РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАВЛИКЕНИ
Справка за свършените дела
за периода от 01.11.2008г. до 30.11.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 427/2006 Делби Т.Д.Т. П.Г.П.,
С.Г.Д.,
Н.З.П.,
П.З.Л.,
Г.А.Г.
Председател и докладчик: Е.Т.С.  Определение от 13.11.2008г.
Тегляне на жребий във основа на влязло в сила решение по разделителния протокол.
 
2 Гражданско дело No 442/2006 Вещни искове по ЗСПЗЗ Л.Л.К.,
ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ОСЗГ СУХИНДОЛ Председател и докладчик: Е.Т.С.  Определение от 13.11.2008г., в законна сила от 08.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Л.Л.К., ЕГН **********,***, за възстановяване на основание чл.37, ал.1 ГПК /отм./ на срока за обжалване на определение от 08.06.2007г. по гр.д.№ 442/2006г. по описа на ПРС, като неоснователна и недоказана.


Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок пред ВТОС от получаване на съобщението от страните.


 
3 Гражданско дело No 89/2008 Делби ЕФ ЕКС СТУДИО ООД ЛОВИКО БЪЛГАРИЯ АД Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 20.11.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
ДОПУСКА извършването на съдебна делба между "Еф Екс Студио" ООД със седалище и адрес на управление гр.София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев Бл.246, вх.Б, ап.27, представлявано от управителя Х.П.Ч., и "Ловико България" АД /в несъстоятелност/ със седалище и адрес на управление гр.Сухиндол, ул."Росица" № 156, пледставлявано от синдиците М.Й.Д. и Д.В.Х., на недвижим имот находящ се в гр.Сухиндол, ул."Росица" № 91, съставляващ УПИ І-679 целият с площ от 3 910кв.м. в кв.53, при граници и съседи: североизток УПИ ІІ-681 и 682, УПИ ІІІ-683, УПИ ІV-684, УПИ V-685 и УПИ VІ-686, югозапад- улица"Стефан Караджа", северозапад-ул."Росица", югоизток-УПИ ХІІІ-693, УПИ ХІІ-692 и УПИ ХІ-691 съгласно подробния устройствен план на града, при права: 1/3 ид.ч. за "Еф Екс Студио" ООД гр.София и 2/3 ид.ч. за "Ловико България" АД /в несъстоятелност/ гр.Сухиндол.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок пред ВТОС от връчване преписа на съдебното решение.

На основание чл.7, ал.2 ГПК препис от решението да се връчи на страните.

 
4 Гражданско дело No 108/2008 Издръжка-чл.82 от СК К.А.М. А.К.А.,
Д.Б.М.,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ,
К.А.К.
Председател и докладчик: Е.Т.С.  Определение от 06.11.2008г., в законна сила от 13.11.2008г.
ОДОБРЯВА постигнатата между К.А.М. в качеството му на настойник и законен представител на малолетния К.К. и А.К.А. спогодба.
ОСЪЖДА А.К.А. да ЗАПЛАТИ по сметката на ПРС сумата от 50,40 лв. представляваща ДТ върху определения размер на издръжката.
На основание чл. 234 ал.3 от ГПК спогодбата има значение на влязла в сила решение и не подлежи на обжалване.
При този изход на делото Съдът

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. д. № 108/2008 год. по описа на РС - Павликени.
Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред ВТОС от днес.


 
5 Гражданско дело No 157/2008 Облигационни искове Р.Д.Д. ЗК "ЕДИНСТВО-БУТОВО" Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 28.11.2008г., в законна сила от 22.12.2008г.
ОСЪЖДА ЗК"ЕДИНСТВО - БУТОВО", със седалище и адрес на управление с.Бутово, общ.Павликени, представлявана от председателя Йордан Борисов Дойков с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на "Р.Д.Д. ***, ЕГН **********, сумата от 204.86лв./двеста и четири лева осемдесет и шест ст./, предствляваща стойността на неизплатен наем за стопанските 2004-2005г. и 2005-2006г. по договор за наем от 14.07.2003г., мораторна лихва в размер на 30лв./тридесет лева/ за периода 01.01.2006г.-14.04.2008г., мораторна лихва в размер на18.92лв./осемнадесет лева деветдесет и две ст./ за периода 01.12.2007-14.04.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 14.04.2008г. до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за мораторна лихва върху сумата от 102.44лв. за периода 01.01.2007г.-14.04.2008г. за разликата от 18.95лв. до 30лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА ЗК"ЕДИНСТВО - БУТОВО", със седалище и адрес на управление с.Бутово, общ.Павликени, представлявана от председателя Йордан Борисов Дойков с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на "Р.Д.Д. ***, ЕГН **********, разноските по делото в размер на 270.60лв./двеста и седемдесет лева и шестдесет ст./
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 
6 Гражданско дело No 171/2008 Издръжка-чл.82 от СК А.Б.Г. Г.М.Г. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 17.11.2008г., в законна сила от 08.12.2008г.
ОСЪЖДА Г.М.Г. ***, с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на А.Б.Г. ***, с ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетните деца Митко Г.М. с ЕГН ********** и Благостин Г.М. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 80лв./осемдесет лева/ за първото дете и в размер на 60лв./шестдесет лева/ за второто дете, считано от 29.05.2008г. до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, от датата на просрочие до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА Г.М.Г. ***, с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на А.Б.Г. ***, с ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетните деца Митко Г.М. с ЕГН ********** и Благостин Г.М. с ЕГН **********, издръжка за периода 29.05.2007г.-28.05.2008г. в размер на 720лв./седемстотин и двадесет лева/ за голямото дете и в размер на 600/шестстотин лева/ за малкото дете, като ОТХВЪРЛЯ исковете за разликата до 960лв. за голямото и до 720лв. за малкото дете, като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.
ОСЪЖДА Г.М.Г. ***, с ЕГН ********** да заплати ДТ в размер на 254.47лв/двеста петдесет и четири лева и четиридесет и седем ст./.
Решението в частта за присъдената издръжка подлежи на предварително изпълнение.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от 17.11.2008г.

 
7 Гражданско дело No 216/2008 Облигационни искове ФОРТ ООД ВИКЪР ШУУС ООД Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 17.11.2008г., в законна сила от 17.11.2008г.
ОСЪЖДА "Викър шуус" ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Красно село, ул."Дамян Груев" № 62, представлявано от управителя Г.С.К., да заплати на "Форт" ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Кукленско шосе" № 30, представлявано от управителя Т.С.Ч.,***, пл."Свобода" № 24-адв.С.Я.-ВТАК, сумата от 5 077.24лв. /пет хиляди седемдесет и седем лева и 24 ст./, представляваща главница от 2 795.18лв. с ДДС-неплатена сума по данъчна фактура № 3590/10.10.2007г. за изработени кутии за обувки и лихва за забава в размер на 269.74лв., считано от 11.10.2007г. до подаване на исковата молба 03.07.2008г., както и главница от 1838.59лв. с ДДС-неплатена сума по данъчна фактура № 3676/15.10.2007г. за изработени кутии за обувки с лихвата за забава в размер на 173.73лв., считано от 16.10.2007г. до подаване на исковата молба 03.07.2008г., ведно със законната лихва върху главниците от подаване на иска до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА "Викър шуус" ООД, гр.София да заплати на "Форт" ООД гр.Пловдив, сумата от 897.09лв., представляваща направените по делото разноски.

Решението не подлежи на обжалване.


 
8 Гражданско дело No 241/2008 Други дела Н.М.Д. С.С.Х. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 07.11.2008г., в законна сила от 04.04.2009г.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение С.С.Х., ЕГН **********,***, че Н.М.Д., ЕГН **********,***, не дължи сумата от 1400лв., представляваща главница по изп.лист от 13.07.2007г., издаден по ч.гр.д.№ 255/2007г. по описа на ПРС, ведно със законната лихва считано от 10.07.2007г. до окончателното изплащане, сумата от 31лв. разноски по посоченото ч.гр.д. и 92лв. разноски по изп.д.№ 4/2008г. на ЧСИ Мария Глушкова-с район на действие ВТОС.
ОСЪЖДА С.С.Х., ЕГН **********,***, да заплати на Н.М.Д., ЕГН **********,*** от 266лв., представляваща направените по делото разноски.


Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ВТОС от получаване на съобщението от страните.


 
9 Гражданско дело No 244/2008 Вещни искове Б.Г.М. С.А.М. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 19.11.2008г., в законна сила от 28.11.2008г.
 
10 Гражданско дело No 273/2008 Издръжка-чл.82 от СК Т.И.Т. М.М.С. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 12.11.2008г., в законна сила от 09.12.2008г.
ОСЪЖДА М.М.С., ЕГН **********,***, да заплаща на Мирослав Миленов С., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Таня И.Т., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 50 лв. /петдесет лева/, считано от 01.01.2008г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане, до настъпване на причини за нейното отменявяне или изменяване.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Таня И.Т. против М.М.С. иск за заплащане на издръжка за разликата до претендирания размер от 80лв., като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА М.М.С. *** да заплати по сметка на ПРС сумата от 72лв., представляваща ДТ върху присъдения размер издръжка.
ДОПУСКА, на основание чл.242, ал.1 ГПК, предварително изпълнение на решението в уважителната част.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок пред ВТОС от датата на обявяването му на основание чл.315, ал.2 във вр. с чл.235, ал.5 ГПК.

Препис от решението да се връчи на страните.


 
11 Гражданско дело No 282/2008 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ Е.И.М. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 11.11.2008г., в законна сила от 25.11.2008г.
ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА спрямо малолетната Е.И.М., ЕГН **********, НАСТАНЯВАНЕ за отглеждане в "Дом за деца лишени от родителски грижи", гр.Стражица за срок от 1г. /една година/.


Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВТОС от връчване на препис на молителя.
 
12 Гражданско дело No 305/2008 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ Л.И.Г.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
С.А.М.,
Е.Н.К.
Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 19.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Е.Н.К., родена на 15.05.1992г. в гр.Павликени, ЕГН **********, с майка Т.К.М. и баща - Н.К.З., за отглеждане в семейството на Л.И.Г. *** с ЕГН ********** и Кирчо З. Георгиев с ЕГН **********, постановено със съдебно решение №124/02.06.2005г. по гр.Дело №174/2005г. по описа на РС-Павликени.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.


 
13 Гражданско дело No 306/2008 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 19.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Кирчо Николаев Кирчев роден на 12.12.1994г. в гр.Павликени, ЕГН **********, с майка Тодорка Костова Миланова и баща - Николай Кирчев Златанов, за отглеждане в семейството на Лиляна Иванова Георгиева от гр.Сухиндол с ЕГН ********** и Кирчо Златанов Георгиев с ЕГН **********, постановено със съдебно решение №124/02.06.2005г. по гр.Дело №174/2005г. по описа на РС-Павликени.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.


 
14 Гражданско дело No 313/2008 Дела по Закона срещу домашното насилие ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ С.И.А.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ
Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 21.11.2008г., в законна сила от 03.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на Агенция за социално подпомагане, ДСП Община Павликени, представлявана от директора на ДСП Ангелина Петрова, да бъде предприета мярка за закрила срещу домашно насилие по отношение на малолетните деца Гюлбие Салимова Исуфова и Исуф Салимов И. *** като НЕОСНОВАТЕЛНО и НЕДОКАЗАНО.
ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане, ДСП Община Павликени, представлявана от директора на ДСП Ангелина Петрова ДА ЗАПЛАТИ на С.И.А. ***, ЕГН ********** разноски по делото в размер на 100/сто лева/.

Решението подлежи на обжалване пред Великотърновския окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 
15 Гражданско дело No 314/2008 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
С.А.М.,
Ф.С.И.
Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 19.11.2008г.

ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Ф.С.И. с ЕГН **********, за отглеждане в семейството на Я.А.И. ***, постановено с решение по Гр.дело № 53/2006г. по описа на ПРС.
ВЗЕМА мярка за закрила по отношение на непълнолетното дете Ф.С.И. с ЕГН ********** - "Настаняване в специализирана институция" - ДДЛРГ "Пеню и Мария Велкови" гр.Велико Търново" за срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизане на решението в сила.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок, считано от днес.

 
16 ЧГД No 322/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД М.А.Ц. Докладчик: Р.И.Ц.  Заповед за изпълнение от 04.11.2008г., в законна сила от 04.11.2008г.
 
17 ЧГД No 322/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД М.А.Ц. Докладчик: Р.И.Ц.  Разпореждане от 04.11.2008г.
 
18 ЧГД No 323/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД И.К.М. Докладчик: Р.И.Ц.  Заповед за изпълнение от 04.11.2008г.
 
19 ЧГД No 323/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД И.К.М. Докладчик: Р.И.Ц.  Разпореждане от 04.11.2008г.
 
20 ЧГД No 324/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД Т.И.И. Докладчик: Р.И.Ц.  Заповед за изпълнение от 04.11.2008г.
 
21 ЧГД No 324/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД Т.И.И. Докладчик: Р.И.Ц.  Разпореждане от 04.11.2008г.
 
22 ЧГД No 325/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД В.С.Е. Докладчик: Р.И.Ц.  Заповед за изпълнение от 04.11.2008г.
 
23 ЧГД No 325/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД В.С.Е. Докладчик: Р.И.Ц.  Разпореждане от 04.11.2008г.
 
24 ЧГД No 326/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД М.Т.М. Докладчик: Р.И.Ц.  Заповед за изпълнение от 04.11.2008г.
 
25 ЧГД No 326/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД М.Т.М. Докладчик: Р.И.Ц.  Разпореждане от 04.11.2008г.
 
26 ЧГД No 327/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД С.Г.Й. Докладчик: Р.И.Ц.  Заповед за изпълнение от 04.11.2008г.
 
27 ЧГД No 327/2008 Заявление по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД С.Г.Й. Докладчик: Р.И.Ц.  Разпореждане от 04.11.2008г.
ОСЪЖДА С.Г.Й. ***, ЕГН ********** да заплати на "Банка ДСК" ЕАД, гр.София, ул."Московска"№19/гр.Павликени, ул."Георги Кирков№1-съдебен адрес, представляван от Виолина Маринова Спасова ЕГН**********-гл.изп.директор, Доротея Николаева Николова ЕГН**********-изп.директор, пълномощник-Т.С. сумата 28232.07лв.(двадесет и осем хиляди двеста триесет и два лева и седем ст. ), от които 24400.44 лв. главница по договор за тукущо потребелние от 19.09.2007г. и 3831.63 лв. договорна лихва от 31.12.2007г. до 30.10.2008 г. и законна лихва от 31.10.2008 г. до изплащане на вземането, както и сумата 1026.96 лв. разноски по делото.
ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за незабавно изпълнение по чл.418 ГПК в полза на "Банка ДСК" ЕАД град София, ул."Московска" №19, представлявана от Виолина Маринова Спасова - гл.изп.директор и Доротея Николаева Николова - изп.директор със съдебен адрес град Павликени, ул."Георги Кирков" №1.
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист въз основа на заповедта, за което да се извърши отбелязване върху извлечението от счетоводната книга на банката.

 
28 ЧГД No 329/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД М.К.М. Докладчик: Р.И.Ц.  Заповед за изпълнение от 04.11.2008г.
 
29 ЧГД No 329/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД М.К.М. Докладчик: Р.И.Ц.  Разпореждане от 04.11.2008г.
 
30 ЧГД No 330/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Д.Я.И. Докладчик: Р.И.Ц.  Заповед за изпълнение от 04.11.2008г.
 
31 ЧГД No 330/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Д.Я.И. Докладчик: Р.И.Ц.  Разпореждане от 04.11.2008г.
 
32 ЧГД No 331/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Д.Б.Н. Докладчик: Р.И.Ц.  Заповед за изпълнение от 04.11.2008г.
 
33 ЧГД No 331/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Д.Б.Н. Докладчик: Р.И.Ц.  Разпореждане от 04.11.2008г.
 
34 ЧГД No 334/2008 Други ЧГД Г.Х.Р.   Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 06.11.2008г.
РАЗРЕШАНА НА МОЛИТЕЛЯ СЪС СЪГЛАСИЕТО НА МАЙКА СИ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА
 
35 ЧГД No 335/2008 Други ЧГД Г.Х.Р.   Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 07.11.2008г.
РАЗРЕШАВА НА МОЛЕТИЛЯ СЪС СЪГЛАСИЕТО НА МАЙКА СИ ДА ИЗВЪРШИ ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА ДА СЕ ИЗДАДЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
 
36 ЧГД No 339/2008 Други ЧГД К.В.К.   Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 13.11.2008г., в законна сила от 13.11.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ- ПРОДАЖБА
 
37 ЧГД No 340/2008 Отказ от наследство И.Я.Д. Е.А.Я. Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 14.11.2008г., в законна сила от 14.11.2008г.
 
38 ЧГД No 344/2008 Приемане по наследство С.Х.С. Д.И.П. Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 14.11.2008г.
 
39 ЧГД No 347/2008 Отказ от наследство А.Г.К. А.А.К. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 19.11.2008г., в законна сила от 19.11.2008г.
да се впише отказа в специалната книга на съда
 
40 ЧГД No 349/2008 Отказ от наследство Д.Л.Г. М.К.Д. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 20.11.2008г., в законна сила от 20.11.2008г.
 
41 ЧГД No 350/2008 Отказ от наследство Д.Л.Г. Л.И.Д. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 20.11.2008г., в законна сила от 20.11.2008г.
 
42 ЧГД No 355/2008 Други ЧГД Н.К.К.   Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 21.11.2008г., в законна сила от 21.11.2008г.
Разрешава разпореждането с недвижимия имот да се издаде удостоверение
 
43 ЧГД No 358/2008 Отказ от наследство Д.И.М. И.П.С. Докладчик: Е.П.К.  Определение от 27.11.2008г., в законна сила от 27.11.2008г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
 
44 ЧГД No 359/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ АД Е.Р.И.,
К.С.М.
Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 27.11.2008г., в законна сила от 27.11.2008г.
 
45 ЧГД No 359/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ АД Е.Р.И.,
К.С.М.
Докладчик: Ц.Б.Г.  Заповед за изпълнение от 27.11.2008г.
 
46 ЧГД No 359/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ АД Е.Р.И.,
К.С.М.
Докладчик: Ц.Б.Г.  Разпореждане от 27.11.2008г.
да се издаде заповед и изпълнителен лист
 
47 ЧГД No 360/2008 Заявление по чл.417 от ГПК П.Й.Й. Ц.П.С. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 27.11.2008г.
 
48 ЧГД No 360/2008 Заявление по чл.417 от ГПК П.Й.Й. Ц.П.С. Докладчик: Е.Т.С.  Заповед за изпълнение от 27.11.2008г.
 
49 ЧГД No 360/2008 Заявление по чл.417 от ГПК П.Й.Й. Ц.П.С. Докладчик: Е.Т.С.  Разпореждане от 27.11.2008г.

ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист в полза на П.Й.Й., ЕГН **********,*** против Ц.П.С., ЕГН **********,***, за сумата от 1340лв. /хиляда триста и четиридесет лева/, представляваща неплатена сума по запис на заповед от 26.01.2008г., както и разноски в размер на 28.60лв., представляващи ДТ за производството.

На основание чл.418, ал.2, изр.второ ГПК за издаването на изпълнителния лист да се извърши надлежна бележка върху представения оргинал на запис на заповед и заповедта за изпълнение.

 
50 Брачно дело No 118/2008 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК В.Г.И. И.Б.И.,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ
Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 21.11.2008г., в законна сила от 08.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА, по реда на чл. 318 и сл. от ГПК, гражданския брак между В.Г.И. ***, ЕГН ********** и И.Б.И., ЕГН ********** с последен известен адрес *** и съдебен такъв - гр. Павликени, ул. "Стефан Караджа" № 2, адвокатска кантора адв. Ц.Д., ВТАК, сключен с акт № 0044 от 27.11.2005 година на Длъжностното лице по гражданското състояние при Община Павликени, като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на жената - И.Б.И., на основание чл. 99, ал.1 от Семейния кодекс.

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права спрямо роденото по врене на брака, малолетно дете - Петя Василева И., ЕГН ********** - на бащата В.Г.И. ***, ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на майката И.Б.И., ЕГН ********** с последен известен адрес *** и съдебен такъв - гр. Павликени, ул. "Стефан Караджа" № 2, адвокатска кантора адв. Ц.Д., ВТАК с детето Петя Василева И., ЕГН ********** във вид на свиждания с правото да взема детето при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 14,00 часа в неделя.

ОСЪЖДА И.Б.И., ЕГН ********** с последен известен адрес *** и съдебен такъв - гр. Павликени, ул. "Стефан Караджа" № 2, адвокатска кантора адв. Ц.Д., ВТАК да заплаща на дъщеря си Петя Василева И., ЕГН ********** чрез нейния баща и законен представител, В.Г.И. ***, ЕГН ********** месечна издръжка от по 40 /четиридесет/ лв. месечно, считано от 03.04.2008 година до настъпване на законна причина за изменяването или прекратяването й, ведно със законната лихва по чл. 89 от СК върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й заплащане, като издръжката следва да бъде заплащана до 15-то число на месеца, за който се отнася.

ПРЕДОСТАВЯ ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ в гр. Павликени, ул. "Петър Берон" № 21 на В.Г.И. ***, ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА след развода мъжът да носи брачното си фамилно име - И..

ОСЪЖДА И.Б.И., ЕГН ********** с последен известен адрес *** и съдебен такъв - гр. Павликени, ул. "Стефан Караджа" № 2, адвокатска кантора адв. Ц.Д., ВТАК да заплати на В.Г.И. ***, ЕГН ********** сумата от 225 лв., разноски по делото, на основание чл. 270 от ГПК.

ОСЪЖДА И.Б.И., ЕГН ********** с последен известен адрес *** и съдебен такъв - гр. Павликени, ул. "Стефан Караджа" № 2, адвокатска кантора адв. Ц.Д., ВТАК да заплати държавна такса от 82.60 лв., както и 5 лв. за служебно издаване изпълнителен лист, на основание чл. 270 от ГПК.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
51 Брачно дело No 120/2008 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК Т.И.Н. Г.В.Н. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 03.11.2008г., в законна сила от 17.04.2009г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Т.И.Н. ***, ЕГН ********** и Г.В.Н. ***, ЕГН **********, сключен на 13.12.2001 година в гр.Павликени, поради дълбоко и непоправимо разстройство.
ВИНАТА за настъпване на дълбокото и непоправимо разстройство на брака е на Г.В.Н. и Т.И.Н..
РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете Габриела Ганчева Н. с ЕГН ********** предоставя за упражняване на майката Т.И. Неделчева като за бащата се определя режим на лични отношения, както следва: да го вижда и взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9 часа сутринта в събота до 18 часа вечерта в неделя, както и 1 месец през лятото през време, в което майката не ползва платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА Г.В.Н. да заплаща на Т.И. Неделчева като майка и законен представител на малолетното дете Габриела Ганчева Н. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 70 лв./седемдесет лева/, считано от влизане на решението в сила до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка просрочена вноска, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 90лв. месечно като НЕУОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо с в гр.Павликени, ул."Дунав"№25, на Т.И.Н. до навършване пълнолетие на детето.
ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака Т.И.Н. да носи предбрачното си фамилно име НЕДЕЛЧЕВА.
ОСЪЖДА Г.В.Н. да заплати държавна такса по допускане на развода в размер на 25/двадесет и пет/ лева и ДТ върху размера на присъдената издръжка в размер на 100.80лв. /сто лева и осемдесет ст./по сметка на ПРС, а на Т.И. Неделчева направени по делото разноски в размер на 300лв./триста лева/.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


 
52 Брачно дело No 270/2008 Развод по взаимно съгласие-чл.100 от СК И.Г.Л.,
П.И.Л.
Г.И.Г.,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ
Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между И.Г.Л., ЕГН **********,***, и П.И.Л., ЕГН **********,***, с развод като дълбоко и непоправимо разстроен.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като
ВЪЗЛАГА упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Г.И.Г., ЕГН **********, на майката П.И.Л., като за бащата И.Г.Л. се определя следния режим на лични отношения: да го вижда и взема при себе си всеки петък, събота и неделя от месеца от 16ч. в петък до 20ч. в неделя, през коледната и новогодишната ваканция, както и два месеца през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА И.Г.Л., ЕГН **********, да заплаща на малолетния си син Г.И.Г., чрез неговата майка и законен представител П.И.Л., месечна издръжка в размер на 40 лв. /четиридесет лева/, считано от датата на подаване на молбата 25.08.2008г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане, до настъпване на причини за нейното отменяване или изменяване.
ПОСТАНОВЯВА след развода П.И.Л. да носи предбрачното си фамилно име Владимирова.
ВЪЗЛАГА, на основание чл.107 СК, ползването на семейното жилище, находящо се в с.Карайсен, общ.Павликени, ул."Петдесет и първа" № 2, на И.Г.Л..
ВЪЗЛАГА В ДЯЛ на И.Г.Л., ЕГН**********,*** лек автомобил марка Опел, модел Астра, с рег.№ ВТ 38-33 АМ, идентификационен № WOL000059S5213829, двигател № 867387, цвят бордо металик, като П.И.Л. е получила напълно припадащата й се 1/2 ид.ч. и няма претенции.
ОСЪЖДА И.Г.Л. да заплати по сметка на ПРС ДТ в размер на 15лв., представляваща окончателна ДТ за допускане на развода, както и сумата от 28.80лв., представляваща ДТ върху издръжката.
ОСЪЖДА И.Г.Л. и П.И.Л. да заплатят по сметка на ПРС вески по 5лв., представляваща ДТ върху дела си от МПС във връзка с уреждане на имуществените отношения.

На основание чл.242, ал.1 ГПК допуска предварително изпълнение на решението в частта за издръжката.

 
53 Брачно дело No 321/2008 Развод по взаимно съгласие-чл.100 от СК Д.Й.З.,
П.В.З.
  Председател и докладчик: Е.П.К.  Решение от 06.11.2008г., в законна сила от 06.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака ,сключен между Д.Й.З. с ЕГН ********** и П.В.З. с ЕГН **********,сключен с акт за граждански брак № 457/06.10.2001г. в гр.София,район "Триадица" на Столична община ПОРАДИ Д.Й.З. УТВЪРЖДАВА ПОСТИГНАТОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ,по силата на което:
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо роденото от брака малолетно дете Михаела,родена на 19.01.2003г. на майката Д.Й.З.,като за бащата П.В.З. се определя режим на лични отношения с детето, както следва: да се вижда с детето всяка сряда от 17ч. до 08ч.в четвъртък и всяка неделя от 12ч. до 08ч. в понеделник,където намери за добре,една седмица през месец август бащата ще има право да взема детето и да пътува с него,където намери за добре,само на територията на Р.България.
ОСЪЖДА П.В.З. да заплаща месечна издръжка за малолетната Михаела,родена на 19.01.2003г./ЕГН **********/ на нейната майка и законна представителка Д.Й.З. в размер на 200лв., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на просрочието до окончателното изплащане на сумата и до настъпването на законни основания за нейното изменение или прекратяване.
Предоставя В ДЯЛ НА Д.Й.З. движима вещ СИО: л.а. "Пежо 307" с рег № СА 77-60 ММ ,модификация HDI ,кубатура 1997,дизел,година на производство 2002 със застрахователна стойност 7745,08лв.и тя става неин изключителен собственик.
ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Д.Й.З. да носи предбрачното си фамилно име Василева.
Страните не претендират за лична издръжка помежду си.
ОСЪЖДА Д.Й.З. да заплати ДТ върху размера на дела си от 154.90лв. по сметката на ПРС.
ОСЪЖДА П.В.З. да заплати ДДТ от 15лв. и ДТ върху размера на издръжката от 144лв. по сметката на ПРС.

Решението не подлежи на обжалване.

 
54 НОХД No 342/2007 ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ П.П.П. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Присъда от 19.11.2008г., в законна сила от 07.04.2009г.
ПРИЗНАВА П.П.П. - роден на 20.10.1958 год. в с. Дъскот, община Павликени, живущ ***, бълг. гражданин, женен, със средно специално образование, работи към ВИК - гр. В. Търново, като водопроводчик, инкасатор в с. Паскалевец, ЕГН **********, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че на 23 февруари 2007 год. в с. Паскалевец, обл. В. Търновска влязъл в чуждо жилище, обитавано от С.Б.Г. ***., като употребил за това заплашване - закана за увреждане на здравето на Г., поради което и на основание чл. 170, ал.1, във вр с чл. 36 и чл.54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.
ПРИЗНАВА П.П.П. роден на 20.10.1958 год. в с. Дъскот, община Павликени, живущ ***, бълг. гражданин, женен, със средно специално образование, работи към ВИК - гр. В. Търново, като водопроводчик, инкасатор в с. Паскалевец, ЕГН **********, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че по същото време и място извършил действия на полово удовлетворяване с лице от същия пол - С.Б.Г.,***., изразяващи се в галене и опипване на половите органи на Г. и вкарване на половия си член в устата на С.Г., като употребил за това сила - стискане за гръкляна и заплашване, изразяващо се в закани за увреждане на здравето, чрез използване на нож, поради което и на основание чл. 157, ал.1 от НК, във вр. с. чл. 36 и чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.
ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА за изтърпяване на основание чл. 23, ал.1 от НК едно общо най-тежко наказание измежду така определените, а именно ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.
ПРИЗНАВА П.П.П. - със снета по делото самоличност за НЕВИНЕН В това, че на 23 февруари 2007 год. в с. Паскалевец, обл. В. Търновска, да е влязъл в чуждо жилище обитавано от С.Б.Г. ***. , като да е употребил за това сила - изблъскване, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението в тази му част, досежно употребата на сила за влизането в чуждо жилище.
ОСЪЖДА П.П.П. - със снета по делото самоличност, да ЗАПЛАТИ на С.Б.Г. ***, със снета по делото самоличност сумата от 10 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 23.02.2007 год. до окончателното изплащане, която сума представлява обезщетение за причинените в следствие горните деяния неимуществени вреди, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата от присъдената сума до първоначално определения размер до 20 000 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА П.П.П. - със снета по делото самоличност да ЗАПЛАТИ на С.Б.Г. ***, със снета по делото самоличност сумата от 510 лв. разноски по делото.
ОСЪЖДА П.П.П. - със снета по делото самоличност да ЗАПЛАТИ по сметка на РС - Павликени сумата от 770 лв. разноски по делото за експертизи, както и 5 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА гащиризон, риза, потник, слипове, 3 бр. ключове да се ВЪРНАТ на подсъдимият, а 1 бр.аудиокасета да се ВЪРНЕ на С.Б.Г., след влизане на присъдата в сила.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.


П.П.П.
ВИНОВЕН в това, че на 23 февруари 2007 год. в с. Паскалевец, обл. В. Търновска влязъл в чуждо жилище, обитавано от С.Б.Г. ***., като употребил за това заплашване - закана за увреждане на здравето на Г., поради което и на основание чл. 170, ал.1, във вр с чл. 36 и чл.54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.
ПРИЗНАВА П.П.П. роден на 20.10.1958 год. в с. Дъскот, община Павликени, живущ ***, бълг. гражданин, женен, със средно специално образование, работи към ВИК - гр. В. Търново, като водопроводчик, инкасатор в с. Паскалевец, ЕГН **********, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че по същото време и място извършил действия на полово удовлетворяване с лице от същия пол - С.Б.Г.,***., изразяващи се в галене и опипване на половите органи на Г. и вкарване на половия си член в устата на С.Г., като употребил за това сила - стискане за гръкляна и заплашване, изразяващо се в закани за увреждане на здравето, чрез използване на нож, поради което и на основание чл. 157, ал.1 от НК, във вр. с. чл. 36 и чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.
ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА за изтърпяване на основание чл. 23, ал.1 от НК едно общо най-тежко наказание измежду така определените, а именно ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.

Мотиви от 02.02.2009г.
 
55 НЧХД No 34/2008 НЧХ С.М.М. И.А.С. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Присъда от 26.11.2008г., в законна сила от 22.05.2009г.
ПРИЗНАВА И.А.С. - роден на 10.04.1964г. в село Бутово, община Павликени, живущ ***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, безработен, ЕГН **********, неосъждан ЗА НЕВИНЕН в това на 01.10.2007г около 17.00 часа в село Бутово, общ.Павликени да е нанесъл на С.М.М. с ЕГН ********** лека телесна повреда с разстройство на здравето, изразяваща се в охлузване на дясната ушна мида със зачервяване и отичане , хематом на гръдния кош и охлузване в дясна гръдна област, охлузвания по лявото рамо и силна палистарна болка в областта на шията и контузии на главата, дясна гръдна половина с посттравматичен хематом и контузия на ляво рамо, поради което и на основание чл. 304 НПК във вр. с чл. 9, ал.2 от НК ГО ОПРАВДАВА по обвинението му по чл. 130, ал.1 от НК.
ОСЪЖДА С.М.Г. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на И.А.С. с ЕГН ********** ***. сумата от 500 лева /Петстотин лева/ разноски по делото.
ОСЪЖДА С.М.Г. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ПРС сумата от 60 лв./Шестдесет лева/ разноски по делото за съдебно психиатрична експертиза , както и 5 лева /Пет лева/ за служебно издаване на изпълнителен лист.
Присъдата подлежи на обжалване пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

И.А.С.
Мотиви от 27.01.2009г.
Мотиви по Присъда N 64/26.11.2008 година по НОХД № 34/2008 година по описда на Районен съд, гр. Павликени

Обвинението е против И.А.С. *** с ЕГН **********, който се обвинява в това, че на 01.10.2007 година около 17.00 часа в село Бутово, общ. Павликени нанесъл на С.М.М. с ЕГН ********** лека телесна повреда с разстройство на здравето, изразяваща се в охлузване на дясната ушна мида със зачервяване и отичане, хематом на гръдния кош и охлузване в дясна гръдна област, охлузвания по лявото рамо и силна палистарна болка в областта на шията и контузии на главата, дясна гръдна половина с посттравматичен хематом и контузия на ляво рамо.

Частният тъжител - С.М.Г., като майка и законен представител на пострадалото малолетно дете С.М. - квалифицира деянието като престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК, в с.з. лично и чрез повереника си поддържа обвинението и счита, че е доказано.

Подсъдимият дава обяснения по обвинението, не се признава за виновен, като навежда доводи да не е нанасял описания в тъжбата побой на посдтрадалия, а му ударил само два шамара, тъй като постоянно тормозел двете му дъщери, а родителите му не вземали никакви мерки това поведение да спре.

Упълномощеният му защитник - адв. Д., ВТАК моли за оправдателна присъда с доводи, че обвинението не било доказано по несъмнен начин, както и че извършеното доколкото е установено е разбираемо от човешка гледна точка и малозначително.

Първоначално в настоящото производство беше предявен за съвместно разглеждане граждански иск за сумата в размер на 5000 лв., която да представлявала обезщетение за причинените, вследствие горното деяние неимуществени вреди, но в с.з. законния представител беше заявен отказ от иска и производството в тая част се прекрати.

По делото са събрани писмени доказателства, изслушани са обясненията на подсъдимия, свидетелски показания, съдебно-медицинска и психиатрични експертизи.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства, анализирани поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

Следва да се отчете, че освен приложените към тъжбата писмени доказателства от страна на частното обвинение не се ангажираха почти никакви други доказателства и производството се разви при силно изразена пасивност на обвинението, при което обстоятелство и тъй като не бе опровергана по никакъв начин съдът възприема изцяло фактическата обстановка описана от подсъдимия. Същата се потвърждава от покъзънията на разпитаните свидетели, неоспорени по същество от тъжителя и кредитирани от съда, като дадени след предупреждението по чл. 290 от НК и за които няма данни да са дадени пристрастно.

Подсъдимият и пострадалото дете живеели в с. Бутово, общ. Павликени. Към процесния период С.М.А. живеел само с майка си, тъй като баща му изтърпявал ефективно наказание лишаване от свобода. Майката, лишена от мъжка подкрепа, не успявала да се справи с възпитанието на сина си - обясненията на подсъдимия и показанията на св. Обретенов - "Майката на С. каза "Баща му го няма тук. Не мога да го командвам. Прави много проблеми с хората" и св. Владимирова "И тогава дойде С. и взе да се разправя с Чипито /подсъдимия/, че не можела да се оправя със сина си, да го биел....Тя спомена цинизми, като да го ебе ли, да го бие ли, кавото иска" Именно поради невъзможността майката да въздейства възпиращо на сина си между подсъдимия и пострадалия А. имало отдавнашни проблеми - А. често притеснявал дъщерите на подсъдимия и не престанал въпреки многократните предупреждения на С.. Отдавна възникнали конфликт между двамата и отражението му в психиката на подсъдимия като продължителен във времето застоен афект и силно раздразнение на процесната дата се установяват и от кредитираното от съда заключение на съдебно писихиатрична експертиза по отношение на подсъдимия..

На 01.10.2007 година, около 17.30 - 18.00 часа двете дъщери на подсъдимия били на улицата, пред дома си. Оттам минал и пострадалия със свой приятел. Двамата започнали да закачат с обидни думи и замерят момичетата с кестени и камъни, при което последните се разплакали. Възникнал и скандал с намиращи се на мястото възрастни съседи.

Шума от скандала бил чут от съпругата му и последната излязла да види какно става. Когато запитала М. защо замерят децата й, той отговорил с обиден жест - "...той се хванал за члена...."

Излязъл и С., но не заварил пострадалия, а за случилото се научил от другите деца и съпругата си. Малко след това до дома на подсъдимия дошла и тъжителката - С.М., майка на М.. На направената й забележка за поведението на сина й в присъствиято на св. Владимирова отговорила с гореописаните реплики.

Това й нежелание да поеме отговорност и да въздейства върху сена си допълнително ядосало подсъдимия и той с велосипеда си тръгнал да търси М.. Първо отишъл до чичото на другото момче, което било с пострадалия и му разказал за стореното.

На връщане към дома си отдалече видял двете момчета, които като го видели побягнали, но при това се сблъскали и паднали.

Подсъдимия ги настигнал с велосипеда си и в движение хванал пострадалия за врата. Последния клекнал и С. го изтървал. Слязъл от колелото и го хванал за дясната предмишница и започнал да му се кара защо се е държал така, въпреки многократните предупреждения. Все още под влияние на силното си раздразнение замахнал два пъти и пострадалия с ръка опитал да се предпази, при което ударите попаднали по ръцете, с които се защитавал пострадалия.

Не се събраха безспорни доказателства С. да е нанесъл и други удари на М., а и чичото на другото дете, който чул разправията и дошъл на мястото и му казал да не се разправя повече с тях, за да не "си направи беля". Подсъдъмият го послушал и се прибрал.

Пострадалият според заключението на медицинската експертиза, коета съдът приема изцяло като обективно и компетентно изготвено и представените по делото медицинско свидетелство е получил следните увреждания - охлузване на дясната ушна мида със зачервяване и отичане, хематом на гръдния кош и охлузване в дясна гръдна област, охлузвания по лявото рамо и силна палистарна болка в областта на шията и контузии на главата, дясна гръдна половина с посттравматичен хематом и контузия на ляво рамо, които отговаряли да са получени по описания от пострадалия начин. В с.з. заседание дава становище, че е възможно същите да са получени и при индиректен начин при падане. Заключението на експерта е, че се касае за временно разстройство на здравето , неопасно за живота и с оздравителен период за най-тежкото увреждане - хематома на гръдния кош от около 5-7 дни и 1-2 за другите увреди.

Изслушано е и заключение на СПЕ експертиза по отношение на пострадалото дете, която съдът възприема изцяло като компетентно и безпристрастно дадено. От него се установява, че и двтата прегледа се извършвани, като е присъствала и тъжителката и данните са даване основно от нея. Установени са личностови поведенчески проблеми и леко изразено постравматично стресово разстройство. ВЛ дава становище за неголяма тежест на симптоматиката. При преценката на заключението следва да се има предвид, че става дума за прегледи след повече от осем, десет месеца и то след образуване на настоящото производство, както и че липсват доказателства предписаното лечение да е изпълнено.

Тази фактическа обстановка се потвържзава по безспорен начин от обясненията на подсъдимия, показанията на свидетелите, писмените доказателства и цитираните експертни заключения.

При гореустановеното и така ангажираните от частното обвинение доказателства се налагат следните правни изводи:

Макар и от формално да е причинил на пострадалия лека телесна повреда и то с много по
 
56 НОХД No 185/2008 Гл.II. Отвличане на лица - чл.142а от НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Б.И.А. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Присъда от 14.11.2008г., в законна сила от 12.03.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Балю И.А., роден на 28.02.1953 г. в с.Сарджалъ, община Кешан, област Ипсала, Република Турция, живущ *** А, бълг.гражданин, с турски произход, с начално образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.01.2005г. в с.Върбовка, общ.Павликени отвлякъл Ф.Р.А. ***. с цел противозаконно да я лиши от свобода, поради което и на основание чл.142, ал.1 НК във вр. с чл.54 и чл.36 НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален "Строг" режим.
ПРИЗНАВА Балю И.А., със снета по делото самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 07.01.2005г. в с.Върбовка, общ.Павликени противозаконно лишил от свобода Ф.Р.А. ***., поради което и на основание чл.142а, ал.1 НК във вр. с чл.54 и чл.36 НК му налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален "Строг" режим.
На основание чл.23, ал.1 НК групира наложените по-горе наказания на Балю И.А., като определя да изтърпи най-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, при първоначален "Строг" режим.
ОСЪЖДА Балю И.А. да заплати по сметка на ПРС сумата от 126 лв., представляваща разноски в наказателното производство на основание чл.189, ал.3 НПК.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред ВТОС от днес.


Б.И.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Балю И.А., роден на 28.02.1953 г. в с.Сарджалъ, община Кешан, област Ипсала, Република Турция, живущ *** А, бълг.гражданин, с турски произход, с начално образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.01.2005г. в с.Върбовка, общ.Павликени отвлякъл Ф.Р.А. ***. с цел противозаконно да я лиши от свобода, поради което и на основание чл.142, ал.1 НК във вр. с чл.54 и чл.36 НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален "Строг" режим.
ПРИЗНАВА Балю И.А., със снета по делото самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 07.01.2005г. в с.Върбовка, общ.Павликени противозаконно лишил от свобода Ф.Р.А. ***., поради което и на основание чл.142а, ал.1 НК във вр. с чл.54 и чл.36 НК му налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален "Строг" режим.
На основание чл.23, ал.1 НК групира наложените по-горе наказания на Балю И.А., като определя да изтърпи най-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, при първоначален "Строг" режим.
ОСЪЖДА Балю И.А. да заплати по сметка на ПРС сумата от 126 лв., представляваща разноски в наказателното производство на основание чл.189, ал.3 НПК.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред ВТОС от днес.Мотиви от 03.12.2008г.
 
57 НАХД No 199/2008 По ЗД по пътищата З.А.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 06.11.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА НП N705/21.12.2007г. на Началника на РПУ гр.Павликени, с което на З.А.И. ***, ЕГН ********** са наложени наказания "глоба" от 250 лева на основание чл.177, ал.1, т.3, пр.1 от ЗДвП и "глоба" от 250 лв. на основание чл.177, ал.1, т.3, пр.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.


 
58 ЧНД No 220/2008 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ К.А.П. Председател и докладчик: Е.П.К.  Определение от 11.11.2008г., в законна сила от 19.11.2008г.
ОСТАВЯ без уважение предложението на Маргарита Кузева- районен прокурор при ПРП за настаняване на задължително психиатрично лечение на К.А.П. с ЕГН ********** по чл.89 от НК.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД 220/2008 г. по описа на РС Павликени.
ПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 7 -дневен срок,считано от днес.

 
59 НОХД No 285/2008 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Г.С.А. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Присъда от 07.11.2008г., в законна сила от 28.05.2009г.
ПРИЗНАВА Г.С.А. - роден на 25.10.1980г. в град Павликени, живущ ***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.02.2008г. в с.Батак, общ.Павликени, при условията на продължавано престъпление през непродължителен период от време, една и съща обстановка и еднородност на вината и при условията на опасен рецидив, в съучастие като съизвършител с Н.И.Н., чрез повреждане и разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот-разбиване на катинар на врата, отнел от владението на Х.И.Х. ***, без негово знание и съгласие с намерение противозаконно да присвои собствените му движими вещи-30-литрова медна харания, комплект от душ-батерия със свързващи елементи на "Идеал Стандарт", 18-литрова бояджийска пръскачка, 25м. електрозахранващи кабели с размер 1 кв.мм. и тръбно, подвижно менгеме за В и К инсталации на обща стойност 196лв., както и по същото време и място, чрез повреждане и разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот-счупване на решетка и стъкла на прозорец, отнел от владението на А.П.И. ***, чужди движими вещи-готварска печка на твърдо гориво тип "Балкан", електродвигател 5.5 киловата за фуражомелка, комплект касета от диференциал на автомобил "Волга ГАЗ 21", колянов вал за автомобил "ВАЗ 2101", колянов вал за автомобил "Москвич 408", колянов вал за автомобил "Шкода 105Л" и двигател за мотоциклет "МЗ", 125куб.см. на обща стойност 445лв., собственост на И., без негово знание и съгласие са намерение противозаконно да ги присвои, при което последващото деяние се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото и общия престъпен резултат възлиза на сумата от 641лв., поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.1 и 2, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26 и чл.29, ал.1, б."а" и "б" НК, чл.54 и чл.36 НК му налага наказание ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален "Строг" режим.
ПРИЗНАВА Г.С.А., със снета по делото самоличност, ЗА НЕВИНЕН в това да е извършил престъплението след предварителен сговор с Н.И.Н.-квалифициращо обстоятелство по чл.195, ал.1, т.5 НК, поради което и на основание чл.304 НК го оправдава за това обвинение.
ОСЪЖДА Г.С.А. да заплати по сметка на ПРС сумата от 70лв., представляваща разноски в наказателното производство на основание чл.189, ал.3 НПК.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

Г.С.А.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.02.2008г. в с.Батак, общ.Павликени, при условията на продължавано престъпление през непродължителен период от време, една и съща обстановка и еднородност на вината и при условията на опасен рецидив, в съучастие като съизвършител с Н.И.Н., чрез повреждане и разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот-разбиване на катинар на врата, отнел от владението на Х.И.Х. ***, без негово знание и съгласие с намерение противозаконно да присвои собствените му движими вещи-30-литрова медна харания, комплект от душ-батерия със свързващи елементи на "Идеал Стандарт", 18-литрова бояджийска пръскачка, 25м. електрозахранващи кабели с размер 1 кв.мм. и тръбно, подвижно менгеме за В и К инсталации на обща стойност 196лв., както и по същото време и място, чрез повреждане и разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот-счупване на решетка и стъкла на прозорец, отнел от владението на А.П.И. ***, чужди движими вещи-готварска печка на твърдо гориво тип "Балкан", електродвигател 5.5 киловата за фуражомелка, комплект касета от диференциал на автомобил "Волга ГАЗ 21", колянов вал за автомобил "ВАЗ 2101", колянов вал за автомобил "Москвич 408", колянов вал за автомобил "Шкода 105Л" и двигател за мотоциклет "МЗ", 125куб.см. на обща стойност 445лв., собственост на И., без негово знание и съгласие са намерение противозаконно да ги присвои, при което последващото деяние се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото и общия престъпен резултат възлиза на сумата от 641лв., поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.1 и 2, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26 и чл.29, ал.1, б."а" и "б" НК, чл.54 и чл.36 НК му налага наказание ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален "Строг" режим
Мотиви от 26.11.2008г.
 
60 НАХД No 289/2008 По ЗД по пътищата Б.Й.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
М.Х.Й.
Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 18.11.2008г., в законна сила от 11.12.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 374/17.05.2008г. на началника на РПУ-Павликени, с което на Б.Й.П., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания глоба в размер на 350лв. и лишаване от право на управление на МПС за срок от 5м., както и на основание Наредба № 1959 на МВР са отнети 10 контролни точки на основание чл.174, ал.1, предл.1 във вр. с чл.5, ал.2, т.3 ЗДв.П.


Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд-В.Търново от получаване на съобщението.


 
61 НАХД No 302/2008 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ А.П.Ц. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 11.11.2008г., в законна сила от 28.11.2008г.
ПРИЗНАВА ОБВИНЯЕМИЯТ А.П.Ц., роден на 29.01.1962 година в гр. Павликени, живущ ***, българин с българско гражданство, със средно образование, охранител в ПГПТ "Цанко Церковски" гр. Павликени, женен, неосъждан с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 04. 01. 2008 год. в село Карайсен, общ. Павликени на улица "27-а" при управлението на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Вартбург 353 В" с ДКН ВТ 94 96 АС, негова собственост нарушил правилата за движение, а именно - преди да започне движение назад не се убедил, че пътят зад превозното средство е свободен и че няма да създаде опасност или затруднения на останалите участници в движението, както и по време на движението си назад е бил длъжен непрекъснато да наблюдава пътя зад превозното средство, а ако това е било невъзможно е бил длъжен да осигури лице, което да му сигнализира за опасности - чл. 40, ал. 1 и 2 от Закона за движение по пътищата и по непредпазливост причинил на пешеходката Надежда Любенова Кръстева от същото село на пешеходката Надежда Любенова Кръстева от същото село средна телесна повреда, изразяваща се в комоцио церебри (Сътресение на мозъка). Фрактура корпорис вертебре, Th12L1, (Фрактури на тялото на 12-ти гръден и 1-ви поясен прешлени); Фрактура осис пубис синистра (Фрактура на лява лонна кост); Фрактура коли хумери синистра (Фрактура на шийката на лява раменна кост); Фрактура радии ин локо типико синистра (Фрактура на лява лъчева кост на типично място), която довела до трайно затрудняване на движенията на снагата и долните крайнициза не по-малко от 6 месеца при нормално протичане на оздравителните процеси - относно фрактурите на тялото на 12-ти гръден и 1-ви поясен прешлени, трайно затрудняване на движението на горен ляв крайник за не по-малко от 2-2.5 месеца при нормално протичане на оздравителните процеси - относно фрактурите на лява раменна кост и лява лъчева кост и трайно затрудняване на движението на долните крайници за не по-малко от 1.5 - 2 месеца при нормално протичане на оздравителните процеси - за фрактурата на лява лонна кост, като след деянието Ц. е направил всичко зависещо от него за оказване на помощ на пострадалата - закарал я до Здравната служба в селото, а впоследствие и във ФСМП, гр. Павликени, поради което и основание по чл. 343А, ал.1, б. А, пр. 2-ро във връзка с чл. 343, ал. 3, буква Б, предл. 2-ро, във вр. чл. 342, ал.1 от НК във връзка с чл. 40, ал.1 и 2 от ЗДвП, вр. с чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по воденото срещу него дознание N 4/2008 г. на РПУ-Павликени, като му НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева.

ОСЪЖДА А.П.Ц. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ПРС направените по делото разноски в размер 545 лева.

Решението подлежи на обжалване или протестиране пред ВТОС в 15-дневен срок от съобщаването му.

А.П.Ц.
за ВИНОВЕН в това, че на 04. 01. 2008 год. в село Карайсен, общ. Павликени на улица "27-а" при управлението на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Вартбург 353 В" с ДКН ВТ 94 96 АС, негова собственост нарушил правилата за движение, а именно - преди да започне движение назад не се убедил, че пътят зад превозното средство е свободен и че няма да създаде опасност или затруднения на останалите участници в движението, както и по време на движението си назад е бил длъжен непрекъснато да наблюдава пътя зад превозното средство, а ако това е било невъзможно е бил длъжен да осигури лице, което да му сигнализира за опасности - чл. 40, ал. 1 и 2 от Закона за движение по пътищата и по непредпазливост причинил на пешеходката Надежда Любенова Кръстева от същото село на пешеходката Надежда Любенова Кръстева от същото село средна телесна повреда, изразяваща се в комоцио церебри (Сътресение на мозъка). Фрактура корпорис вертебре, Th12L1, (Фрактури на тялото на 12-ти гръден и 1-ви поясен прешлени); Фрактура осис пубис синистра (Фрактура на лява лонна кост); Фрактура коли хумери синистра (Фрактура на шийката на лява раменна кост); Фрактура радии ин локо типико синистра (Фрактура на лява лъчева кост на типично място), която довела до трайно затрудняване на движенията на снагата и долните крайнициза не по-малко от 6 месеца при нормално протичане на оздравителните процеси - относно фрактурите на тялото на 12-ти гръден и 1-ви поясен прешлени, трайно затрудняване на движението на горен ляв крайник за не по-малко от 2-2.5 месеца при нормално протичане на оздравителните процеси - относно фрактурите на лява раменна кост и лява лъчева кост и трайно затрудняване на движението на долните крайници за не по-малко от 1.5 - 2 месеца при нормално протичане на оздравителните процеси - за фрактурата на лява лонна кост, като след деянието Ц. е направил всичко зависещо от него за оказване на помощ на пострадалата - закарал я до Здравната служба в селото, а впоследствие и във ФСМП, гр. Павликени, поради което и основание по чл. 343А, ал.1, б. А, пр. 2-ро във връзка с чл. 343, ал. 3, буква Б, предл. 2-ро, във вр. чл. 342, ал.1 от НК във връзка с чл. 40, ал.1 и 2 от ЗДвП, вр. с чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по воденото срещу него дознание N 4/2008 г. на РПУ-Павликени, като му НАЛАГА наказание по адми-нистративен ред "Глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева.


Мотиви от 11.11.2008г.
 
62 НАХД No 321/2008 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Н.М.И. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 05.11.2008г., в законна сила от 03.12.2008г.
ПРИЗНАВА ОБВИНЯЕМАТА Н.М.И. родена на 04.03.1982 г. в гр. В.Търново, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, с начално образование, неомъжена, безработна, с ЕГН **********, неосъждана за виновна в това, че за периода от 01. 07. 2007 до 04. 03. 2008 год., след установяването си и по време на престоя си в с. Върбовка, общ. Павликени, като техен родител - майка на малолетните деца Минчо Иванов Обретенов, Христо Надков Иванов, Стоян Иванов Обретенов, Лалка И. Обретенова и Атанас Надков Мариянов, намиращи се под нейните грижи, трайно и непрекъснато ги оставяла без надзор и достатъчна грижа и с това е създала опасност за физическото, душевното и морално развитие, поради което и на основание чл. 182, ал. 1, вр. с чл. 78 а от НК и по реда на чл. 375 и сл. от НПК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по воденото срещу нея дознание N 29/2008 г. на РПУ-Павликени, като й НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 15-дневен срок от съобщаването му.


Н.М.И.
ПРИЗНАВА ОБВИНЯЕМАТА Н.М.И. родена на 04.03.1982 г. в гр. В.Търново, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, с начално образование, неомъжена, безработна, с ЕГН **********, неосъждана за виновна в това, че за периода от 01. 07. 2007 до 04. 03. 2008 год., след установяването си и по време на престоя си в с. Върбовка, общ. Павликени, като техен родител - майка на малолетните деца Минчо Иванов Обретенов, Христо Надков Иванов, Стоян Иванов Обретенов, Лалка И. Обретенова и Атанас Надков Мариянов, намиращи се под нейните грижи, трайно и непрекъснато ги оставяла без надзор и достатъчна грижа и с това е създала опасност за физическото, душевното и морално развитие, поради което и на основание чл. 182, ал. 1, вр. с чл. 78 а от НК и по реда на чл. 375 и сл. от НПК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по воденото срещу нея дознание N 29/2008 г. на РПУ-Павликени, като й НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 15-дневен срок от съобщаването му.


Мотиви от 05.11.2008г.
 
63 НОХД No 342/2008 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ А.М.М.,
Р.И.С.
Председател и докладчик: Е.Т.С.  Определение от 04.11.2008г.
Прекратява съдбното прозводство на основание чл.288, ал.1, т.1 от НПК. Връща делото на ПРП за отстраняване на процесуални нарушения по отношение на обвиняемия А.М..
 
64 НОХД No 364/2008 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ К.А.П. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Присъда от 19.11.2008г., в законна сила от 05.12.2008г.
ПРИЗНАВА К.А.П. - роден на 27.06.1954г. в град Ямбол, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, с висше образование, безработен, ЕГН **********, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.05.2008г. в град Павликени, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване на витринно стъкло, отнел от владението на Н.П.И. *** негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - наполовина пълни еднолитрови бутилки с джин "Драй джин", водка "Флирт зелена ябълка" , водка "Флирт", уиски " Блек Рам", наполовина пълна бутилка от 0,7 литра ром, един мобилен телефон "Моторола" с Прима-карта, 10 кутии цигари "Виктори бяло", 8 кутии цигари " Виктори синьо", 14 кутии цигари "Средец", 10 кутии цигари "Горна Джумая" , 7 кутии цигари "Ева", 10 кутии цигари "Фемина слим", 3 кутии цигари "Марлборо бяло", 2 кутии цигари "Кент 80", 23 кутии цигари "Вайсрой", 3 кутии цигари "Кент Пако Тек", 10 кутии цигари "Пал Мал" - всичко на обща стойност 318,20 лева, собственост на И., поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, пр.1-во от НК във вр. с чл. 194, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК МУ НАЛАГА наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание на основание чл. 66 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.92, ал.1 от НК принудително лекуване на подсъдимия К.А.П. със снета по делото самоличност за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА , което на основание чл.92, ал.2 от НК да се извърши в медицинско заведение със специален лечебен и трудов режим, а именно "ОДПЗС - Велико Търново" ЕООД град Велико Търново.
ОСЪЖДА К.А.П. със снета по - горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 150 лева / Сто и петдесет лева / , както и 5 лева /Пет лева/ за служебно издаване на изпълнителен лист по сметка на РС - Павликени.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

К.А.П.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.05.2008г. в град Павликени, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване на витринно стъкло, отнел от владението на Н.П.И. *** негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - наполовина пълни еднолитрови бутилки с джин "Драй джин", водка "Флирт зелена ябълка" , водка "Флирт", уиски " Блек Рам", наполовина пълна бутилка от 0,7 литра ром, един мобилен телефон "Моторола" с Прима-карта, 10 кутии цигари "Виктори бяло", 8 кутии цигари " Виктори синьо", 14 кутии цигари "Средец", 10 кутии цигари "Горна Джумая" , 7 кутии цигари "Ева", 10 кутии цигари "Фемина слим", 3 кутии цигари "Марлборо бяло", 2 кутии цигари "Кент 80", 23 кутии цигари "Вайсрой", 3 кутии цигари "Кент Пако Тек", 10 кутии цигари "Пал Мал" - всичко на обща стойност 318,20 лева, собственост на И., поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, пр.1-во от НК във вр. с чл. 194, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК МУ НАЛАГА наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание на основание чл. 66 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

Мотиви от 06.01.2009г.
МОТИВИ ПО ПРИСЪДА № 63/19.11.2008 год. по НОХД № 364/2008 год. по описа на ПАВЛИКЕНСКИ РС

Обвинението е против К.А.П. *** за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1-во, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението и счита, че то е доказано. Моли определяне наказание при условията на чл. 55 от НК с приложението на чл. 66 от НК и постановяване принудително лекуване на подсъдимия.
Подсъдимият се признава за виновен, дава обяснения по обвинението и съжалява за извършеното.
Съдът като взе предвид събраните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира за установено следното:
К.А.П. ***. Не работи по трудов договор. Неосъждан за престъпления от общ характер. От изисканите медицински документи и изслушаната СПЕ с ВЛ д.р Л. се установява, че злоупотребява с алкохол, страда от психични и поведенчески отклонения, дължащи се на тази злоупотреба и от синдром на алкохолна зависимост.
Пострадалият Н.П.И. *** стопанисвал заведение в града с наименование "При Коко". Вечерта на 04.05.2008 г. П. бил в заведението заедно с непознато му и неустановено по делото лице. Там употребил голямо количество алкохол. След като заведението затворило П. заедно с компаньона си продължили да употребяват алкохол в парка в центъра на града.
В ранните часове на 05.05.2008 г. под въздействие на изпития алкохол подсъдимият взел празна бутилка и счупил витринното стъкло на заведението. През получилия се отвор вземал наполовина пълни еднолитрови бутилки с джин "Драй джин", водка "Флирт зелена ябълка", водка "Флирт", уиски "Блек Рам", наполовина пълна бутилка от 0,7 литра ром, един мобилен телефон "Моторола" с Прима-карта, 10 кутии цигари "Виктори бяло", 8 кутии цигари "Виктори синьо", 14 кутии цигари "Средец", 10 кутии цигари "Горна Джумая", 7 кутии цигари "Ева", 10 кутии цигари "Фемина слим", 3 кутии цигари "Марлборо бяло", 2 кутии цигари "Кент 80", 23 кутии цигари "Вайсрой", 3 кутии цигари "Кент Пако Тек", 10 кутии цигари "Пал Мал".
Общата стойност на отнетите вещи, съгласно кредитираното от съда заключение на СОЕ била 318,20 лева. Част от така отнето имущество дал на неустановеното лице, а друга част отнесъл в дома си. В следващите дни продължил да употребява алкохол и да пуши цигари от отнетото.
Междувременно майката на П., с която последния живеел в един дом, видяла тези вещи и се усъмнила, че може да са предмет на кражба. Предала телефона на познатия си - св. И.М.М., който след като набрал номера от указателя и провел няколко разговора установил, кой е собственика на телефона и му го върнал. Така престъплението било разкрито. В дома на П. били намерени празни бутилки и празни кутии от цигари, които последният предал на служители на полицията.
Съобразно заключението на цитираната СПЕ настоящия състав приема, че към процесния момент подсъдимия е бил в тежка форма на алкохолно опиянение, но не в патологично опиянение и е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и в известна степен да ръководи постъпките си.
Тази фактическа обстановка се доказва от обясненията на подсъдимия, показанията на свидетелите, справка за съдимост, характеристични данни и другите писмени доказателства по делото.
Съдът намира, че от обективна страна подсъдимият К.А.П. е осъществил състава на визираното в ОА престъпление.
От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл. Подсъдимият е разбирал свойството и значението на деянието си и е ръководел постъпките си. Осъзнавал е общественоопасните последици от деянието си и е целял тяхното настъпване.
Обществената опасност на деянието е завишена. Налице е престъпление срещу собствеността - от най-честите в района. Налице са квалифициращи елементи на кражбата.
Обществената опасност на П. е ниска - неосъждан е.
Отегчаващи вината обстоятелства: невъзстановени щети, злоупотреба с алкохол.
Смекчаващи вината обстоятелства: прави чистосърдечни самопризнания и съжалява за извършеното, тежко семейно и социално положение.
Съдът с оглед обществената опасност на деянието и тази на дееца, като взе предвид стойността на откраднатото, на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1-во, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 36 и 55, ал. 1, т. 1 от НК налага наказание на подсъдимия ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, чието изпълнение отложи за срок от ТРИ ГОДИНИ - съдебното минало и размера на наказанието позволяват това.
Съдът счита, че така наложеното наказание ще изпълни целите на индивидуалната и генералната превенция на наказанието, ще въздействуват възпитателно и възпиращо на дейцата.
Причини за извършване на деянието: злоупотребата с алкохол и свързаните с нея изменения в личността.
Наред с така определеното наказание съдът постанови и принудително лекуване на основание чл. 92, ал. 1 от НК и безспорните данни за състоянието на подсъдимия за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА в ОДПЗС-Велико Търново, ЕООД.
При този изход на делото подсъдимият беше осъден и да заплети направените по делото разноски в размер на 150 лева и 5 лева за издаване изпълнителен лист.
По тези съображения съдът постанови присъдата си. 
65 ЧНД No 378/2008 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Е.Н.Б. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 18.11.2008г.
 
66 ЧНД No 378/2008 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Е.Н.Б. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: Е.Т.С.  Определение от 18.11.2008г., в законна сила от 04.12.2008г.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 НК, едно общо наказание на Е.Н.Б. - роден на 08.11.1970г. в град Павликени, с постоянен адрес село Стамболово, община Павликени, ул."Девета" №9, понастоящем в Затвора град Бухово, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, работи, ЕГН **********, осъждан, измежду наложените му по НОХД № 150/2008г. по описа на ПРС-пробация изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца и Безвъзмезден труд в полза на обществото от 150 часа за срок от една година и по НОХД 56/2008г. по описа на ПРС-лишаване от свобода за срок от шест месеца, като му налага най-тежкото от тях, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален "Общ" режим.
ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.3 НК, изтърпяното наказание пробация по НОХД № 150/2008г. по описа на ПРС, считано от 29.07.2008г. до 15.08.2008г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба и протест в 15-дневен срок, считано от днес пред ВТОС.


 
67 НАХД No 384/2008 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
Я.С.Я.
Я.С.Я. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 11.11.2008г., в законна сила от 02.12.2008г.
ПРИЗНАВА Я.С.Я.,***, ЕГН **********, български гражданин, неженен, без образование, безработен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 26.04.2008г. в гр.Павликени на ул."Кирил и Методий" и ул."Д.Благоев" управлява МПС-л.а."Опел Вектра" с ДК№ ВТ 04-30 АТ без свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред с влязло в сила НП № 203/27.04.2007г. и НП № 214/27.04.2007г., двете на Началника РПУ-Павликени, като
НА ОСНОВАНИЕ чл.78А НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 800лв. /Осемстотин лева/ в полза на Държавата.
Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред ВТОС от днес.

Я.С.Я.
Мотиви от 13.11.2008г.
С мотивирано постановление на Районна прокуратура гр.Павликени е направено предложение обвиняемият Я.С.Я. *** да бъде освободен от наказателна отговорност за престъпление по чл.343в, ал.2 НК и на основание чл.78а НК да му бъде наложено административно наказание.
В съдебно заседание ПРП, редовно призована, не изпраща представител.
Обвиняемият Я.Я. лично и с процесуалния си представител признава изложените в постановлението фактически обстоятелства, признава, че на посочените в него дата и място е управлявал лек автомобил и моли за налагане на глоба в минимално предвидения в закона размер.
Съдът, като взе предвид сстановищата на страните и прецени данните по делото намира за установено следното:
Я.С.Я. ***, неженен, безработен и неграмотен. Не притежава свидетелство за правоуправление на МПС.
С наказателно постановление № 203/27.04.2007г. на началника на РПУ-Павликени Я.Я. е санкциониран по административен ред за това, че на 13.04.2007г. управлява МПС като неправоспособен водач-нарушение на чл.150 ЗДв.П, за което му е наложена глоба в размер на 200лв. На същата дата е издадено друго наказателно постановление № 214/2007г. на Началника на РПУ-Павликени, с което е глобен в размер на 200лв. за нарушение на чл.150 ЗДв.П за това, че на 18.04.2007г. управлява МПС без да притежава свидетелство за правоуправление. Постановленията са връчени лично на 16.08.2007г. и като необжалвани са влезли в сила на 24.08.2007г.
От справка на ОДП-В.Търново, Сектор КАТ-Пътна полиция се установява, че Я.Я. няма издадено свидетелство за управление на МПС.
На 26.05.2008г. служителите на РПУ-павликени Атанас Борисов Асенов и Ивайло Димов Минчев изпълнявали задълженията си като автопатрул в гр.Павликени. Малко след полунощ покрай тях преминал лек автомобил "Опел Вектра" с ДК № ВТ 84-30. След подадения сигнал автомобилът не спрял, а загасил фаровете и увеличил скоростта. При разминаването осветили с прожектор мястото на водача и разпознали обвиняемия. В автомобила имало и други лица.
Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните на досъдебното производство по Дознание № 182/2008г. по описа на РПУ-Павликени доказателства, преценени от съда на основание чл.378, ал.2 ГПК, а и същата не се оспорва от обвиняемия, който признава, че на посочените дата и място е управлявал лекия автомобил.
При изложеното съдът намира, че от обективна и субективна страна обвиняемия е осъществил състава на чл.343в, ал.2 НК, а именно на 26.05.2008г. управлявал МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред с посочените наказателни постановления за същото деяние.
Предвиденото в закона за това престъпление е лишаване от свобода до две години, което е в границите на чл.78а, ал.1, б."а" НК. От свидетелството за съдимост на обвиняемия е видно, че не е осъждан за престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност. От деянието не са настъпили съставомерни вреди. Поради изложеното съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а НК и Я.Я. следва да бъде освободен от наказателна отговорност.
По отношение размера на административната санкция, съдът, след като прецени обстоятелствата и доказателствата по делото, намира, че на обвиняемия следва да бъде наложена глоба в размер на 800лв. в полза на държавата. От приложената към дознанието справка на Сектор КАТ-Пътна полиция В.Търново е видно, че Я. е наказван пет пъти за различни нарушения на ЗДв.П, което е указание за съда, че системно управлява МПС въпреки липсата на съответна правоспособност и факта, че е неграмотен. Това съдът отчита като отегчаващо вината обстоятелство. Като смекчаващи такива следва да се отчетат чистото съдебно минало, липсата на доходи, от които да се издържа, направеното самопризнание и обстоятелството, че е в млада възраст. Така определения размер на глобата според съда в достатъчна степен би изиграла своята превантивна и превъзпитателна функция по чл.36 НК спрямо него.
Воден от горните мотиви съдът постанови решението си.Районен съдия:


 
68 НОХД No 389/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Н.И.С. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Споразумение от 14.11.2008г., в законна сила от 14.11.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Р.Т.Д. от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия Н.И.С. - роден на 24.01.1960г. в град Павликени, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, работи като машинист на кашираща машина в "Унипак" АД град Павликени, със средно образование, ЕГН **********, неосъждан.
И Габриела Дремсизова - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
Н.И.С. - роден на 24.01.1960г. в град Павликени, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, работи като машинист на кашираща машина в "Унипак" АД град Павликени, със средно образование, ЕГН **********, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 11.10.2008г. , около 00,10 часа в град Павликени, Великотърновска област, на кръстовището на ул."Съединение" и ул."Цар Иван Асен ІІ" управлявал МПС - лек автомобил "ВАЗ 21051" с ДК№ ВТ 14 24 АМ, собственост на Янко Здравков Тушев от с.гр., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,60 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "Алкомер 931", с фабричен № 2243448, поради което и на основание чл. 343 "б", ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква "б" от НК МУ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /Шест/ месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /Шест/ месеца.
3. Поправителен труд по месторабота на обвиняемия в "Унипак" АД град Павликени с удръжки върху трудовото му възнаграждение от 10% /Десет процента/ в полза на Държавата за срок от 3 /Три/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл. 343 "Г", във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК Н.И.С. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от 6 /Шест/ месеца, считано от 15.10.2008г.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият Н.И.С. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

Н.И.С.
признава за ВИНОВЕН в това, че на 11.10.2008г. , около 00,10 часа в град Павликени, Великотърновска област, на кръстовището на ул."Съединение" и ул."Цар Иван Асен ІІ" управлявал МПС - лек автомобил "ВАЗ 21051" с ДК№ ВТ 14 24 АМ, собственост на Янко Здравков Тушев от с.гр., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,60 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "Алкомер 931", с фабричен № 2243448, поради което и на основание чл. 343 "б", ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква "б" от НК МУ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /Шест/ месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /Шест/ месеца.
3. Поправителен труд по месторабота на обвиняемия в "Унипак" АД град Павликени с удръжки върху трудовото му възнаграждение от 10% /Десет процента/ в полза на Държавата за срок от 3 /Три/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл. 343 "Г", във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК Н.И.С. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от 6 /Шест/ месеца, считано от 15.10.2008г.

 
69 НАХД No 398/2008 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Р.И.М. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 26.11.2008г., в законна сила от 18.12.2008г.
ПРИЗНАВА Р.И.М.,***, общ.Павликени, ул."Двадесет и трета"№7, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.06.2008г. в гр.Павликени, управлявал МПС - лек автомобил "Опел Калибра" с ДКN LUD 965 Z, като неправоспособен, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №166/2008г. на Началника на РПУ Дряново.
ОСВОБОЖДАВА Р.И.М.,***, общ.Павликени, ул."Двадесет и трета"№7, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, ЕГН ********** от наказателна отговорност по воденото срещу него дознание N265/2008г. на РПУ Павликени на основание чл.78а от НК и му НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 850/осемстотин и петдесет/ лева.

Р.И.М.
ВИНОВЕН в това, че на 21.06.2008г. в гр.Павликени, управлявал МПС - лек автомобил "Опел Калибра" с ДКN LUD 965 Z, като неправоспособен, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №166/2008г. на Началника на РПУ Дряново.
ОСВОБОЖДАВА Р.И.М.,***, общ.Павликени, ул."Двадесет и трета"№7, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, ЕГН ********** от наказателна отговорност по воденото срещу него дознание N265/2008г. на РПУ Павликени на основание чл.78а от НК и му НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 850/осемстотин и петдесет/ лева.

Мотиви от 27.11.2008г.
 
70 НАХД No 399/2008 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Т.С.И. Председател и докладчик: Е.П.К.  Решение от 12.11.2008г., в законна сила от 12.12.2008г.
ПРИЗНАВА Т.С.И. *** Търново,живущ *** ,български гражданини,с средно образование,неженен,неосъждан,работещ,с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това,че на на 18.06.2008г. в гр.Бяла черква,община Павликени управлявал МПС "Форд Фиеста" с ДК № 49-18 АХ без да има правоспособност за това в 1-годишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред с влезли в сила НП№412/08 и НП №414/08г. на началника на РПУ Павликени ,престъпление по чл.343в ал.2 от НК ,КАТО ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТВОРНОСТ по чл.78 а от НК и му налага административно наказание ГЛОБА от 500лв.
Решението подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15дневен срок от съобщението на страните.Т.С.И.
********** за ВИНОВЕН в това,че на на 18.06.2008г. в гр.Бяла черква,община Павликени управлявал МПС "Форд Фиеста" с ДК № 49-18 АХ без да има правоспособност за това в 1-годишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред с влезли в сила НП№412/08 и НП №414/08г. на началника на РПУ Павликени ,престъпление по чл.343в ал.2 от НК ,КАТО ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТВОРНОСТ по чл.78 а от НК и му налага административно наказание ГЛОБА от 500лв.
Мотиви от 12.11.2008г.
ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 78 А ОТ НК
Постъпило е постановление за предложение за освобождавене от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от 28.10.2008г. на Маргарита Кузева-Районен прокурор при районна прокуратура гр.Павликени по отношение на Т.С.И. ***. В съдебно заседание не се явява представител на прокуратурата.
Привлеченият не се явява .Същият се представлява от служебен защитник адв.Т.Р. от ВТАК.
Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,намира за установено следното:
Дознание №219/2008г. По описа на РПУ Павликени е образувано срещу Т.С.И. *** за това,че на 18.06.2008г. в гр.Бяла черква,община Павликени управлявал МПС "Форд Фиеста" с ДК № 49-18 АХ без да има правоспособност за това в 1-годишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред . Съставен му е акт за установяване на административно нарушение №533/20.06.2008 ,подписан от привлечения без възражения. На 18.06.2008г. в 0.30часа в гр.Бяла черква на ул."Тончевска" пред №6 управлявал МПС "Форд Фиеста" с ДК № 49-18 АХ неправоспособен. От представените писмени доказателства по дознанието е видно,че с НП № 412/17.05.2008г. на началника на РПУ Павликени привлеченият е бил наказан с глоби затова,че на 08.05.2008г. в гр.Павликени е управлявал М ПС неправоспособен, ,с НП №414/17.05.2008г. на началника на РПУ Павликени е наказан за това,че на 09.05.2008г. в гр.Павликени управлявал МПС неправоспособен .Наказателните постановления са влезли в сила на 17.06.2008г.Не се води на отчет като водач на МПС ,съгласно извършена справка в Сектор "ПП" гр.В.Търново.
Привлеченият не е дал обяснения.Служебният му защитник твърди,че подзащитният му е извършил деянието,но моли тъй като няма доказателства какви са доходите на привлечения,да му се отсъди най-малкия размер глоба.
От обективна страна привлеченият е осъществил състава на престъпление по чл. 343в ал.2 от НК - на 18.06.2008г. в гр.Бяла черква,община Павликени управлявал МПС "Форд Фиеста" с ДК № 49-18 АХ без да има правоспособност за това в 1-годишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред с влезли в сила НП№412/08 и НП №414/08г. на началника на РПУ Павликени .
От субективна страна същият е действувал по непредпазливост.
Обществената опасност на деянието е завишена.Налице е престъпление по транспорта-общоопасно престъпление.
Обществената опасност на дееца не е висока.Същият не е осъждан.Не е създавал проблеми на органите на полицията.От деянието не са нанесени невъзстановени имуществени щети.Същият не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.Налице са основанията на разпоредбата на чл.78а от НК.
Съдът като взе предвид,че привлеченият е неженен,неосъждан,работещ , намира,че следва да му наложи наказание глоба от 500лв. Съдът счита,че така наложеното наказание ще изпълни целите на индивидуалната и генерална превенция на наказанието,което ще въздействува възпитателно и възпиращо на дееца.

 
71 НОХД No 400/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ С.Г.М. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Споразумение от 06.11.2008г., в законна сила от 06.11.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Р.Д. от ВТАК, служебен защитник на С. ГЕОРГИВ М. - роден на 04.11.1960 год. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен, живущ ***. Търново, български гражданин, неженен, работи, с основно образование, осъждан, ЕГН **********

и Антон Антонов - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
С. ГЕОРГИВ М. - роден на 04.11.1960 год. в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен, живущ ***. Търново, български гражданин, неженен, работи, с основно образование, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 16.08.2008 год. около 01 часа и 25 минути в гр. Павликени, Великотърновска област на ул. "Илия Златев" до ж п прелез управлявал МПС - лек автомобил "Опел Омега" с ДК № ЕН 78-77 АМ, собственост на Злати Върбанов Златев от гр. Левски, обл. Плевен с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда - 1,59 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "Дрегер 7410" с фабричен № 0132, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36, чл. 54 и чл. 55, ал.1, т.2, буква "б" от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание "Пробация" изразяваща се в следните пробационни мерки:
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за СРОК от 10 /Десет/ месеца;
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от 10 /Десет/ месеца;
БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото от 150 /Сто и петдесет / часа годишно за една година.
На основание чл.343 г, във вр. с чл.37, ал.1, т. 7 от НК се ЛИШАВА от право на управлява МПС за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца, считано от 16.08.2008 год.
Няма направени разноски в хода на досъдебното производство.Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият Станяо Г.М. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

С.Г.М.
 
72 ЧНД No 402/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ М.М.О. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 06.11.2008г., в законна сила от 06.11.2008г.
Разпитът проведен и приключи в 11.38 часа.
 
73 ЧНД No 403/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Н.А.Я. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 06.11.2008г., в законна сила от 06.11.2008г.
Разпитът проведен и приключил в 11.16 часа.
 
74 ЧНД No 404/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ С.А.Я. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 06.11.2008г., в законна сила от 06.11.2008г.
Разпитът проведен и приключил в 11.03 часа.
 
75 НАХД No 408/2008 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Г.З.И. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 25.11.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
ПРИЗНАВА Г.З.И. ***, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик в СОУ"Бачо Киро", гр.Павликени, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 27.10.2008г. в гр.Павликени, управлявал МПС - лек автомобил "Нисан Ванет" с ДКN СА8458 АТ, като неправоспособен, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №194/20.03.2008г. на Началника на РПУ Павликени.
ОСВОБОЖДАВА Г.З.И. ***, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик в СОУ"Бачо Киро", гр.Павликени, ЕГН ********** от наказателна отговорност по воденото срещу него дознание N330/2008г. на РПУ Павликени на основание чл.78а от НК и му НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 600/шестстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 15 дневен срок от съобщаването му.

Г.З.И.
ВИНОВЕН в това, че на 27.10.2008г. в гр.Павликени, управлявал МПС - лек автомобил "Нисан Ванет" с ДКN СА8458 АТ, като неправоспособен, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №194/20.03.2008г. на Началника на РПУ Павликени.
ОСВОБОЖДАВА Г.З.И. ***, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик в СОУ"Бачо Киро", гр.Павликени, ЕГН ********** от наказателна отговорност по воденото срещу него дознание N330/2008г. на РПУ Павликени на основание чл.78а от НК и му НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 600/шестстотин/ лева

Мотиви от 25.11.2008г.
 
76 ЧНД No 409/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 07.11.2008г., в законна сила от 07.11.2008г.
прекратено поради неявяване на свидетеля.
 
77 НОХД No 410/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Г.М.Д. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Присъда от 17.11.2008г., в законна сила от 03.12.2008г.
ПРИЗНАВА Г.М.Д. - роден на 08.04.1955г. в град Павликени, живущ ***, български гражданин, женен, грамотен, безработен, ЕГН **********, неосъждан. ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.10.2008г. в град Павликени в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство с НП № 577/2008г. на РПУ Павликени и с Решение № 184/2007г. по АНД № 539/2007г. на РС Левски, управлявал МПС - лек автомобил "Фолксваген Голф" с ДК№ ВТ 46-44 АР без съответно свидетелство за правоуправление , поради което и на основание чл. 343 "В", ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква "Б" от НК МУ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото от СТО ЧАСА за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

Г.М.Д.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.10.2008г. в град Павликени в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство с НП № 577/2008г. на РПУ Павликени и с Решение № 184/2007г. по АНД № 539/2007г. на РС Левски, управлявал МПС - лек автомобил "Фолксваген Голф" с ДК№ ВТ 46-44 АР без съответно свидетелство за правоуправление , поради което и на основание чл. 343 "В", ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква "Б" от НК МУ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото от СТО ЧАСА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Мотиви от 25.11.2008г.
 
78 НОХД No 411/2008 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ И.К.Й. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Споразумение от 13.11.2008г., в законна сила от 13.11.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Т.Л.Р. от ВТАК редовно назначен служебен защитник на подсъдимия И.К.Й. - роден на 14.09.1956г. в град Павликени, живущ ***, български гражданин, разведен, със средно образование, безработен, ЕГН **********, неосъждан - реабилитиран по право.
и Габриела Дремсизова - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
И.К.Й. - роден на 14.09.1956г. в град Павликени, живущ ***, български гражданин, разведен, със средно образование, безработен, ЕГН **********, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 10.07.2008г. в село Горна Липница, община Павликени, Великотърновска област, отнел от владението на селскостопанския музей в същото село, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да я присвои чужда движима вещ - предно дясно дървено колело с външен диаметър 90 см , вътрешен диаметър 80 см., 12 спици и шест наплата от музеен експонат № 724 /селскостопанска каруца/, собственост на Община Павликени, на стойност 60 лева, като използвал техническо средство - водопроводен ключ, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предложение 2-ро от НК във вр. с чл. 194, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК изтърпяването на така определеното наказание на подсъдимия И.К.Й. със снета по делото самоличност се ОТЛАГА за СРОК от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
И.К.Й. се ЗАДЪЛЖАВА да заплати разноските по делото в размер на 20.00 лева /Двадесет лева/ по сметката на РС - Павликени.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият И.К.Й. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

И.К.Й.
за ВИНОВЕН в това, че на 10.07.2008г. в село Горна Липница, община Павликени, Великотърновска област, отнел от владението на селскостопанския музей в същото село, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да я присвои чужда движима вещ - предно дясно дървено колело с външен диаметър 90 см , вътрешен диаметър 80 см., 12 спици и шест наплата от музеен експонат № 724 /селскостопанска каруца/, собственост на Община Павликени, на стойност 60 лева, като използвал техническо средство - водопроводен ключ, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предложение 2-ро от НК във вр. с чл. 194, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК изтърпяването на така определеното наказание на подсъдимия И.К.Й. със снета по делото самоличност се ОТЛАГА за СРОК от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.

 
79 НОХД No 412/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ И.Г.И. Председател и докладчик: Е.П.К.  Споразумение от 11.11.2008г., в законна сила от 11.11.2008г.
ВПИСВА в протокола съдържанието на споразумението, както следва:
Страните по споразумението заявяват, че приемат за безспорно и категорично установено, че И.Г.И. - роден на 27.03.1978 год. в гр. Павликени, живущ ***, бълг. гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, оператор на преса в "Колос" ЕООД - гр. В. Търново, ЕГН ********** е ВИНОВЕН в това, че на 26 октомври 2008 год. на път между с. Патреш, община Павликени и гр. Павликени И. управлявал лек автомобил "БМВ" с ДК № ВТ 58-35 АХ с концентрация на алкохол в кръвта от 2.70 промила, установено по надлежния ред с техническо средство "Дрегер 7410" с фабр. № 0132, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание лишаване от свобода за СРОК от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание на И.Г.И. за СРОК от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.
На основание чл. 343г от НК И.Г.И. се лишава от право да управлява МПС за СРОК от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС - 26.10.2008 год.
По делото няма разноски и причинени щети.
Страните по споразумението подписват настоящото, като заявяват, че изцяло и безусловно са съгласни с неговото съдържание.
ПОДСЪДИМИЯТ И.Г.И. на основание чл. 381, ал.6 от НПК, декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.


И.Г.И.
е ВИНОВЕН в това, че на 26 октомври 2008 год. на път между с. Патреш, община Павликени и гр. Павликени И. управлявал лек автомобил "БМВ" с ДК № ВТ 58-35 АХ с концентрация на алкохол в кръвта от 2.70 промила, установено по надлежния ред с техническо средство "Дрегер 7410" с фабр. № 0132, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание лишаване от свобода за СРОК от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание на И.Г.И. за СРОК от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.
На основание чл. 343г от НК И.Г.И. се лишава от право да управлява МПС за СРОК от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС - 26.10.2008 год.

 
80 ЧНД No 414/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ И.К.Г. Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
Разпита проведен
 
81 ЧНД No 415/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 13.11.2008г., в законна сила от 13.11.2008г.
Разпитът е проведен.
 
82 ЧНД No 416/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 13.11.2008г., в законна сила от 13.11.2008г.
Разпитът е проведен.
 
83 ЧНД No 417/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 13.11.2008г., в законна сила от 13.11.2008г.
Разпитът е проведен.
 
84 ЧНД No 418/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 13.11.2008г., в законна сила от 13.11.2008г.
Поради неосигуряване на свидетеля за разпит с оглед внесеното от дознателя искане, съдът намира, че такъв не може да бъде извършен и производството по делото следва да се прекрати. Водим от горното съдът ОПРЕДЕЛИ НЕ ДАВА ход на делото. Прекратява ЧНД № 418/08г по описа на ПРС.
 
85 НОХД No 420/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Л.Г.Л. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Присъда от 14.11.2008г., в законна сила от 01.12.2008г.
ПРИЗНАВА Л.Г.Л. - роден на 01.08.1963 год. в с. Недан, община Павликени, живущ ***, българин, с българско гражданство, женен, неосъждан, със средно образование, стругар в МЗ "Заря" гр. Павликени, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 31 октомври 2008 год. в гр. Павликени управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Опел Вектра" с ДК№ ВТ 68-02 АТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 2,34 на хиляда установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква "б" от НК му НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", включващо следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА регистрация по настоящ адрес за СРОК от ДЕВЕТ месеца.
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ периодични срещи с пробационен служител за СРОК от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.
- ПОПРАВИТЕЛЕН ТРУД по месторабота МЗ "Заря" гр. Павликени, включващ удръжки от трудовото му възнаграждение в размер на 15% за СРОК от ШЕСТ МЕСЕЦА, като времето на изтърпяване на мярката не се зачита за трудов стаж.
ЛИШАВА на основание чл. 343г от НК Л.Г.Л. от правото да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 31.10.2008 год.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15-дневен срок,считано от днес.Л.Г.Л.
Мотиви от 25.11.2008г.
Подсъдимият Л.Г.Л. *** е обвинен в това, че на 31.10.2008г. в гр.Павликени, Великотърновска област, управлявал МПС - лек автомобил, марка "Опел вектра" с ДКN ВТ 68-02 АТ с концентрация на алкохол в кръвта 2.34 промила, установени по надлежния ред.
Прокурорът квалифицира деянието като престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поддържа това обвинение в съдебно заседание и счита, че то е доказано. Моли на Станков да бъде наложено наказание при условията на чл.55 от НК-пробация, като се вземат предвид смекчаващите вината обстоятелства - критично отношение към деянието, съдействие на полицията, липса на други нарушения. Да се наложи и наказание лишаване от право да управлява МПС.
Подсъдимият се признава за виновен и дава подробни обяснения по обвинението. Моли да му бъде наложено наказание "пробация".
По делото са събрани писмени доказателства. Изслушани са обясненията на подсъдимия и свидетелски показания.
Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за безспорно установено от фактическа страна следното:
На 31.10.2008г. подсъдимият се намирал в гр.Павликени, където на работното си място в завод "Заря" употребил алкохол - три-четири бири. Тъй като живее в с.Недан, пътувал до града с личния си лек автомобил "Опел Вектра" с ДК№ ВТ 68-02 АТ. Около 18ч. си тръгнал от работа и тъй като не се чувствал под влияние на алкохола тръгнал с автомобила си. На ул."АлСтамболийски" в гр.Павликени, на изхода за гр.Левски бил спрян за проверка от служители на РПУ Павликени. Св.Д. усетил мирис на алкохол и извършил проверка на водача за алкохол с техническа средство "Дрегер 7410", който отчел наличие на алкохол в издишания от водача въздух 2.34 промила. Даден му е талон за медицинското освидетелстване, но лицето не отишло в МБАЛ Павликени и преглед не е извършван, не се е възползвал и от правото си да му бъде взета проба за химичен анализ. Съставен му е акт за нарушение в РПУ -Павликени и е иззето СУМПС, а със заповед от 04.11.2008г. е подстановено временно отнемане на свидетелството. Подсъдимият е правоспособен водач, не е осъждан, има само едно наказание по ЗДвП.
Описаното дотук се потвърждава по безспорен начин от обясненията на подсъдимия, показанията на свидетеля, акт за административно нарушение, справка от КАТ, справка за съдимост, заповед.
При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият Л.Г.Л. е осъществил от обективна страна престъпния състав на чл.343б, ал.1 от НК - управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта 2.34 промила, установени по надлежния ред.
От субективна страна деянието е извършено при условията на евентуален умисъл.
Обществената опасност на деянието е сравнително висока, поради широката им разпространеност в страната.
Обществената опасност на дееца е ниска, предвид обстоятелството, че не е осъждан за други такива престъпления, няма подобни нарушения по ЗДвП.
Причината за извършване на деянието следва да се търси в небрежното отношение към правилата за движение по пътищата.
Отегчаващи вината обстоятелства съдът не констатира.
Смекчаващи вината обстоятелства - самопризнанията на подсъдимия, липсата на други нарушения по ЗДвП, причините за деянието.
С оглед на изброените по-горе обстоятелства съдът намира, че за постигане целите на наказанието на подсъдимия следва да се наложи наказание при наличието на многобройни смекчаващи вината обстоятелства, като се замени предвиденото от закона наказание "лишаване от свобода" с "пробация" на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.36 и 55, ал.1, т.2, б."Б" от НК.
Пробацията съдът намира, че следва да включва двете задължителни мерки за срок от по девет месеца, тъй като подсъдимият не е осъждан, няма утвърдени престъпни навици, както и поправителен труд по месторабота - МЗ"Заря", гр.Павликени, включващ удръжки от трудовото му възнаграждение в размер на 15% за срок от шест месеца, като времето на изтърпяване на мярката не се зачита за трудов стаж.
Следва да бъде наложено кумулативно и наказание по чл.343г от НК - лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, като се зачете дата на отнемане на СУМПС - 31.10.2008г.
По изложените съображение съдът постанови присъдата си. 
86 ЧНД No 421/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Д.М.О. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 13.11.2008г., в законна сила от 13.11.2008г.
Разпитът е проведен.
 
87 ЧНД No 423/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ М.Я.И. Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
Разпитът приключи на 10.11.2008 г. и 11.17ч.
 
88 ЧНД No 424/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ К.Н.К. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Определение от 17.11.2008г., в законна сила от 17.11.2008г.
Разпитът проведен.
 
89 ЧНД No 425/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Председател и докладчик: Е.Т.С.  Определение от 17.11.2008г., в законна сила от 17.11.2008г.
Разпитът проведен.
 
90 НОХД No 427/2008 ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ М.А.А. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Споразумение от 21.11.2008г., в законна сила от 21.11.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Х.М.Д. от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия М.А.А. - роден на 06.04.1975г. в град Павликени, живущ ***, български гражданин, неженен, грамотен, завършил трети клас, безработен, ЕГН **********, осъждан.
и Атанас Филипов - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
М.А.А. - роден на 06.04.1975г. в град Павликени, живущ ***, български гражданин, неженен, грамотен, завършил трети клас, безработен, ЕГН **********, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.11.2008г. на пътя между град Павликени и село Недан, община Павликени, без редовно писмено позволително извозвал от горския фонд 0.70 куб.м. дърва /цер/ на стойност 40.60 лева, маловажен случай, поради което и на основание чл. 235, ал.6 от НК във вр. С чл. 235, ал.1 от НК във вр. С чл. 36 и чл. 54 от НК МУ НАЛАГА наказание ГЛОБА в размер на 300 лв. /Триста лева/.
М.А.А. се ЗАДЪЛЖАВА да заплати разноските по делото в размер на 25,00 лева /Двадесет и пет лева/ по сметката на РС - Павликени.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият М.А.А. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

М.А.А.
 
91 НОХД No 429/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ А.А.А. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Споразумение от 25.11.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Мая ИВАНОВА от САК, упълномощен защитник на подсъдимия А.А.А. - роден на 12.03.1970 год. в с. Велчево, община Априлци, обл. Ловешка, настоящ адрес *** обл. В. Търновска, турчин, български гражданин, неженен, работник, със средно образование, неосъждан, ЕГН **********
и Маргарита Кузева - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
ПРИЗНАВА А.А.А. - роден на 12.03.1970 год. в с. Велчево, община Априлци, обл. Ловешка, настоящ адрес *** обл. В. Търновска, турчин, български гражданин, неженен, работник, със средно образование, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 9 ноември 2008 год. в гр. Павликени, Великотърновска област управлявал МПС с наличие на алкохол в кръвта в размер на 2,07 промили, установено по надлежния ред с техническо средство, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква"б" от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание "ПРОБАЦИЯ", която се изразява в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за СРОК от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за СРОК от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА;
- ПОПРАВИТЕЛЕН ТРУД в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА по 15% удръжка от трудовото възнаграждение по месторабота - "Ловико Лозари" ЕАД гр. Сухиндол, обл. Великотърновска.
На основание чл. 343г от НК ЛИШАВА А.А.А. да УПРАВЛЯВА МПС за СРОК от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 09.11.2008 год.
РАЗНОСКИТЕ по делото няма.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият А.А.А. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

А.А.А.
 
92 НОХД No 432/2008 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Д.М.О. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Споразумение от 28.11.2008г., в законна сила от 28.11.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Ц.И.Д. от ВТАК, в качеството си на служебен защитник на подсъдимия Д.М.О. - роден на 19.02.1985г. в гр.Павликени, живущ ***, понастоящем в ОЗ Плевен, с ромски произход, български гражданин, неженен, неграмотен, безработен, ЕГН **********, осъждан.
и Атанас Филипов - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
Д.М.О. - роден на 19.02.1985г. в гр.Павликени, живущ ***, понастоящем в ОЗ Плевен, с ромски произход, български гражданин, неженен, неграмотен, безработен, ЕГН **********, осъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това , че 29.06.2008г. в град Павликени, действайки при условията на опасен рецидив и в съучастие като съизвършител с Радослав Бонев Ангелов и Алиман Ибрямов Таиров, двамата от с.гр., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот - развиване болт на катинар на врата на склад, извършил опит да отнеме от владението на представляващите " Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол" - Териториално звено Пордим - Опитна станция Павликени, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - скоростна кутия за трактор "Болгар", два борда, кардан, стартер, хидравличен цилиндър, две лястовици за култиватор на обща стойност 944 лева, собственост на "ИАСАС" ТЗ Пордим - ОС Павликени, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2 от НК вр. с чл. 195, ал.1, т.3, пр.2-ро от НК във вр с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл. 29, ал.1, буква "Б" от НК във вр с чл. 20, ал.2 от НК във чл.18, ал.1 от НК във вр с чл.36 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК МУ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА при първоначален СТРОГ режим.
Д.М.О. със снета по - горе самоличност се ЗАДЪЛЖАВА да заплати разноските по делото в размер на 21,67 лв. /Двадесет и един лева шестдесет и седем стотинки/ по сметката на РС - Павликени.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият Д.М.О. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

Д.М.О.
 
93 ЧНД No 433/2008 Претърсване, изземване - чл.161, ал.1 ал.2 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Г.П.Г. Докладчик: Е.Т.С.  Разпореждане от 18.11.2008г., в законна сила от 18.11.2008г.
Разрешава извършването на претърсване и изземване.
 
94 ЧНД No 434/2008 Претърсване, изземване - чл.161, ал.1 ал.2 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Г.П.Г. Докладчик: Е.Т.С.  Разпореждане от 18.11.2008г., в законна сила от 18.11.2008г.
Разрешава претърсване и изземване.
 
95 ЧНД No 435/2008 Претърсване, изземване - чл.161, ал.1 ал.2 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Й.Г.П. Докладчик: Е.Т.С.  Разпореждане от 18.11.2008г., в законна сила от 18.11.2008г.
Разрешава претърсване и изземване.
 
96 ЧНД No 436/2008 Претърсване, изземване - чл.161, ал.1 ал.2 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Д.Й.А. Докладчик: Е.Т.С.  Разпореждане от 18.11.2008г., в законна сила от 18.11.2008г.
разрешава извършеното претърсване.
 
97 ЧНД No 437/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 20.11.2008г., в законна сила от 20.11.2008г.
Разпитът проведен.
 
98 ЧНД No 438/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РЙОННА ПРОКУРАТУРА С.С.П. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 19.11.2008г., в законна сила от 19.11.2008г.
Разпитът на обвиняемия приключи в 10.18 ч.
 
99 НОХД No 440/2008 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ С.А.Я.,
Н.А.Я.,
М.М.О.
Председател и докладчик: Е.П.К.  Споразумение от 28.11.2008г., в законна сила от 28.11.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Т.Р. от ВТАК, служебен защитник на С.А.Я. - родена на 12.06.1993 год. в гр. Павликени, живуща ***, българка, с бълг. гражданство, неомъжена, неосъждана, с начално образование, ученичка в ОУ "Климент Охридски" гр. Сухиндол, ЕГН ********** и Н.А.Я. - родена на 09.06.1989 год. в гр. Павликени, живуща ***, българка, с българско гражданство, неомъжена, неосъждана, с начално образование, безработна, ЕАГН **********
Адв. Ц.Д. от ВТАК, служебен защитник на М.М.О. - родена на 03.08.1992 год. в гр. Павликени, живуща ***, българка, с българско гражданство, неомъжена, неосъждана, с основно образование, ученичка в ОУ "Климент Охридски" гр. Сухиндол, ЕГН **********
и Атанас Филипов - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
С.А.Я. - родена на 12.06.1993 год. в гр. Павликени, живуща ***, българка, с бълг. гражданство, неомъжена, неосъждана, с начално образование, ученичка в ОУ "Климент Охридски" гр. Сухиндол, ЕГН **********,
Н.А.Я. - родена на 09.06.1989 год. в гр. Павликени, живуща ***, българка, с българско гражданство, неомъжена, неосъждана, с начално образование, безработна, ЕАГН **********,
М.М.О. - родена на 03.08.1992 год. в гр. Павликени, живуща ***, българка, с българско гражданство, неомъжена, неосъждана, с основно образование, ученичка в ОУ "Климент Охридски" гр. Сухиндол, ЕГН ********** се признават за ВИНОВНИ в това, че на 28/29.02.2008 год. в с. Върбовка, община Павликени след предварителен сговор помежду си и чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване прозоречно стъкло на магазин, отнели от владението на Маргарита Илиева Божкова от гр. Павликени, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - 20 мъжки и дамски дезодоранта "Спорт стар" и "Би ю", 20 сапуни "Тео", 10 червила "Мидеа" и "Виталина", 24 крема "Здраве" - малък, 6 лака за нокти "Голдън роуз", 10 чифта мъжки чорапи русенско производство, 10 кутии боя за коса "ММ бюти", 10 кутии боя за коса "Престиж", 2 литра водка "Флирт", 1 литър уиски "Савой", 1 литър уиски "Блек рам", 3 кг прах за пране "Бинго", по един стек цигари от марките "Мелник", "Средец", "Невада" и "Горна Джумая", 30 дъвки "Орбит" на обща стойност 360,40 лева, собственост на Божкова, като до приключване на съдебното следствие в първа инстанция откраднатите вещи били заместени, а М.М.О. и С.А.Я. действали като непълнолетни, но с възможност да разбират свойството и значението на извършеното и да ръководят постъпките си - престъпление по чл. 197, т.3, вр. с чл. 195, ал.1, т. 3, пр. 1-во и т.5 от НК за трите, вр. с чл. 63, ал.1, т. 3 от НК за М.М.О. и С.А.Я..
За така извършеното престъпление от С.А.Я. и на основание чл.197, т.3, вр. с чл. 195, ал1, т.3, пр. 1-во и т.5, вр. с чл.63, ал.1, т. 3, вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква "Б" от НК и се ОПРЕДЕЛЯ наказание "ПРОБАЦИЯ", изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес са СРОК от ШЕСТ МЕСЕЦА;
- ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от ШЕСТ МЕСЕЦА;
За така извършеното престъпление от Н.А.Я. и на основание чл. 197, т.3, вр. с чл. 195, ал.1, т. 3, пр. 1-во и т. 5, вр. с чл. 36и чл. 55, ал.1, т.2, б "Б" от НК и се ОПРЕДЕЛЯ наказание "ПРОБАЦИЯ", изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за СРОК от ЕДНА година;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от ЕДНА ГОДИНА.
За така извършеното престъпление от М.М.О. и на основание чл. 197, т.3, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, пр. 1-во и т.5, вр. с чл. 63, ал.1, т.3, вр. чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, б. "Б" от НК и се ОПРЕДЕЛЯ наказание "ПРОБАЦИЯ", изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за СРОК от ШЕСТ МЕСЕЦА;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Разноските по делото в размер на 45 /Четиридесет и пет/ лева се ВЪЗЛАГАТ, както следва:
На С.А.Я. - 15 лв. /Петнадесет лева/;
На Н.А.Я. - 15 лв. /Петнадесет лева/;
На М.М.О. - 15 лв. /Петнадесет лева/.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимите С.А.Я., Н.А.Я. и М.М.О. декларират на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказват от съдебно разглеждане на делото по общия ред и са съгласни със споразумението.

С.А.Я.
Н.А.Я.
М.М.О.
 
100 ЧНД No 443/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Е.П.К.  Определение от 28.11.2008г., в законна сила от 28.11.2008г.
Разпитът приключи в 10.50 часа.