РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАВЛИКЕНИ
Справка за свършените дела
за периода от 01.12.2008г. до 31.12.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1/2007 Делби Д.Г.П. Е.И.К.,
Г.И.К.,
Г.Г.Г.
Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 15.12.2008г.
 
2 Гражданско дело No 1/2008 Искове по КТ за отмяна на уволнение С.С.С. ВОЕННО ОКРЪЖИЕ Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 11.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ исковете като неоснователни и недоказани
 
3 Гражданско дело No 123/2008 Облигационни искове И.Д.И. ЗК "ЕДИНСТВО-БУТОВО" Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 11.12.2008г.
ОСЪЖДА ЗК "Единство-Бутово" със седалище и адрес на управление с.Бутово, общ.Павликени, представлявана от председателя Йордан борисов Дойков, да заплати на И.Д. Илиева, ЕГН **********,***, сумата от 204.86лв., представляваща 102.43лв. неплатена наемна цена за стопанската 2005г. по договор за наем и сумата от 102.43лв. неплатена наемна цена за стопанската 2006г. по договор за наем, лихва за забава върху главницата за първата година в размер на 30лв., считано от 01.01.2006г. до подаване на исковата молба-14.04.2008г., лихва за забава върху главницата за втората година в размер на 18.95лв., считано от 01.01.2007г. до подаване ан исковата молба-14.04.2008г., както и законната лихва върху главницата 204.86лв. от подаването ан исковата молба до окончателното изплащане.
ОТХВЪРЛЯ иска на И.Д.И. ***.Оряховица против ЗК"Единство-Бутово" с.Бутово за заплащане на лихва за забава върху сумата от 102.43лв. за стопанската 2006г. за разликата от уважения размер от 18.95лв. до претендираните 30лв., като неосноветелен и недоказан.
ОСЪЖДА ЗК "Единство-Бутово" с.Бутово, общ.Павликени да заплати на И.Д.И. ***.Оряховица направените по делото разноски на основание чл.78 ГПК в размер на 699.70лв. съобразно уважената част от исковете.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред ВТОС от връчването му на страните.
 
4 Гражданско дело No 206/2008 Искове по КТ Т.И.П. АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 15.12.2008г.
ПРИЗНАВА уволнението на Т.И.П., ЕГН **********,***, за незаконно и ОТМЕНЯ Заповед № ЧР-4 548/15.04.2008г. на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, гр.София, с която е прекратено трудовото правоотношение.
ВЪЗСТАНОВЯВА Т.И.П. на заеманата преди уволнението длъжност "старши счетоводител" в Отдел "Социална закрила" гр.Сухиндол към Дирекция "Социално подпомагане" гр.Павликени.
ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане, гр.София, ул."Триадица" № 2, представлявана от изпълнителния директор Г.Г.Д., да заплати на Т.И.П. сумата от 2 671.32лв., представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 КТ за времето, през което е останал без работа поради уволнението.
ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане гр.София да заплати на Т.П. сумата от 150лв., представляваща направените по делото разноски, както и по сметка на ПРС сумата от 50лв. за възнаграждение на вещо лице.
ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 ГПК предварително изпълнение на решението в частта за присъденото обезщетение по чл.225, ал.1 КТ.


Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок пред ВТОС, считано от деня, на който е обявено на страните.

На основание чл.7, ал.2 ГПК препис от решението да се връчи на страните.


 
5 Гражданско дело No 223/2008 Облиг. искове за неповолено увреждане СД "МАРИНО-КОЛЕВИ И СИЕ" М.С.Д.,
С.Г.Д.
Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 03.12.2008г., в законна сила от 25.04.2009г.
ОСЪЖДА М.С.Д., ЕГН **********, и С.Г.Д., ЕГН **********,***, да заплатят на СД "Марино-Колеви и сие", със седалище и адрес на управление гр.Павликени, ул."Иван Маслев" № 29 А, представлявано от управителите М.п.К. и К.п.К.,***, пл.Свобода № 24-адв.Й.Й.-ВТАК, сумата от 208лв. /двеста и осем лева/, представляваща обезщетение за причинени от непълнолетния им син имуществени вреди на основание чл.48, ал.1 във вр. с чл.45 ЗЗД, изразяващи се в повреда на предна броня и два калника на лек автомобил марка "Опел-Корса" с ДК№ ВТ 9301 ВА, ведно със законната лихва от 21.04.2008г. до окончателното изплащане.
ОТХВЪРЛЯ иска на СД "Марино-Колеви и сие", със седалище и адрес на управление гр.Павликени, ул."Иван Маслев" № 29 А, против М.С.Д. и С.Г.Д.,*** за разликата до претендираното обезщетение от 3000лв., ведно със законната лихва върху тази част, считано от 21.04.2008г. до окончателното изплащане, като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА М.С.Д. и С.Г.Д.,*** да заплатят на СД "Марино-Колеви и сие", гр.Павликени сумата от 29.12лв., представляваща направените разноски в производството съобразно уважената част от иска.
ОСЪЖДА СД "Марино-Колеви и сие", гр.Павликени да заплатят по сметка на ПРС сумата от 111.68лв., представляваща ДТ за разглеждане на иска.


Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред ВТОС от връчваването на препис на страните.

 
6 Гражданско дело No 263/2008 Облигационни искове КООПЕРАЦИЯ ОППК СЪГЛАСИЕ - СЛОМЕР КООПЕРАЦИЯ ЗПКУ ДОВЕРИЕ СЛОМЕР Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 29.12.2008г., в законна сила от 29.01.2009г.
ОСЪЖДА ЗКПУ "ДОВЕРИЕ-Сломер" със седалище и адрес на управление с. Сломер, общ. Паликени, представлявана от Председатела С. да заплати на ОППК "СЪГЛАСИЕ - Сломер" със седалище и адрес на управление с.с., общ. Павликени сумата от 2496 /две хиляди четиристотин деветдесет и шест лева/ лв., цена на доставена, но незаплатена 13 бр. торби царевица за семе, ведно със законната лихва, считано от 15.08.2008 год. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА ЗКПУ "ДОВЕРИЕ-Сломер" със седалище и адрес на управление с. Сломер, общ. Паликени, представлявана от Председатела С. да заплати на ОППК "СЪГЛАСИЕ - Сломер" със седалище и адрес на управление с.с., общ. Павликени сумата от 350 /триста и петдесет/ лв., разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Великотърновски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено.

 
7 Гражданско дело No 265/2008 Други дела Н.Х.Н. ВПК"НЕГОВАНКА-92" Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 01.12.2008г., в законна сила от 01.12.2008г.
ОТМЕНЯВА решенията на Общото събрание на ВПК"Негованка-92", със седалище и адрес на управление с.Михалци, община Павликени, представялвана от председателя на УС Димитър Георгиев Момчев с ЕГН **********, проведено на 02.08.2008г. в с.Михалци, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.
ОСЪЖДА ВПК"Негованка-92", със седалище и адрес на управление с.Михалци, община Павликени, представлявана от председателя на УС Димитър Георгиев Момчев с ЕГН ********** да ЗАПЛАТИ на Н.Х.Н. ***, ЕГН ********** разноски по делото в размер на 180/сто и осемдесет лева/.
Решението не подлежи на обжалване.
Да се уведоми ответната страна за правото си по чл.240 ГПК в едномесечен срок от връчването на решението да поиска от Великотърновския окръжен съд отмяна на същото или да оспори с иск същото право.


 
8 Гражданско дело No 292/2008 Издръжка-чл.82 от СК П.Т.Г. Т.И.Г. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 09.12.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
 
9 Гражданско дело No 294/2008 Други дела Я.Я.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ
ОБЩИНА СУХИНДОЛ Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 04.12.2008г., в законна сила от 04.12.2008г.
ПРОМЕНЯ ЛИЧНОТО ИМЕ на Я.Я.И. *** с ЕГН **********, роден на 08.02.1959 година от Я. на ЕМИЛ, БАЩИНОТО ИМЕ от Я. на ЯНЧЕВ и ФАМИЛНОТО ИМЕ от И. на ИВАНОВ, като същият занапред ще се нарича ЕМИЛ ЯНЧЕВ ИВАНОВ.

След влизане на решението в сила препис от същото да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Павликени и км. с. Върбовка за извършване на промяна в акта за раждане и в регистрите на населението.

Решението на основание чл. 537, ал. 1 от ГПК не подлежи на обжалване.

ДА СЕ УВЕДОМЯТ СТРАНИТЕ за изготвянето на решението. 
10 Гражданско дело No 299/2008 Облигационни искове З.О.Я. Ф.М.О. Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 30.12.2008г.
Прекратява делото и го изпраща по подсъдност на районен съд Левски
 
11 Гражданско дело No 300/2008 Издръжка-чл.82 от СК Й.В.В. В.Т.В. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 15.12.2008г., в законна сила от 02.01.2009г.
ОСЪЖДА В.Т.В. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на Ц.Й.Б. ***, ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете Й.В.Т. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 60/шестдесет/лева, считано от 15.10.2008г. до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, от датата на просрочие до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА В.Т.В. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Ц.Й.Б. ***, ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете Й.В.Т. с ЕГН **********, издръжка за минало време за периода 15.10.2007. - 15.10.2008г. в размер на 390.00 лева/триста и деветдесет лева/, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 720лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА ИВАН В.Т.В. ***, ЕГН ********** да заплати ДТ в размер на 102лв./сто и два лева/ по сметка на ПРС, както и 5лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.
Решението в частта за присъдената издръжка подлежи на предварително изпълнение.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от датата на обявяването му - 15.12.2008г.

 
12 Гражданско дело No 307/2008 Облигационни искове С.С.Х. Н.М.Д. Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 30.12.2008г., в законна сила от 21.01.2009г.
прекратява делото
 
13 Гражданско дело No 312/2008 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
И.А.Й.,
С.А.М.
Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 08.12.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА НА детето Станимир Марианов К. с ЕГН ********** настаняване за отглеждане в семейството на роднини - баба - И.А.Й., ЕГН ********** *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане на решението в сила.

След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ДСП, гр. Павликени и на И.А.Й., ЕГН ********** ***.

 
14 Гражданско дело No 316/2008 Искове по СК Н.Ю.А. А.А.А.,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ
Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 22.12.2008г., в законна сила от 07.01.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дз( № 316/2008 год. по описа на рС - Павликени поради оттегляне на молбата.
 
15 ЧГД No 328/2008 Отказ от наследство В.И.Б.   Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 04.12.2008г.
Прекратява производството по делото, разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред ВТОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението
 
16 Гражданско дело No 333/2008 Дела по Закона срещу домашното насилие Т.М.Е.   Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 09.12.2008г., в законна сила от 19.12.2008г.
прекратява производството по делото, определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВТОС
 
17 Гражданско дело No 336/2008 Дела по Закона срещу домашното насилие А.М.О.,
А.М.О.
М.А.М. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 02.12.2008г.
ЗАДЪЛЖАВА М.А.М., ЕГН **********,*** да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на баща си А.М.О., ЕГН ********** и А.М.О., ЕГН **********,***.
ОТСТРАНЯВА М.А.М., ЕГН **********,*** от съвместно обитаваното с А.М.О. и А.М.О. *** за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от постановяване на съдебното решение.
ОСЪЖДА М.А.М., ЕГН **********,*** да заплати глоба в размер на 200лв./двеста лева/ в полза на държавата.
ОСЪЖДА М.А.М., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на ПРС сумата от 25 лв., представляваща ДТ и 5 лв. за издаване на заповед.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД на А.М.О. и А.М.О. по чл.15, ал.2 ЗЗДН, като в същата се посочи предупреждението по чл.21, ал.2 ЗДНС за последиците от неизпълнението й.
Препис от решението и заповедта да се връчат на страните и РУ на МВР гр.Павликени.
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВТОС от връчването.


Районен съдия:
З А П О В Е Д
02.12.2008 г., гр.ПавликениПАВЛИКЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.15, ал.2 от Закона за защита срещу домашното насилие и въз основа решение от 02.12.2008г. по ч.гр.д.№ 336/2008 г. по описа на съда


З А П О В Я Д В А:


ЗАДЪЛЖАВА М.А.М., ЕГН **********,*** да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на баща си А.М.О., ЕГН ********** и А.М.О., ЕГН **********,***.

ОТСТРАНЯВА М.А.М., ЕГН **********,*** от съвместно обитаваното с А.М.О. и А.М.О. *** за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от постановяване на съдебното решение.

На основание чл.21, ал.2 ЗЗДН при неизпълнение на настоящата заповед полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.

Тази заповед за защита се издава на А.М.О., ЕГН ********** и А.М.О., ЕГН **********,***.

 
18 Гражданско дело No 336/2008 Дела по Закона срещу домашното насилие А.М.О.,
А.М.О.
М.А.М. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Заповед за защита от 02.12.2008г.
ЗАДЪЛЖАВА М.А.М., ЕГН **********,*** да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на баща си А.М.О., ЕГН ********** и А.М.О., ЕГН **********,***.

ОТСТРАНЯВА М.А.М., ЕГН **********,*** от съвместно обитаваното с А.М.О. и А.М.О. *** за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от постановяване на съдебното решение.

На основание чл.21, ал.2 ЗЗДН при неизпълнение на настоящата заповед полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.

Тази заповед за защита се издава на А.М.О., ЕГН ********** и А.М.О., ЕГН **********,***.


 
19 ЧГД No 337/2008 Заявление по чл.417 от ГПК НОРД ХОЛДИНГ АД СОФИЯ П.В.В. Докладчик: Ц.Б.Г.  Заповед за изпълнение от 18.12.2008г.
 
20 ЧГД No 337/2008 Заявление по чл.417 от ГПК НОРД ХОЛДИНГ АД СОФИЯ П.В.В. Докладчик: Ц.Б.Г.  Разпореждане от 18.12.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ-ОТХВЪРЛЯ В ЧАСТТА ЗА СУМАТА ОТ 1615.63 ЛВ. КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО
 
21 ЧГД No 338/2008 Заявление по чл.417 от ГПК НОРД ХОЛДИНГ АД СОФИЯ П.В.В. Докладчик: Ц.Б.Г.  Заповед за изпълнение от 18.12.2008г.
 
22 ЧГД No 338/2008 Заявление по чл.417 от ГПК НОРД ХОЛДИНГ АД СОФИЯ П.В.В. Докладчик: Ц.Б.Г.  Разпореждане от 18.12.2008г.
Отхвърля в частта за 915.22 лв.-твърдяна лихва като неоснователно.Разпореждането подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му
 
23 Гражданско дело No 341/2008 Други дела М.Ж.П.,
ДРАКОНОВО ДЪРВО ООД МИХАЛЦИ
  Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 18.12.2008г., в законна сила от 14.01.2009г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО НА ИЩЕЦА.
 
24 Гражданско дело No 345/2008 Други дела П.И.П.,
К.А.П.
Д.П.А.,
С.Д.А.
Председател и докладчик: Е.П.К.  Решение от 18.12.2008г., в законна сила от 05.01.2009г.
ОБЯВЯВА за окончателен сключения на 01.10.2008г.,предварителен договор,съгласно който Д.П.А. с ЕГН ********** и С.Д.А. с ЕГН ********** *** продават на П.И.П. с ЕГН ********** по време на брака му с К.А.П. с ЕГН ********** *** 1 / 2 идеална част от следния свой недвижим имот СИО ,придобит с договор от 17.01.20006г. за продажба на недвижим имот въз основа на проведена тръжна процедура,вписан на 17.01.2006г. под №33т. първи,рег.45,стр.1333,8663 в Службата по вписванията гр.Павликени,а именно: Търговски обект "Снек бар и складови помещения" с обща застроена площ 255кв.м., преустроени както следва:: В Южната част съгласно Разрешение за строеж №41/21.06.2007г. на Община Павликени като "Нотариални кантори" с разгъната застроена площ по архитектурен проект от 156.40 кв.м. ,състоящи се от чакалня с площ от 10.53кв.м.,канцелария-счетоводство с площ от 10.53кв.м.,2 бр. канцеларии за нотариуси,всяка с площ от 16 кв.м.,архив №1 с площ от 11.55кв.м.,архив №2 с площ от 9.75лв.,изолационно помещение от 3.30кв.м.,склад-инвентар с площ от 2.18кв.м.,умивалня с площ от 3 кв.м.,тоалетна-посетители с площ от 1.35кв.м.,санитарно-битов възел,състоящ се от: изолационно помещение с площ от 5.70кв.м.,стая за кафе с площ от 2.27кв.м.,умивалня с площ от 2.60кв.м. и тоалетна с площ от 2.60кв.м. и в Северната част съгласно разрешение за строеж №42/21.06.2007г. и Удостоверение № ТРСЕ-01-07-26/22.11.2007г. за въвеждане в експлоатация на Община Павликени като "Банков офис" с разгъната застроена площ по архитектурен проект от 91кв.м.,състоящ се от : банков салон с фронт офис,касов възел,помещение за управител и помещение за кредитни специалисти,които помещения се намират в партерния етаж от жилищен блок на ул."Васил Левски"№8 в гр.Павликени, при граници: изток-ул."Васил Левски",запад-междублоково пространство,север и юг-магазини,отгоре-апартаменти и отдолу избени помещения,като блокът е построен в УПИ II /второ римско/ в квартал 176 по ПУП на гр.Павликени,отреден за жилищно строителство,при граници на имота:изток-ул."Васил Левски",запад-междублоково пространство,север-зелена площ и юг-магазин,ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж за сумата 22 100лв.,която сума е изплатена на продавачите напълно преди подписване на предварителния договор.
Заверен препис от влязлото в сила решение да се издаде на ищците П.И.п. и К.А.П. ,които са платили дължимите данъци и такси.
Решението следва да се впише в регистрите на службата по вписвания в ПРС в 6-месечен срок от влизането му в сила.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщението на страните.


 
25 Гражданско дело No 346/2008 Дела по Закона срещу домашното насилие   С.И.А. Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 08.12.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
на осн. чл. 126, ал.1 от ГПК прекратява производството по делото, определението подлежи на обжалване с частна жалба
 
26 Гражданско дело No 352/2008 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 03.12.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА на детето ДЕТЕЛИН НЕВЯНОВ МИТКОВ с ЕГН ********** НАСТАНЯВАНЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ в Специализирано заведение Дом за медико-социални грижи, гр.Дебелец за срок от една година.
Препис от решението да се изпрати на Дома за медико-социални грижи, гр.Дебелец.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
27 Гражданско дело No 353/2008 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 03.12.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА на детето Станчо Анетов Ангелов с ЕГН ********** НАСТАНЯВАНЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ в Специализирано заведение Дом за медико-социални грижи, гр.Дебелец за срок от една година.
Препис от решението да се изпрати на Дома за медико-социални грижи, гр.Дебелец.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
28 ЧГД No 365/2008 Отказ от наследство М.И.Р.   Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 04.12.2008г., в законна сила от 04.12.2008г.
Да се издаде удостоверение
 
29 Гражданско дело No 367/2008 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 17.12.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА на детето Аврам Валентинов А. с ЕГН ********** НАСТАНЯВАНЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ в Специализирано заведение ДДУИ с.Михалци, общ.Павликени, за срок от една година.
Препис от решението да се изпрати на ДДУИ, с.Михалци, общ.Павликени.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 7дневен срок от съобщаването му на страните


 
30 ЧГД No 372/2008 Отказ от наследство П.А.А. А.А.Х. Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 08.12.2008г., в законна сила от 08.12.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
 
31 ЧГД No 373/2008 Отказ от наследство П.А.А. А.А.Х. Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 08.12.2008г., в законна сила от 08.12.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
 
32 ЧГД No 374/2008 Отказ от наследство А.А.М. А.А.Х. Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 08.12.2008г., в законна сила от 08.12.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
 
33 ЧГД No 375/2008 Отказ от наследство А.А.М. А.А.Х. Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 08.12.2008г., в законна сила от 08.12.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
 
34 ЧГД No 376/2008 Отказ от наследство М.Б.Д. Б.М.М. Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 12.12.2008г., в законна сила от 12.12.2008г.
ДА СЕ ВПИШЕ ОТКАЗА В СПЕЦИАЛНАТА КНИГА НА СЪДА
 
35 ЧГД No 379/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД Г.М.Г.,
А.Б.Г.,
Ц.П.Ц.
Докладчик: Е.Т.С.  Разпореждане от 17.12.2008г., в законна сила от 26.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ МОЛБАТА КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА, ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ПРЕД ВТОС ОТ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО С Ч.Ж.
 
36 ЧГД No 380/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД В.С.Е. Докладчик: Е.Т.С.  Разпореждане от 18.12.2008г., в законна сила от 26.12.2008г.
Отхвърля иска като неоснователен и недоказан,Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му.
 
37 ЧГД No 381/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД Р.Б.Р.,
В.С.Е.
Докладчик: Ц.Б.Г.  Заповед за изпълнение от 30.12.2008г.
 
38 ЧГД No 381/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД Р.Б.Р.,
В.С.Е.
Докладчик: Ц.Б.Г.  Разпореждане от 30.12.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
 
39 ЧГД No 382/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД А.И.Т.,
З.Г.Т.,
Х.И.Х.
Докладчик: Ц.Б.Г.  Заповед за изпълнение от 30.12.2008г.
 
40 ЧГД No 382/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД А.И.Т.,
З.Г.Т.,
Х.И.Х.
Докладчик: Ц.Б.Г.  Разпореждане от 30.12.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
 
41 ЧГД No 383/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД С.И.В.,
А.Х.О.
Докладчик: Ц.Б.Г.  Заповед за изпълнение от 30.12.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
 
42 ЧГД No 383/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД С.И.В.,
А.Х.О.
Докладчик: Ц.Б.Г.  Разпореждане от 30.12.2008г.
ОСЪЖДА С.И.В., ЕГН **********,*** и А.Х.О. с ЕГН **********,*** заплатят солидарно, на основание поръчителство на втората, на кредитора "Банка ДСК" ЕАД, гр. София, ул. "Московска" №19 /гр. Павликени, ул. "Георги Кирков" №1-съдебен адрес/, представляван от Виолина Маринова Спасова с ЕГН ********** - гл. изп. директор и Доротея Николаева Николова с ЕГН **********, с пълномощник - Т.С. ЕГН ********** сумата от 7098.17 (седем хиляди деветдесет и осем евро и 17 евроцента), от които 6482 евро - главница, дължима по Договор за кредит за текущо потребление от 09.04.2008 година, 616.17 евро договорна лихва от 30.04.2008 г. до 10.12.2008 г. и законната лихва от 10.12.2008 г. до изплащане на вземането, както и сумата 596.49 (петстотин деветдесет и шест лв. 49 ст.) разноски по делото.
ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за незабавно изпълнение по чл.418 ГПК в полза на "Банка ДСК" ЕАД град София, ул."Московска" №19, представлявана от Виолина Маринова Спасова - гл.изп.директор и Доротея Николаева Николова - изп.директор със съдебен адрес град Павликени, ул."Георги Кирков" №1.
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист въз основа на заповедта, за което да се извърши отбелязване върху извлечението от счетоводната книга на банката.
Разпореждането подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчване на заповедта на изпълнение от съдебния изпълнител, с частна жалба пред ВТОС.

 
43 ЧГД No 384/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД С.А.М.,
Н.Й.С.
Докладчик: Е.Т.С.  Разпореждане от 18.12.2008г., в законна сила от 26.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ МОЛБАТА КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ.
 
44 ЧГД No 385/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД М.З.Р.,
Е.Т.С.
Докладчик: Е.Т.С.  Разпореждане от 17.12.2008г., в законна сила от 26.12.2008г.
Отхвърля молбата като недоказана.Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срос от съобщаването му.
 
45 Гражданско дело No 386/2008 Облиг. искове за неповолено увреждане К.П.А. ОБЩИНА СУХИНДОЛ Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 16.12.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
ПРЕКРАТЯНА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО И ГО ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ НА ВТОС.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ОТ ИЩЕЦА С ЧАСТНА ЖАЛБА В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ОТ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО
 
46 ЧГД No 391/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК КАНЕВ ИНСТРУМЕНТС ООД БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД Докладчик: Ц.Б.Г.  Заповед за изпълнение от 30.12.2008г.
 
47 ЧГД No 391/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК КАНЕВ ИНСТРУМЕНТС ООД БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД Докладчик: Ц.Б.Г.  Разпореждане от 30.12.2008г.

ОСЪЖДА "БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД, ЕИК 814191256, гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, тел. 061052510, факс 061052603, представляван от Е.Д.С. с ЕГН ********** да заплати на "КАНЕВ ИНСТРУМЕНТС" ООД, ЕИК 200121096, гр. София, общ. Столична, район Студентски, ж.к. "Дървеница", бл. 18А, вх. Б, ет. 9, ап. 18, представляван от Управителя В.Д.Л., ЕГН ********** с пълномощник адв. Х.А.,***, пл. "Хан Кубрат" № 1, ет. 6, офис 6 сумата 11936.66 (единадесет хиляди деветстотин тридесет и шест лв. 66 ст.) - главница, твърдяна да произтича от неизпълнение на задължението за заплащане цена на доставени материали по шест бр. фактури, с общо 606.97 лева за лихва за забава от 10.08.2008 г. до 15.12.2008 г. и законната лихва от 15.12.2008 г. до изплащане на вземането, както и сумата 251 (двеста петдесет и един лв. 00 ст.) разноски по делото.

ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, която да се връчи на ответника.

Разпореждането не подлежи на обжалване, освен в частта за разноските.

ДА СЕ УКАЖЕ на ответника, че в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение може да плати доброволно или да депозира писмено възражение.

ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ СЛЕД ВЛИЗАНЕ ЗАПОВЕДТА В СИЛА.


 
48 Гражданско дело No 394/2008 Чл.19 ЗГР Х.А.Д. ОБЩИНА СУХИНДОЛ Председател и докладчик: Е.П.К.  Решение от 19.12.2008г., в законна сила от 19.12.2008г.
ПРОМЕНЯ ФАМИЛНОТО име на Х.А. Бенев
/ Д. *** с ЕГН ********** от Бенев на Д. и същата ще се нарича Х.А.Д..
След влизане в сила на решението препис от него да се изпрати на ТЗ "ГРАО"гр.Велико Търново за извършване на действия по промяната в имената в регистъра на населението.
Решението не подлежи на обжалване по чл.537 ал.1 от ГПК.


 
49 Брачно дело No 127/2008 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК Й.М.П. П.Т.П. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 05.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Й.М.П., ЕГН **********,***, със съдебен адрес гр.Павликени, пл."Свобода" № 24-адв.С.Я.-ВТАК, и П.Т.П., ЕГН **********,*** с развод поради дълбоко и непоправимо разстройство по вина на съпруга П.П..
ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Й.М.П. да продължи да носи брачното си фамилно П..
ОСТАВЯ без разглеждане иска на Й.П. за възлагане ползването на семейното жилище на П.П., поради липса на правен интерес.
ОСЪЖДА П.П. да заплати на Й.П. сумата от 225лв., представляваща направените по делото разноски.
ОСЪЖДА П.П. да заплати по сметка на ПРС сумата от 25лв., представляваща окончателна ДТ при решаване на делото за развод.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от получаване на препис от страните пред ВТОС.

 
50 Брачно дело No 199/2008 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК Ц.Л.Ц. Е.С.Ц. Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 09.12.2008г., в законна сила от 26.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО ДА СЕ ВРЪЧИ ПРЕПИС ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ОТВЕТНИЦАТА И ЛИДИЯ Л.-П.
 
51 Брачно дело No 357/2008 Развод по взаимно съгласие-чл.100 от СК Н.М.Д.,
Д.Д.Д.
Й.Д.Д.,
М.Д.Д.,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ
Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 19.12.2008г., в законна сила от 19.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Н.М.Д., ЕГН **********,***, и Д.Д.Д., ЕГН **********,*** с развод като дълбоко и непоправимо разстроен.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като
ВЪЗЛАГА упражняването на родителските права върху родените от брака деца М.Д.Д., ЕГН **********, и Й.Д.Д., ЕГН **********, на майката Н.М.Д., като за бащата се определя следния режим на лични отношения: да се среща с децата всяка първа и трета неделя от месеца за времето от 10ч. до 18ч., както и за 20 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА Д.Д.Д., ЕГН **********,***, да заплаща на непълнолетните си деца М.Д.Д., ЕГН **********, и Й.Д.Д., ЕГН **********, лично и със съгласието по отношение на първото и чрез по отношение на второто тяхната майка и законен представител Н.М.Д., месечна издръжка за всяко от децата в размер на 80 лв. /осемдесет лева/, считано от 01.12.2008г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане, до настъпване на причини за нейното отменяване или изменяване.
ПОСТАНОВЯВА след развода Н.М. да носи предбрачното си фамилно име Георгиева.
ВЪЗЛАГА В ДЯЛ на Н.М.Д., ЕГН **********,***, недвижим имот, находящ се в гр.Павликени, ул."Илия Златев" № 12, вх.Б, ет.5, ап.15, а апартамент № 15, построен върху държавно дворно място, съставляващо УПИ ХІІІ в кв.61 по ПУП на града, състоящ се от кухня, дневна, спалня, коридор, антре, баня, тоалетна и две тераси със застроена площ от 62.24кв.м., заедно с принадлежащото му избено помещение № 11 със светла площ от 9.09кв.м. и съответно припадащите му се 3.24% ид.ч. от общите части на сградата, възлизащи на 4.89 кв.м. и от правото на строеж върху мястото, както и лек автомобил "Фиат Уно" с ДК№ ВТ 6495 АН, рама № 0496М206, двигател № 810458.
ВЪЗЛАГА В ДЯЛ на Д.Д.Д., ЕГН **********, */*** по сега действащия ПУП на с.Недан, общ.Павликени , находящ се в с.с., целият с площ от 1420 кв.м. при граници: от две страни улица, наследници на Борис Александров Гецов и Димитър Александров Йорданов, заедно с такава част от построените в имота къща, кухня, лятна кухня, плевня, подобрения и трайни насаждения.
ОСЪЖДА Н.М. и Д.Д. да заплатят по сметка на ПРС всеки по 10лв., представляващи окончателна ДТ в общ размер на 20лв. за допускане на развода, както и по 57.60лв. или общо 115.20лв. ДТ върху издръжката за децата.
ОСЪЖДА Н.М. да заплати по сметка на ПРС сумата от 109.44лв, представляваща ДТ, представляваща ДТ от 2% от стойността на полученото имущество по споразумението във връзка с уреждане на имуществените отношения.
ОСЪЖДА Д.Д. да заплати по сметка на ПРС сумата от 84.24лв, представляваща ДТ от 2% от стойността на получения в дял имот, който придобива в изключителен дял по споразумението във връзка с уреждане на имуществените отношения.
На основание чл.242, ал.1 ГПК допуска предварително изпълнение на решението в частта за издръжката.
Решението в частта за имуществените отношения подлежи на вписване в Службата по вписванията по местонахождение на имотите.

Решението не подлежи на обжалване.

 
52 НОХД No 454/2006 Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ С.Й.С.,
И.Й.С.,
Й.С.С.
Председател и докладчик: Е.Т.С.  Присъда от 17.12.2008г.
ПРИЗНАВА С.Й.С. - роден на 16.02.1985 год. в гр. Павликени, живущ ***, българин, бълг. гражданство, женен, с начално образование, осъждан, безработен, с ЕГН **********, И.Й.С. - роден на 16.02.1985 год. в гр. Павликени, живущ ***, българин, бълг. гражданство, неженен, с основно образование, осъждан, безработен, ЕГН ********** и Й.С.С. - роден на 04.12.1959 год. в с. Вишовград., обл. В. Търновска, с постоянен адрес ***, живущ ***, българин, бълг. гражданство, женен, с основно образование, осъждан, работещ, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНИ в това, че на 06.07.2006г. около 16.30ч. в гр.Павликени, в съучастие като съизвършители извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото-на публично място пред ЦДГ "Слънце" в града нанесли побой на И.В.И. ***, поради което и на основание чл.325, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.54 и чл.36 НК налага
-на С.Й.С.-ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален "Общ" режим;
-на И.Й.С.-ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален "Общ" режим;
-на Й.С.С.- ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален "Общ" режим;
ПРИЗНАВА подсъдимите С.Й.С. и И.Й.С., със снети по делото самоличности, за ВИНОВНИ в това, че на същата дата и място, в съучастие като съизвършители, нанесли средна телесна повреда на И.В.И. *** изразяваща се в луксация на дясна раменна става, довела до трайно затрудняване движението на десния горен крайник за срок около 1.5 месеца, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр. ал.1 НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.54 и чл.36 НК налага
-на С.Й.С. -ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален "Общ" режим;
-на И.Й.С. -ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален "Общ" режим;
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.С.С. за НЕВИНОВЕН в това на същата дата и място да е нанесъл лека телесна повреда на И.В.И. *** изразяваща се в болки и страдания без разстройство на здравето по хулигански подбуди, поради което и на основание чл.304 НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. с чл.130, ал.2 НК.
ПРИЗНАВА подсъдимите И.Й.С. и С.Й.С. за НЕВИНОВНИ в това, на посочените дата и място, в съучастие като съизвършители, да са нанесли средна телесна повреда на И.В.И. *** изразяваща се в посочените по-горе увреди на здравето по хулигански подбуди, поради което и на основание чл.304 НПК ги ОПРАВДАВА по обвинението квалифицирано по чл.131, ал.1, т.12 НК вр. с чл.129, ал.2 НК, вр. с чл.20, ал.2 НК.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. с чл.23, ал.1 НК, едно общо най-тежко наказание измежду наложените на Й.С.С. с настоящата присъда от девет месеца лишаване от свобода и по НОХД № 253/2005г. по описа на ПРС от една година лишаване от свобода, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл.25, ал.4 НК да изтърпи при първоначален "Общ" режим.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал.1 от НК едно общо наказание измежду наложените с настоящата присъда на С.Й.С. като постановява да изтърпи най-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, при първоначален "Общ" режим.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал.1 от НК едно общо наказание измежду наложените с настоящата присъда на И.Й.С. като постановява да изтърпи най-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, при първоначален "Общ" режим.
ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 НК, в изпълнение наложеното на И.Й.С. наказание по НОХД № 123/2006г. по описа на ПРС ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи отделно от наказанието по настоящата присъда при първоначален "Общ" режим.
ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 НК, в изпълнение наложеното на С.Й.С. наказание по НОХД № 117/2005г. по описа на ПРС ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи отделно от наказанието по настоящата присъда при първоначален "Общ" режим.
ОСЪЖДА подсъдимите Й.С.С. , С.Й.С. и И.Й.С., със снети по делото самоличности, да заплатят на И.В.И. , ЕГН **********,***, солидарно сумата от 10 000лв. /Десет хиляди лева/, представляваща причинени неимуществени вреди в резултат на деянието с което са му нанесени телесни увреждания, ведно със законната лихва от 06.07.2006г. до окончателното изплащане.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от И.В.И. граждански иск против Й.С.С., И.Й.С. и С.Й.С. за причинени неимуществени вреди за разликата до претендираните 20 000лв., като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА подсъдимите да заплатят на И.В.И. сумата от 200лв., представляваща направени в наказателното производство разноски на основание чл.189, ал.3 НПК.
ОСЪЖДА подсъдимите да заплатят по сметка на ПРС сумата от 295лв., представляваща направените в наказателното производство разноски на основание чл.189, ал.3 НПК, както и сумата от 400лв., представляваща ДТ върху уважената част от гражданския иск.
ОТНЕМА в полза на държавата, на основание чл.53, ал.1, б."а" НК веществено доказателство-гумена палка.
Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок считано от днес пред ВТОС.С.Й.С.
И.Й.С.
Й.С.С.
Мотиви от 22.01.2009г.
 
53 НАХД No 10/2008 По ЗД по пътищата А.З.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
Г.К.Г.
Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 04.12.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО НП N 644/07 от 10.10.2007 на началника на РПУ -Павликени.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.

 
54 НАХД No 88/2008 По ЗД по пътищата З.А.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ
Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 02.12.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО Наказателно постановление N 1030/21.11.2007 г. на Началника на РПУ, гр. Павликени.

Решението подлежи на касационно обжалване по реда на глава ХІІ на АПК в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

 
55 НАХД No 99/2008 По ЗД по пътищата Г.Т.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 30.12.2008г., в законна сила от 07.02.2009г.
НП-отменено - ОТМЕНЯВА НП N850/30.11.2007г. на Началника на РПУ гр.Павликени, с което на Г.Т.Г. ***, ЕГН ********** е наложено наказание "глоба" от 250 лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от три месеца на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.


 
56 НАХД No 122/2008 Чл.78а НК УНИПАК АД ПАВЛИКЕНИ Д"ОИТ" ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 23.12.2008г.
ОТМЕНЯВА ИЗЦЯЛО Наказателно постановление № 04-0060305 от 25.02.2008 на Директора на Дирекция "Областна инспекция по труда", гр. Велико Търново № 10-0000000206/11.03.2005 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВТАдмС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.

Д"ОИТ" ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Мотиви от 23.12.2008г.
 
57 НАХД No 224/2008 По ЗД по пътищата П.Г.В. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 02.12.2008г., в законна сила от 23.12.2008г.
ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО Наказателно постановление № 225 от 27.03.2003 на Началника на РПУ, гр. Павликени, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВТАдмС в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.


 
58 НАХД No 290/2008 По ЗД по пътищата А.И.Д. РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ,
И.Г.И.
Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 02.12.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
ОТМЕНЯВА НП N364/20.05.2008г. на Началника на РПУ гр.Павликени, с което на А.И.Д. ***, ЕГН ********** е наложено наказания "глоба" от 150 лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от един месец на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.
НП-отменено
 
59 ЧНД No 319/2008 Реабилитации чл.85-88а НК С.М.Й. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
ВОЕНЕН СЪД - ПЛЕВЕН
Председател и докладчик: Е.Т.С.  Определение от 04.12.2008г., в законна сила от 05.01.2009г.
РЕАБИЛИТИРА на основание чл.87 НК С.М.Й., ЕГН **********,***/1984г. по описа на Военен съд гр.Плевен, по НОХД № 69/1986г. по описа на ПРС, по НОХД № 55/1996г. по описа на ПРС, по НОХД № 216/1996г., НОХД № 188/1996г. по описа на Павликенски районен съд, по НОХД № 146/2000г. на ПРС и по НОХД № 4/2005г. на ПРС.

Определението подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок пред ВТОС от получаване на съобщението.

 
60 НАХД No 320/2008 Административни дела М.Х.Г. РИОКОЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
Ц.М.Т.
Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 30.12.2008г., в законна сила от 05.02.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА НП N107-ПЕК/04.08.2008г. на Директора на РИОКОЗ Велико Търново, по силата на което на М.Х.Г. ***, ЕГН **********, е наложена "глоба" в размер на 50 лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.

 
61 НОХД No 331/2008 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Р.Б.А. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Присъда от 19.12.2008г., в законна сила от 04.03.2009г.
ПРИЗНАВА Р.Б.А. - роден на 20.09.1991 г. в гр.Павликени, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, с начално образование, неработи, не учи, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 14.05. до 19.05.2008г. в гр.Павликени, като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значение на деянието и да ръководи постъпките си, в условията на повторност в немаловажен случай, след като повредил прегради здраво направени за защита на имот - извадил картон от фазер на прозорец на врата към гараж, отнел от владението на Г.И.Г. ***, без негово знание и съгласие с намерение противозаконно да присвои чужди движими вещи - три конски амуниции на обща стойност 170лв., собственост на Г., поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, пр.2 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 НК, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.54 и чл.36 НК му налага наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, които да изтърпи при първоначален "Общ" режим.
ОСЪЖДА Р.Б.А. със снета по делото самоличност да заплати по с/ка на РС Павликени сумата от 106.60 лева, представляващи направените в наказателното производство разноски на основание чл.189 ал.3 от НПК.
Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред ВТОС от днес.


Р.Б.А.
Мотиви от 14.01.2009г.
Мотиви към присъда № 70/19.12.2008г. по НОХД № 331/2008г. по описа на Павликенски районен съд.С обвинителен акт Районна прокуратура-Павликени е повдигнала против Р.Б.А. *** обвинение за това, че за времето от 14.05.2008г. до 19.05.2008г. в гр.Павликени, като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в условията на повторност в немаловажен случай, след като повредил прегради здраво направени за защита на имот-извадил картон от фазер на прозорец на врата към гараж, отнел от владението на Г.И.Г. ***, без негово знание и съгласие с намерението противозаконно да присвои чужди движими вещи-три конски амуниции на обща стойност 170лв., собственост на Г., представляващо престъпление по чл.195, ал.1, т.3, презл.второ и т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.28, вр. с чл.63, ал.1, т.3 НК.
В съдебно заседание представителят на ПРП поддържа така повдигнатото обвинение по съображения за неговата безспорна доказаност и моли на подсъдимия да бъде наложено наказание лишаване от свобода към минимума, което да изтърпи ефективно.
Подсъдимият Р.Б. не се признава за виновен и отрича да е извършител на кражбата, за която му е повдигнато обвинение. Дава обяснения, в които заявява, че Д.О. го извикал и поискал вместо него да продаде конска амуниция, която взел от сестра си, защото имал да дава пари на лице с прякор Дъндито. Продал я на последния за 20лв., от които за себе си запазил 5лв.
Зъщитникът му заема становище при възможност наказанието да бъде отложено с подходящ изпитателен срок.
Съдът, като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:
Подсъдимият Р.Б. ***. Не учи и не работи. През 2005 и 2006г. няколко пъти са му налагани възпитателни мерки от МКБППМН гр.Павликени по реда на ЗБППМН за извършени противозаконни деяния, както и неколкократно осъждан за престъпления от общ характер.
Пострадалият Г.Г. притежава наследствен имот в гр.Павликени, който посещава често. Като бивш състезател по конен спорт има конски амуниции, които съхранява в гаража си.
На неуточнена дата в периода 14.05-19.05.2008г. подсъдимият отишъл до къщата на пострадалия и проникнал вътре през прозорец на гаража като махнал част от поставения фазер, тъй като нямало стъкло. Започнал да тършува с цел да намери вещи, които впоследствие да продаде и се натъкнал на поставени на стена три броя конски амуниции. След като ги взел отишъл при Д.С., на когото предложил да ги купи за 20лв. Казал му, че са на дядо му и го помолил ако някой пита да каже, че А.Т. му ги продал, който към момента бил на път към КПП Кулата с намерение за излезе извън територията на страната. С. купил амунициите и впоследствие ги продал на М.М., роднина на подсъдимия.
На 19.05.2008г. пострадалият посетил имота си и установил, че в него е влизано. При огледа констатирал липсата на три броя конски амуниции, като в рамките на образуваното наказателно производство едната му била върната. Спорд заключението на вещото лице по извършената оценъчна експертиза стойността на отнетите вещи възлиза на сумата от 170лв.
Изложената фактическа обстановка се доказва от показанията на разпитаните на съдебното следствие свидетели Д.С., М.М., А.Т., Д.О., Г.Г., от протокол за оглед от 19.05.2008г., ведно с фотоалбум, заключението на извършената експертиза на намерените на мястото дактилоскопни следи, заключението на оценъчна експертиза, протокол за доброволно предаване от 21.05.2008г.
Обясненията дадени от подсъдимия, с които отрича да е автор на престъплението, съдът не кредитира и ги преценява като защитна версия. Същите противоречат напълно на показанията на другите разпитани свидетели, които са последователни, логични и непротиворечиви помежду си, и се оборват от заключението на дактилоскопната експертиза. В показанията си св.С. заявява, че Б. му продал амунициите и го уговорил да излъже, че това е направил св.Т.. Последният отрича да има нещо общо със случая, защото по това време е бил извън гр.Павликени. Св.О. също отрича да е съпричастен към деянието. Потвърждава, че сестра му, която живее в с.Дъскот, общ.Павликени, има кон, но той не е вземал нейните амуниции и не е молил подсъдимия да ги продава. При извършения оглед над вратата на прозореца на гаража са открити дактилоскопни следи и при изследването им се установило, че принадлежат на подсъдимия, което обстоятелство опровергава твърдението на Б., че не е бил в къщата. Освен това св.М. доброволно предал на разследващите една от закупените от него амуниции, които св.Г. разпознал.
Въз основа на горното съдът намира, че от обективна и субективна страна подсъдимият Р.Б. е осъществил състава на чл.195, ал.1, т.3, пр.второ и т.7 НК вав вр. с чл.194, ал.1 НК, вр. с чл.28 НК.
От обективна страна деянието покрива изцяло признаците на основания състав по чл.194, ал.1 НК. На посочените дата и място отнел от владението на пострадалия Г. собствените му движими вещи, без негово знание и съгласие. От събраните доказателства се установи и наличието на двата квалифициращи признака, които обуславят извършването на престъплението по по-тежкия престъпен състав, а именно на чл.195, ал.1, т.3, пр.второ и т.7 НК. За да проникне в имота подсъдимият е премахнал поставения на мястото на стъклото на прозореца на гаражната врата фазер, който носи характеристиките на преграда направена за защита на имот. С премахването й си е осигурил възможност за проникване в имота.От приложената справка за съдимост се установява, че Б. е осъждан четири пъти за престъпления против собствеността, като първото от тях от 2006г. е за такова квалифицирано по чл.195, ал.1, т.3 НК, поради което са налице условита на повторност по смисъла на чл.28 НК във вр. с чл.30 НК. Съдът намира, че случаят попада в категорията немаловажен, явяваща се необходима предпоставка за коментирания квалифициращ признак на престъплението. В чл.93, т.9 НК са визирани признаците, които определят случая като маловажен. Законът не дава легално определение кой е немаловажен, поради което преценката се извежда по аргумент за обратното от тази норма. В настоящата хипотеза се касае за непълнолетно лице, което е извършило престъпление от общ характер. Стойността на инкриминираните вещи е ниска-170лв. и е под установената за страната минимална работна заплата, използвана като критерий за преценка. Същевременно съдът приема, че с оглед начина и характера на извършване на деянието и настъпилите вредни последици случаят се явява немаловажен.
От субективна страна доказателствата сочат, че деянието е извършено при условията на пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал, че отнема от владението на собственика движимите му вещи, съзнавал е, че по този начин го лишава от възможността да ги ползва според правата си и във волево отношение е искал да установи своя фактическа власт с цел впоследствие да се разпореди с тях, от което да извлече изгода. Предвид възрастта му по делото не съществува съмнение, че макар и непълнолетен Р.Б. е разбирал свойството и значенето на деянието и е могъл да ръководи постъпките си, поради което следва да носи наказателна отговорност.
При индивидуализиране на наказанието съдът съобрази разпоредбите на чл.54 НК и чл.63, ал.1, т.3 НК. Стойността на отнетите вещи е ниска, но деянието е с висока степен на обществена опасност. Личността на дееца също е висока. Макар и непълнолетен подсъдимият неколкократно е бил осъждан за престъпления от общ характер и то такива против собствеността, както и спрямо него н
 
62 НОХД No 352/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Г.А.С. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Присъда от 17.12.2008г., в законна сила от 09.01.2009г.
ПРИЗНАВА Г.А.С. - роден на 03.04.1961г. в село Батак, община Павликени, живущ ***, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, ЕГН **********, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.03.2008г. в село Батак, община Павликени, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Опел Кадет" с ДКН ВТ 13-04" АР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,80 на хиляда, установена по надлежния ред чрез изследване на кръвна проба, поради което и на основание чл. 343 "Б", ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК МУ НАЛАГА наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА Г.А.С. със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 190,60 лв. /Сто и деветдесет лева и шестдесет стотинки / по сметка на ПРС, както и 5 лв. /Пет лева/ за служебно издаване на изпълнителен лист.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

Г.А.С.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.03.2008г. в село Батак, община Павликени, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Опел Кадет" с ДКН ВТ 13-04" АР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,80 на хиляда, установена по надлежния ред чрез изследване на кръвна проба, поради което и на основание чл. 343 "Б", ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК МУ НАЛАГА наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

Мотиви от 23.01.2009г.
МОТИВИ към ПРИСЪДА № 67/17.12.2008 год. по НОХД 352/2008 год. на ПРС

Обвинението е против Г.А.С. *** с ЕГН **********, за това че на 19.03.2008 г. в с. Батак, общ. Павликени управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Опел Кадет" с ДКН ВТ 13-04 АР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 2,80 на хиляда установена по надлежния ред - чрез изследване на кръвна проба. В с.з. представителят на ПРП поддържа обвинението така, както е предявено и счита, че е доказано, като при определяне наказанието моли за минимално такова.

Подсъдимият, поради здравословното си състояние не се явява в с.з.

Редовно назначеният му служебен защитник моли за снизходителна присъда, с приложението на чл. 66 от НК като навежда на множество смекчаващи отговорността обстоятелства.

Като се запозна със становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено следното:

Г.А.С. ***. Не работи по трудов договор. Неосъждан. Неправоспособен водач и няма данни за нарушения на ЗДвП.

На 19.03.2008 г. Г.А.С. ***. Там употребил алкохол. Около 19.20 часа на посочената дата решил да се прибере в дома си в с. Батак. По пътя управлявал собствения си лек автомобил "Опел Кадет" с ДКН ВТ 13-04 АР. С него в колата се возели и познатите му свидетелите Х.Г.К. и Д.А.М.. В резултат на несъобразена скорост в района на с. Батак С. загубил управлението на автомобила и се блъснал в предпазен парапет на мост.

В следствие на удара на свидетелите били причинени леки травми, а на автомобила материални щети. След ПТП подсъдимият бил откаран в Спешно отделение на МОБАЛ АД, гр. Велико Търново, където му била взета кръвна проба за алкохол с протокол за медицинско изследване от 19.03.2008 г. на болницата. Химическото изследване при извършената експертиза на кръвта установило наличие на алкохол в размер на 2,80 промила. За горното бил съставен протокол.

Изложената фактическа обстановка се потвърждава по безспорен начин от събраните по делото доказателства - показанията на свидетелите и писмените доказателства по Дознание № 88/2008 г. на РПУ, гр. Павликени. По същество не се и спори от страните.

При така установеното от фактическа страна съдът намира, чу подсъдимият по описания начин от обективна и субективна страна осъществил престъпния състав на престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК - на 19.03.2008 г. в с. Батак, общ. Павликени управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Опел Кадет" с ДКН ВТ 13-04 АР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 2,80 на хиляда установена по надлежния ред, чрез изследване на кръвна проба.

От субективна страна подсъдимият действал при условията на пряк умисъл - съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че не бива да управлява МПС след употреба на алкохол и без да е правоспособен, но въпреки това е управлявал автомобила, с което е целял настъпването на общественоопасните последици от своето деяние. Разбирал свойството и значението на деянието си и ръководел постъпките си.

Обществената опасност на деянието е завишена - с оглед честотата му и обстановката по българските пътища.

Обществената опасност на подсъдимия е ниска - неосъждан е.

Причини за извършване на деянието според настоящия състав следва да се търсят в ниската правна култура и неуважението към правните норми регулиращи движението по пътищата.

Смекчаващи отговорността обстоятелства -здравословното състояние, искреното разкаяние и съдействие на правосъдието, както и чистото съдебно минало, ведно с липсата на нарушения по ЗДвП.

Отегчаващи отговорността обстоятелства съдът не констатира.

С оглед горните обстоятелства настоящият състав намира, че на подсъдимият следва да се ноложи наказание при условията на чл. 54 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. с чл. 36, вр. с цитираната норма определи на подсъдимия наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което отложи за срок от ТРИ ГОДИНИ - с оглед размера, съдебното минало и убеждението, че за поправянето на подсъдимия не е нужно отделянето му от обществото, а и не на последно мяст поради тежкото му здравословно състояние..

Съдът счита, че с така определеното наказание ще се осъществят целите на наказанието - индивидуалната и генерална превенция.

При този изход на делото подсъдимият беше осъден да заплати и разноските по делото в размер на 190.60 лв., както и 5 лв. за издаване изпълнителен лист.

По изложените съображения съдът постанови настоящата си присъда.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
63 НАХД No 381/2008 По ЗД по пътищата П.П.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
В.Ц.Ц.
Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 02.12.2008г., в законна сила от 20.12.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА НП N710/28.08.2008г. на Началника на РПУ Павликени, издадено срещу П.П.П. ***, ЕГН **********, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.


 
64 НАХД No 392/2008 По ЗД по пътищата С.А.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
И.Г.И.
Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 17.12.2008г., в законна сила от 19.01.2009г.
ОТМЕНЯВА НП N589/23.07.2008г. на Началника на сектор ПП-КАТ към ОДП В.Търново, с което на С. ***, ЕГН ********** е наложено наказание "глоба" от 400 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.

 
65 НОХД No 395/2008 Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Р.К.И. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Присъда от 18.12.2008г., в законна сила от 05.01.2009г.
ПРИЗНАВА Р.К.И. - роден на 07.03.1956г. в с. Владимировци, община Самуил , област Разград, с постоянен адрес ***, обл.Разград, ул." Здравец" № 16, с настоящ адрес ***, ул. "Лешникова гора" № 12 , турчин, български гражданин, с основно образование, женен, работи като охранител в "Боду СОТ" София, ЕГН **********, осъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2002г. в село Мусина, община Павликени, действайки при условията на повторност, изоставил без надзор МПС - лек автомобил "ВАЗ 21061" с ДКН В 57-33 АМ на стойност 582 лева, собственост на С.А.К. ***, който противозаконно отнел от владението на Д.С.К. ***, обл.Разград, без негово съгласие, с намерение да го ползва,поради което и на основание чл. 346, ал.2, т.1 пр.2-ро и т.2 пр.3-то във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл. 28 във вр. с чл. 54 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК и чл. 36 НК МУ НАЛАГА наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.
На основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание измежду наложените на Р.И., със снета по делото самоличност, наказания по НОХД № 412/2003г. по описа на Севлиевски РС от три години лишаване от свобода, НОХД № 402/2003г на Севлиевски РС от четири години и шест месеца лишаване от свобода, НОХД № 230/06г на РС Исперих от две години и шест месеца лишаване от свобода, НОХД № 156/06г. на Варненски военен съд от две години лишаване от свобода и по настоящото дело от шест месеца лишаване от свобода, като МУ НАЛАГА най-тежкото от тях ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА , които да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.
На основание чл.25, ал.2 НК ПРИСПАДА от така определеното наказание изтърпяната част от наказанията по горните присъди.
На основание чл.25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание измежду наложените на Р.И., със снета по делото самоличност, наказания по НОХД № 73/97г. по описа на РС - Исперих от пет години лишаване от свобода и по НОХД № 265/2001г. по описа на РС - Исперих от две години и шест месеца лишаване от свобода, като постановява да изтърпи най - тежкото от тях, а именно ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален "Строг" режим.
На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание изтърпяната част от наказанията по тези две присъди.
ОСЪЖДА Р.К.И. със снета по - горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 61,30 лв. /Шестдесет и един лева и тридесет стотинки/ по сметка на ПРС на основание чл. 189, ал.3 НПК, както и 5 лв. /Пет лева/ за служебно издаване на изпълнителен лист.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

Р.К.И.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2002г. в село Мусина, община Павликени, действайки при условията на повторност, изоставил без надзор МПС - лек автомобил "ВАЗ 21061" с ДКН В 57-33 АМ на стойност 582 лева, собственост на С.А.К. ***, който противозаконно отнел от владението на Д.С.К. ***, обл.Разград, без негово съгласие, с намерение да го ползва,поради което и на основание чл. 346, ал.2, т.1 пр.2-ро и т.2 пр.3-то във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл. 28 във вр. с чл. 54 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК и чл. 36 НК МУ НАЛАГА наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.
На основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание измежду наложените на Р.И., със снета по делото самоличност, наказания по НОХД № 412/2003г. по описа на Севлиевски РС от три години лишаване от свобода, НОХД № 402/2003г на Севлиевски РС от четири години и шест месеца лишаване от свобода, НОХД № 230/06г на РС Исперих от две години и шест месеца лишаване от свобода, НОХД № 156/06г. на Варненски военен съд от две години лишаване от свобода и по настоящото дело от шест месеца лишаване от свобода, като МУ НАЛАГА най-тежкото от тях ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА , които да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.
На основание чл.25, ал.2 НК ПРИСПАДА от така определеното наказание изтърпяната част от наказанията по горните присъди.
На основание чл.25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание измежду наложените на Р.И., със снета по делото самоличност, наказания по НОХД № 73/97г. по описа на РС - Исперих от пет години лишаване от свобода и по НОХД № 265/2001г. по описа на РС - Исперих от две години и шест месеца лишаване от свобода, като постановява да изтърпи най - тежкото от тях, а именно ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален "Строг" режим.
На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание изтърпяната част от наказанията по тези две присъди.

Мотиви от 05.01.2009г.
 
66 НОХД No 405/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Т.А.Т. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Присъда от 18.12.2008г., в законна сила от 20.05.2009г.
ПРИЗНАВА Т.А.Т. - роден на 05.09.1962г. в гр.София, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, със средно образование, моряк, ЕГН **********, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че около 00.30 часа на 22.10.2008г. в град Павликени, област Великотърновска, на ул."Бенковски" в същия град, управлявал собствения си лек автомобил "Форд Фиеста" с ДК № 83 22 АК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,15 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "Дрегер 7410", с фабричен номер 0132, поради което и на основание чл. 343 "б", ал.1 от НК във вр. с чл. 54 и чл. 55, ал.1, т.2, буква "б", пр.1-во от НК във вр. с чл. 36 от НК МУ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /Сто/ часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343 "Г" във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Т.А.Т. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от 22.10.2008г.
ОСЪЖДА Т.А.Т. със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 100 лв. /Сто лева/ по сметка на ПРС, както и 5 лв. /Пет лева/ за служебно издаване на изпълнителен лист.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

Т.А.Т.
ЗА ВИНОВЕН в това, че около 00.30 часа на 22.10.2008г. в град Павликени, област Великотърновска, на ул."Бенковски" в същия град, управлявал собствения си лек автомобил "Форд Фиеста" с ДК № 83 22 АК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,15 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "Дрегер 7410", с фабричен номер 0132, поради което и на основание чл. 343 "б", ал.1 от НК във вр. с чл. 54 и чл. 55, ал.1, т.2, буква "б", пр.1-во от НК във вр. с чл. 36 от НК МУ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /Сто/ часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343 "Г" във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Т.А.Т. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от 22.10.2008г.

Мотиви от 23.01.2009г.
С обвинителен акт ПРП е повдигнала против Т.А.Т. *** обвинение в престъпление по чл.343б, ал.1 НК за това, че на 22.10.2008г. около 0.30ч. на ул."Бенковски" в гр.Павликени управлявал собствения си лек автомобил марка "Форд Фиеста" с ДК№ ВТ 83 22 АК с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда-2.15 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "Дрегер 7410" с фабр.№ 0132.
В съдебно заседание представителят на ПРП заема становище за доказаност на обвинението и предлага на подсъдимия да бъде наложено наказание лишаване от свобода към минимума предвиден в закона, което да се отложи по реда на чл.66, ал.1 НК.
Подсъдимият не се признава за виновен и дава обяснения, в които признава, че въпросната вечер е изпил две бири и отрича да не се е подчинил на подадените му сигнали от полицейския патрул и да са го преследвали. Сочи, че бил спрян близо до дома си като полицейските служители се отнесли грубо с него, поставили му белезници и го отвели в полицейското управление, където бил няколко пъти изпробван с техническото средство. Моли да бъде оправдан.
Защитникът му заема становище, че събраните по делото доказателства опровергават обвинението, поради което моли съдът да постанови присъда, с която доверителят му да бъде оправдан. Оспорва достоверността на свидетелските показания на полицейските служители, както и акцентира на разминаване в данните в разпечатката от паметта техническото средство и посочения час в акта за административно нарушение.
Съдът, като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства намира за установено от фактическа страна следното:
На 21.10.2008г. късно вечерта подсъдимият Т.Т. и св.Д. били в заведение в центъра на гр.павликени, където първият употребил алкохол. Около полунощ се качил на личния си автомобил марка "Форд Фиеста" с ДК № ВТ 83 22 АК и потеглил към дома си на ул."Бенковски" в града. По същото време в близост се намирали полицейските служители Н.П. и Г.Е. с патрулен автомобил на РПУ-Павликени. Решили да извършат проверка на водача, тъй като забелязали, че не ползва обезопасителен колан. В района на пощата в града подали сигнал на водача, но той не преустановил движението на автомобила, а продължил. Служителите на реда продължили да го следват и се обадили на дежурния в местното управление. На ул."Бенковски" подсъдимият бил пресрещнат от друг патрулен автомобил и спрял. Служителите усетили, че от него лъха на алкохол и се държал неадекватно. Влязъл в пререкание с тях, което наложило поставянето на белезници и бил откаран в управлението, където изпрабван с техническо средство "Дрегер 7410" с фабр. № 0132. същото отчело положителна стойност от 2.15 промила, което било показано на водача. Св.И.И. му съставил акт за установяване на административно нарушение и издал талон за кръвна проба, но подсъдимият отказал да ги подпише и не се явил в болничното заведение.
Изложената фактическа обстановка съдът възприе от показанията на разпитаните по делото свидетели, събраните писмени доказателства.
Съдът кредитира показанията на св.Г.Е. и Н.П., тъй като са последователни и непротиворечиви, а и се подкрепят от тези на св.Д.. Според същите след като се качил в колата си подсъдимият бил последван от полицейския патрул, който в района на пощата бил с включени сигнални светлини, което опровергава оспорването на защитата в тази посока и твърдението на подсъдимия, че не разбрал зад него да се е движила полицейска кола и затова не спрял по-рано. И двамата разпитани полицейски служители единодушно сочат, че на водача е бил подаден сигнал-включени светлини и стоп-палка, които Т. забелязъл, но не се подчинил и затова предприели преследване, едновременно с което поискали съдействие от колегите си. Наведеното от защитата противоречие в показанията им досежно твърдението на единия, че автомобилът първо спрял рязко, дал на заден ход и после потеглил отново рязко, което не се споменава от другия, е несъществено и не обосновава извод за недостоверност. В обясненията си Т. твърди, че е шофирал спокойно и преследване изобщо не е имало, но съдът ги намира за защитна версия, тъй като логично не дават обяснение защо се е наложило да се включи и друг автопатрул. Липсва противоречие между показанията на посочените свидетели, че Т. е оказал съпротива, както и че лъхал на алкохол и бил неадекватен, поради което бил отведен в полицейското управление. Последното се потвърждава и от показанията на св.И.И., който съставил акт. Единодушно свидетелите заявяват, че техническото средство отчело положителен резултат от 2.15 промила, което съответства на данните от разпечатката на паметта на уреда. В нея фигурират всички отчитания на "Дрегер 7410" с фабр.№ 0132 за периода 14.10-26.10.2008г. и на дата 21.10.2008г. е отчетено тестване в 23.44ч., което съвпада с времето визирано в обвинителния акт. От приложения списък от 24.09.2008г. е видно, че към датата на изпробването на подсъдимия "Дрегер 7410" с фабр.№ 0132 е преминал проверка и е бил технически изправен. Съдът намира за неоснователно възражението на защитата, че часът не съвпада със записванията в дневника на техническото средство и този посочан в акта за установяване на административно нарушение. Вписванията в приложеното извлечение от дневника се извършват от служител на РПУ-Павликени, които са изцяло на база показанията на техническото средство. Действително в него на дата 22.10.2008г. са отбелязани три отчитания, като до това от 2.15 на хиляда е посочен различен час-00.35ч., съотвено друг в съставения акт, а именно 00.30ч. Тези разминавания според съда са несъществени и не могат да доведат до извод за различна от изложената по-горе фактическа обстановка, доколкото е налице съвпадение в датата, размера на отчетените показания и лицето осъществило проверката. По делото е безспорно установено, че на посочените по-горе дата и място подсъдимият е бил изпробван с техническото средство и то е отчело положителна проба. Във връзка с последното и с оглед оспорването показанията му по делото е изслушано заключението на вещо лице. Според него подсъдимият е бил в долните граници на лека степен на алкохолно опиване, характеризиращо се с емоционална неустойчивост, отслабване концентрацията на вниманието, съобразителността, умерено изразени координационни нарушения и варира от 0.05 до 1.50 на хиляда. Изводът е направило на база твърденията на подсъдимия и показанията на св.Д., че е изпил само две бири. В съдебно заседание пояснява, че дори съдържанието на алкохол е по-малко, което извлича отново от твърдението на подсъдимия, че наред с бирите е консумирал и порция картофи. Съдът намира заключението за обективно и компетентно, но счита, че то не доказва по безспорен и категоричен начин, че концентрацията на алкохол в кръвта е била по-ниска от отчетената от техническото средство, а дава вероятност каква би била ако е консумирал две бири.
Въз основа горното съдът намира, че от обективна и субективна страна Т.Т. е осъществил състава на чл.343б, ал.1 НК, като на посочените в обвинителния акт дата и място управлявал собствения си лек автомобил след употреба на алкохол с концентрация надвищаваща 1.2 на хиляда, а именно 2.15 на хиляда, което е установено по надлежния ред с техническо средство. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода до една година. Същото попада в границите по чл.78а, ал.1 НК, но е пречка за освобождаването му от наказателна отговорност с нлагане по силата на ал. 6 НК.
При индивидуализацията му на основание чл.54 НК съдът отчете, че според конкретните обстоятелства престъплението се характеризира със сравнително висока обществена опасност, имайки предвид факта, че употребата на алкохол е реална пре
 
67 НОХД No 419/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Л.Г.Д. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Присъда от 01.12.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
ПРИЗНАВА Л.Г.Д. - роден на 02.08.1979 год. в гр. Павликени, живущ ***, българин, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с основно образование, пенсионер по болест, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29 юли 2008 год. в с. Дъскот, община Павликени в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство с НП № 191/2008 год. на РПУ Павликени, управлявал МПС - лек автомобил "Фолксваген Голф" с ДК № ВТ 46-44 АР без съответно свидетелство за правоуправление, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, във вр. с чл. 343в, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква "Б" от НК му НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА регистрация по настоящ адрес и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ пробационни срещи за СРОК от по ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в сила.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15-дневен срок, считано от днес.Л.Г.Д.
за ВИНОВЕН в това, че на 29 юли 2008 год. в с. Дъскот, община Павликени в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство с НП № 191/2008 год. на РПУ Павликени, управлявал МПС - лек автомобил "Фолксваген Голф" с ДК № ВТ 46-44 АР без съответно свидетелство за правоуправление, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, във вр. с чл. 343в, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква "Б" от НК му НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА регистрация по настоящ адрес и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ пробационни срещи за СРОК от по ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в сила.

Мотиви от 01.01.2009г.
МОТИВИ към ПРИСЪДА № 65/01.12.2008 год. по НОХД 419/2008 год.

Обвинението е против Л.Г.Д. ***, за това че на 29.07.2008 г. в с. Дъскот, общ. Павликени в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство с НП № 191/2008 г. на РПУ Павликени, управлявал МПС - л.а. "Фолксваген Голф" с ДКН ВТ 46-44 АР без съответно свидетелство за правоуправление. ПРП квалифицира деянието като престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, в с.з. представителят й поддържа обвинението така, както е предявено и счита, че е доказано, като при определяне наказанието моли за приложението на чл. 55 от НК.

Подсъдимият поради здравословното си състояние - страда от множествена склероза не се явява в с.з и делото е разгледано в негово отсъствие.

Редовно упълномощеният му защитник навежда доводи за малозначителност на деянието и приложение разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от НК, алтернативно моли определяне минимално наказание.

Като се запозна със становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено следното:

Л.Г.Д. ***. Не работи по трудов договор - пенсионер по болест. Освобождаван е от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК по АНД № 18/2008 г. на PC Павликени. Това наказание обуславя невъзможността за приложение на чл. 78а от НК за извършеното деяние по настоящия обвинителен акт. Л.Г.Д. е неправоспособен водач на МПС и има множество наказания по ЗДвП.

С НП № 191/2008 г. на РПУ Павликени, връчено на 21.05.2008 г. и съответно влязло в сила на 29.05.2008 г. подсъдимият е наказан по административен ред за това, че на 04.03.2008 г. в гр. Павликени управлявал МПС като неправоспособен.

На 29.07.2008 г. обвиняемият управлявал автомобил "Фолксваген Голф" с ДКН ВТ 46-44 АР в с. Дъскот, общ. Павликени по главен път за гр. Павликени и бил спрян за проверка от служител на РПУ Павликени - св. Р., който бил дежурен по това време на стационарен пост там. При проверката извършителят не представил свидетелство за управление на МПС, като заявил, че няма такова. След направената справка в РПУ Павликени му бил съставен акт за административно нарушение за това, че управлявал автомобил без свидетелство за управление на МПС. Още в хода на проверката изразил разкаяние, това сторил и на досъдебното производство.

Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от свидетелските показания и писмените доказателства по делото. По същество не се и спори от страните.

При така установеното от фактическа страна съдът намира, чу подсъдимият по описания начин от обективна и субективна страна осъществил престъпния състав на престъплението по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК - на 29.07.2008 г. в с. Дъскот, общ. Павликени в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство с НП № 191/2008 г. на РПУ Павликени, управлявал МПС - л.а. "Фолксваген Голф" с ДКН ВТ 46-44 АР без съответно свидетелство за правоуправление.

От субективна страна подсъдимият действал при условията на пряк умисъл - съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че не бива да управлява МПС без да е правоспособен и че е наказван за такова деяние, но въпреки това е управлявал автомобила, с което е целял настъпването на общественоопасните последици от своето деяние. Разбирал свойството и значението на деянието си и ръководел постъпките си.

Обществената опасност на деянието е завишена - с оглед честотата му и обстановката по българските пътища.

Обществената опасност на подсъдимия е завишена - неосъждан е, но видно от приложените справки се явява перманентен нарушител на нормита на ЗДвП, с което поставя в опасност както себе си, така и околните.

Предвид изложеното в горните два абзаца неоснователно се явява искането за приложението на чл. 9, ал. 2 от НК.

Причини за извършване на деянието според настоящия състав следва да се търсят в ниската правна култура и неуважението към правните норми регулиращи движението по пътищата.

Смекчаващи отговорността обстоятелства - относително младата възраст, здравословното състояние, искреното разкаяние и чистото съдебно минало.

Отегчаващи отговорността обстоятелства съдът не констатира.

С оглед горните обстоятелства настоящият състав намира, че на подсъдимият следва да се ноложи наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. с чл. 36, вр. с цитираната норма определи на подсъдимия наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес, задължителни периодични срещи с пробационен служител.

Съдът счита, че с така определеното наказание ще се осъществят целите на наказанието - индивидуалната и генерална превенция.

По изложените съображения съдът постанови настоящата си присъда.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


 
68 НАХД No 422/2008 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Г.З.И. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 23.12.2008г., в законна сила от 26.01.2009г.
ПРИЗНАВА обвиняемият Г.З.И., роден на 15.01.1990 г. в гр. Павликени, живущ ***, българин с българско гражданство, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик в СОУ "Бачо Киро" гр. Павликени, ЕГН ********** за виновен в това, че на 31.10.2008 г., около 15.40 часа в гр. Павликени на кръстовището на ул. "Илия Златев" и "Христо Ботев" в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 194 от 20.03.2008 година на Началник РПУ, гр. Павликени, влязло в сила на 02.05.2008 г. за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление, отново извършил същото дейние, а именно управлявал МПС лек автомобил "Нисан Ванет" с ДК № СА 84-58 АТ без свидетелство за правоуправление, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 вр. с. ал. 1, вр. с чл. 78А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ по воденото срещу него БП N 337/2008 г. на РПУ-Павликени и му НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 650 лева.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 15-дневен срок от съобщаването му.


Г.З.И.
за виновен в това, че на 31.10.2008 г., около 15.40 часа в гр. Павликени на кръстовището на ул. "Илия Златев" и "Христо Ботев" в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 194 от 20.03.2008 година на Началник РПУ, гр. Павликени, влязло в сила на 02.05.2008 г. за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление, отново извършил същото дейние, а именно управлявал МПС лек автомобил "Нисан Ванет" с ДК № СА 84-58 АТ без свидетелство за правоуправление, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 вр. с. ал. 1, вр. с чл. 78А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ по воденото срещу него БП N 337/2008 г. на РПУ-Павликени и му НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 650 лева.


Мотиви от 23.12.2008г.
 
69 НОХД No 428/2008 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ И.К.Г.,
М.Я.И.
Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Споразумение от 11.12.2008г., в законна сила от 11.12.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:

Адв. Р.Т.Д. от ВТАК, служебен защитник на обвиняемия М.Я.И. - роден на 20.06.1965г. в град Бяла Черква, общ.Павликени, живущ ***, понастоящем в ОЗ Плевен, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, ЕГН **********, осъждан - опасен рецидив

и Маргарита Кузева - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:

М.Я.И. - роден на 20.06.1965г. в град Бяла Черква, общ.Павликени, живущ ***, понастоящем в ОЗ Плевен, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, ЕГН **********, осъждан - опасен рецидив се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.02.2007г. в град Бяла Черква, община Павликени, след предварителен сговор с И.К.Г. *** и чрез използване на техническо средство - клещи, отнели от владението на Атанас И. *** Оряховица, Великотърновска област, без негово знание и съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - 20 метра кабел и 20 метра рекордоман на обща стойност 51 лв., собственост на Атанасов, като И. действал при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т.2 от НК във вр. с чл. 195, ал.1, т.4 и т.5 от НК във вр. с чл. 194, ал.1 от НК във вр. с чл. 29 от НК във вр. с чл. 36 и чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия М.Я.И. СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ режим.
М.Я.И. със снета самоличност СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати направените по делото разноски в размер на 19 лв. /Деветнадесет лева/ по сметка на РС Павликени.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Обвиняемият М.Я.И. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

И.К.Г.
М.Я.И.
 
70 НАХД No 441/2008 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Г.З.И. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 05.12.2008г., в законна сила от 22.12.2008г.
ПРИЗНАВА Г.З.И. - роден на 15.01.1990г. в гр. Павликени, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, ученик в СОУ "Бачо Киро" Павликени, безработен, със средно образование, ЕГН **********, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.11.2008г. в град Павликени, на ул."Оборище" управлявал лек автомобил марка "Нисан Ванет" с рег.№ СА 8458 АТ без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 194/20.03.2008г. на РПУ Павликени за същото деяние - престъпление по чл. 343 "В", ал.2 във вр. с ал.1 от НК, като
На основание чл. 78 "А" от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и МУ НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 650 лв. /Шестстотин и петдесет лева/ в полза на държавата.
Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред ВТОС, считано от днес.

Г.З.И.
Мотиви от 05.12.2008г.
МОТИВИ към Решение от 05.12.2008 по АНД № 441/2008г. по описа на ПРС

Производството е образувано въз основа постановление на ПРП за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия Г.З.И. за престъпление по чл. 343 В, ал.2 от НК и налагане на административно наказание глоба по чл. 78 А от НК.
В съдебно заседание ПРП не изпраща представител.
Обвиняемият Г.И. се признава за виновен, потвърждава изложените в обстоятелствената част на постановлението фактически обстоятелства и моли , да му бъде наложено минимално наказание. Сочи, че въпросния ден се е наложило да управлява л.а. , тъй като трябвало да вземе болната си майка от гарата.
Съдът като взе предвид становището на обвиняемия и прецени събраните на досъдебното производство доказателства по реда на чл. 378 , ал.2 НПК приема за установено следното:
Г.З.И. *** заедно с родителите си и учи в СОУ "Бачо Киро" в с.гр. Същият е неправоспособен водач, но няколкократно е наказван по административен ред за различни нарушения по ЗДвП.
С НП № 194/20.03.2008г. на Началника на РПУ Павликени е наказан за три отделни нарушения по ЗДвП, едно от които е за това, че управлява МПС без да е правоспособен водач. Постановлението е връчено лично на И. на 25.04.2008г. и поради необжалването му е влязло в сила на 08.05.2008г. На 11.11.2008г. след обяд обвиняемият управлявал л.а. марка "Нисан Ванет" с рег.№ СА 8458 АТ в град Павликени, когато бил спрян на ул.Оборище в града от свидетелите Ивайло И. и Божидар Сребров. При извършената проверка полицейските служители констатирали, че обвиняемият е неправоспособен водач, поради което бил отведен в РПУ Павликени и срещу него е издаден АУАН от полицейския служител Иво Иванов. Горната фактическа обстановка се доказва по безспорен начин от събраните доказателства и не се оспорва от обвиняемия.
При изложеното съдът намира, че от обективна и субективна страна Г.И. е осъществил състава на чл. 343 "В", ал.2 във вр. с ал.1 от НК, като на посочените дата и място управлявал МПС без да притежава свидетелство за правоуправление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние.
Съобразно конкретните обстоятелства съдът констатира, че са налице предпоставките на чл. 78 А от НК. За престъплението законът предвижда наказание лишаване от свобода до две години, което е в границите предвидени в чл. 78 А, ал.1, буква А от НК. От приложеното свидетелство за съдимост се констатира, че И. не е осъждан за престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по чл. 78 А от НК. От деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди подлежащи на възстановяване, поради което съдът намира, че за горното престъпление И. следва да бъде освободен от наказателна отговорност. При индивидуализиране на наказанието глоба, съдът съобрази обстоятелството, че обвиняемият е в много млада възраст, в момента провежда курсове за придобиване на правоспособност за управление на МПС, които обстоятелства съдът отчита като смекчаващи. Като отегчаващи вината следва да се отчете обстоятелството, че не се касае за инцидентен случай, видно от справка на сектор КАТ при ОДП Велико Търново за периода 2006г.-2008г. обвиняемият е няколкократно наказван по административен ред за различни нарушения на ЗДвП. При изложеното и за постигане целите на чл. 36 от НК съдът счита, че на същия следва да бъде определена глоба към минимума, предвиден в закона, а именно 650 лева. Това наказание според настоящия съдебен състав би повлияло на обвиняемия в бъдещото си поведени свързано с управление на МПС да съобразява нормативно определените правила.
Воден от горните мотиви съдът постанови решението.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
71 НОХД No 446/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ М.П.М. Председател и докладчик: Е.П.К.  Споразумение от 05.12.2008г., в законна сила от 05.12.2008г.

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на постигнатото между страните споразумение, а именно:
СТРАНИТЕ по споразумението адв.Румен Дамянов от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия М.П.М. - роден на 13.01.1958 г. в с.Бутово, В.Търновска област, живущ *** Дондуков Корсаков № 57, вх.А, ет.1, ап.1, българин, бълг.гражданин, женен, безработен, средно-специално образование, неосъждан, ЕГН ********** и Маргарита Кузева, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени, приемат за безспорно и категорично, че подсъдимия М.П.М. е ВИНОВЕН в това, че на 22.09.2008 г. в гр.Павликени, В.Търновска област управлявал МПС марка "ЗИЛ 157", като си служил с контролни знаци, неиздадени от съответните органи, поради което и на основание чл.345 от НК, във вр. чл.36 и 54 от НК му се налага наказание ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на бюджета.
Разноските по делото в размер на 41.60 лв. да се заплатят от подсъдимия по с/ка на РС Павликени.
На основание чл.53, ал.1, б."а" от НК саморъчно направената регистрационна табела се отнема в полза на държавата и се унищожава, като вещ без стойност.

М.П.М.
е ВИНОВЕН в това, че на 22.09.2008 г. в гр.Павликени, В.Търновска област управлявал МПС марка "ЗИЛ 157", като си служил с контролни знаци, неиздадени от съответните органи, поради което и на основание чл.345 от НК, във вр. чл.36 и 54 от НК му се налага наказание ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на бюджета.
 
72 ЧНД No 447/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 01.12.2008г., в законна сила от 01.12.2008г.
Не дава ход. Прекратява производството по делото поради неусигуряване присъствието на свидетеля.
 
73 ЧНД No 450/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 04.12.2008г., в законна сила от 04.12.2008г.
Разпитът приключи в 11.20 часа.
 
74 ЧНД No 451/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 04.12.2008г., в законна сила от 04.12.2008г.
Разпитът приключи в 12.02 часа.
 
75 ЧНД No 452/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 05.12.2008г., в законна сила от 05.12.2008г.
Разпитът проведен.
 
76 НОХД No 455/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Г.М.А. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Споразумение от 12.12.2008г., в законна сила от 12.12.2008г.
Страните по споразумението адв.Р.Д. от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия Г.М.А. ,роден на 25.04.1963 г. в гр.Пиргово, община Русе, живущ ***.Св.Кирил и Методий № 79 българин, с бълг.гражданство, женен, осъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН ********** и Габриела Дремсизова, прокурор в Районна прокуратура гр.Павликени приемат за безспорно и категорично установено, че подсъдимия Г.М.А. е ВИНОВЕН в това, че на 30.06.2008 г. в гр.Павликени, обл.В.Търново, без да притежава свидетелство за управление на МПС, А. управлявал лек автомобил "Пежо 205" с ДК № ВТ 0725 ВВ в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 401/11.07.2007 г., влязло в сила на 22.04.2008 г., поради което и на основание чл.343 в, ал.2, вр.ал.1 от НК, във вр. чл.36 и 55 ал.1 т.2 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една година;
Страните по споразумението подписват същото, като заявяват, че изцяло и безусловно са съгласни с неговото съдържание.
Подсъдимият на основание чл.381 ал.6 от НПК декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Г.М.А.
 
77 НОХД No 456/2008 ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ С.Б.П. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Споразумение от 11.12.2008г., в законна сила от 11.12.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Ц.Д. от ВТАК, редовно упълномощен защитник на обвиняемия С.Б.П. - роден на 01.06.1971г. в град Павликени, с постоянен адрес ***2, с настоящ адрес ***, обл.Великотърновска, ул." Единадесета" №5, българин, български гражданин, женен, със средно образование, работник сглобка при ЕТ "Касиопес - Георги Стефанов" гр. Павликени, ЕГН **********, неосъждан.
и Антон Антонов - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:

С.Б.П. - роден на 01.06.1971г. в град Павликени, с постоянен адрес ***2, с настоящ адрес ***, обл.Великотърновска, ул." Единадесета" №5, българин, български гражданин, женен, със средно образование, работник сглобка при ЕТ "Касиопес - Георги Стефанов" гр. Павликени, ЕГН **********, неосъждан се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2004г., в качеството си на длъжностно лице - главен специалист административно обслужване в Кметство село Михалци , обл.Великотърновска , в кръга на службата си съставил официален документ - удостоверение за наследници № АО -20-115/20.07.2004г., в което удостоверил неверни обстоятелства, а именно, че лицата посочени в него, нямат оставени наследници, с цел това удостоверение да бъде използвано като доказателство за вписаните в него обстоятелства, поради което и на основание чл. 311, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл.55, ал.1, т.2, буква "Б" от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /Шест/ месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /Шест/ месеца.
3. Поправителен труд по местоработата на обвиняемия при ЕТ "Касиопес - Георги Стефанов" град Павликени с удръжки върху трудовото му възнаграждение от 10 % /Десет процента/ в полза на държавата за срок от 3 /Три/ месеца.
Обвиняемият С.Б.П. със снета самоличност СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати направените по делото разноски в размер на 43,50 лв. /Четиридесет и три лева и петдесет стотинки/ по сметка на РС Павликени.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Обвиняемият С.Б.П. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

С.Б.П.
 
78 ЧНД No 457/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 11.12.2008г., в законна сила от 11.12.2008г.
Разпитът проведен.
 
79 ЧНД No 458/2008 Претърсване, изземване - чл.161, ал.1 ал.2 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ М.С.Н. Докладчик: Р.И.Ц.  Разпореждане от 11.12.2008г., в законна сила от 11.12.2008г.
Одобрява извършеното претърсване и изземване от дома на М. Ст. Н. *** - музикална уредба по дознание № 367/2008 г. на РПУ Павликени. Разпореждането на подлежи на обжалаване.
 
80 ЧНД No 459/2008 Претърсване, изземване - чл.161, ал.1 ал.2 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Г.Г.Н. Докладчик: Р.И.Ц.  Разпореждане от 11.12.2008г., в законна сила от 11.12.2008г.
Одобрява извършеното претърсване в с. Върбовка по дознание № 367/2008 г. по описа на РПУ Павликени. Разпореждането не подлежи на обжалване.
 
81 ЧНД No 460/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ В.И.Х. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 17.12.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
делото прекратено, поради неявяване на страните.
 
82 ЧНД No 461/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ А.Д.А. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 17.12.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
Производството по делото прекратено, поради неявяване на страните.
 
83 НОХД No 463/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Е.Н.Б. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Споразумение от 22.12.2008г., в законна сила от 22.12.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Т. Р. от ВТАК, служебен защитник на подсъдимия Е.Н.Б. - роден на 08.11.1970 год. в гр. Павликени, живущ *** българин, с бълг. гражданство, неженен, осъждан, със средно образование, фрезист в "Петров-П.М." ЕООД - гр. София, ЕГН **********
и Габриела Дремсизова - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
Е.Н.Б. - роден на 08.11.1970 год. в гр. Павликени, живущ *** българин, с бълг. гражданство, неженен, осъждан, със средно образование, фрезист в "Петров-П.М." ЕООД - гр. София, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2008 год. в гр. Павликени, обл. В. Търново, без да притежава свидетелство за управление на МПС управлявал лек автомобил "Форд Мондео" с ДК № ВТ 96-18 АХ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № АЕР 4102/13.11.2007 год. на СДП, влязло в сила на 12.02.2008 год., поради което и на основание чл. 343в, ал.2 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание Лишаване от свобода за СРОК от ТРИ МЕСЕЦА при първоначален ОБЩ режим.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият Е.Н.Б. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

Е.Н.Б.
 
84 ЧНД No 474/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 17.12.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
Разпитът приключи в 11.50 часа.
 
85 ЧНД No 475/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Е.Т.С.  Решение от 17.12.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
Разпитът приключи в 11.30 часа.
 
86 ЧНД No 478/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
А.Д.А.
  Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 19.12.2008г., в законна сила от 19.12.2008г.
Поради неявяване на обвиняемия, ход не делото не е даден. Прекратява производството по ЧНД 478/2008 г.
 
87 ЧНД No 479/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 20.12.2008г.
Разпитът приключи в 11.11 часа.
 
88 ЧНД No 479/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 20.12.2008г., в законна сила от 20.12.2008г.
Разпита проведен.
 
89 ЧНД No 480/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 20.12.2008г., в законна сила от 20.12.2008г.
Разпитът приключи в 11.25 часа.
 
90 ЧНД No 481/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
В.И.П.
  Докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 20.12.2008г., в законна сила от 20.12.2008г.
Разпитът приключи в 10.50 часа.
 
91 ЧНД No 482/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 20.12.2008г., в законна сила от 20.12.2008г.
Разпитът приключи в 10.37 часа.
 
92 ЧНД No 483/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ А.Д.А. Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 20.12.2008г., в законна сила от 20.12.2008г.
Разпитът приключи в 12.00 часа.