РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАВЛИКЕНИ
Справка за свършените дела
за периода от 01.08.2010г. до 31.08.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 311/2008, III състав Делби Л.С.Д.,
Н.В.П.
А.Г.Д. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Определение от 02.08.2010г.
Съдът пристъпва към теглене на жребий въз основа на влязлото в сила съдебно решение
АДВ.Ц., като представител на ищците първо тегли за дела на Л.Д. и след това за дела на Н.П..
За ищеца Л.С.Д. адв.Ц., изтегля жребийно листче с надпис Дял І-ви и същият се възлага в негова собственост.
За вторият ищец Н.В.П., изтегля жребийно листче, на което е написано дял ІІ-ри и същият се възлага в нейна собственост.
АДВ.Ц.Д. тегли дела за ответника А.Г.Д. .
За ответника А.Г.Д. адв.Д., изтегля жребийно листче с дял ІІІ-ти и същият се възлага в негова собственост.
Към протокола се прилагат изтеглените жребийни листчета, обозначаващи дял І-ви, дял ІІ-ри и дял ІІІ-ти, поставени в пощенски плик, които се явяват неразделна част от настоящия протокол.

На адв.Ц.Д. от ВТАК, като особен представител на А.Г.Д. да се изплати внесеното възнаграждение в размер на 550 лв..

 
2 Гражданско дело No 417/2009, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци МБАЛ ПАВЛИКЕНИ ЕООД Н.А.Н. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 05.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от МБАЛ "Павликени" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Павликени, ул. "Васил Петлешков" 2, представлявано от управителя д-р Ренета Николова Кръстева против Н.А.Н. с ЕГН ********** *** иск за сумата от 11 897.91 лв. неустойка по договор за специализация от 21.04.2008 година, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА МБАЛ "Павликени" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Павликени, ул. "Васил Петлешков" 2, представлявано от управителя д-р Ренета Николова Кръстева ДА ЗАПЛАТИ НА Н.А.Н. с ЕГН ********** *** следните суми - 1207.43 брутно трудово възнаграждение за м. ноември 2008 година, 563 лв. за брутно трудово възнаграждение за м. декември 2008 година, 5085 лв. – обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за 128 дни, мораторна мораторна лихва за неизплатеното трудово възнаграждение за месец ноември 2008 год. в размер на 96,35 лв., 50.43 за декември 2008 година и 523.48 лв. мораторна лихва върху обезщетението по чл. 224 от КТ, както и сумата от 554 лв., разноски по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено.


 
3 Гражданско дело No 678/2009, I състав Облигационни искове В.М.М. ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 17.08.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане обективно съединените искове ,предявени от В.М. *** чрез адвокат Т.Т. ***,представлявана от кмета А.Г. за заплащане на 296.70лв неизплатено трудово възнаграждение за м.май 2009г. за 6 работни дни и 3 485.54лв. неизплатено обезщетение за неизползван отпуск от 61 работни дни,ведно със законната лихва за забава до окончателното изплащане,считано от датата на исковата молба-17.12.2009г.,като процесуално недопустими.
ОСТАВЯ без уважение претенцията за направени по делото разноски , КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА В.М. *** с ЕГН ********** *** 207.29лв. за юрисконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА В.М. *** с ЕГН ********** да заплати по сметката на ПРС ДТ от 154.58лв.
Решението подлежи на обжалване през ВТОС в двуседмичен срок от връчването му на страните. 
4 Гражданско дело No 89/2010, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци И.Е.К.,
Я.Е.К.,
С.И.К.
ЗК"БЪЛГАРСКИ ИМОТИ" АД Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 26.08.2010г.
ОСЪЖДА Застрахователна Компания "Български Имоти" АД, ЕИК 831510265 със седалище и адрес на управление гр. София 1408, р-н „Триадица”, ж.к. „И. ***, представлявана от изпълнителните директори Румен Иванов Янчев и Клаус Мюледер ДА ЗАПЛАТИ на И.Е.К., ЕГН **********, Я.Е.К., ЕГН ********** и С.И.К., ЕГН ********** и тримата със съдебен адрес:***, пл. „Свобода” № 24, ет. 1, ст. 12 кантора адв. Й.Й., ВТАК, сумите от по 10 000лв. поотделно за всеки от тях като обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в постоянна и непоправима мъка от загубата на баща им – за първите двама и съпруг – за третата – Евгени Иванов К., при ПТП, състояло се на 06.10.2005 година на главен път Е-79 в землището на с. Студена, общ. Перник, причинено виновно от Павел Венциславов Банев - водач на лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № РК 58 22 Т, собственост на лицето Пламен Иванов, който автомобил бил застрахован към датата на ПТП за риска гражданска отговорност при Застрахователна Компания "Български Имоти" АД.

ОСЪЖДА Застрахователна Компания "Български Имоти" АД, ЕИК 831510265 със седалище и адрес на управление гр. София 1408, р-н „Триадица”, ж.к. „И. ***, представлявана от изпълнителните директори Румен Иванов Янчев и Клаус Мюледер ДА ЗАПЛАТИ на И.Е.К., ЕГН **********,***, пл. „Свобода” № 24, ет. 1, ст. 12 кантора адв. Й.Й., ВТАК сумата от 3243,33 лева – разноски по делото, представляващи 410 лв. ДТ и 2833,33 лв. – адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА Застрахователна Компания "Български Имоти" АД, ЕИК 831510265 със седалище и адрес на управление гр. София 1408, р-н „Триадица”, ж.к. „И. ***, представлявана от изпълнителните директори Румен Иванов Янчев и Клаус Мюледер ДА ЗАПЛАТИ на Я.Е.К., ЕГН **********,***, пл. „Свобода” № 24, ет. 1, ст. 12 кантора адв. Й.Й., ВТАК сумата от 3243,33 лева – разноски по делото, представляващи 410 лв. ДТ и 2833,33 лв. – адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА Застрахователна Компания "Български Имоти" АД, ЕИК 831510265 със седалище и адрес на управление гр. София 1408, р-н „Триадица”, ж.к. „И. ***, представлявана от изпълнителните директори Румен Иванов Янчев и Клаус Мюледер ДА ЗАПЛАТИ на С.И.К., ЕГН ********** и тримата със съдебен адрес:***, пл. „Свобода” № 24, ет. 1, ст. 12 кантора адв. Й.Й., ВТАК сумата от 2243.33 лева, разноски по делото, представляващи 410 лв. ДТ и 1833.33 лв. адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
5 Гражданско дело No 108/2010, II състав Други дела Б.П.С.,
С.С.А.Т.,
Г.С.Г.
С.П.П.,
П.Т.Р.,
И.А.Р.
Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 18.08.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.П.П. ЕГН **********,***, П.Т.Р. ЕГН ********** и И.А.Р., ЕГН **********,***, че Б.П.С. ЕГН **********, С.С.Т. ЕГН ********** и Г.С.Г. ЕГН **********,*** СА СОБСТВЕНИЦИ на следния недвижим имот, находящ се в гр.Павликени, ул.”Ат.Хаджиславчев”№62: втори жилищен етаж от построената в УПИ ІХ-1426 в кв.150 по ПУП на гр.Павликени двуетажна жилищна сграда, със застроена плащ на етажа 83 кв.м., състоящ се от спалня, дневна, силер, баня, кухня, коридор и тераса, при съседи: отгоре таванско помещение, отдолу – н-ци на С.Т. С., както и на прилежащите му таванско и избено помещение, като ОТХЪВРЛЯ иска в частта му за правото на собственост върху УПИ ІХ-1426 с площ 365 кв.м. в кв.150 по ПУП на гр.Павликени и за построената в него второстепенна постройка от 18 кв.м. като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОТХВЪРЛЯ искът, предявен от П.Т.Р. ЕГН ********** и И.А.Р., ЕГН **********,***, против Б.П.С. ЕГН **********, С.С.Т. ЕГН ********** и Г.С.Г. ЕГН **********,*** да бъде прието за установено по отношение на ответниците, че П.Р. е собственик на 1/3 ид.ч., двамата ищци в СИО са собственици на 1/3 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр.Павликени, ул.”Ат.Хаджиславчев”№62: УПИ ІХ-1426 в кв.150 по ПУП на гр.Павликени, построената в имота второстепенна постройка от 18 кв.м. и втори етаж от двуетажна жилищна сграда в същия имот, със застроена плащ на етажа 83 кв.м., състоящ се от спалня, дневна, килер, баня, кухня, коридор и тераса, при съседи: отгоре таванско помещение, отдолу – н-ци на С.Т. С., както и на прилежащите му таванско и избено помещение, както и да бъдат осъдени ответници да предадат владението върху 2/3 от имота, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА С.П.П. ЕГН **********,***, П.Т.Р. ЕГН ********** и И.А.Р., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Б.П.С. ЕГН **********, С.С.Т. ЕГН ********** и Г.С.Г. ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 463.22лв./четиристотин шестдесет и три лв. и 22 ст./
Решението подлежи на обжалване пред Великотърновския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. 
6 Гражданско дело No 276/2010, II състав Искове по СК Ф.Ю.А. А.А.М. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 30.08.2010г.
ОСЪЖДА А.А.М. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на Ф.Ю.А. ***, ЕГН **********, като баща и законен представител на малолетното дете Лина Фердиева Юсменова, ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 60лв./шестдесет лева/, считано от 12.04.2010г. до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, от датата на просрочие до окончателното изплащане, като отхвърля иска за разликата до 115лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА А.А.М. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 43.20лв. /четиридесет и три лева и двадесет ст./.
Решението в частта за присъдената издръжка подлежи на предварително изпълнение.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от 30.08.2010г.

 
7 Гражданско дело No 292/2010, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ФЕРМЕР 2000 АД - СТ. ЗАГОРА - АГРОЦЕНТЪР ЗК ЕДИНСТВО-БУТОВО Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 26.08.2010г.
ПРИЕМА за установено, че в полза на "Фермер 2000 " АД, ЕИК 123730785 със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Кольо Ганчев” Агроцентър, представлявано от изпълнителния директор Николай Петров съществува вземане към Земеделска кооперация „Единство-Бутово”, в Ликвидация, ЕИК 814223722 със седалище и адрес на управление с. Бутово, общ. Павликени, ул. „1-ва” № 10, представляване от ликвидатора Eвгения В. за сумата от 5926.64 лв. - главница по два броя данъчни фактури, ведно със законната лихва от 21.01.2010 г. до окончателното изплащане на вземането и 387 лв. - разноски по ЧГрД № 84/2010 година на ПРС, за което е издадена заповед № 78 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 09.02.2010 г на ПРС.

ОСЪЖДА Земеделска кооперация „Единство-Бутово”, в Ликвидация, ЕИК 814223722 със седалище и адрес на управление с. Бутово, общ. Павликени, ул. „1-ва” № 10, представляване от ликвидатора Eвгения В. ДА ЗАПЛАТИ на "Фермер 2000 " АД, ЕИК 123730785 със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Кольо Ганчев” Агроцентър, представлявано от изпълнителния директор Николай Петров сумата от 987 лв. разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


 
8 Гражданско дело No 298/2010, III състав Искове по КТ Г.З.Н. МБАЛ ПАВЛИКЕНИ ЕООД Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 26.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.З.Н., ЕГН ********** *** против „МБАЛ-ПАВЛИКЕНИ" ЕООД, ЕИК 104508837 със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. ”Васил Петлешков” № 2, представляван от управителя Ренета Кръстева, иск с правно основание чл. 224, ал. 1 от КТ в размер на 868.53 лв. за периода от 14.12.2007 г. до 12.01.2010 г. общо за 51 дни, ведно със законната лихва, считано от 19.04.2010 година до окончателното изплащане, като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА Г.З.Н., ЕГН ********** *** да заплати на „МБАЛ-ПАВЛИКЕНИ" ЕООД, ЕИК 104508837 със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. ”Васил Петлешков” № 2, представляван от управителя Ренета Кръстева разноски в размер на 200 лв.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от 02.09.2010 година – чл. 315, ал. 2 от ГПК.

 
9 Гражданско дело No 349/2010, III състав Делби Л.Ц.К. Е.Ц.П.,
П.Х.П.
Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 12.08.2010г.
Допуска, по реда на чл. 341 и сл. от ГПК, извършването на съдебна на съсобствения между Л.Ц.К. с ЕГН ********** ***, пл. "Стефан Караджа" № 11 А, със съдебен адрес гр. Павликени. ул."Стефан Караджа" № 2, кантора адв. Х.Д., ВТАК, Е.Ц.П. с ЕГН ********** и П.Х.П. ***, със съдебен адрес гр. Павликени, пл. „Свобода” № 24, кантора адв. Й.Й., ВТАК недвижим имот, находящ се в гр. Павликени, бул."Руски" № 10, а именно: АПАРТАМЕНТ № 2 (втори), на първия етаж, вход първи, находящ се в сградата на етажна собственост „Димитър Благоев” със застроена площ от 96 (деветдесет и шест) кв. м., състоящ се от две стаи, хол, кухня, черна кухня, баня-тоалетна и антре, ведно с принадлежащите му таванско помещение № 6 (шест), със застроена площ от 24 (двадесет и четири) кв. м. и избено помещение № 4 (четири) със застроена площ от 18 (осемнадесет) кв. м. и съответно принадлежащите му 16,35 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото при граници и съседи за жилището: долу-мазе, отгоре-апартамент на В. и Н.Р., стълбищна клетка, улица и дворно място, граници и съседи за таванското помещение: таван на В. и Н.Р., стълбище и коридор, граници и съседи за избеното помещение: мазе на С. и С.С.ови, Я.и М.П., коридор и дворно място, която сграда е построена върху държавно дворно място от 1500 кв. м., съставляващо УПИ ІV-1301 „б” (четвърто римско за хиляда триста и едно арабско, буква „б”) в квартал 133 (сто тридесет и трети) по ПУП на град Павликени, при права на страните, както следва по 1/6 идеална част – за Л.Ц.К. и Е.Ц.П. и 4/6 идеални части – общ дял при режим на СИО за Е.Ц.П. и П.Х.П..

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


 
10 Гражданско дело No 426/2010, I състав Делби Ц.Б.Ц. Ц.Б.Я. Докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Разпореждане от 06.08.2010г.
ВРЪЩА исковата молба на Ц.Б.Ц. против Ц.Б.Я., като нередовна, непоправена в срок.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 426/2010 год. по описа на Районен съд – Павликени.
Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред ВТОС в едноседмичен срок от съобщаването на ищеца.


 
11 НОХД No 344/2009, III състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ М.Й.К.Б. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Присъда от 10.08.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимата М.Й.К.-Б., родена на *** ***, живуща ***.Стамболийски” №48, бълг.гражданка, омъжена, със средно образование, работи в „Алианц-България”, ЕГН **********, неосъждана, за ВИНОВНА в това, че за времето от 01.01.2002 г. до 16.06.2008 година в гр.Павликени при условията на продължавано престъпление, когато две или повече деяния, които по отделно осъществяват един или различни състави на едно и също престъпление са извършени през непродължителни периоди от време, една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите в качествата си на длъжностно лице – счетоводител и фактически касиер в ЧОПК „Бразди” гр.Павликени присвоила чужди пари – сумата от 8 842 лева, връчени й в това й качеството, собственост на кооперацията, поради което и на основание чл.201 от НК, във вр.чл.26 от НК и във вр. с чл.36 и 54 от НК и определя наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ЛИШАВА на основание чл.37 ал.1 т.6 и т.7 от НК подсъдимата М.Й.К.-Б. с ЕГН ********** със снета по делото самоличност от правото да заема държавна или обществена длъжност, свързана с отчетност на материални ценности и от правото да упражнява професия и дейност отново свързана с материална отчетност за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на присъдата в сила..
ПРИЗНАВА подсъдимата М.Й.К.-Б., родена на *** ***, живуща ***.Стамболийски” №48, бълг.гражданка, омъжена, със средно образование, работи в „Алианц-България”, ЕГН **********, неосъждана, за НЕВИННА в това, че извършила горното присвояване в особено големи размери до размер на сумата от 67 353.44 лв., поради което и на основание чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА по обвинението й по чл.202, ал.2, т.1 от НК.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ЧОПК „Бразди” гр.Павликени против М.Й.К.-Б. с ЕГН **********, със снета по делото самоличност граждански иск за сумата от 67 353.44 лева, която сума да представлявала обезщетение за причинените на кооперацията имуществени вреди следствие престъплението, в чието Б. е обвинена за периода 01.01.2002 г. до 16.06.2008 г., както и искането за разноски по делото, като неоснователни и недоказани.
ОСЪЖДА М.Й.К.-Б. с ЕГН **********, със снета по делото самоличност да заплати по сметка на РС Павликени 850 лева – разноски по делото за експертизи, както и 5 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15-дневен срок, считано от днес.

М.Й.К.Б.
 
12 НАХД No 202/2010, I състав Административни дела И.К.К. ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 02.08.2010г., в законна сила от 20.09.2010г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление НП №НООРТЕОП 35от 06.04.2010г. на кмета на Община Павликени, , с което на основание чл. 53 ал.1 вр.чл.47 ал.1 б.”а” от ЗАНН и чл.4 ал.5 от Наредба №1 за опазване на обществения ред,териториите и елементите за обществено ползване на територията на Община Павликени на И. К.К. ***, с ЕГН ********** е наложена глоба от 100лв, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВТАдмС в 14-дневен срок от съобщението на страните

 
13 НАХД No 224/2010, I състав Административни дела М.Д.П. ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 02.08.2010г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление НП №НООРТЕОП 36 от 19.04.2010г. на кмета на Община Павликени, , с което на основание чл. 53 ал.1 вр.чл.47 ал.1 б.”а” от ЗАНН и чл.4 ал.5 от Наредба №1 за опазване на обществения ред,териториите и елементите за обществено ползване на територията на Община Павликени на М.Д.П. ***, с ЕГН ********** е наложена глоба от 100лв, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВТАдмС в 14-дневен срок от съобщението на страните.


 
14 НАХД No 268/2010, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) МОБИЛТЕЛ ЕАД К-Я ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 13.08.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №2010-5958/ 30.04.2010г., с което на “Мобилтел”ЕАД, гр.София е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лева на основание чл.29 ЗПК/отм./.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВТАдминистративен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
15 НАХД No 269/2010, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) МОБИЛТЕЛ ЕАД К-Я ЗА ЗАЩИТА НА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД-РУСЕ Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 13.08.2010г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление НП №010-5980/30.04.2010г. на директора на РД за областите Габрово,В.Търново,Русе,Ловеч и Плевен,със седалище Русе към ГД”Контрол на пазара” към КЗП,упълномощен със заповед №150/13.03.2008г. на председателя на КЗП, с което на „Мобилтел”АД гр.София,район Илинден, ул.”Кукуш” №1,представляван от П.В.П. с ЕГН ********** и Андреас Майерхофер, роден на ***г., с ЕИК 131468980 на основание чл. 53 и чл.83 от ЗАНН и чл.35 ал.2 от ЗПК е наложена имуществена санкция от 1000лв. за нарушение на чл.8 ал.1 т.2 от ЗПК и на основание чл.29 ал.1 от ЗПК, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВТАдмС в 14-дневен срок от съобщението на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 
16 НАХД No 286/2010, I състав По ЗД по пътищата С.И.Б. РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 09.08.2010г.
НП-отменено ОТМЕНЯВА наказателно постановление НП №285/2010г. на ВНД РУ Павликени от 11.05.2010г., с което на основание чл.53 от ЗАНН,вр.чл.175 ал.1 т.3 пр.2 ЗДП на С.И.Б. *** с ЕГН ********** е наложена глоба от 100лв. и лишаване от правоуправление от 3 месеца и на основание чл. чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДП му е наложена глоба от 500лв. и лишаване от правоуправление от 12месеца, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВТАдмС в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 
17 НОХД No 297/2010, I състав ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ С.Й.С.,
И.Й.С.
Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Споразумение от 09.08.2010г., в законна сила от 09.08.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. М.М. ***, упълномощен защитник,
Адв. И.И. ***, упълномощен защитник,
Родител Й.С.С. ***, упълномощен защитник на
С.Й.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***2, живущ ***, българин с българско гражданство, женен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН ********** и
И.Й.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***2, живущ ***, българин с българско гражданство, женен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН ********** и
Атанас Филипов - Районен прокурор на Районна прокуратура гр. Павликени се споразумяха за следното:
С.Й.С. и И.Й.С. се признават за ВИНОВНИ, в това че:
На 22.03.2010 г. в гр. Павликени, действайки в съучастие като съизвършители, извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – на публично място, пред заведение “При Коко”, нанесли побой на Г. ***, като С.Й.С. действал при условията на повторност – престъпление по чл. 325, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК за С.Й.С. и по чл. 325, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК за И.Й.С. и
по същото време и на същото място, действайки в съучастие като съизвършители, причинили по хулигански подбуди лека телесна повреда на Г. ***, изразяваща се в причиняване на временно разстройство на здравето, неопасно за живота с продължителни болки и страдания – престъпление по чл. 131,ал.1,т.12,вр. чл.130, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.
За така извършеното престъпление и на основание чл. 325, ал. 3, вр. вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК на С.Й.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
За така извършеното престъпление и на основание чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК на С.Й.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1(една) година и 5 (пет) месеца.
На основание чл. 25 от НК се ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание измежду двете посочени по-горе, а именно наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1(една) година и 5 (пет) месеца.
За така извършеното престъпление и на основание чл. 325, ал. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК на И.Й.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1(една) година и 5 (пет) месеца.
За така извършеното престъпление и на основание чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК на И.Й.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1(една) година и 5 (пет) месеца.
На основание чл. 25 от НК се определя едно общо наказание измежду двете посочени по-горе, а именно наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава, за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1(една) година и 5 (пет) месеца.
Разноските в размер на 220 (двеста и двадесет) лева да се заплатят от подсъдимите като на С.Й.С. се възлагат разноски в размер на 110 (сто и десет) лева и на И.Й.С. се възлагат разноски в размер на 110 (сто и десет) лева.
Страните по споразумение подписват настоящото, като заявяват, че изцяло и безусловно са съгласни с неговото
С.Й.С.

се признават за ВИНОВНИ, в това че:
На 22.03.2010 г. в гр. Павликени, действайки в съучастие като съизвършители, извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – на публично място, пред заведение “При Коко”, нанесли побой на Г. ***, като С.Й.С. действал при условията на повторност – престъпление по чл. 325, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК за С.Й.С. и по чл. 325, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК за И.Й.С. и
по същото време и на същото място, действайки в съучастие като съизвършители, причинили по хулигански подбуди лека телесна повреда на Г. ***, изразяваща се в причиняване на временно разстройство на здравето, неопасно за живота с продължителни болки и страдания – престъпление по чл. 131,ал.1,т.12,вр. чл.130, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.
За така извършеното престъпление и на основание чл. 325, ал. 3, вр. вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК на С.Й.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
За така извършеното престъпление и на основание чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК на С.Й.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1(една) година и 5 (пет) месеца.
На основание чл. 25 от НК се ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание измежду двете посочени по-горе, а именно наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1(една) година и 5 (пет) месеца.
За така извършеното престъпление и на основание чл. 325, ал. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК на И.Й.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1(една) година и 5 (пет) месеца.
За така извършеното престъпление и на основание чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК на И.Й.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1(една) година и 5 (пет) месеца.
На основание чл. 25 от НК се определя едно общо наказание измежду двете посочени по-горе, а именно наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава, за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1(една) година и 5 (пет) месеца.
Разноските в размер на 220 (двеста и двадесет) лева да се заплатят от подсъдимите като на С.Й.С. се възлагат разноски в размер на 110 (сто и десет) лева и на И.Й.С. се възлагат разноски в размер на 110 (сто и десет) лева.
Страните по споразумение подписват настоящото, като заявяват, че изцяло и безусловно са съгласни с неговото съдържание.
Подсъдимите С.Й.С. и И.Й.С. декларират на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказват от съдебно разглеждане на делото по общия ред и са съгласни със споразумението.

С П О Р А З У М Е Л И С Е:

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/Ат. Филипов/ /адв.М.М./

ПОДСЪДИМ:
/С. С./

ЗАЩИТНИК:
/адв. Ив. И./

ПОДСЪДИМ:
/Ил. С./
РОДИТЕЛ:
/Й. С./


Съдът като разгледа постигнатото между страните споразумение, намира, че същото не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено на основание чл. 382, ал.7 от НПК, а наказателното производство по делото да бъде прекратено.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Атанас Филипов – районен прокурор при РП Павликени, адв. М.М. от ВТАК, като упълномощен защитник на подсъдимия С.Й.С. и адв. И.И. от ВТАК, като упълномощен
И.Й.С.
за ВИНОВНИ, в това че:
На 22.03.2010 г. в гр. Павликени, действайки в съучастие като съизвършители, извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – на публично място, пред заведение “При Коко”, нанесли побой на Г. ***, като С.Й.С. действал при условията на повторност – престъпление по чл. 325, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК за С.Й.С. и по чл. 325, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК за И.Й.С. и
по същото време и на същото място, действайки в съучастие като съизвършители, причинили по хулигански подбуди лека телесна повреда на Г. ***, изразяваща се в причиняване на временно разстройство на здравето, неопасно за живота с продължителни болки и страдания – престъпление по чл. 131,ал.1,т.12,вр. чл.130, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.
За така извършеното престъпление и на основание чл. 325, ал. 3, вр. вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК на С.Й.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
За така извършеното престъпление и на основание чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК на С.Й.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1(една) година и 5 (пет) месеца.
На основание чл. 25 от НК се ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание измежду двете посочени по-горе, а именно наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1(една) година и 5 (пет) месеца.
За така извършеното престъпление и на основание чл. 325, ал. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК на И.Й.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1(една) година и 5 (пет) месеца.
За така извършеното престъпление и на основание чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК на И.Й.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1(една) година и 5 (пет) месеца.
На основание чл. 25 от НК се определя едно общо наказание измежду двете посочени по-горе, а именно наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Ограничение в свободното предвижване, изразяващо се в:
Забрана за посещаване на заведенията “При Коко” и “Банята”, находящи се в гр. Павликени за срок от 1 (една) година и 5 (пет) месеца,
Забрана да напуска жилището, което обитава, за времето от 22.00 часа до 06.00 часа за срок от 1(една) година и 5 (пет) месеца.
Разноските в размер на 220 (двеста и двадесет) лева да се заплатят от подсъдимите като на С.Й.С. се възлагат разноски в размер на 110 (сто и десет) лева и на И.Й.С. се възлагат разноски в размер на 110 (сто и десет) лева.
Страните по споразумение подписват настоящото, като заявяват, че изцяло и безусловно са съгласни с неговото съдържание.
Подсъдимите С.Й.С. и И.Й.С. декларират на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказват от съдебно разглеждане на делото по общия ред и са съгласни със споразумението.

С П О Р А З У М Е Л И С Е:

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/Ат. Филипов/ /адв.М.М./

ПОДСЪДИМ:
/С. С./

ЗАЩИТНИК:
/адв. Ив. И./

ПОДСЪДИМ:
/Ил. С./
РОДИТЕЛ:
/Й. С./


Съдът като разгледа постигнатото между страните споразумение, намира, че същото не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено на основание чл. 382, ал.7 от НПК, а наказателното производство по делото да бъде прекратено.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Атанас Филипов – районен прокурор при РП Павликени, адв. М.М. от ВТАК, като упълномощен защитник на подсъдимия С.Й.С. и адв. И.И. от ВТАК, като упълномощен защитник на под
 
18 НОХД No 325/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Л.Б.М. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Присъда от 02.08.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Л.Б.М. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, ЕГН **********, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2010год. в гр. Павликени управлявал лек автомобил „ВАЗ 21061” с рег. № ВТ 7945 АТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,87 промила, установено по надлежния ред с техническо средство “Дрегер 7410” с фабр. № 0132 и на основание чл. 343 “б”, ал.1 от НК, във връзка с чл. 36 и чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 7 - дневен срок от днес.


Л.Б.М.
за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2010год. в гр. Павликени управлявал лек автомобил „ВАЗ 21061” с рег. № ВТ 7945 АТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,87 промила, установено по надлежния ред с техническо средство “Дрегер 7410” с фабр. № 0132 и на основание чл. 343 “б”, ал.1 от НК, във връзка с чл. 36 и чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

Мотиви от 05.08.2010г.
МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД № 325/2010 Г. НА ПРС

Обвинението е против Л.Б.М. *** за престъпление по чл.343 б ал.1 от НК.В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението и счита,че то е доказано.
Подсъдимият се признава за винонен и дава обяснения по случая.
Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,намира за установено следното:
На 17.07.2010г.в късните часове подсъдимият след почерпка с приятели в домашна обстановка се качил в автомобила на свой познат- „ВАЗ 21061” с рег.№7945 АТ по ул.”Цар Иван Асен II” да си купи цигари от магазина там. Бил спрян от органите на полицията и бил проверен за употреба на алкохол с техническо средство “Дрегер 7410 ”,който отчел наличие на алкохол 1.87 промила в издишан въздух.Подсъдимият отказал да даде кръвна проба.Съставен му е акт за установяване на административно нарушение №431/19.07.2010г.,подписан от подсъдимия без възражения. Същия бил изпил 4-5бири. Няма свидетелство за правоуправление.Същият е неправоспособен водач на МПС.
Тази фактическа обстановка се доказва от обясненията на подсъдимия,показанията на св. Ц. и Й. и другите писмени доказателства по БП №227/2010г. По описа на РУП Павликени.
От обективна страна подсъдимият е осъществил състава на престъпление по чл.343 б ал.1 от НК- на 17.07.2010г. в гр.Павликени е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта 1.87 промила,установена по надлежния ред.
От субективна страна деянието е извършено по непредпазливост.
Обществената опасност на деянието е завишена.Налице е престъпление по транспорта-общоопасно престъпление.
Обществената опасност на дееца е завишено. Същият не е правоспособен водач и е употребил алкохол след което шофирал. Неосъждан е ,не е създавал проблеми на органите на полицията.
Отегчаващи вината обстоятелства –неправоспособен водач на МПС.
Смекчаващи вината обстоятелствата: деецът е безработен, не е осъждан, прави самопризнания,с критично отношение към извършеното.
Съдът с оглед обществената опасност на деянието и дееца и като взе предвид отегчаващите и смекчаващи вината обстоятелства на основнание чл.343 б ал.1 от НК вр.чл.36 и чл.54 от НК налага на подсъдимия наказание наказание в рамките , определени в закона по размер,имайки предвид високата обществена опасност на деянието ,а именно 6 месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66 от НК съдът намира,че изтърпяването на така наложеното наказание следва да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на присъдата в сила.На този етап подсъдимият не следва да бъде отделян от обществото.
Съдът счита,че така наложеното наказание ще изпълни целите на наказанието –генералната и индивидуална превенция и ще въздействува възпитателно,предупреждаващо върху него и върху другите членове на обществото.
Причини за извършеното деяние: ниска правна култура,незачитане на правилата за движение по пътищата.
По тези съображения съдът постанови присъдата си.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
19 НОХД No 343/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.И.Д. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 16.08.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Страните по споразумението адв.Т.Р., от ВТАК, служебен защитник на подсъдимия А.И.Д. – роден на *** ***, В.Търновска обл., живущ ***, бълг.гражданин, неженен, неграмотен, безработен, осъждан, с ЕГН **********
И Антон Антонов, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият А.И.Д. – роден на *** ***, В.Търновска обл., живущ ***, бълг.гражданин, неженен, неграмотен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че в маловажен случай на 25.07.2010 година в гр.Павликени, обл.В.Търновска, на ул.Страцин № 8 отнел от владението на Йордан Панайотов Маринов от с.гр. ,без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи – една ръчно изработена количка, две гуми с джанти 14 цола, една гума с джанта 15 цола, едно платно за метална ограда и един метален прът на обща стойност 208.35 лв., собственост на маринова, поради което и на основание чл.194, ал.3,във вр.чл.194, ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ГЛОБА в размер на 300 лева.
Подсъдимият следва да заплати по с/ка на РС Павликени направените по делото разноски в размер на 45 лева.
Подсъдимият декларира,че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.


А.И.Д.
Подсъдимият А.И.Д. – роден на *** ***, В.Търновска обл., живущ ***, бълг.гражданин, неженен, неграмотен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че в маловажен случай на 25.07.2010 година в гр.Павликени, обл.В.Търновска, на ул.Страцин № 8 отнел от владението на Йордан Панайотов Маринов от с.гр. ,без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи – една ръчно изработена количка, две гуми с джанти 14 цола, една гума с джанта 15 цола, едно платно за метална ограда и един метален прът на обща стойност 208.35 лв., собственост на маринова, поради което и на основание чл.194, ал.3,във вр.чл.194, ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ГЛОБА в размер на 300 лева.
Подсъдимият следва да заплати по с/ка на РС Павликени направените по делото разноски в размер на 45 лева.

 
20 НОХД No 346/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.К.М. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Споразумение от 09.08.2010г., в законна сила от 09.08.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:

Адв. Ц.Д. от ВТАК, служебен защитник на подсъдимия А.К.М. – роден на *** *** Търново, живущ ***, българин, с бълг. гражданство, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********.
и Атанас ФИЛИПОВ – районен прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
А.К.М. – роден на *** *** Търново, живущ ***, българин, с бълг. гражданство, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 20.05.2010 год. в с. Дъскот, община Павликени, действайки в маловажен случай, отнел от владението на Пена Стефанова Маркова от с. Дъскот, община Павликени, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи – български банкноти в обръщение на стойност 15 лева, собственост на Маркова, като до приключване на съдебното следствие в първа инстанция откраднатите вещи били върнати, поради което и на основание чл. 197, ал.2, във вр. с чл. 194, ал.3, във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за СРОК от 1 /Една/ година с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от 1 /Една/ година;
- БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото в РАЗМЕР на 100 часа за СРОК от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимия А.К.М. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.
А.К.М.
А.К.М. – роден на *** *** Търново, живущ ***, българин, с бълг. гражданство, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 20.05.2010 год. в с. Дъскот, община Павликени, действайки в маловажен случай, отнел от владението на Пена Стефанова Маркова от с. Дъскот, община Павликени, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи – български банкноти в обръщение на стойност 15 лева, собственост на Маркова, като до приключване на съдебното следствие в първа инстанция откраднатите вещи били върнати, поради което и на основание чл. 197, ал.2, във вр. с чл. 194, ал.3, във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за СРОК от 1 /Една/ година с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от 1 /Една/ година;
- БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото в РАЗМЕР на 100 часа за СРОК от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

 
21 НОХД No 349/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ И.К.Й. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 12.08.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Страните по споразумението адв.Т.Р., от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия И.К.Й. – роден на *** ***, живущ *** Липница, В.Търновска област, бълг.гражданин, разведен, със средно образование, безработен, осъждан, с ЕГН **********
И Габриела Дремсизова, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият И.К.Й. – роден на *** ***, живущ *** Липница, В.Търновска област, бълг.гражданин, разведен, със средно образование, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че 23.07.2010г. в с.Горна Липница, В.Търновска област, Й. направил опит да отнеме от владението на С.С.С., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи – 1 литър олио “Бисер”, 1 флакон 250 гр. газ за запалки, 1 бр. лекарства “Йодасепт” и 1 кг пилешко месо на обща стойност 9.75 лева, собственост на С., като останал недовършен поради независещи от него причини, поради което и на основание чл.194, ал.3, вр.ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ изразяваща се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за ЕДНА ГОДИНА.
Подсъдимият следва да заплати по с/ка на РС Павликени направените по делото разноски в размер на 52.60 лева.
Подсъдимият декларира,че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

И.К.Й.
Подсъдимият И.К.Й. – роден на *** ***, живущ *** Липница, В.Търновска област, бълг.гражданин, разведен, със средно образование, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че 23.07.2010г. в с.Горна Липница, В.Търновска област, Й. направил опит да отнеме от владението на С.С.С., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи – 1 литър олио “Бисер”, 1 флакон 250 гр. газ за запалки, 1 бр. лекарства “Йодасепт” и 1 кг пилешко месо на обща стойност 9.75 лева, собственост на С., като останал недовършен поради независещи от него причини, поради което и на основание чл.194, ал.3, вр.ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ изразяваща се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за ЕДНА ГОДИНА.
Подсъдимият следва да заплати по с/ка на РС Павликени направените по делото разноски в размер на 52.60 лева.

 
22 НОХД No 350/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.И.Ф. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 12.08.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Страните по споразумението адв.Х.Д., от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия К.И. ф. – роден на *** ***, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, не работи, ЕГН **********
И Габриела Дремсизова, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият К.И. ф. – роден на *** ***, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, не работи, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 27.07.2010 г. в гр.Павликени управлявал лек автомобил “Мерцедес Е 220 Д” с рег.№ ВТ 1161 ВМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 1.21 промила, установено по надлежния ред с техническо средство, поради което и на основание чл.343 б, ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.66 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
На основание чл.343 г от НК му се определя наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 27.07.2010 г.
Подсъдимият декларира,че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред

А.И.Ф.
Подсъдимият К.И. ф. – роден на *** ***, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, не работи, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 27.07.2010 г. в гр.Павликени управлявал лек автомобил “Мерцедес Е 220 Д” с рег.№ ВТ 1161 ВМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 1.21 промила, установено по надлежния ред с техническо средство, поради което и на основание чл.343 б, ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.66 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
На основание чл.343 г от НК му се определя наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 27.07.2010 г.