РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАВЛИКЕНИ
Справка за свършените дела
за периода от 01.09.2010г. до 30.09.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 392/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ С.П.П. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 03.09.2010г., в законна сила от 03.09.2010г.
Страните по споразумението адв.Н.М. от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия С.П.П. – роден на *** ***, живущ ***.св.Кирил и Методий” № 6, вх.В,ет.5,ап.14, бълг.гражданин, неженен, със средно образование, работи като пчелар към „Медово 02”ЕООД с.Медово, община Поморие, неосъждан, ЕГН **********
И Антон Антонов, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият С.П.П. – роден на *** ***, живущ ***.св.Кирил и Методий” № 6, вх.В,ет.5,ап.14, бълг.гражданин, неженен, със средно образование, работи като пчелар към „Медово 02”ЕООД гр.Варна, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2010 г. в гр.Павликени, В.Търновска област управлявал лек автомобил „Фиат Уно” с ДК № ЕН 1558 АХ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда – 1.28 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, във вр.чл.36 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ изразяваща се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Поправителен труд по месторабота на осъдения „Медово 02”ЕООД с.Медово, община Поморие с удръжка върху възнаграждението му от 10% в полза на държавата за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА,като това време не се зачита за трудов стаж на осъдения С.П..
Подсъдимият декларира,че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

С.П.П.
 
2 Гражданско дело No 460/2010, I състав Изменение на издръжка Х.П.П. П.Х.П. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 09.09.2010г.
УВЕЛИЧАВА определената месечна издръжка ,която П.Х.П. *** с ЕГН ********** е осъден да заплаща за Х.,роден на ***г. чрез неговата майка и законен представител Г.Х.Г. с ЕГН ********** ***/2004г. На ПРС от 5лв. на 60лв.,считано от 07.07.2010г. ,ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, като за в бъдеще издръжката ще се заплаща на Х.П.П. с ЕГН ********** ***, със съгласието на неговата майка Г.Х.Г. с ЕГН **********.
Допуска предварително изпълнение на решението за присъдената издръжка.
ОСЪЖДА П.Х.П. *** с ЕГН ********** да заплати ДТ върху увеличения размер на издръжката- 79.20лв. по сметката на ПРС.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 
3 Гражданско дело No 518/2010, II състав Развод и недейств. на брака С.Д.Н. Е.А.А. Докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Определение от 13.09.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№518/2010г. по описа на ПРС, поради оттегляне на предявените искове.
Определението подлежи на обжалване пред ВТОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
4 НОХД No 394/2010, II състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.М.А. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 14.09.2010г., в законна сила от 14.09.2010г.
Страните по споразумението адв.Ю. М. от Плевенска АК, упълномощен защитник на подсъдимия А.М.А. – роден на *** ***, живущ ***, в момента в Следствен арест гр.Свищов, В.Търновска обл., бълг.гражданин, с полувисше образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН ********** И Маргарита Кузева, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият А.М.А. – роден на *** ***, живущ ***, в момента в Следствен арест гр.Свищов, В.Търновска обл., бълг.гражданин, неженен, с полувисше образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН **********се признава за ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2010 г. в землището на с.Бутово, В.Търновска област в лек автомобил марка „Ситроен Евазион” с ДК № ВТ 0731 ВМ, чужда собственост, владян и управляван от него, държал акцизни стоки без бандерол, когато такива се изискват по чл.64, във вр. с чл.2,т.2 от ЗАДС – 2500 броя кутии цигари марка „Slims Rakuel” с пазарна цена 18 750 лева, дължим акциз 7 150 лева и продажна цена 25 900 лева и в обитавания от него дом в гр.Павликени, В.Търновска обл. На ул.Отец Паисий Хилендарски” № 22 държал акцизни стоки без бандерол, когато такива се изискват по чл.64, във вр.с чл.2, т.1 от ЗАДС – 910 литра алкохол с градус 41.7%, 40 литра алкохол с градус 41.8%, 40 литра алкохол с градус 41.9%, 0.190 литра алкохол с градус 68.5%, 0.260 литра алкохол с градус 93.1%, 0.485 литра алкохол с градус 51.8%, 0.600 литра алкохол с градус 90.6% с пазарна цена 915.35 лева, дължим акциз 426.98 лева и продажна цена 1 342.33 лева или общо цигари и алкохол с пазарна цена 19 665 лева, поради което и на основание чл.234, ал.1, във вр.чл.36 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода при „строг” режим на изтърпяване и ГЛОБА в размер на 39 330 лева /двукратния размер на пазарната цена на акцизните стоки/.
На основание чл. 234, ал.3 от НК се ОТНЕМАТ в полза на държавата вещите, предмет на престъплението 2500 броя кутии цигари марка „Slims Rakuel” с пазарна цена 18 750 лева, дължим акциз 7 150 лева и продажна цена 25 900 лв., 910 литра алкохол с градус 41.7%, 40 литра алкохол с градус 41.8%, 40 литра алкохол с градус 41.9%, 0.190 литра алкохол с градус 68.5%, 0.260 литра алкохол с градус 93.1%, 0.485 литра алкохол с градус 51.8%, 0.600 литра алкохол с градус 90.6% с пазарна цена 915.35 лева, дължим акциз 426.98 лева и продажна цена 1 342.33 лева.
Подсъдимият А.М.А. се задължава да заплати направените по делото разноски в размер на 90.00 /деветдесет/ лева по сметка на РС Павликени.
Подсъдимият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

А.М.А.
за ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2010 г. в землището на с.Бутово, В.Търновска област в лек автомобил марка „Ситроен Евазион” с ДК № ВТ 0731 ВМ, чужда собственост, владян и управляван от него, държал акцизни стоки без бандерол, когато такива се изискват по чл.64, във вр. с чл.2,т.2 от ЗАДС – 2500 броя кутии цигари марка „Slims Rakuel” с пазарна цена 18 750 лева, дължим акциз 7 150 лева и продажна цена 25 900 лева и в обитавания от него дом в гр.Павликени, В.Търновска обл. На ул.Отец Паисий Хилендарски” № 22 държал акцизни стоки без бандерол, когато такива се изискват по чл.64, във вр.с чл.2, т.1 от ЗАДС – 910 литра алкохол с градус 41.7%, 40 литра алкохол с градус 41.8%, 40 литра алкохол с градус 41.9%, 0.190 литра алкохол с градус 68.5%, 0.260 литра алкохол с градус 93.1%, 0.485 литра алкохол с градус 51.8%, 0.600 литра алкохол с градус 90.6% с пазарна цена 915.35 лева, дължим акциз 426.98 лева и продажна цена 1 342.33 лева или общо цигари и алкохол с пазарна цена 19 665 лева, поради което и на основание чл.234, ал.1, във вр.чл.36 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода при „строг” режим на изтърпяване и ГЛОБА в размер на 39 330 лева /двукратния размер на пазарната цена на акцизните стоки/.
 
5 НОХД No 398/2010, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Г.Н.Г.,
В.В.К.
Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Споразумение от 17.09.2010г., в законна сила от 17.09.2010г.

ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:

Адвокат В.Е.В. от ВТАК, назначен защитник на обвиняемите по горното наказателно производство:
Г.Н.Г. ***, Великотърновска област с ЕГН **********,***,Великотърновска обл. на 0***, български гражданин, неженен, с основно образование,ученик, неосъждан и
В.В.К. ***.Търново,ЕГН **********, роден на *** ***, живущ ***,с българско гражданство, неженен, с основно образование, ученик, неосъждан,

и Антон Антонов, прокурор при Павликенската районна прокуратура

за следното:

Страните по споразумението заявяват, че се договарят да бъде прекратено наказателното производство по настоящото дело водено срещу обвиняемия Г.Г.195,ал.1,.т.3,предл. първо,т.4,предл. второ и т.5,вр. с чл.194,ал.1,вр. с чл.26,вр.чл.63,ал.1,т.3 от НК и срещу В.К. за престъпление по чл. 195, ал.1,т.3,,предл първо,т.4,предл.2-ро и т. 5, във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл.26 от НК с причинени материални щети в размер на 1029,50 лева, които са възстановени и се съгласяват

за това, че:

При условията на продължавано престъпление,когато четири деяния,които осъществяват поотделно различни състави на едно и също престъпление и са извършени през непродължителен период от време-от 18.05.2010 до 26.05.2010 год.,при една и съща обстановка и при еднородност на вината,при което последващото деяние се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото:
На 18.05.2010 год. в с.Недан, обл. В.Търново,след като се сговорили предварително и след като за извършването на деянието използвали подбран ключ от вратата на спалнята отнели от владението на Иван Георгиев Давидов от с.село, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи – български банкноти в обръщение на обща стойност 325 лева,собственост на Давидов,
На 19.05.2010 год. в с.село след като се сговорили предварително и след като разрушили преграда здраво направена за защита на лица или имот-счупили с тухла стъклото на вратата на остъклението на антрето,отнели от владението на Шукрие Салиева Асанова и Асан Яшаров Асанов от с.село един суббуфер,марка „НЕСО”една тонколона с размери 55х20х33 см,една дрелка”Лайфтайм”,една машинка за подстригване”SNG”,един джобен часовник, собственост на Асанова и един мобилен телефон „Нокия N-95”,собственост на Яшар Асанов Яшаров,на обща стойност 645 лева,без тяхно съгласие,с намерението противозаконно да ги присвоят
На 25.05.2010 год. в с.Недан , обл. В.Търново,след като се сговорили предварително отнели от владението на Иван Ангелов Маринов от с.село, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи – мобилен телефон „Водафон” 225,със СИМ карта и зарядно устройство,мобилен телефон „Нокия 1600”/неработещ/ със зарядно устройство,мъжки кожен портфейл и български банкноти в обръщение на стойност 12 лева,всичко на обща стойност 39,50 лева,собственост на Маринов

И на 26.05.2010 год. в с.село след като се сговорили предварително и след като разрушили прегради здраво направени за защита на лица или имот-демонтирали две стъкла на прозорец,отнели от владението на Марийка Никодимова Ангелова,без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи – български банкноти в обръщение на обща стойност 20 лева,собственост на Ангелова,като общия престъпен резултат от четирите кражби е на обща стойност 1029,50 лева и по време на извършване на деянията Г.Г. е бил непълнолетен,но е можел да разбира свойствата и значението на деянията и да ръководи постъпките си- престъпление по чл.195,ал.1,т.3,предл. първо,т.4,предл. второ и т.5,във връзка с чл.194,ал.1,във връзка с чл.26 от НК,за двамата
за което и на основание тези текстове, във връзка с чл. 36 и чл.54 от НК и във връзка с чл.63,ал.1,т.3 от НК обв. Г.Н.Г. да изтърпи наказание 3/три /месеца лишаване от свобода ,като на основание чл.66, изпълнението на така наложеното наказание бъде отложено за срок от 3/три/ години
а обвиняемият В.В.К. на основание тези текстове и във връзка с чл.36 и чл.55,ал.1,точка 2,буква б от НК да изтърпи наказание „Пробация” изразяващо се в следните пробационни мерки:

-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6/шест/ месеца като явяването и подписването на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице да бъде два пъти седмично
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/месеца
-безвъзмезден труд в полза на обществото от 100 часа годишно за една година

Разноските в хода на досъдебното производство за възнаграждения на вещи лица в размер на 120 лева да се възложат на двамата обвиняеми Г.Г. и В.К. по 60 лева на всеки един от тях.
Страните по споразумението подписват същото, като заявяват, че изцяло и напълно се съгласяват с неговото съдържание.
Обвиняемите заявяват, че са съгласни със съдържанието на споразумението и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Г.Н.Г.
В.В.К.
 
6 НОХД No 397/2010, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Н.Т.Е. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 20.09.2010г., в законна сила от 20.09.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Страните по споразумението адв.В.Е.В. от ВТАК, назначен защитник на подсъдимия Н.Т.Е. – роден на *** ***.Търново, с постоянен адрес ***, съдебен адрес ***, бълг.гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан с ЕГН ********** И Антон Антонов, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият Н.Т.Е. – роден на *** ***.Търново, с постоянен адрес ***, бълг.гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че за времето от от месец май 2010 г. до 22.07.2010 г. в дома си в с.Долна Липница, обл.В.Търново, ул.Втора № 49, държал боеприпаси – 10 бр. патрони, калибър 22 LR, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339, ал.1,т.1 от НК, във вр. чл.36 и 55, ал.1,т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
Подсъдимият Н.Т.Е. се задължава да заплати направените по делото разноски в размер на 47.40 /четиридесет и седем лева и 40 ст./ лева по сметка на РС Павликени.
Веществените доказателства - 10 бр.гилзи от патрони, калибър 22 LR, поставени в пластмасова поставка, останали след експерименталното прострелване при извършването на съдебната балестична експертиза да бъдат унищожени като вещ без стойност.
Подсъдимият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.Н.Т.Е.
 
7 Гражданско дело No 467/2010, II състав Изменение на издръжка Й.Е.К. Е.К.К. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Определение от 23.09.2010г.
ИЗМЕНЯВА се размера на издръжката, която Е.К.К. с ЕГН ********** *** е осъден да заплаща на детето си Й.Е.К. с ЕГН **********, чрез законния му представител П.Й.К. *** 12/2002 г. на РС Павликени, като издръжката се увеличава от 20 на 60 лева месечно, считано от 12.07.2010 година до настъпване на основания за изменението й или прекратяването й.


 
8 НОХД No 410/2010, I състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.А.Д. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Споразумение от 23.09.2010г., в законна сила от 23.09.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Ц.Д. от ВТАК, служебен защитник на подсъдимия А.А.Д. – роден на *** ***. Търновска, живущ ***, бълг. гражданин, неженен, безработен, с основно образование, неосъждан, ЕГН **********
и Габриела ДРЕМСИЗОВА – прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
А.А.Д. – роден на *** ***. Търновска, живущ ***, бълг. гражданин, неженен, безработен, с основно образование, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че от месец Декември 2008 год. до 03.05.2010 год. в с. Върбовка, община Павликени, е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 14-годишна възраст – Кунка Симеонова Райкова, с ЕГН **********, поради което и на основание чл. 191, ал.3, вр. ал.1 от НК и във вр. с чл.36, чл.55, ал.1, т.1 и чл. 55, ал.3 от НК и му се ОПРЕДЕЛЯ наказание лишаване от свобода за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.
Както и за това, че от 03.05.2010 год. в с. Върбовка, община Павликени, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – Кунка Симеонова Райкова, с ЕГН **********, поради което и на основание чл.191, ал.1 от НК и във вр. с чл.36, чл.55, ал.1, т.1 и чл. 55, ал.3 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание: лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.
На основание чл.23, ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание – лишаване от свобода за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66 от НК изпълнението на определеното общо наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.
По делото няма разноски и причинени щети.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият А.А.Д. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

А.А.Д.
 
9 НОХД No 411/2010, II състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Р.С.К. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 23.09.2010г., в законна сила от 23.09.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Страните по споразумението адв.К.П.Т. -М. от САК, упълномощен защитник на подсъдимия Р.С.К. – роден на *** ***, живущ ***, бълг.гражданин, женен, със средно образование, безработен, неосъждан, с ЕГН **********
И Габриела Дремсизова, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият Р.С.К. – роден на *** ***, живущ ***, бълг.гражданин, женен, със средно образование, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.05.2010 г. в гр.Павликени причинил на Кънчо Йорданов Недков от гр.Павликени средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на трета дланна кост на лявата ръка, с разместване на счупените фрагменти, което довело до трайно затруднение в движението на ляв горен крайник, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК и във вр.чл. 36 и 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
Подсъдимият Р.С.К. се задължава да заплати направените по делото разноски в размер на 120.00 /сто и двадесет лева/ лева по сметка на РС Павликени.
Подсъдимият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Р.С.К.
 
10 НОХД No 401/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ С.С.И. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 24.09.2010г., в законна сила от 24.09.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Страните по споразумението адв.Р.Д. от ВТАК, служебен защитник на подсъдимия С.С.И. – роден на *** ***.Търново, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, с начално образование, безработен, осъждан, с ЕГН **********.
И Габриела Дремсизова, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият С.С.И. – роден на *** ***.Търново, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, с начално образование, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28/29.06.2010 г. в с.Стамболово, обл.В.Търново,отнел от владението на Еленка Михайлова Косева от с.с. чужди движими вещи – 2 бр. медни харании на стойност 50.00 лева, нейна собственост, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, маловажен случай, поради което и на основание чл.194, ал.3, във вр.чл.194, ал.1от НК и във вр.чл. 36 и 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание „ПРОБАЦИЯ”, която се изразява в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за ЕДНА ГОДИНА.
Подсъдимият С.С.И. се задължава да заплати направените по делото разноски в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева по сметка на РС Павликени.
Подсъдимият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

С.С.И.
 
11 Гражданско дело No 326/2007, III състав Делби Д.А.И. А.Д.И.,
А.Д.И.
Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Определение от 29.09.2010г.
Страните по настоящото производство Д.А.И. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр. В. Търново, бул.” България” № 10, Кантора адв. Руска Маречкова ВТАК, в качеството му на ищец по ГР. Д № 326/2007год. на ПРС и А.Д.И. ***5 с ЕГН ********** *** с ЕГН ********** – в качеството им на ответници по цитираното гражданско дело на ПРС се споразумяват за следното :

В Дял на Д.А.И. се постави и той става изключителен собственик на следният допуснат до делба имот, както следва:
- Жилище /Апартамент/ № 9, находящо се в гр. Павликени, ул. „Илия Златев” № 12, вх. А, ет. 3 със площ от 62,24 кв. м., състоящ се от кухня, дневна, спалня, коридор, антре, баня, тоалетна и две тераси с прилежащото му избено помещение № 6 с площ от 8,78 кв. м., заедно с 3,57% идеални части от общите части на сградата, построена върху държавна земя, в Квартал 61 по регулационният план на гр. Павликени, който имот е идентичен с описания в Нотариален акт за покупко – продажба № 125, том ІІ, нот. дело 555/94 на ПРС.
В Общ дял на А.Д.И. и А.Д.И. се възлага в общ дял и същите стават съсобственици при равни права по 1/2 идеални части на следният недвижим имот допуснат до делба, а именно:
- Жилище /Апартамент/ № 12 в гр. Павликени, ул.” Васил Левски” № 6А, находящо се в жилищна сграда, блок ППП – 3 в Квартал 71 по плана на гр. Павликени, вх. А, ет. 4 с площ 77,25 кв. м., състоящо се от три стаи, кухня, баня, тоалетна, килер, коридор и две тераси, при граници: изток – стълбищна клетка и имот на Иван Александров Ранков, запад – апартамент на Маргарита Владова Илиева, северозапад – двор, югоизток – улица „В. Левски”, от горе – апартамент на Григор и Йорданка Банчеви, от долу – апартамент на Димитър М. Атанасов и Юлка Г. Момчилова, в едно с прилежащото му избено помещение № 14 с площ от 6.90 кв. м. при граници: североизток – абонатна, югозапад – коридор, северозапад – изба на Григор и Йорданка Банчеви, югоизток – улица „В. Левски”, от горе – магазини, заедно с 3,52% идеални части от общите части на сградата и за 87,40 кв. м. идеални части от правото на строеж върху терена в гр. Павликени, ул.”Васил Левски” №6, който имот е идентичен с описания Договор за покупко – продажба на жилище, сключен на 20.01.1982 год. със СД „Изграждане на селищните системи” – гр. В. Търново – рег. № 108, том І.
Разноските по Гр. Д № 326/07 год. на ПРС остават за страните така, както са ги направили.


Съдът като счете, че така постигната спогодба не противоречи на закона, морала и добрите нрави
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба, в горния смисъл.
ОСЪЖДА Д.А.И. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ ДТ в размер на 650 лв., върху стойността на дела си и върху предявените инцидентно установителни искове.
ОСЪЖДА А.Д.И. ***5 с ЕГН ********** *** с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ ДТ върху стойността на дела си в размер от по 320 лв. за всеки един от тях.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. Д № 326/07год. по описа на ПРС, като спогодени.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и има сила на влязло в сила съдебно решение.

 
12 НОХД No 409/2010, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Д.Т.И. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Споразумение от 29.09.2010г., в законна сила от 29.09.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:

Адв. Тихомир Т. от АК Разград, упълномощен защитник на подсъдимия
Д.Т.И., роден на *** ***, живущ ***, българин с българско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********
и
Атанас Филипов - Районен прокурор на Районна прокуратура гр. Павликени
Предмет на споразумението.
Страните по настоящото споразумение заявяват, че се договарят да бъде прекратено НОХД № 409/2010 г. по описа на РС Павликени, водено срещу подсъдимия Д.Т.И..
Съдържание на споразумението.
Страните по настоящото споразумение заявяват, че се съгласяват за това че:
Приемат за безспорно и категорично установено, че Д.Т.И. е виновен, за това че:
На 09.09.2010 г. в гр. Павликени в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с НП № 994/2009 г. на началник сектор “ПП” при ОД на МВР Велико Търново, НП № 1026/2009 г. на началник сектор “ПП” при ОД на МВР Велико Търново и НП № 1095/2009 г. на ВНД Началник РУП Павликени, управлявал МПС - лек автомобил марка “Мерцедес ЦЛК 200” с рег. № ОВ 64-31 АХ без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство - престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК на Д.Т.И. СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация за срок от 6 (шест) месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от (шест) месеца.
Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 (сто) часа за 1 (една) календарна година.
Страните по споразумение подписват настоящото, като заявяват, че изцяло и безусловно са съгласни с неговото съдържание.
Подсъдимият, на основание чл. 381, ал. 6 от НПК, декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.


Д.Т.И.
 
13 НОХД No 336/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Р.Е.С. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Присъда от 30.09.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Е.С., роден на ***г***, постоянен адрес ***, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, без образование, неосъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.02.2010 г. в с.Михалци, община Павликени, като непълнолетен, но в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, чрез използване на техническо средство – отверка, отнел от владението на Б.М.Б., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, чужди движими вещи – преносим компютър „Toshiba Equium P300-190 PC Notebook”, модем за мобилен интернет на „Vivatel”, собственост на Б., мобилен телефон „Нокия 6070” и български банкноти в обръщение на стойност 25 лв., собственост на П.Т.Г., на обща стойност 1095.00 лева, поради което и на основание чл.195, ал.1,т.4,пр.2-ро, вр.чл.194, ал.1,вр.чл.63,,ал.1,т.3 от НК и във вр. с чл.36, чл.58 а /редакция преди ДВ бр.26/2010/ във вр.чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК му налага наказание „ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес в срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност на явява два пъти седмично;
- Периодични срещи с пробационен служител за срок ОТ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 200 часа за ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА подсъдимият Р.Е.С. със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 100 лева по с/ка на РС Павликени.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

Р.Е.С.
 
14 НОХД No 420/2010, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Д.Т.И. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Споразумение от 30.09.2010г., в законна сила от 30.09.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:

Адв. Тихомир Т. от РзАК, упълномощен защитник на
Д.Т.И., ЕГН **********, роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен
и
Габриела Дремсизова, прокурор в Районна прокуратура гр. Павликени

за следното:

Страните по настоящото споразумение заявяват, че се договарят да бъде прекратено наказателното производство, водено по НОХД № 420/2010 г. по описа на РС Павликени/БП № 321/2010 г. по описа на РУ”Полиция”-Павликени/срещу И. за престъпление по чл. 343 в, ал. 2, вр. ал.1 от НК и се съгласяват за това, че:
На 16.09.2010 г. в гр.Павликени, без да притежава свидетелство за управление на МПС, управлявал лек автомобил „Мерцедес ЦЛК 200”с рег.№ ОВ 6431 АХ в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателни постановления № 994/16.11.2009 г., влязло в сила на 11.01.2010 г., № 1026/17.11.2009 г., влязло в сила на 11.01.2010 г., и двете на началника на сектор ПП към ОДМВР-В.Търново и № 1095/10.12.2009 г. на началника на РУ на МВР-Павликени, влязло в сила на 11.01.2010 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което на основание този текст и във вр. с чл. 36 и чл 55, ал.1, т.2 от НК да му бъде наложено наказание пробация, която се изразява в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящия адрес с периодичност два пъти седмично за срок от 6 месеца;
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца;
Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност 100 часа за една година.
На основание чл. 25, ал.1 във вр. с чл. 23, ал.1 от НК да изтърпи по-тежкото наказание измежду това, по настоящото споразумение, и определеното със споразумение от 29.09.2010 г. по НОХД № 409/2010 г. на Районен съд Павликени– пробация със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящия адрес с периодичност два пъти седмично за срок от 6 месеца, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца; безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност 100 часа за една година. По делото няма разноски и причинени щети.
Страните по споразумението подписват настоящото, като заявяват, че изцяло и безусловно са съгласни с неговото съдържание.
Подсъдимият, на основание чл. 381, ал. 6 от НПК, декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Д.Т.И.