РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАВЛИКЕНИ
Справка за свършените дела
за периода от 01.10.2010г. до 31.10.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 328/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ И.И.Б. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 01.10.2010г.
ПРИЗНАВА И.И.Б. ***,български гражданин,с основно образование,неженен,неосъждан,работещ на частно,с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това,че от лятото на 2009г. в гр.Сухиндол като пълнолетен,без да е сключил граждански брак е заживял съпружески с Цветелина Веселинова Георгиева с ЕГН ********** *** ,която не била навършила 16години-престъпление по чл.191 ал.1 от НК ,КАТО ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТВОРНОСТ по чл.78 а от НК и му налага административно наказание ГЛОБА от 500лв.
Решението подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15дневен срок от съобщението на страните.


И.И.Б.
Мотиви от 01.10.2010г.
 
2 НАХД No 348/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.П.И. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 01.10.2010г.
ПРИЗНАВА А.П.И. *** Липница,община Павликени ,български гражданин,с основно образование,неженен,неосъждан,безработен,с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това,че на 26.07.2010г. в гр.Павликени управлявал МПС без да има правоспособност за това в 1-годишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред с НП № 999/16.11.2009г. на началника на сектор ПП при ОДМВР В.Търново 1,влязло в сила на 10.11.2009г.,престъпление по чл.343в ал.2 от НК ,КАТО ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТВОРНОСТ по чл.78 а от НК и му налага административно наказание ГЛОБА от 500лв.
Решението подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15дневен срок от съобщението на страните.


А.П.И.
Мотиви от 01.10.2010г.
 
3 Гражданско дело No 111/2010, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци РАЧЕВ-2 ООД ВПК НЕГОВАНКА- 92 Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 04.10.2010г.
ОСЪЖДА ВПК “НЕГОВАНКА - 92”, с. Михалци, ЕИК 814221486, представлявана от Председателя Н. да заплати на Николай Бориславов Рачев, ЕГН ********** в качеството му на ЕТ с фирма „РАЧЕВ – 2 – НИКОЛАЙ РАЧЕВ” - гр. Павликени, ул. „Свети свети Кирил и Методий” № 47, ЕИК 104672808 сумата 7065.00 лева с включен ДДС по фактура № 0000000005/18.04.2007 год., ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от 11.02.2010 год. до окончателното й плащане.

ОСЪЖДА ВПК “НЕГОВАНКА - 92”, с. Михалци, ЕИК 814221486, представлявана от Председателя Н. да заплати на Николай Бориславов Рачев, ЕГН ********** в качеството му на ЕТ с фирма „РАЧЕВ – 2 – НИКОЛАЙ РАЧЕВ” - гр. Павликени, ул. „Свети свети Кирил и Методий” № 47, ЕИК 104672808 сумата 1 170 лева – 310 лева ДТ и 860 лв. Адвокатско възнаграждение.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ВТОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
4 НОХД No 333/2010, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Г.Г.М.,
РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ
Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 04.10.2010г., в законна сила от 04.10.2010г.
ВПИСВА окончателното съдържание на споразумението в съдебния протокол
Страните по споразумението адв.Йордан Йорданов от ВТАК като защитник на подсъдимия Г.Г.М. – роден на *** ***.Търново, постоянен адрес ***, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, неосъждан – реабилитиран, със средно образование, железар на свободна практика, ЕГН ********** от една страна и Атанас Филипов, прокурор при РП Павликени се споразумяха за следното
Подсъдимият Г.Г.М. – роден на *** ***.Търново, постоянен адрес ***, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, неосъждан – реабилитиран, със средно образование, железар на свободна практика, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.05.2010 година в с.Мусина, община Павликени държал огнестрелно оръжие – пневматична еднозарядна неавтоматична пушка без фабричен номер, оптически мерник модел 3-9 х 40 Е, преправена в атипично огнестрелно оръжие, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339, ал.1, пр.2 от НК, във вр. чл.36 и 55, ал.1, т.1 от НК му се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК изтърпяването на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА по отношение на М. за изпитателния срок се възлага на полицейския инспектор от РУП Павликени, отговарящ за с.Мусина, община Павликени.
Г.Г.М. се задължава да заплати разноските по делото в размер на 46.80 лева по с/ка на РС Павликени.
На основание чл.53 ал.3 б.а от НК вещественото доказателство пневматична еднозарядна неавтоматична пушка без фабричен номер, оптически мерник модел 3-9 х 40 Е, преправена в огнестрелно оръжие за стрелба с патрони калибър 22 WMR се ОТНЕМА в полза на държавата.

Г.Г.М.
РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ
 
5 НОХД No 422/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Р.Б.Б. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Присъда от 04.10.2010г.
Р.Б.Б.
 
6 НОХД No 426/2010, III състав ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ,
С.Г.А.
Д.С.К. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Споразумение от 08.10.2010г., в законна сила от 08.10.2010г.
Днес, 8 октомври 2010 год. в гр. Павликени, Великотърновска област на основание чл. 384, ал.1 от НПК се сключи настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по н.о.х.дело № 426/2010 год. по описа на Павликенския районен съд между страните:
Адвокат Радослав Д. от ВТАК упълномощен защитник на подсъдимия по горното наказателно производство
Д.С.К. - роден на *** ***, Великотърновска област, живущ ***, Великотърновска област, ул. „Росица” № 12, българин, български гражданин, неженен, безработен, със средно образование, осъждан, ЕГН **********.
и Габриела Дремсизова, прокурор при Павликенската районна прокуратура
за следното:
Страните по споразумението заявяват, че се договарят да бъде прекратено наказателното производство по настоящото дело водено срещу горното лице за престъпление по чл. 270, ал.1 от НК без причинени материални щети и се съгласяват
за това, че:

На 17 септември 2010 год. в гр. Сухиндол, Великотърновска област противозаконно пречил на органите на властта – служителите от РУП, гр. Павликени Р.С. и П.П. да изпълнят задълженията си – да извършат проверка по повод постъпил сигнал за противоправно поведение, като им отказал достъп до мястото на събитието и провеждането на беседа за изясняване на обстоятелствата , което се явява престъпление по чл. 270, ал.1 от НК, за което и на основание този текст във връзка с чл. 36 и 54, ал.1 от НК да изтърпи наказание глоба в размер на 500 лв.
Разноски по делото няма.
Веществените доказателства по делото – 1 бр. сгъваем нож, принадлежащ на подсъдимия, като средство за извършване на престъплението, на основание чл.53, ал.1, буква “а” от НК да се отнеме в полза на държавата и като вещ без стойност да се унищожи.
Страните по споразумението подписват същото, като заявяват, че изцяло и напълно се съгласяват с неговото съдържание.
Подсъдимият заявява, че е съгласен със съдържанието на споразумението и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Д.С.К.
 
7 Гражданско дело No 350/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТ КОСТАДИН БРАТВАНОВ ЕТ НАДЕЖДА-ХЗ-НАДКА КАРАМФИЛОВА - С. РЕЗБАРЦИ Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 13.10.2010г.
ОСЪЖДА ЕТ”НАДЕЖДА-ХЗ-НАДКА КАРАМФИЛОВА”, със седалище и адрес на управление: с. Резбарци - 6649, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с ЕИК 108038301, представляван от Надка Иванова Карамфилова, с ЕГН **********, да заплати на ЕТ”КОСТАДИН БРАТВАНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 20, вх. „б”, ет. 1, ап. 1, с БУСТАТ 814117391, представляван от Костадин Братванов Костадинов, с ЕГН **********, сумата от 2347.00 лв. (две хиляди триста четиридесет и седем лева), ведно със законната лихва върху сума от датата на завеждане на исковата молба в съда -17.05.2010г..до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА ЕТ”НАДЕЖДА-ХЗ-НАДКА КАРАМФИЛОВА”, със седалище и адрес на управление: с. Резбарци - 6649, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с ЕИК 108038301, представляван от Надка Иванова Карамфилова, с ЕГН **********, да заплати на ЕТ”КОСТАДИН БРАТВАНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 20, вх. „б”, ет. 1, ап. 1, с БУСТАТ 814117391, представляван от Костадин Братванов Костадинов, с ЕГН **********, сумата от 2347.00 лв. (две хиляди триста четиридесет и седем лева), ведно със законната лихва върху тази сума от датата на завеждане на исковата молба в съда -17.05.2010г..до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА ЕТ”НАДЕЖДА-ХЗ-НАДКА КАРАМФИЛОВА”, със седалище и адрес на управление: с. Резбарци - 6649, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с ЕИК 108038301, представляван от Надка Иванова Карамфилова, с ЕГН **********, да заплати на ЕТ”КОСТАДИН БРАТВАНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 20, вх. „б”, ет. 1, ап. 1, с БУСТАТ 814117391, представляван от Костадин Братванов Костадинов, с ЕГН **********, сумата от 2347.00 лв. (две хиляди триста четиридесет и седем лева), ведно със законната лихва върху тази сума от датата на завеждане на исковата молба в съда -17.05.2010г до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА ЕТ”НАДЕЖДА-ХЗ-НАДКА КАРАМФИЛОВА”, със седалище и адрес на управление: с. Резбарци - 6649, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с ЕИК 108038301, представляван от Надка Иванова Карамфилова, с ЕГН **********, да заплати на ЕТ”КОСТАДИН БРАТВАНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 20, вх. „б”, ет. 1, ап. 1, с БУСТАТ 814117391, представляван от Костадин Братванов Костадинов, с ЕГН **********, сумата от 3618.29 лв. (три хиляди шестстотин и осемнадесет лева и 29 стотинки) ведно със законната лихва върху тази сума от датата на завеждане на исковата молба в съда-17.05.2010г.до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА ЕТ”НАДЕЖДА-ХЗ-НАДКА КАРАМФИЛОВА”, със седалище и адрес на управление: с. Резбарци - 6649, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с ЕИК 108038301, представляван от Надка Иванова Карамфилова, с ЕГН **********, да заплати на ЕТ”КОСТАДИН БРАТВАНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 20, вх. „б”, ет. 1, ап. 1, с БУСТАТ 814117391, представляван от Костадин Братванов Костадинов, с ЕГН **********, сумата от 3618.29 лв. (три хиляди шестстотин и осемнадесет лева и 29 стотинки) ведно със законната лихва върху тази сума от датата на завеждане на исковата молба в съда-17.05.2010г.до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА ЕТ”НАДЕЖДА-ХЗ-НАДКА КАРАМФИЛОВА”, със седалище и адрес на управление: с. Резбарци - 6649, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с ЕИК 108038301, представляван от Надка Иванова Карамфилова, с ЕГН **********, да заплати на ЕТ”КОСТАДИН БРАТВАНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 20, вх. „б”, ет. 1, ап. 1, с БУСТАТ 814117391, представляван от Костадин Братванов Костадинов, с ЕГН **********, сумата от 3716.08 лв. (три хиляди седемстотин и шестнадесет лева и 08 стотинки) ведно със законната лихва върху тази сума от датата на завеждане на исковата молба в съда-17.05.2010г .до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА ЕТ”НАДЕЖДА-ХЗ-НАДКА КАРАМФИЛОВА”, със седалище и адрес на управление: с. Резбарци - 6649, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с ЕИК 108038301, представляван от Надка Иванова Карамфилова, с ЕГН **********, да заплати на ЕТ”КОСТАДИН БРАТВАНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 20, вх. „б”, ет. 1, ап. 1, с БУСТАТ 814117391, представляван от Костадин Братванов Костадинов, с ЕГН **********, сумата от 3618.29 лв. (три хиляди шестстотин и осемнадесет лева и 29 стотинки), ведно със законната лихва върху тази сума от датата на завеждане на исковата молба в съда-17.05.2010г.до окончателното й изплащане
ОСЪЖДА ЕТ”НАДЕЖДА-ХЗ-НАДКА КАРАМФИЛОВА”, със седалище и адрес на управление: с. Резбарци - 6649, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с ЕИК 108038301, представляван от Надка Иванова Карамфилова, с ЕГН **********, да заплати на ЕТ”КОСТАДИН БРАТВАНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 20, вх. „б”, ет. 1, ап. 1, с БУСТАТ 814117391, представляван от Костадин Братванов Костадинов, с ЕГН **********, сумата от 1873.12лв. ,представляваща направени разноски по делото.
Решението не подлежи на обжалване.

 
8 Гражданско дело No 88/2010, II състав Облигационни искове ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ПАВЛИКЕНИ М.И.Б. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 14.10.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.И.Б. с ЕГН ********** ***, че дължи в полза на Агенция за социално подпомагане – Дирекция „Социално подпомагане” гр.Павликени, ул.Бачо Киро № 15, представлявана от директора А.П. възстановяване на неправомерно получени суми за социално подпомагане в размер на 6 115.29 лева /шест хиляди сто и петнадесет лева и 29 ст./, ведно със законната лихва в/у тази главница от 13.10.2009 г. до изплащане на вземането, за която сума е издадена заповед за изпълнение № 271/15.10.2009 г. на РС Павликени по реда на чл.417 от ГПК.
Решението подлежи на обжалване пред Великотърновския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


 
9 Гражданско дело No 362/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТ ВАЛМЕС - ВАЛЯ ФИДИНА ИНТЕРХОТЕЛИ АД Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 14.10.2010г.
ОСЪЖДА „ИНТЕРХОТЕЛИ” АД със седалище и адрес на управление гр. В. Търново, ул. „Александър Пенчев” № 2, ЕИК 104055707, представлявано от Д.П.Г. с ЕГН ********** да заплати на ЕТ „Валмес – В.Ф.” със седалище и адрес на управление гр. Павликени ,пл.”Свобода” №34 ет.3 ст25,с ЕИК 104513923,представлявано от В.Й.Ф. с ЕГН ********** общо сумата 5 525.24лв.,от които:100лв.с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002344/11.11.2008г. и 17.87лв. мораторна лихва, 187.30лв.с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002347/12.11.2008г. и 33.39лв. мораторна лихва,116лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура 2000002391/25.11.2008г. и 12.74лв. мораторна лихва, 75лв. д включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002423/01.12.2008г. и 12.74лв. мораторна лихва,128.20лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002425/02.12.2008г. и 21.72лв. мораторна лихва,88лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002449/08.12.2008г. и 14.69лв. мораторна лихва,162лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002458/11.12.2008г. и 26.81лв. мораторна лихва, 152лв.с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002477/17.12.2008г. и 24.76лв. мораторна лихва, 49.60лв.с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002484/18.12.2008г. и 8.06лв. мораторна лихва, 86.26лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002549/30.12.2008г. и 13.55лв. мораторна лихва, 293лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002621/27.01.2009г. и 42.58лв. мораторна лихва,225.95лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002653/03.02.2009г. и 32.20лв. мораторна лихва,381лв.с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002690/13.02.2009г. и 52.84лв. мораторна лихва, 967.40лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002712/19.02.2009г. и 131.90лв. мораторна лихва,82лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002779/09.03.2009г. и 10.61лв. мораторна лихва, 262.49лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002810/18.03.2009г. и 33.10лв. мораторна лихва, 175.30лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002817/20.03.2009г. и 21.98лв. мораторна лихва,,102.60лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002841/25.03.2009г. и 12.67лв. мораторна лихва,,338.12лв. с включено ДДС по данъчна фактура №2000002864/01.04.2009г. и 40.86лв. мораторна лихва,72лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002868/03.04.2009г. и8.64лв. мораторна лихва,59.60лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002888/08.04.2009г. и 7.03лв. мораторна лихва,137лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002891/10.04.2009г. и 16.09лв.мораторна лихва,183лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002965/28.04.2009г. и 20.26лв. мораторна лихва, 122.40лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000002993/07.05.2009г. и 13.16лв. мораторна лихва,201.52лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000003035/19.05.2009г.и 20.83лв. мораторна лихва ,108лв. с включено ДДС главница по данъчна фактура №2000003041/20.05.2009г. и 11.14лв. мораторна лихва,ведно със законната лихва върху всяка от главниците по тези фактури от датата на завеждане на исковата молба в съда-18.05.2010г. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА „ИНТЕРХОТЕЛИ” АД със седалище и адрес на управление гр. В. Търново, ул. „Александър Пенчев” № 2, ЕИК 104055707, представлявано от Д.П.Г. с ЕГН ********** да заплати на ЕТ „Валмес – В.Ф.” със седалище и адрес на управление гр. Павликени ,пл.”Свобода” №34 ет.3 ст25,с ЕИК 104513923,представлявано от В.Й.Ф. с ЕГН ********** сумата от 929.01лв ,представляваща направени разноски по делото.
Решението не подлежи на обжалване.

 
10 НОХД No 334/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Я.А.Я. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Присъда от 14.10.2010г.
ПРИЗНАВА Я.А.Я. – роден на *** ***. Търново, с постоянен адрес ***, живущ ***, бълг. гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.05.2010 год. в гр. Павликени, обл. В. Търново, на изхода за гр. Сухиндол в едногодишния срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 716/2009 год. по описа на РУ”Полиция” – Павликени, в сила от 08.10.2009 год. за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, управлявал лек автомобил „Опел Астра” с рег. № ОВ 17-02 АК, собственост на М. М.Г. от с. Малинова, без да притежава съответното свидетелство за правоуправление на МПС, поради което и на основание чл. 343В, ал.2, във вр. с чл.343В, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл.54 от НК му НАЛАГА наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода при ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ в ОТВОРЕН ТИП ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ.
На основани чл. 68 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по НОХД № 574/2007 год. по описа на РС – Павликени – ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ в ОТВОРЕН ТИП ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ отделно.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15-дневен срок, считано от днес.

Я.А.Я.
Мотиви от 21.10.2010г.
МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД № 334/2010Г. НА ПРС

Обвинението е против Я.А.Я. *** за престъпление по чл.343 в ал.2 от НК.В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението и счита,че то е доказано.
Подсъдимият се признава за винонен и дава обяснения по случая.
Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,намира за установено следното:
На 28.05.2010г. в гр.Павликени на изхода за гр.Сухиндол управлявал лек автомобил Опел астра с рег№ОВ 17-02АК,собственост на М. М.Г. от с.Малинова.Същият бил неправоспособен водач..Бил спрян от органите на полицията и му е съставен АУАН.Нямал валидна застраховка ГО за автомобила,автомобилът не е представен за ГТП за 2010г. и подсъдимия управлявал МПС без съответно свидетелство за правоуправление..Същият е наказан с влязло в сила НП 08.10.2009г. №716/09 от 17.08.2009г. на началника на РУ на МВР Павликени. Настоящото деяние се явява извършено в 1-годишния срок от наказването му по административен ред с това НП за същото деяние.
В съдебно заседание подсъдимият се признава за виновен.Твърди,че жената с която съжителствал му казала да отиде спешно до гр.Павликени да вземе лекарства за болното им дете.Колата му била преотстъпена от негов приятел да я ползва за лични нужди.Било 14.30часа.Аптеката в с.Върбовка работела до 14 часа.Бил спрян от органите на полицията. Разказва и за друг случай на 19.05.2010г. когато пак управлявал автомобила без свидетелство за правоуправление и му бил съставен АУАН.
Св.Р.-полицейски инспектор в РУП Павликени твърди,че познава подсъдимия,който управлявал МПС без свидетелство за правоуправление.В деня на заседанието му връчил 2 АУАН.Той често обещавал да не управлява МПС ,но не спазвал обещанията си.Същия ден при него дошъл Н. Османов от с.Върбовка и му заявил,че автомобилът му Опел астра с рег№ОВ 17-02АК му е откраднат.Същия ден в ранния следобед видял този автомобил,управляван от подсъдимия.Установен е собственика на автомобила,който е починал.Спрели подсъдимия,дали ключовете на колата на Н.,, който пък бил продал автомобила на подсъдимия без да минават пред нотариус.Твърди,че периодично подсъдимият два от Севлиево в с.Върбовка с различни марки автомобили.Подсъдимият имал 4 деца,които припознал.Св.П. –свидетел очевидец на нарушението и на съставяне на АУАН също потвърждава казаното от колегата си.
Св.Т.,с която подсъдимият живее на семейни начала твърди,че има 4 деца от подсъдимия,но те не се водят на името на подсъдимия.Твърди,че Н. оставил колата на подсъдимия да я пази и ползва.Подсъдимият карал с колата голямото им дете на училище.Вечерта на 28.05.2010г. пратила подсъдимия за лекарства на малкото дете в гр.Павликени.
Подсъдимият е с основно образование,безработен.Управлявал е МПС в 1 годишен срок от наказване по административен ред с НП №716/2009г. на РУП Павликени,в сила от 08.10.2009г. за управление на МПС без свидетелство за правоуправление.
Тази фактическа обстановка се доказва от обясненията на подсъдимия,показанията на свидетелите и другите писмени доказателства по ДП165/2010г. по описа на РУ на МВР Павликени.
От обективна страна обвиняемият е осъществил състава на престъпление по чл.343 в ал.2 от НК- на 28.05.2010г. в гр.Павликени на изхода за гр.Сухиндол управлявал лек автомобил Опел астра с рег№ОВ 17-02АК,собственост на М. М.Г. от с.Малинова неправоспособен, в 1-годишния срок от наказването му с НП №716/09 за същото деяние по административен ред.
От субективна страна деянието е извършено умишлено. Подсъдимият е съзнавал обществената опасност на деянието си.Бил е наказван за същото деяние по административен ред с НП .При извършване на настоящото деяние той сам заявява, че е съзнавал че е неправоспособен и е наказван за това и не следва да управлява МПС.Многократно управлява МПС неправоспособен. Заловен е да управлява МПС неправоспособен около 14.30часа,а свидетелката Т. твърди,че вечерта го накарала да тръгне с автомобила за лекарства на детето.Няма никаква причина подсъдимият да управлява МПД неправоспособен.
Обществената опасност на деянието е висока. Налице е престъпление по транспорта-общоопасно престъпление.Управляван е автомобил от неправоспособен водач.
Обществената опасност на дееца е завишена. Същият е осъждан многократно- 2 пъти на пробация,1 път с условна присада, наказван е по административен ред за управление на МПС неправоспособен няколко пъти.
Отегчаващи вината обстоятелства :предишни осъждания, упорито незачитане на правилата за движение по пътищата, знаейки,че е неправоспособен, закупува леки автомобили и ги управлява незачитайки правилата за движение по пътищата като създава опасност за себе си и за околните
Смекчаващи вината обстоятелства- грижи се за 4 деца.
Съдът с оглед обществената опасност на деянието и дееца и като взе предвид отегчаващите и смекчаващи вината обстоятелства на основание чл.343 в ал.2 от НК вр.чл.36 и чл.54 от НК налага на обвиняемия наказание лишаване от свобода от 3 месеца лишаване от свобода,което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим в открит тип затворническо общежитие. Съдът намира,че не следва да се прилага разпоредбата на чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК,тъй като не е налице нито изключително,нито многобройни смекчаващи вината обстоятелства.Нееднократно подсъдимият не спазва правилата за движение по пътищата,не заплаща наложената му глоба, има предишни осъждания.
Съдът счита,че така наложеното ефективно наказание ще изпълни целите на индивидуалната и генерална превенция на наказанието,което ще въздействува възпитателно и възпиращо на дееца.
Видно от свидетелството му за съдимост подсъдимият е осъден по НОХД №574/2007г. на ПРС за деяние на 14.07.2007г. за престъпление по чл.195 от НК на 3 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 от НК е отложено изтърпяването на така наложеното наказание да срок от 3 години,считано от 10.01.2008г.Това деяние е извършено в изпитателния срок на това наказание и на основание чл.68 от НК съдът привежда в изпълнение това наказание.Постановява това наказание от 3 месеца ЛС да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим в открит тип затворническо общежитие отделно.
Причини за извършеното деяние: ниска правна култура,незачитане на правилата за движение по пътищата.
По тези съображения съдът постанови присъдата си.РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
11 НОХД No 383/2010, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Й.М.Й. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Присъда от 14.10.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.М.Й. роден на *** ***, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, с основно образование, неосъждан – реабилитиран, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07/08.10.2009 г. в с.Горна Липница, община Павликени, в съучастие с Г.П.Г. като помагач и като използвал техническо средство – подбран ключ, отнел от владението на Т.М.Й., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи глюкомер „Omnitest Plus”, 50 бр. тестленти, тетрадка малък формат 50 листа и хлафон от лек автомобил „Опел Корса” с рег. № ВТ 7382 АН, на обща стойност 139.80 лева, собственост на Т.М.Й., поради което и на основание чл.195, ал.1,т.4,,пр.2-ро, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, във вр.чл.36 и 54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдими Й.М.Й. със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 96.40 лева по с/ка на РС Павликени, както и 5 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

Й.М.Й.
 
12 НОХД No 416/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Н.Т.Е. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 14.10.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Страните по споразумението адв.Х.Д. от ВТАК, служебен защитник на подсъдимия Н.Т.Е. – роден на *** ***.Търново, с постоянен адрес ***, съдебен адрес ***, бълг.гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** И Атанас Филипов, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият Н.Т.Е. – роден на *** ***.Търново, с постоянен адрес ***, бълг.гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 31.07.2010 г. в с.Долна Липница, община Павликени, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – премахване на стъкло на прозорец на гаражно помещение, отнел от владението на С.Д.Д. от с.Горна Липница, община Павликени, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи – метална тава с вместимост 20 литра и 4.3 кг медни отпадъчни проводници на обща стойност 50.10 лева, собственост на Димова, поради което и на основание чл.195, ал.1,т.3, пр.1-во, във вр.чл.194, ал.1, вр.чл.36 и чл.55,ал.1,т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие от открит тип.
Подсъдимият Н.Т.Е. се задължава да заплати направените по делото разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лева по сметка на РС Павликени.
Подсъдимият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Н.Т.Е.
признава за ВИНОВЕН в това, че на 31.07.2010 г. в с.Долна Липница, община Павликени, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – премахване на стъкло на прозорец на гаражно помещение, отнел от владението на С.Д.Д. от с.Горна Липница, община Павликени, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи – метална тава с вместимост 20 литра и 4.3 кг медни отпадъчни проводници на обща стойност 50.10 лева, собственост на Димова, поради което и на основание чл.195, ал.1,т.3, пр.1-во, във вр.чл.194, ал.1, вр.чл.36 и чл.55,ал.1,т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие от открит тип.
 
13 Гражданско дело No 659/2009, III състав Искове по КТ З.Т.З. МЕЛНИЦА-РОСИЦА ООД Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 15.10.2010г.
ОСЪЖДА “МЕЛНИЦА РОСИЦА” ООД, БУЛСТАТ 814188659 със седалище и адрес на управление гр. Бяла Черква, общ. Павликени, ул. „Изгрев” № 16, представлявано от Управителя А.Р. да заплати на З.Т.З. *** с ЕГН **********, неизплатени трудови възнаграждения за периода месец септември 2008 г. – месец ноември 2008 г. в общ размер на 662.60 лв. - чиста сума за получаване, от която са приспаднати законово дължимите удръжки за осигуровки – социални и здравни, ПКБ и данък по ЗОДФЛ, ведно със законната лихва върху тая сума, считано от 11.12.2009 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата от присъдената сума до първоначално предявения размер от 1300 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му относно присъдената по-горе сума.

ОСЪЖДА “МЕЛНИЦА РОСИЦА” ООД, БУЛСТАТ 814188659 със седалище и адрес на управление гр. Бяла Черква, общ. Павликени, ул. „Изгрев” № 16, представлявано от Управителя А.Р. да заплати на З.Т.З. *** с ЕГН ********** сумата от 166.45 лв. – разноски по делото за ВЛ и адвокатско възнаграждение, съразмерно уважения размер на иска.

ОСЪЖДА “МЕЛНИЦА РОСИЦА” ООД, БУЛСТАТ 814188659 със седалище и адрес на управление гр. Бяла Черква, общ. Павликени, ул. „Изгрев” № 16, представлявано от Управителя А.Р. да заплати държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на ПРС.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновския окръжен съд в двуседмичен срок от днес, на основание чл. 315, ал. 2 от ГПК.

 
14 Гражданско дело No 563/2010, I състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ПАВЛИКЕНИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 18.10.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА на детето Паола Христова Д. с ЕГН ********** в Дом за деца с умствена изостаналост с.Михалци,община Павликени за срок от 1 година ,считано от влизане на решението в сила .
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 
15 Гражданско дело No 568/2010, I състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ПАВЛИКЕНИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 18.10.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА на детето Емрах Ф.Ф. с ЕГН ********** в семейството на близки – баба и дядо по майчина линия Е.Р.Ф. с ЕГН ********** и Ф.И.Ф. с ЕГН ********** *** за срок от 1 година ,считано от влизане на решението в сила.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 
16 НОХД No 177/2010, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ П.Д.П. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Присъда от 18.10.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Д.П. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, ЕГН **********, осъждан за ВИНОВЕН в това, че на 25.11.2009год. в гр. Павликени, Великотърновска област, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 346/19.05.2008год. по описа на РУ на МВР - Павликени, в сила от 08.04.2009год. за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, управлявал лек автомобил “ Опел Вектра” с ДК№ С 90 – 94 НХ, без да притежава съответното свидетелство за правоуправление на МПС, поради което и на основание чл. 343 в, ал.2, във вр. с чл. 343 в, ал.1, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от открит тип.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл. 68, ал.1 от НК наказанието от ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода определено на подсъдимия П.Д.П. със снета по делото самоличност по НОХД 351/07год. по описа на РС – Павликени.

ПОСТАНОВЯВА така определеното и приведено в изпълнение наказание да се изтърпи отделно и преди наказанието определено с настоящата присъда в затворническо общежитие от открит тип.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

П.Д.П.
 
17 НАХД No 221/2010, I състав По Закона за митниците АЛКО ООД МИТНИЦА СВИЩОВ,
Л.Г.Л.
Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 18.10.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА НП №70/23.03.2010г. на началника на Митница Свищов , с което на „АЛКО” ООД със седалище и адрес на управление гр.В.Търново,ул.”Независимост” №3 ет.3, ЕИК 040709018,представлявано от управителя Христофор Цветанов Коев с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв. за това ,че с ПАД №90014416/17.10.2008г.,издаден от изпращач Словения лицензираният складодържател с ИНДС BGNCA000216001 и лиценз №320/2006г. е получил и складирал 22.7л „дъбов екстракт” приравнен към алкохолно съдържание 100% vol.без да има право по лиценз да складира такова и е допуснал нарушение на чл.91 а от ЗАДС, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВТАдм.С в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
18 НАХД No 374/2010, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ С.С.П. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 18.10.2010г.
ПРИЗНАВА С.С.П., български гражданин, роден на *** ***, живущ ***, неженен, с основно образование, работи в НЕК, ЕГН **********, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.03.2010 г. в гр. Сухиндол, на ул. „Александър Стамболийски” в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 1080/2009 година на Началник РУ на МВР, гр. Павликени, в сила от 18.01.2010 година за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, управлявал лек автомобил "Опел Астра" с ДК№ ВТ 0545 ВК, без свидетелство за правоуправление, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 вр. чл. 343в, ал. 1, вр. с чл. 78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по воденото срещу него Дознание N 141/2010 г. на РУ на МВР, гр. Павликени и му НАЛАГА наказание по административен ред “Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 15-дневен срок от съобщаването му.

С.С.П.
Мотиви от 18.10.2010г.
 
19 Гражданско дело No 633/2010, I състав Развод по взаимно съгласие Д.А.Г.,
С.В.Г.
  Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 19.10.2010г.
ДОПУСКА РАЗВОДА между Д.А.Г. с ЕГН ********** и С.В.Г. с ЕГН ********** , сключен с акт за граждански брак №11/14.03.1998г. на Община Павликени ПОРАДИ СЕРИОЗНО И НЕПОКОБЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
Утвърждава споразумението по чл.51 от СК,а именно:
Местоживеенето на родените от брака деца Георги,роден на ***г1Вяла,родена на ***г. и Анна,родена на ***г*** при майката Д.А.Г. с ЕГН **********.
Упражняването на родителските права по отношение на родените от брака деца Георги,роден на ***г,Вяла,родена на ***г. и Анна,родена на ***г. се предоставя на майката Д.А.Г. с ЕГН **********.
Определя се следния режим на лични отношения на бащата С.В.Г. с ЕГН ********** с децата Георги,роден на ***г,Вяла,родена на ***г. и Анна,родена на ***г. да ги вижда и взема едновременно и заедно при себе си всяка седмица от календарния месец,считано от 17.00часа в петък непосредствено след края на седмичното посещение на всяко от децата съответно на ясла,детска градина или училище,или в следобедните часове на същия ден,ако това съвпада с края на учебния процес на някое от децата за съответния ден, до 08.00часа в понеделник,както и ще ги взема и връща по всяко друго време по взаимно съгласие и уговорка на молителите като през това време бащата ще полага абсолютно всички необходими дължими и законови грижи за тях.През летния ваканционен период децата да прекарват първа и трета седмица от месеца при бащата,а втора и четвърта седмица от месеца-при майката до приключване на лятната ваканция.През междусрочната ваканция /от 01 до 10 април/ децата заедно и едновременно ще прекарват първите 5 дни с майката,а останалите-с бащата.За коледните празници децата ще бъдат с майка си,а за новогодишните-с баща си,като родителите ще се споразумяват допълнително за дните и периодите.
С.В.Г. с ЕГН ********** ще заплаща издръжка за малолетните си деца Георги,роден на ***г,Вяла,родена на ***г. и Анна,родена на ***г. издръжка в размер на по 60лв. до 10-то число на месеца, за който се отнася, за всяко едно от децата по банкова сметка,***,считано от датата на постановяване на решението за развод до настъпване на законни предпоставки за изменението или прекратяване на издръжката,ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска за времето на просрочието.
Излизането извън границите на Република България и пътуване в чужбина на децата Георги,роден на ***г,Вяла,родена на ***г. и Анна,родена на ***г. до навършване на пълнолетие на всяко от тях се допуска само с декларация-съгласие с нотариална заверка на подписа на родителя,който няма да напуска страната.
След прекратяване на брака в дял на С.В.Г. с ЕГН ********** и той става собственик върху следния недвижим имот,придобит от съпрузите по време на брака в гр.Бяла Черква,община Павликени,а именно: 1/2 ид.части от УПИ IX-753 в кв.81 по ПУП на гр.Бяла Черква,ул.”Н.Бакев” №58,целият с площ от 670кв.м.заедно с такава част от построените в него жилищна сграда,второстепенни и стопански постройки,подобрения и трайни насаждения при граници и съседи: улица,УПИ X-753, УПИ XII-753, УПИ VIII-754 както и целия УПИ X-753 в кв.81 по ПУП на гр.Бяла Черква,целият с площ 730кв.м. заедно с построените в него гараж от 15кв.м.,подобрения и трайни насаждения при граници и съседи:от две страни улици, УПИ IX-753, УПИ XI-753-по НА №87т. трети,рег.№1623,н.д.№308/2008гна нотариус Д.А.-№130 в регистъра на НК,с район на действие района на ПРС с данъчна оценка 6135.80лв..
След прекратяване на брака в дял на С.В.Г. с ЕГН ********** и той става собственик върху следния недвижим имот,придобит от съпрузите по време на брака в гр.Бяла Черква,община Павликени,а именно: 1/2 ид.части от УПИ IX-753 в кв.81 по ПУП на гр.Бяла Черква,ул.”Н.Бакев” №58,целият с площ от 670кв.м.заедно с такава част от построените в него жилищна сграда,второстепенни и стопански постройки,подобрения и трайни насаждения при граници и съседи: улица,УПИ X-753, УПИ XII-753, УПИ VIII-754 , както и целия УПИ XI-753 в кв.81 по ПУП на гр.Бяла Черква,целият с площ 840кв.м. заедно с построените в него стопански постройки,подобрения и трайни насаждения,при граници,съседи: от две страни улици УПИ X-753, УПИ XII-753 ,както и целия УПИ XII-753 в кв.81 по ПУП на гр.Бяла Черква ,целия с площ 680кв.м.заедно с построените в него стопански постройки,подобрения и трайни насаждения при граници и съседи: улица, УПИ
XIII-754,УПИ IX -753, УПИ XI-753 по НА №88т. трети,рег.№1624,н.д.№309/2008гна нотариус Д.А.-№130 в регистъра на НК,с район на действие района на ПРС с данъчна оценка 8680.40лв.
Ползването на семейното жилище – апартамент в гр.В.Търново,ул.”В.Пискова” №18 ет.3,придобит от Д.А.Г. с ЕГН ********** преди брака по НА №27 т. първи,д.440/1998г. на нотариус Д.Раднева от ВТРС остава в собственост и се предоставя на Д.А.Г. с ЕГН **********.
Молителите са си разделили движимите вещи извънсъдебно и са уредили взаимоотношенията,свързани с тях.
Молителите се съгласяват разпореждането със закупените в полза на децата недвижими имоти до навършване на пълнолетие да става:
-за Георги Стоянов Г. с ЕГН ********** ***,ж.к”Дружба” 2 в ж.сграда бл.284-апартамент 9.1.1 на първи жилищен етаж вх.Е комплекс „Цариградски” вх.9 ,ет.1 ап.1 със застроена площ 56.75лв.-НА №186 т.девети,рег.21612,д.1643/2008г. от 09.12.2008г. на Весела Ивчева-нотариус №271 в НК с район на действие съдебния район на районен съд София,
- за Вяра Стоянова Г. с ЕГН **********-*** обща застроена площ 70.99кв.м. в НА №290 т. втори,рег.3487,д.176/2006г. от 20.07.2006г. на Росица Минова-нотариус №405 от регистъра на НК с район на действие съдебния район на ВТРС,
-за Анна Стоянова Г. с ЕГН********** *** обща застроена площ 79.88кв.м. в НА №250 т. втори,рег.3042,д.140/2006г. от 28.0762006г. на Росица Минова-нотариус №405 от регистъра на НК с район на действие съдебния район на ВТРС
ще става само по общо съгласие на двамата родители,изразено писмено,с нотариално заверен подпис и след получаване на изискуемото по закон разрешение на районен съдия.Получените плодове/наеми и всякакви други доходи при по повод използване на имотите,собственост на децата да постъпват съответно на имота и на притежателя му по банкови сметки,открити в полза на децата,след приспадане на всички необходими разходи за поддържане,произтичащи от имотите,както,но не изчерпателно:данъци,такси,поддръжка,административни разходи,необходими ремонти,охрана и др. като всеки от молителите може да контролира изпълнението на това споразумение чрез проверка на сключените договори за използване на имотите и фактическото състояние и постъпленията по сметките на децата.
След прекратяване на брака молителите не си дължат издръжка.
СЛЕД прекратяване на брака Д.А.Г. да носи предбрачното си фамилно име МИРЧЕВА.
ОСЪЖДА Д.А.Г. с ЕГН ********** да заплати ДДТ от 20лв. по сметката на ПРС.
ОСЪЖДА С.В.Г. с ЕГН ********** да заплати ДДТ от 20лв.,ДТ за издръжката в размер на 129.60лв и ДТ върху размера на дела си – 296.32лв. по сметката на ПРС.
Решението не подлежи на обжалване.

 
20 НАХД No 327/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ П.П.П. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 19.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АНХД 327/2010г. по описа на ПРС.
Решението подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15дневен срок от съобщението на страните.

П.П.П.
Мотиви от 19.10.2010г.
 
21 НАХД No 206/2010, I състав По ЗД по пътищата Д.С.Д. РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 20.10.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА НП № 877/2009г. от 15.10.2009г. на началника на ПП към ОДМВР В.Търново , с което на Д.С.Д. с ЕГН ********** *** са наложени наказания по чл.175 ал.1 т.4 вр.чл. 103от ЗДП –глоба от 150лв. и лишаване от право да управлява МВП за срок от 5 месеца и по чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДП –глоба от 800лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 16 месеца или общо 950лв. глоба и 21месеца лишаване от правоуправление, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВТАдм.С в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 
22 НОХД No 452/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ М.С.Т. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Споразумение от 21.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение както следва:
Страните по споразумението адв.М.И. от САК, упълномощен защитник на подсъдимия М.С.Т. – роден на *** ***, живущ ***, българин, бълг.гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** и Антон Антонов, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият М.С.Т. – роден на *** ***, живущ ***, българин, бълг.гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.09.2010 г. в гр.Сухиндол, В.Търновска област управлявал МПС лек автомобил „Опел-Вектра” с ДК № ВТ 5313 АС, с наличие на алкохол в кръвта в размер на 1.60 промила, установена по надлежния ред с техническо средство, поради което и на основание чл.343 б, ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.
На основание чл.343 г, във вр.чл.37, ал.1,т.7 от НК лишава от право да управлява МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, считано от 25.09.2010 година.


М.С.Т.
се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.09.2010 г. в гр.Сухиндол, В.Търновска област управлявал МПС лек автомобил „Опел-Вектра” с ДК № ВТ 5313 АС, с наличие на алкохол в кръвта в размер на 1.60 промила, установена по надлежния ред с техническо средство, поради което и на основание чл.343 б, ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.
На основание чл.343 г, във вр.чл.37, ал.1,т.7 от НК лишава от право да управлява МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, считано от 25.09.2010 година.


 
23 Гражданско дело No 569/2010, III състав Чл.19 ЗГР М.А.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 22.10.2010г.
ПРОМЕНЯ ЛИЧНОТО ИМЕ на М.А.А. *** с ЕГН ********** от М. на МЕРИ, БАЩИНОТО ИМЕ от А. на АСЕНОВА и ФАМИЛНОТО ИМЕ от А. на АНГЕЛОВА, като същата занапред ще се нарича Мери Асенова Ангелова.
Преписи от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Сухиндол и Троян за извършване на промяна в акта за раждане и в регистрите на населението.
Решението не подлежи на обжалване.

 
24 НОХД No 372/2010, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ И.И.Г. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Споразумение от 22.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв.Х. ДИШЕВ от ВТАК, редовно упълномощен защитник на подсъдимия И.И.Г. – роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, ЕГН **********, осъждан
и Атанас Филипов – прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
И.И.Г. – роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, ЕГН **********, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 26.04.2010г. на път между с.Върбовка, общ.Павликени и с.Димча, общ.Павликени, без да притежава свидетелство за управление на МПС, управлявал лек автомобил “БМВ” с рег.№ 364 FDF в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателни постановления № 584/26.06.2009г., влязло в сила на 12.07.2009г., № 589/29.06.2009г., влязло в сила на 12.07.2009г. и № 570/22.06.2009г., влязло в сила на 13.08.2009г.-всичките на началника на РУ на МВР-Павликени, поради което и на основание чл. 343”в”, ал. 2, вр. ал. 1 НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, буква „Б” от НК МУ СЕ НАЛАГА наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 (една) година с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа, които да бъдат положение за 1 (една) календарна година.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият И.И.Г. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и са съгласни със споразумението.

И.И.Г.
И.И.Г. – роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, ЕГН **********, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 26.04.2010г. на път между с.Върбовка, общ.Павликени и с.Димча, общ.Павликени, без да притежава свидетелство за управление на МПС, управлявал лек автомобил “БМВ” с рег.№ 364 FDF в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателни постановления № 584/26.06.2009г., влязло в сила на 12.07.2009г., № 589/29.06.2009г., влязло в сила на 12.07.2009г. и № 570/22.06.2009г., влязло в сила на 13.08.2009г.-всичките на началника на РУ на МВР-Павликени, поради което и на основание чл. 343”в”, ал. 2, вр. ал. 1 НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, буква „Б” от НК МУ СЕ НАЛАГА наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 (една) година с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа, които да бъдат положение за 1 (една) календарна година.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.

 
25 Гражданско дело No 660/2009, I състав Искове по КТ И.П.И. МЕЛНИЦА-РОСИЦА ООД Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 25.10.2010г.
Осъжда „Мелница Росица” ООД гр.Бяла черква ,Булстат 814188659, със седалище и адрес на управление гр.Бяла черква, ул.”Изгрев” №16,представлявано от управителя А.Д.Р. да заплати на И.П.И. с ЕГН ********** *** сумата от 437.73лв.,представляваща неплатена част от трудови възнаграждения за м.септември,октомври и ноември 2008г./чиста сума за получаване/ ,както и 63.13лв. направени разноски по делото, като отхвърля иска за разликата до 1040лв. и за разноските за разликата до 150лв.
Осъжда „Мелница Росица” ООД гр.Бяла черква ,Булстат 814188659, със седалище и адрес на управление гр.Бяла черква, ул.”Изгрев” №16,представлявано от управителя А.Д.Р. да заплати ДТ върху уважената част от иска от 20.03лв. по сметката на ПРС.
Решението подлежи на обжалване през ВТОС в двуседмичен срок от връчването му на страните

 
26 НОХД No 402/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Я.Я.М. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 25.10.2010г., в законна сила от 25.10.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Страните по споразумението адв.Р.Д. от ВТАК, служебен защитник на подсъдимия Я.Я.М., роден на *** ***, живущ ***, , българин с българско гражданство, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** И Атанас Филипов, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият Я.Я.М., роден на *** ***, живущ ***, , българин с българско гражданство, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2010 г. в гр. Павликени, действайки при условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – разбиване врата на стопанска постройка, извършил опит да отнеме от владението на И.М. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, чужда движима вещ – велосипед “Балкан” на стойност 45 лева, собственост на Б., поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. а и б, вр. чл. 18, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание лишаване от свобода за срок от 5 (пет) месеца при първоначален „строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип.
Разноските по делото в размер на 20 (двадесет) лева се възлагат на подсъдимия Я.Я.М..
Страните по споразумение подписват настоящото, като заявяват, че изцяло и безусловно са съгласни с неговото съдържание.
Подсъдимият, на основание чл. 381, ал. 6 от НПК, декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.


Я.Я.М.
Подсъдимият Я.Я.М., роден на *** ***, живущ ***, , българин с българско гражданство, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2010 г. в гр. Павликени, действайки при условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – разбиване врата на стопанска постройка, извършил опит да отнеме от владението на И.М. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, чужда движима вещ – велосипед “Балкан” на стойност 45 лева, собственост на Б., поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. а и б, вр. чл. 18, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание лишаване от свобода за срок от 5 (пет) месеца при първоначален „строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип.
Разноските по делото в размер на 20 (двадесет) лева се възлагат на подсъдимия Я.Я.М..

 
27 НОХД No 479/2010, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ С.А.С. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Присъда от 25.10.2010г.
ПРИЗНАВА С.А.С. - роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, неженен, с основно образование, работи като шофьор при ЕТ „Едимекс” гр. Павликени, ЕГН **********, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.10.2010г. в гр. Сухиндол, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег.№ ВТ 06-36 АК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,75 на хиляда, установена по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410” с фабричен № 0132, поради което и на основание чл. 343 „б”, ал.1 от НК във вр. С чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква „б” от НК МУ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност два пъти седмично, считано от влизане на присъдата в сила.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца, считано от влизане на присъдата в сила.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО часа за една календарна година, считано от влизане на присъдата в сила.
ЛИШАВА на основание чл. 343 „Г” от НК подсъдимият С.А.С. със снета по делото самоличност от правото да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

С.А.С.
 
28 Гражданско дело No 577/2009, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ГР.СОФИЯ К.С.А. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 26.10.2010г.
ОСЪЖДА К.С.А. *** с ЕГН ********** да заплати на Гаранционен фонд гр.София,ул.Граф Игнатиев” №2 ет.4 ,представляван от изпълнителния директор и председател на УС Б.И.М. сумата от 1155.11лв.-изплатена от Гаранционен фонд обезщетение , 725.79лв. мораторна лихва за периода31.03.2005г.-датата на изплащане на обезщетението до предявяване на исковата молба в съда-16.11.2009г. ,ведно със законната лихва върху главницата от завеждане на исковата молба-16.11.2009г. до окончателното изплащане на сумите, както и направени разноски по делото в размер на 96.20лв.
 
29 НАХД No 375/2010, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Ю.Ж.Й. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 26.10.2010г.
ПРИЗНАВА ОБВИНЯЕМАТА Ю.Ж.Й., ЕГН **********, родена на *** ***, живуща ***, с българско гражданство, с основно образование, камериерка в хотел във Германия, разведена, неосъждана ЗА ВИНОВНА в това, че на 22.05.2009г., около 20.00 ч. на път III клас № 403, км. 42+300 между гр. Павликени и гр. Сухиндол, в посока гр. Сухиндол, при управление на лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Голф" с Per. № ВТ 9164 ВМ, нейна собственост, нарушила правилата за движение, а именно: като участник в движението по пътищата с поведението си създала опасност за движението и поставила в опасност живота и здравето на хората - чл. 5, ал. 1, т. 1 - ва от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/, когато платното за движение има две ленти - навлязла в лентата за насрещно движение, без да изпреварва или заобикаля - чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗДвП; не контролирала непрекъснато пътното превозно средство, което управлявала - лек автомобил "Фолксваген Голф", не направила всичко възможно за да намали скоростта и да спре превозното средство - лекия автомобил "Фолксваген Голф", когато е възникнала опасност за движението - появата на движещ се в лентата за насрещно движение лек автомобил марка "Форд", модел "Ескорт" с рег.№ РР 8397АН - чл. 20, ал. 1 и ал. 2, изр. 2 от ЗДвП; при избиране скоростта на движение на управлявания от нея лек автомобил "Фолксваген Голф" не се съобразила с атмосферните условия и със състоянието на пътя - дъждовалеж и мокро асфалтово покритие - чл. 20, ал. 2, пр. 1-во и 2-ро oт ЗДвП; при избиране скоростта на движение превишила допустимата за движение на пътно средство категория "В", какъвто е лекия автомобил "Фолксваген Голф", извън населено място - 90 км/ч със 0,3 км/ч - чл. 21, ал. 1, ред. 2, колона III и като ударила челно движещият се в насрещната лента за движение лек автомобил марка "Форд" модел "Ескорт" с рег. № РР 8397 АН, собственост на Хасан Исмаилов Салимов ЕГН ********** ***, с водач Николай Аспарухов Илиянов, ЕГН ********** по непредпазливост причинила на последния средна телесна повреда по смисъла на чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК - открито счупване на лявата бедрена кост с рана на бедрото, кръвно наместване на счупването и фиксиране с метал на счупените части на костта, довело до трайно затруднение в движенето на ляв долен крайник с интензивни болки и страдания за срок от 4-5 месеца, поради което и на основание чл. 343, ал. 1, б. „Б", пр. 2-ро, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3-то от НК, във връзка с чл. 5, ал. 1-ва, т. 1-ва от ЗДвП, чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, чл. 20, ал. 1-ва и 2-ра, пр. 1-во и 2-ро, изр. 2 - ро от ЗДвП, чл. 21, ал. 1, ред 2-ри, колона 3-та от ЗДвП, във вр. с чл.129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. с чл. 78а от НК и по реда на чл. 375 и сл. от НПК Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по воденото срещу нея дознание № 145/2010 год. на РУ „Полиция”, гр. Павликени, като й НАЛАГА наказание по административен ред “Глоба” в размер на 800 /осемстотин/ лева.

ОСЪЖДА Ю.Ж.Й., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ПРС сумата от 510лв. – разноски за вещи лица, както и 5 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.


Ю.Ж.Й.
 
30 НАХД No 395/2010, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.А.Д. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 26.10.2010г.
ПРИЗНАВА А.А.Д., ЕГН **********, роден на *** ***, живущ ***, Великотърновска област, ул. "15-та" № 7, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2010 г. в с. Върбовка, общ. Павликени чрез поставяне на шунт /изолиран проводник/ между главен предпазител и второстепенен такъв, намиращи се на електрическо табло е осъществил неправомерно въздействие върху електромер № 216628 на обитавания от него недвижим имот в с.с., ул. „15-а” № 7, с което е създадено условие за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл. 234в, ал. 1, т. 4, пр. 1-во от НК, вр. с чл. 78А от НК и по реда на чл. 375 е сл. от НПК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по воденото срещу него БП N 295/2010 г. по описа на РУ „Полиция”, гр. Павликени и му НАЛАГА наказание по административен ред “Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева.

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА на основание чл. 53, ал. 1, б. а от НК вещественото доказателство – зелен изолиран проводник с прикрепен към него предпазител, като след влизане в сила на настоящото решение, като вещ без стойност да се унищожи.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 15-дневен срок от съобщаването му.

А.А.Д.
Мотиви от 26.10.2010г.
 
31 НОХД No 187/2010, II състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Н.В.К.,
Д.А.А.,
Г.Р.М.,
И.М.А.,
Г.В.Г.
Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Присъда от 27.10.2010г.
Н.В.К.
Д.А.А.
Г.Р.М.
И.М.А.
Г.В.Г.
 
32 НАХД No 427/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Я.А.Я. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 27.10.2010г.
ПРИЗНАВА Я.А.Я. - роден на *** ***, обл. В. Търновска, ул. „Колю Радев-Черкеза” № 33, бълг. гражданин, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че на 01.09.2010 год. в гр. Павликени,на ул. „Ловец”, Великотърновска област управлявал МПС – неправоспособен, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП № 974/13.11.2009 год. на ОДП - гр. В. Търново, влязло в сила на 04.01.2010 год.,престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, като го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК и му НАЛАГА наказание по административен ред - “Глоба” в размер на 500/петстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 15 дневен срок от съобщаването му.


Я.А.Я.
Мотиви от 27.10.2010г.
ПРИЗНАВА Я.А.Я. - роден на *** ***, обл. В. Търновска, ул. „Колю Радев-Черкеза” № 33, бълг. гражданин, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че на 01.09.2010 год. в гр. Павликени,на ул. „Ловец”, Великотърновска област управлявал МПС – неправоспособен, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП № 974/13.11.2009 год. на ОДП - гр. В. Търново, влязло в сила на 04.01.2010 год.,престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, като го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК и му НАЛАГА наказание по административен ред - “Глоба” в размер на 500/петстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 15 дневен срок от съобщаването му.


 
33 Гражданско дело No 222/2008, III състав Делби К.Д.С.,
ЕТ "САВОВ-КОЛЮ САВОВ"
НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД,
НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД, КЛОН,
ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 28.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от К.Д.С. с ЕГН **********, в качеството му на ЕТ с фирма „С.-К.С." със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. „Хаджи Димитър" № 39 със съдебен адрес гр. П., пл. "Свобода" № 24 против „Напоителни системи" ЕАД, с ЕИК 831160078, със седалище и адрес на управление: гр. С. - 1618, област С.. Община Столична, район „Овча купел", бул. „Цар Борис ПГ" № 136, представлявано от Петя Раева и Община П., представлявана от кмета А.Г., с който се търси извършването на съдебна на делба на твърдяния да е съсобствен между горните лица имот, а именно - парцел V, кв. 29 по плана на гр. П., представляващ дворно място от 5900 кв. м., ведно с построените в него 7 бр. гаражи, склад за цимент, два склада с навеси, диагностичен пункт, дърводелска работилница и ремонтна работилница при граници и съседи: изток - улица, запад – земеделски земи, север – Вторични суровини, юг – път, за който бил съставен Акт за държавна собственост № 1660 от 08.02.1995 година на Кмета на Община П., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА К.Д.С. с ЕГН **********, в качеството му на ЕТ с фирма „С.-К.С." със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. „Хаджи Димитър" № 39 със съдебен адрес гр. П., пл. "Свобода" № 24 да заплати по сметка на ПРС ДТ в размер на 100 лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред В.търновски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


 
34 НОХД No 453/2010, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Г.С.Д.,
Д.С.Д.,
Б.А.П.,
РУП ПАВЛИКЕНИ
Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 28.10.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Страните по споразумението адв.Л.Б. от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимите Г.С.Д., Д.С.Д. и Б.А.П. и Светослав Калчев, Зам. Окръжен прокурор на ВТОП се споразумяват за следното:
Подсъдимият Г.С.Д. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, не работи, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че за времето от неустановена дата до 31.03.2010 г. в гр.Павликени, ул.Росица № 5, държал без да има за това надлежно разрешение, изисквано от чл.7 и чл.14 от ЗКВВООБ, боеприпаси – 43 бр. патрони калибър 9х18, предназначени за стрелба с пистолет „Макаров”, 3 бр. патрони калибър 9х19 марка „Seller & Bellot”, 6 бр. патрони калибър 7.92х57 „Маузер”,М1904.1 бр.патрони калибър 8х50Р, марка”Манлихер”198/90 и 1899 г., 1 бр. патрони калибър 7.65 тип „Браунинг”, 1 бр. патрон калибър 9 мм, учебно-сигнален или общо 55 броя патрони, поради което и на основание чл.339, ал.1 от НК, във вр. чл.36 и чл.55, чл.42А, ал.2ьт.1 и т.2 от НК от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание „ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес, като се явява и подписва пред пробационен служител два пъти седмично, както и в задължителни периодични срещи с пробационен служител.
Подсъдимият Д.С.Д. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, не работи, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че за времето от неустановена дата до 31.03.2010 година вгр.Павликени, в дома си на ул.Христо Ботев № 86, държал без надлежно разрешително наркотично вещество – коноп /марихуана” с нетно тегло 6.2097 грама и със съдържанието на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол от 0.7% и коноп /марихуана/ с нетно тегло 1.9721 грама и съдържание на със съдържанието на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.9% с общо нетно тегло 8.1818 грама, представляващо високо рисково наркотично вещество по смисъла на Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от ЗКНВП, на обща стойност 49.09 лева, определена по цени на наркотични вещества, пласирани на улицата съгласно Постановление № 23/29.01.1998 г. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3,т.1 от НК, във вр.чл.36 и 55 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.66 от НК отлага изпълнението определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане на споразумението в сила..
Подсъдимият Б.А.П. – роден на *** ***, български гражданин, женен, със средно образование, пенсионер, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, за времето от неустановена дата до 31.03.2010 г. в гр.Павликени, ул.Христо Ботев № 86, държал без да има за това надлежно разрешение, изисквано от чл.7 и чл.14 от ЗКВВООБ огнестрелни оръжия – 1 бр. саморъчно изработена пушка с обща дължина 750 мм, пригодена за стрелба с патрони 12-ти калибър и 1 бр. саморъчно изработена пушка с обща дължина 1250 мм, също пригодена за стрелба с патрони 12-ти калибър, поради което и на основание чл.339, ал.1 от НК, във вр. Чл.36 и 55 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ТРИМЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.66 от НК отлага изпълнението определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане на споразумението в сила.
Подсъдимите Г.С.Д., Д.С.Д. и Б.А.П. със снети по делото самоличности се задължават да заплатят направените по делото разноски в размер на 437.50 лв. по сметка на РС Павликени.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:
1.Самоделна пушка с обща дължина 75 см, с пистолетна ръкохватка, да се ОТНЕМЕ в полза на държавата.
2.Цев с обща дължина 74 см, с изработен патронник в задната част със заседнала гилза в него, саморъчно израяботена и саморъчно изработен затвор с ударно-спусков механизъм, пистолетна дръжка и приклад да се ОТНЕМЕ в полза на държавата.
3.Две саморъчно изработени железа с дължина едното 160 мм и второто с дължина 170 мм, удебелени в единия край с формата на цилиндър и пружина, цилиндрична с дължина 75 мм, диаметър 12 мм да се ОТНЕМЕ в полза на държавата.
4.Патрон с тъп връх, с дължина 75 мм и дължина на гилзата 50 мм, 1 /един/ брой да се ОТНЕМЕ в полза на държавата.
5. Мобилен телефон „hTC” с IMEI 357088021927715, с поставена sim-карта с абонатен № 08855299130 със зарядно устройство ДА СЕ ВЪРНЕ на Г.С.Д..
6.Мобилен телефон „Sony Eriksson” с IMEI 35906200-223514-8-07 с поставена в него sim-карта с абонатен №0883364570 със зарядно устройство ДА СЕ ВЪРНЕ на Г.С.Д..
7. Мобилен телефон „ VORAFONE” с IMEI 356272020104217, с поставена в него sim-карта с абонатен № 0883495710 със зарядно устройство, ДА СЕ ВЪРНЕ на Д.С.Д..
8. Мобилен телефон „NOKIA” с IMEI 358643015438562, 07 с поставена в него sim-карта с абонатен №0897965972 със зарядно устройство ДА СЕ ВЪРНЕ на Д.С.Д..
9.Джобно тефтерче с черни твърди корици, съдържащо имена, адреси и телефони ДА СЕ ВЪРНЕ на Г.С.Д..
Подсъдимите декларират, че се отказват от съдебно разглеждане на делото по общия ред.Г.С.Д.
Д.С.Д.
Б.А.П.
РУП ПАВЛИКЕНИ
 
35 Гражданско дело No 351/2010, II състав Развод и недейств. на брака М.И.М. Х.Т.М. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 29.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между М.И.М. ***, ЕГН ********** и Х.Т.М. с ЕГН **********,***, сключен на 08.01.1994г. в гр. Павликени, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, без да издирва мотивите за прекратяване на брака.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51 от СК, по силата на което ПОСТАНОВЯВА:
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете Мартин Христов М. с ЕГН ********** на майката М.И.М., като за бащата се определя режим на лични отношения, да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета седмица то месеца от 10.00ч. в събота до 17.00ч. в неделя, както и за един месец през лятото, когато майката не е в законен платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА Х.Т.М. с ЕГН ********** да заплаща на непълнолетното си дете Мартин Христов М. с ЕГН **********, действащо лично и с майка си М.И.М., месечна издръжка в размер на 60лв./шестдесет лв./, считано от датата на постановяване на развода до настъпване на законни причини за изменяването или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Сухиндол, ул.”Росица”№193, вх.б, ет.3, ап.9 на М.И.М..
В индивидуален дял на Х.Т.М. с ЕГН ********** СЕ ВЪЗЛАГА и става негова изключителна собственост Лек автомобил „Фолксваген Голф”, с рег. №ВТ 6101 ВК, рама № WVWZZZ1JZWW176847, със застрахователна стойност 4000 лв.
За уравнение на дела на М.И.М. получава покъщнината, находяща се в семейното жилище.
ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака М.И.М. да носи предбрачното си фамилно име – Д..
ОСЪЖДА Х.Т.М. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса по допускане на развода в размер на 25лв./двадесет и пет лева/, ДТ върху стойността на дела си поделеното имущество в размер на 40лв./четиридесет лева/, ДТ върху присъдената издръжка в размер на 43.20лв./четиридесет и три лв. и 20 ст. / по сметка на ПРС, както и 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА М.И.М. ***, ЕГН ********** да ЗАПЛАТИ държавна такса върху стойността на дела си в размер на 40лв./четиридесет лв./ по сметка на ПРС.
Решението не подлежи на обжалване.

 
36 Гражданско дело No 370/2010, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Е.В.А. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 29.10.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.В.А. ***, ЕГН **********, че в полза на „БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, гр.София, община „Младост”, ж.к.”Младост”4, Бизнес Парк София, сграда 14, представлявано от Луик Льо Пишу съществува вземане срещу него за сумата от 700.41лв./седемстотин лв. и 41ст./главница по договор за кредит, 76.86лв. договорено възнаграждение за заемателя, лихва за забава в размер на 63.29лв. за периода 29.05.09г.-08.03.2010г., ведно със законната лихва върху главницата считано от 29.03.2010г. до окончателно изплащане, както и разноски в размер на 125лв./сто двадесет и пет лв./, за което е издадено заповед за изпълнение №122/31.03.2010г. на РС Павликени.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
37 НАХД No 279/2010, II състав По ЗД по пътищата К.С.К. РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 29.10.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №233/11.05.2010г. на Началника на РУ на МВР, гр.Павликени, в частта в която на К.С.К. *** е наложено наказание „глоба” в размер на 100лв. като НЕЗОКОНОСЪОБРАЗНО, като ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
38 НАХД No 306/2010, II състав По ЗД по пътищата Ц.Б.Ц. РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 29.10.2010г.
ИЗМЕНЯВА наказателно постановление №231/11.05.2010г. на Началника на РУ на МВР, гр.Павликени, против Ц.Б.Ц., ЕГН ********** ***, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание „глоба” от 300лв. на 50лв. и наказанието „лишаване от право да управлява МПС” от шест месеца на пет месеца, считано от 02.05.2010г.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
39 НАХД No 335/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.П.И. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 29.10.2010г.
ПРИЗНАВА А.П.И., роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, с основно образование, за ВИНОВЕН в това, че на 23.07.2010г. в с.Горна Липница, общ.Павликени, управлявал лек автомобил „Опел Калибра4 с рег.№Р 0238 РН без свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №999/09г. на Началника на РПУ Павликени – престъпление по чл.343в, ал.2 НК, като на основание чл.78 ТК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „ГЛОБА4 в размер на 700лв./седемстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

А.П.И.
Мотиви от 29.10.2010г.
 
40 НОХД No 428/2010, I състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.А.Д. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Присъда от 29.10.2010г.
ПРИЗНАВА А.А.Д. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, по настоящем в Затвора – Ловеч, бълг. гражданин, с начално образование, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.08.2010 год. в гр. Павликени, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на заключващ механизъм на ветропорно стъкло на предна лява врата, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил „ВАЗ 21011” с рег. № ВТ 07-43 АМ от владението на Д.П.Д. ***, без негово съгласие, с намерение да го ползва, след което е последвала повреда на превозното средство, изразяваща се в счупване на стъкло на задна лява врата и деформация на същата по цялата й площ, включително на прага под нея, деформация в областта на дръжката на предна лява врата, деформация на ляв и десет преден калник и предна броня, деформация на преден капак в двата му ъгъла към предно панорамно стъкло на обща стойност 233.86 лв., поради което и на основание чл. 346, ал.2, т.1, предл. 1-во, т.3, във вр. Ал. 1, вр. с чл. 195, ал.1, т.3, предл. 1-во от НК, във вр. с чл. 36, чл.54 и чл. 58а от НК му НАЛАГА наказание лишаване от свобода за СРОК от ОСЕМ МЕСЕЦА при ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ в открит тип ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ.
ЗАЧИТА за начало на наказанието 04.08.2010 година.
ОСЪЖДА А.А.Д. – да заплати разноските по делото в размер на 70,00 лв. по сметката на РС – Павликени.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.А.А.Д.