустановена марка; 2 бр. чанти лаптоп; ГЛЮКОЗА ампула 10%, 10 мл- 15 бр.; инхалатор – 1 бр.; КАЛЦИУМ ГЛЮКОНИКУМ ампула 10%, 10 мл.-20 бр.; БЕКОДИТ аерозолен инхалатор – 1 бр.; САЛБУТАМОЛ инхалатор – 1 бр.; ФУРОЗЕМИД ампула ,1%, 2 мл-10 бр.; ХЛОРАЗИН от 5 мл. – 16 бр.; УРБАЗОН 2 МЛ.; комплект с дестилирана вода – 25 бр. на обща стойност 370.82 лв., за които предполагал, че са придобити от другиго чрез престъпление кражба, поради което и на основание чл.215, ал.2,т.4,пр.1, във вр.чл.215, ал.1, вр.чл.28, ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 55, алр.1 т.1 и ал.3 от НК му се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален “Строг” режим, което наказание да изтърпи в затвор.
2. На 07/08.10.2009 г. в с.Горна Липница, община Павликени, в съучастие с Й. М. Й. като извършител, като използвал техническо средство –подбран ключ, отнел от владението на Т. М. Й., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - глюкомер “Omnitest Plus”, 50 бр. тестленти, тетрадка малък формат 50 листа и плафон от лек автомобил “Опел Корса”, с рег.№ ВТ 7382 АН, на обща стойност 139.80 лв., собственост на Й., поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, пр.2-ро, във вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК във вр.чл.36 и 55, ал.1,т.1 от НК му се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален “Строг” режим, което наказание да изтърпи в затвор.
3. По същото време и място противозаконно проникнал в в чуждо МПС – лек автомобил “Опел Корса” рег.№ ВТ 7382 АН, без съгласието на собственика Т. М. Й., поради което и на основание чл.343 б от НК, във вр.чл.36 и 54 от НК му се определя наказание от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален “Строг” режим, което наказание да изтърпи в затвор.
4. На 07/08.10.2009 г. в с.Горна Липница, община Павликени, в с.Патреш, община Павликени и по пътя между двете села управлявал лек автомобил “Москвич” 412 с рег.№ ЕВ 3056 АМ със съдържание на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда – 2.28 на хиляда, след като е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД 52/2004 г. по описа на РС Павликени за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, поради което и на основание чл.343 б, ал.2, вр. ал.1 от НК, във вр.чл.36 и чл.55, ал.3 от НК му се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.343 г от НК му се определя наказание “Лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на задържането на свидетелството за правоуправление – 08.10.2009 г.
На основание чл.23, ал.1 от НК му се определя едно общо наказание по четирите престъпления в размер на най-тежкото, наложено наказание, а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален “Строг” режим, което наказание да изтърпи в затвор.
На основание чл. 23, ал.2 от НК присъединява към така определеното най-тежко наказание и наказанието Лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК се ПРИСПАДА при изпълнение на наказанието времето, през което Г. е бил задържан под стража, считано от 08.12.2009 г.

 
11 НАХД No 251/2010, I състав Административни дела И.С.П. ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ,
Т.Л.К.
Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 28.06.2010г., в законна сила от 22.07.2010г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление №НООРТЕП 58 от 20.05.2010г. на кмета на Община Павликени, , с което на основание чл. 53 ал.1 вр.чл.47 ал.1 б.”а” от ЗАНН и чл.28 ал.1 вр.чл.4 и 5 от Наредба №1 за ООРТЕОП на територията на Община Павликени на И.С.П. *** с ЕГН ********** му е наложена глоба от 30лв., КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВТАдмС в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 
12 НОХД No 315/2010, I състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Ф.Й.И. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Споразумение от 27.07.2010г., в законна сила от 27.07.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Т.Р. от ВТАК, служебен защитник на подсъдимия Ф.Й.И. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ ***. Търновска, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, работи като кравар, неосъждан, ЕГН **********
и Маргарита КУЗЕВА – прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
Ф.Й.И. – роден на *** ***, с постоянен адрес,***, живущ ***. Търновска, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, работи като кравар, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че от месец Април до 01.07.2010 год. в с. Паскалевец, Великотърновска област, като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, държал без надлежно разрешение огнестрелно оръжие – пистолет “Autdmatic pistol Liberty” калибър 6/35 с № 22489, поради което и на основание чл.339, ал.1, във вр. с чл.63 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква”б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за СРОК от 12 /Дванадесет/ месеца с периодичност два пъти седмично;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от 12 /Дванадесет/ месеца;
На основание чл. 53, ал.2, буква”а” от НК се ОТНЕМА в полза на Държавата като вещ, предмет на престъплението притежаването на която е забранено, огнестрелно оръжие – пистолет “Autdmatic pistol Liberty” калибър 6/35 с № 22489, на съхранение при домакина на РУ на МВР гр. Павликени, Великотърновска област.
РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 48 лв. /Четиридесет и осем лева/ представляващи възнаграждение на вещото лице в хода на досъдебното производство се ВЪЗЛАГАТ на подсъдимия Ф.Й.И..
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият Ф.Й.И. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

Ф.Й.И.
Ф.Й.И. – роден на *** ***, с постоянен адрес,***, живущ ***. Търновска, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, работи като кравар, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че от месец Април до 01.07.2010 год. в с. Паскалевец, Великотърновска област, като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, държал без надлежно разрешение огнестрелно оръжие – пистолет “Autdmatic pistol Liberty” калибър 6/35 с № 22489, поради което и на основание чл.339, ал.1, във вр. с чл.63 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква”б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за СРОК от 12 /Дванадесет/ месеца с периодичност два пъти седмично;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от 12 /Дванадесет/ месеца;
На основание чл. 53, ал.2, буква”а” от НК се ОТНЕМА в полза на Държавата като вещ, предмет на престъплението притежаването на която е забранено, огнестрелно оръжие – пистолет “Autdmatic pistol Liberty” калибър 6/35 с № 22489, на съхранение при домакина на РУ на МВР гр. Павликени, Великотърновска област.
РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 48 лв. /Четиридесет и осем лева/ представляващи възнаграждение на вещото лице в хода на досъдебното производство се ВЪЗЛАГАТ на подсъдимия Ф.Й.И..

 
13 НОХД No 317/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Г.Г.К. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Споразумение от 27.07.2010г., в законна сила от 27.07.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Х.Д. от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия Г.Г.К. – роден на *** ***. Търново, живущ ***, българин, българско гражданство, разведен, осъждан, със средно образование, ЕГН **********
и Габриела ДРЕМСИЗОВА – прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
Г.Г.К. – роден на *** ***. Търново, живущ ***, българин, българско гражданство, разведен, осъждан, със средно образование, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 06.07.2010 год. в гр. Павликени, Великотърновска област, без да притежава свидетелство за управление на МПС, управлявал лек автомобил “Сеат Толедо” с рег. № ВТ 75-53 АК в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 221/11.05.2010 год., влязло в сила на 29.05.2010 год. и с Наказателно постановление № 237/17.05.2010 год., влязло в сила на 24.06.2010 год., и двете на ВНД Началник РУ “Полиция” – Павликени, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 36 и чл.55, ал.1, т.2 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично за СРОК от 6 /Шест/ месеца;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от 6 /Шест/ месеца;
- БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото с продължителност 100 /Сто/ часа за ЕДНА ГОДИНА.
По делото няма направени разноски и причинени щети.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият Г.Г.К. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.


Г.Г.К.
Г.Г.К. – роден на *** ***. Търново, живущ ***, българин, българско гражданство, разведен, осъждан, със средно образование, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 06.07.2010 год. в гр. Павликени, Великотърновска област, без да притежава свидетелство за управление на МПС, управлявал лек автомобил “Сеат Толедо” с рег. № ВТ 75-53 АК в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 221/11.05.2010 год., влязло в сила на 29.05.2010 год. и с Наказателно постановление № 237/17.05.2010 год., влязло в сила на 24.06.2010 год., и двете на ВНД Началник РУ “Полиция” – Павликени, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 36 и чл.55, ал.1, т.2 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично за СРОК от 6 /Шест/ месеца;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от 6 /Шест/ месеца;
- БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото с продължителност 100 /Сто/ часа за ЕДНА ГОДИНА.

 
14 НОХД No 326/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ С.А.И. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 27.07.2010г., в законна сила от 27.07.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото споразумение, както следва:
Страните по споразумението адв.Х.Д. от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия С.А.И. – роден на *** ***, живущ ***, българин, бълг.гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********
И Габриела Дремсизова, прокурор в Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимия С.А.И. – роден на *** ***, живущ ***, българин, бълг.гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2010 г. в гр.Павликени, без да притежава свидетелство за управление на МПС, управлявал лек автомобил „ВАЗ 2106” с рег.№ ВТ 8608 АН в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 614/14.07.2009 г. на началника на РУ „Полиция” –Павликени, влязло в сила на 14.08.2009 г., поради което и на основание чл.343 в,ал.2, вр.ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 55, ал.1,т.2 от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ”, която се изразява в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност 200 часа за ЕДНА ГОДИНА.
Подсъдимият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

С.А.И.
подсъдимия С.А.И. – роден на *** ***, живущ ***, българин, бълг.гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********
И Габриела Дремсизова, прокурор в Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимия С.А.И. – роден на *** ***, живущ ***, българин, бълг.гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2010 г. в гр.Павликени, без да притежава свидетелство за управление на МПС, управлявал лек автомобил „ВАЗ 2106” с рег.№ ВТ 8608 АН в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 614/14.07.2009 г. на началника на РУ „Полиция” –Павликени, влязло в сила на 14.08.2009 г., поради което и на основание чл.343 в,ал.2, вр.ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 55, ал.1,т.2 от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ”, която се изразява в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност 200 часа за ЕДНА ГОДИНА.

 
15 НОХД No 332/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ В.С.С. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Споразумение от 27.07.2010г., в законна сила от 27.07.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. С.Л. от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимата В.С.С. – родена на *** ***, циганка, българска гражданка, с начално образование, неомъжена, с постоянен адрес ***, живуща ***, Великотърновска област, безработна, неосъждана, ЕГН **********
и Маргарита КУЗЕВА – прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
В.С.С. – родена на *** ***, циганка, българска гражданка, с начално образование, неомъжена, с постоянен адрес ***, живуща ***, Великотърновска област, безработна, неосъждана, ЕГН ********** се признава за ВИНОВНА за това, че на 31.12.2005 год. в гр. Павликени, Великотърновска област в магазин за хранителни стоки собственост на Илиян Атанасов Илиев от гр.Павликени – ЕТ “Бонита”, отнела от владението на Боряна Василева Илиева от с. гр. – управител на търговски обект, сумата 797 лв. от оборота без нейно знание и съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като сумата своевременно била възстановена, поради което и на основание чл. 197, т.1, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и 54 от НК й се ОПРЕДЕЛЯ наказание лишаване от свобода за СРОК от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66 от НК изпълнението на наказанието се ОТЛАГА за СРОК от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимата В.С.С. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласна със споразумението.


В.С.С.
В.С.С. – родена на *** ***, циганка, българска гражданка, с начално образование, неомъжена, с постоянен адрес ***, живуща ***, Великотърновска област, безработна, неосъждана, ЕГН ********** се признава за ВИНОВНА за това, че на 31.12.2005 год. в гр. Павликени, Великотърновска област в магазин за хранителни стоки собственост на Илиян Атанасов Илиев от гр.Павликени – ЕТ “Бонита”, отнела от владението на Боряна Василева Илиева от с. гр. – управител на търговски обект, сумата 797 лв. от оборота без нейно знание и съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като сумата своевременно била възстановена, поради което и на основание чл. 197, т.1, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и 54 от НК й се ОПРЕДЕЛЯ наказание лишаване от свобода за СРОК от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66 от НК изпълнението на наказанието се ОТЛАГА за СРОК от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.