РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАВЛИКЕНИ
Справка за свършените дела
за периода от 01.10.2008г. до 31.10.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 141/2003 Делби С.В.В.,
А.В.Б.
Б.Н.Х.,
Д.И.Д.,
Е.И.Д.,
Р.Н.Н.,
Н.Х.К.,
С.Б.В.,
С.Х.В.,
Т.И.П.,
Т.И.П.,
Х.К.Ч.,
В.Д.З.,
Е.В.З.,
Ц.Г.И.,
А.Ц.И.,
С.Ц.И.,
Д.В.З.
Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 21.10.2008г.
ОБЯВЯВА за окончателен следния разделителен протокол:
ВЪЗЛАГА ДЯЛ І и същият става изключителна собственост на съделител с квота 27/168ид.ч. и 27/672 ид.ч. - С.В.В. ***, ЕГН ********** и се състои от:
1.Лозе в местността "Голяма бара" в землището на град Свищов, ІV категория, имот № 158021, с площ 2,001 дка. при граници и съседи: № 158020 лозе на Дял VІІ; № 158007 лозе на Анка П. Овчарова; № 000965 полски път на община Свищов; землищна граница. Имотът е образуван от имот № 158006. Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Пазарна стойност на имота 774 лв.
2.Посевна площ от 10.304 дка. , ІV категория, в местността "Делисюле" имот № 113017, в землището на село Ореш, община Свищов, при граници № 113019 полски път на кметство Ореш, № 113018 посевна площ н-ци на Бенедита Раймундова Капелова, № 113010 посевна площ на Румен Петров Спасов, № 113011 посевна площ на Невянка Александрова И., № 113012 посевна площ на Марга И. Павлова, № 113016 посевна площ на Живка Мендева Копоева.
Пазарна стойност на имота 1854.72 лв.
3. Посевна площ в местността "Средока", ІV категория, имот № 125021, в землището на село Ореш, община Свищов, с площ 5.765 дка., при граници и съседи: № 125020 посевна площ на съделител с дял 18/168 и 18/672 ид.ч. , № 125019 посевна площ на н-ци на Н. Александрова И.-Ц., № 125012 посевна площ на Огнян Н. Великов, № 125016 посевна площ на Йосиф И. Масов, № 125015 посевна площ на " Сортови семена- Инвест" АД град Свищов. Имотът е образуван от имот № 125001. Право на преминаване през имот № 125020.
Пазарна стойност на имота 1268.30 лв.
4.Нива ІV категория, в местността "Кичера" имот № 031042, в землището на село Горна Липница, община Павликени, с площ 6.021 дка., при граници и съседи: № 031041 нива на съделител с Дял ІV от 12/168 ид.ч., № 031501 полски път на община Павликени, № 031009 нива н-ци на Трифон Върбанов Данков, № 031005 нива на А. Николаева Русева, № 026501 полски път на община Павликени. Имотът е образуван от имот № 031004.
Пазарна стойност на имота 1204,20 лв.
5.Нива в местността " Патреш баир" , ІІ категория, имот № 047052, в землището н село Горна Липница, община Павликени, с площ 18.780 дка., при граници и съседи: № 047008 нива на Цветанка Трифонова Йорданова и др., № 047053 нива на Дял ІХ, №047054 нива на дял VІ, № 047055 нива на н-ци на Н. Александрова И.-Ц., № 047056 нива на А.В.Б., № 047010 нива на Петър Григоров Петров, № 047500 полски път на община Павликени. Имотът е образуван от имот № 047009.
Пазарна стойност на имота 5634 лв.
Стойността на Дял І възлиза на 10 321.22 лв.
ОСЪЖДА за уравнение на дела С.В.В. ДА ЗАПЛАТИ на А.В.Б. ***, ЕГН ********** сумата от 163.47 лв./сто шестдесет и три лева и четиридесет и седем ст./ и на Дял Х сумата от 119.79 лв./сто и деветнадесет лева и седемдесет и девет ст./, а по сметка на РС Павликени държавна такса върху стойността на дела си в размер на 401.52лв./четиристотин и един лева и петдесет и две ст./.

ВЪЗЛАГА ДЯЛ ІІ и същия става изключителна собственост на съделител с квота 24/168 ид.ч. и 24/672 ид.ч. - наследници на Н. Александрова И. - Ц.: Ц.Г.И. с ЕГН**********, С.Ц.И. с ЕГН **********,*** и А.Ц.И. с ЕГН ********** ***, като делът се състои от:
1. Полска култура , VІ категория, от 3.300 дка. в местността " Пендикуряк" в землището на град Свищов, имот № 226021, при граници и съседи: № 226020 полска култура на А.В.Б.,*** полска култура на Мария Ламбева П., № 226013 полска култура на Мария Ламбева П., № 226014 полска култура на Георги Ламбев Лазаров. Имотът е образуван от имот № 226002.
Пазарната стойност на имота е 594 лв.
2. Посевна площ , ІV категория от 14.284 дка., в местността " Средока" , имот № 125019 в землището на село Ореш, община Свищов, при граници и съседи: № 125021 посевна площ на С.В.В., № 125020 посевна площ на Дял А.В.Б.,*** посевна площ на Кирил Расимов Ченков, № 125011 посевна площ на ДПФ, №125012 посевна площ на Огнян Н. Великов. Имотът е образуван от имот № 125001.
Пазарната стойност на имота е 3142.48 лв.
3. Посевна площ , ІV категория, от 7.142 дка., в местността "Шабанов трап", имот № 146024 в землището на село Ореш, община Свищов, при граници и съседи: № 146023 посевна площ на Дял VІ, № 146022 полски път на община Свищов, № 146026 посевна площ на Дял ІХ, № 046025 посевна площ на Дял VІІІ, № 146001 посевна площ на Петър Славов Ангелов, № 146002 посевна площ на Мария Йозова Антонова. Имотът е образуван от имот № 146021
Пазарната стойност на имота е 1571.24 лв.
4. Нива , ІІ категория, от 6.644 дка., в местността " Патреш баир" Имот №047055 в землището на село Горна Липница, община Павликени, при граници и съседи: № 047054 нива на Дял VІ, № 047052 нива на Дял С.В.В., № 047056 нива на А.В.Б.,***. Имотът е образуван от имот № 047009.
Пазарната стойност на имота е 1993.20 лв.
5. Нива , ІІІ категория, с площ 6.633 дка, в местността " Малчо орман" , имот № 074091 в землището на село Горна Липница, община Павликени, при граници и съседи: № 074500 полски път на община Павликени, № 074092 нива на Дял VІІ, № 074011 нива н-ци на Боян Йорданов Нейков, № 074010 нива на Божан Петров Божанов, № 074009 нива н-ци на Костадин Трифонов Минков, № 074073 нива на Мария Кирилова Димитрова и др. Имотът е образуван от имот № 074002
Пазарната стойност на имота е 1658.25 лв.
6. Нива , ІV категория, с площ 0.104 дка., в местността " Припека", имот № 045012, в землището на село Горна Липница, община Павликени, при граници и съседи: № 045011 нива на Стефан Трифонов Минков, № 012501 полски път на Черни пътища кметство Горна Липница, № 045002 нива на Цвятко В. Костов.
Пазарната стойност на имота е 20.80 лв.
Общата стойност на Дял ІІ възлиза на 8979.97 лв.
ОСЪЖДА Ц.Г.И. с ЕГН**********, С.Ц.И. с ЕГН **********,*** и А.Ц.И. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно за уравнение на дяловете на Х.К.Ч. *** сумата от 57.34лв. /петдесет и седем лева тридесет и четири ст./, а по сметка на РС Павликени държавна такса в размер на 356.91лв./триста петдесет и шест лева и деветдесет и една ст./.

ВЪЗЛАГА Дял ІІІ и същият става изключителна собственост на А.В.Б. ***, ЕГН ********** - съделител с квота 18/168 ид.ч. и 18/672 ид.ч. и същият се състои от:
1.Полска култура, ІV категория, в местността "Пендикуряк" имот № 226020 в землището на град Свищов, с площ 4.000 дка. при граници и съседи: № 226001 полска култура на Богомил Г. Янков, № 002023 полски път на община Свищов, № 226021 полска култура на н-ци на Н. Александрова И., № 226014 полска култура на Георги Ламбев Лазаров. Имотът е образуван от имот № 226002.
Пазарната стойност на имота е 720.00 лв.
2. Посевна площ от 6.650 дка. , ІV категория, в местността "Средока", имот № 125020 в землището на село Ореш, община Свищов, при граници и съседи: № 125024 полски път на община Свищов, № 125019 посевна площ на н-ци на Н. Александрова Ив
 
2 Гражданско дело No 17/2008 Вещни искове Х.Г.Н.,
Д.Й.Н.
ЕВРОГРИН ООД Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 08.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.
Приема за установено по отношение на "ЕВРОГРИН" ООД, със седалище и адрес на управление с.Михалци, общ.Павликени, представлявано от уравителя В.Х.П. с ЕГН **********, че Д.Й.Н. ***, ЕГН ********** е собственик на следния недвижим имот: НИВА от 17.424 дка, ІІІ кат., м."Гарата", имот №003010 по плана за земеразделяне при граници: №003011 посевна площ на н-ци на Станка Илиева Минчева, №000014 полски път на стопанисван от общината, №003009 посевна площ на н-ци на Димитър Н. Горанов, №000016 местен път на стопанисвано от Държавата и "ЕВРОГРИН"ООД да предаде владението на посочения недвижим имот на Д.Й.Н..
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искът, предявен от Д.Й.Н. ***, ЕГН ********** против "ЕВРОГРИН" ООД, със седалище и адрес на управление с.Михалци, общ.Павликени, представлявано от уравителя В.Х.П. с ЕГН **********с правно основание чл.109 ЗС да бъде осъдено дружестовто да прекръти всяко неоснователно действие по упражняване нейните права върху имота, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМ.
ОСЪЖДА "ЕВРОГРИН" ООД, със седалище и адрес на управление с.Михалци, общ.Павликени, представлявано от уравителя В.Х.П. с ЕГН ********** да заплати на Д.Й.Н. ***, ЕГН ********** сумата от 522.72/петстотин двадесет и два лева и седемдесет и две ст./ обезщетение по чл.73 от ЗС за ползването на посевна площ от 17.424 дка, ІІІ кат., м."Гарата", имот №003010 по плана за земеразделяне при граници: №003011 посевна площ на н-ци на Станка Илиева Минчева, №000014 полски път на стопанисван от общината, №003009 посевна площ на н-ци на Димитър Н. Горанов, №000016 местен път на стопанисвано от Държавата за времето от 16.11.2006 г. до 08.09.2008 г., като ОТХЪВРЛЯ иска за разликата до 9800лв. и за периода 2005-2006г. като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА "ЕВРОГРИН" ООД, със седалище и адрес на управление с.Михалци, общ.Павликени, представлявано от уравителя В.Х.П. с ЕГН ********** да заплати на Д.Й.Н. ***, ЕГН ********** разноски по делото в размер на 231.70лв./двеста тридесет и един лева и седемдесет ст./.
Решението подлежи на обжалване пред Великотърновския окръжен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му. 
3 Гражданско дело No 21/2008 Други дела З.М.М. С.А.М.,
С.Б.М.,
М.Б.Я.,
С.Б.Я.,
А.Б.Я.,
Я.Б.Я.,
П.Б.Я.,
Т.Б.Я.,
О.Ш.Я.
Председател и докладчик: Е.Т.С.  Определение от 30.10.2008г., в законна сила от 30.03.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело 21/2008 г. по описа на РС Павликени.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщенията пред ВТОС.

 
4 Гражданско дело No 105/2008 Делби Т.Н.Г.,
М.Н.А.,
Д.Д.Т.,
С.Д.Т.
М.А.С.,
П.Г.Й.,
В.Ц.И.,
С.Ц.Г.
Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 15.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№105/2008г. по описа на Павликенски районен съд на основание чл.232 ГПК поради оттегляне на иска.
 
5 Гражданско дело No 187/2008 Искове по КТ Н.А.Ц. ТПК "ТРУД" Докладчик: Е.П.К.  Определение от 08.10.2008г., в законна сила от 05.11.2008г.
Прекратява производството по делото
 
6 Гражданско дело No 192/2008 Облигационни искове НИКОЛИ-М ЕООД С.З.Н.,
П.Х.Н.,
Ж.И.Н.
Председател и докладчик: Е.П.К.  Определение от 08.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 192/2008 год. по описа на РС - Павликени.
Изпраща същото на ВТОС.

 
7 Гражданско дело No 192/2008 Облигационни искове НИКОЛИ-М ЕООД С.З.Н.,
П.Х.Н.,
Ж.И.Н.
Докладчик: Е.П.К.  Определение от 15.10.2008г.
 
8 Гражданско дело No 192/2008 Облигационни искове НИКОЛИ-М ЕООД С.З.Н.,
П.Х.Н.,
Ж.И.Н.
Докладчик: Е.П.К.  Определение от 31.10.2008г.
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ СЪОБЩЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ЧЕ ДЕЛОТО Е ПРЕКРАТЕНО И ЧЕ МОГАТ ДА ОБЖАЛВАТ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
 
9 Гражданско дело No 193/2008 Изменение на издръжка-чл.86 от СК М.Е.Д.,
Д.Е.Д.
Е.В.Д. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 09.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката, определена по гр.дело N233/2002 година на ПРС, по силата на което Е.В.Д. ***, ЕГН ********** е осъден да заплаща на И.З.Е. ***, ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетните деца Малина Е.Д. с ЕГН ********** и Д.Е.Д. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер от по 39.00лв., като ги УВЕЛИЧАВА от 39лв. на 80.00лв./осемдесет лева/ месечно за всяко от децата, считано от 17.06.2008г. до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, от датата на просрочие до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ исковете за разликата от 80лв. до 100лв., като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.
ОСЪЖДА Е.В.Д. ***, ЕГН ********** да заплати ДТ в размер на 118.08лв./сто и осемнадесет лева и осем ст./ по сметка на ПРС.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за присъдените издръжки.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок, считано от днес.


 
10 Гражданско дело No 200/2008 Облигационни искове И.П.С.,
С.В.С.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО ИНС АД Председател и докладчик: Е.П.К.  Решение от 08.10.2008г., в законна сила от 08.10.2008г.
Решение № 49 ОСЪЖДА Акционерно дружество с фирма "Застрахователно дружество ЕВРО ИНС" със седалище и адрес на управление гр.София,бул."Г.М.Димитров" №16,булстат 121265113,представлявано от изпълнителните директори Кирил Бошов и Антон Пиронски да заплати на И.П.С. с ЕГ ********** и С.В.С. с ЕГН **********,*** сумата 3673.15лв,ведно със законната лихва,считано от датата на завеждане на исковата молба в съда 23.06.2008г.до окончателното погасяване на задължението,както и направените по делото разноски от 406.93лв.
Решението не подлежи на обжалване.

 
11 Гражданско дело No 204/2008 Изменение на издръжка-чл.86 от СК В.В.Х. В.В.Х. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Определение от 30.10.2008г., в законна сила от 06.11.2008г.
Съдът като взе предвид изявленията на страните ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на постигната между тях спогодба, изразяваща се в следното:
ОТВЕТНИКЪТ Валери В.Х. с ЕГН ********** *** Бряг, се съгласява присъдената по гр.дело 1045/2005 г. по описа на ГОРС издръжка в размер на 50 лева да бъде увеличена, като се задължава да заплаща на малолетната си дъщеря В.В.Х. ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Е.И.Ц. с ЕГН ********** *** месечна издръжка в размер на 100 /сто/ лева, считано от датата на одобряване на спогодбата, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до окончателното изплащане, до настъпването на причини за нейното изменяване или отменяване.


 
12 Гражданско дело No 210/2008 Издръжка-чл.82 от СК Б.Б.М. Д.Г.Н.,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 20.10.2008г., в законна сила от 27.10.2008г.
ВПИСВА постигнатата между страните спогодба, както следва:
Б.Б.М. ***, ЕГН ********** и адв. К.С., пълномощник на ответника Д.Г.Н. ***, ЕГН ********** се споразумяват за следното:
Родителските права по отношение на малолетните деца Георги Н.Г. ЕГН ********** и Елизабет Георгиева Николова ЕГН ********** СЕ ВЪЗЛАГАТ за упражняване на майката Б.Б.М., като за бащата Д.Г.Н. СЕ ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения - да ги вижда и взема при себе си 14 дни през зимата и 14 дни през летния сезон.
Д.Г.Н. *** ЕГН ********** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща издръжка за малолетните деца Георги Н.Г. ЕГН ********** и Елизабет Георгиева Николова ЕГН ********** в месечен размер от 60 лева /Шестдесет лева/ за всяко едно от тях, считано от 01.07.2008г. до настъпване на законни предпоставки за тяхното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.
Разноските по делото остават за страните така, както са направени.
Детето Георги Н.Г. е предадено на майката от бащата на 25.07.2008г.

С П О Г О Д И Л И СЕ:

ИЩЦА :
/Б.М./


ЗА ответника:
/проц.представител адв. К.С./


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Съдът като установи, че постигната между страните спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, урежда всички спорни въпроси между родителите и е в интерес на децата намира, че следва да бъде одобрена, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА спогодбата постигната между Б.Б.М. ***, ЕГН ********** и адв. К.С., пълномощник на ответника Д.Г.Н. ***, ЕГН **********.
Съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.
С оглед изчерпване предмета на спора производството по делото следва да бъде прекратено, а ответникът да бъде осъден да заплати ДТ върху тригодишните платежи на определената издръжка в размер на 86.40 лева /Осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ и ДТ върху иска за родителски права в размер на 25 лева - двете по сметка на ПРС.
Водим от горното Съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ОСЪЖДА Д.Г.Н. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ ДТ върху определената издръжка в размер на 86.40 лева /Осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ и ДТ върху иска за родителски права в размер на 25 лева /Двадесет и пет лева/ - двете по сметка на ПРС.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.Дело № 210/2008 по описа на ПРС.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред ВТОС, считано от днес.
Заседанието приключи в 10.41 часа.
Протоколът се изготви в с.з.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР:


 
13 Гражданско дело No 217/2008 Издръжка-чл.82 от СК К.С.И. М.А.Я. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 24.10.2008г., в законна сила от 13.11.2008г.
прекратява производството по делото
 
14 Гражданско дело No 218/2008 Облигационни искове ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД К.Б.К. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 30.10.2008г.
ОСЪЖДА К.Б.К. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на "ДЗИ-Общо застраховане" АД София, със съдебен адрес гр.Велико Търново "ДЗИ-ОЗ" АД, Главна агенция, ул."Цар Освободител" №3, представлявано от С. Вараджакова - управител сумата от 766.36 лева /Седемстотин шестдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/, от които 756 лева равностойността на изплатено застрахователно обезщетение за имуществени вреди на Димитър Петров Тишев и 10.36 лв. лихва за забава върху главницата за периода 27.05.2008г. - 07.07.2008г. , ведно със законната лихва върху главницата, считано от 08.07.2008г до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА К.Б.К. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на "ДЗИ-Общо застраховане" АД София, със съдебен адрес гр.Велико Търново "ДЗИ-ОЗ" АД, Главна агенция, ул."Цар Освободител" №3, представлявано от С. Вараджакова - управител направените по делото разноски в размер на 30.65 лева /Тридесет лева и шестдесет и пет стотинки/.
Решението не подлежи на обжалване.
Да се уведоми ответника за правото си по чл. 240 ГПК в едномесечен срок от връчване на неприсъственото решение да поиска от ВТОС отмяна на същото или да оспори с иск същото право.
Препис от решението да се изпрати на страните.

 
15 Гражданско дело No 234/2008 Други дела Е.М.Ц. М.Ц.Р. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Определение от 23.10.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
Прекратява производството по делото
 
16 Гражданско дело No 239/2008 Искове по КТ за отмяна на уволнение С.С.С. ВОЕННО ОКРЪЖИЕ Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 09.10.2008г.
 
17 Гражданско дело No 247/2008 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И.Т.Л.,
М.М.Г.
Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 16.10.2008г., в законна сила от 24.10.2008г.
Решение № 52 ОПРЕДЕЛЯ мярка за закрила спрямо детето И.М.Г., ЕГН **********, настаняване в семейството на неговата баба по майчина линия И.Т.Л. /Филчева/, ЕГН **********,*** А за срок от една година, считано от постановяване на съдебното решение.

Решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 7-дневен срок пред ВТОС, считано от получаване на преписа от него.


 
18 Гражданско дело No 248/2008 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И.Т.Л. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 17.10.2008г., в законна сила от 28.10.2008г.

ОПРЕДЕЛЯ мярка за закрила спрямо детето Емил Милков Георгиев, ЕГН **********, настаняване в семейството на неговата баба по майчина линия И.Т.Л. /Филчева/, ЕГН **********,*** А за срок от една година, считано от постановяване на съдебното решение.

Решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 7-дневен срок пред ВТОС, считано от получаване на преписа от него.


 
19 Гражданско дело No 249/2008 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И.Т.Л. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 17.10.2008г., в законна сила от 28.10.2008г.
Решение № 54 ОПРЕДЕЛЯ мярка за закрила спрямо детето Тейлар Милкова Г., ЕГН **********, настаняване в семейството на неговата баба по майчина линия И.Т.Л. /Филчева/, ЕГН **********,*** А за срок от една година, считано от постановяване на съдебното решение.

Решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 7-дневен срок пред ВТОС, считано от получаване на преписа от него. 
20 Гражданско дело No 252/2008 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И.Т.Л.,
М.М.Г.
Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 17.10.2008г., в законна сила от 28.10.2008г.
Решение № 55 ОПРЕДЕЛЯ мярка за закрила спрямо детето М.М.Г., ЕГН **********, настаняване в семейството на неговата баба по майчина линия И.Т.Л. /Филчева/, ЕГН **********,*** А за срок от една година, считано от постановяване на съдебното решение.

Решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 7-дневен срок пред ВТОС, считано от получаване на преписа от него.


 
21 Гражданско дело No 261/2008 Издръжка-чл.82 от СК М.И.Д. И.Х.Д. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 23.10.2008г., в законна сила от 15.11.2008г.
РЕШЕНИЕ № 57 ОСЪЖДА И.Х.Д. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на Т.И.Д. ***, ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете М.И.Д. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 70 /седемдесет/лева, считано от 13.08.2008г. до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, от датата на просрочие до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата от 70 лв. до 80 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и
 
22 Гражданско дело No 275/2008 Дела по Закона срещу домашното насилие Т.И.Н. Г.В.Н. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Определение от 21.10.2008г., в законна сила от 28.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Ч Гр.дело 275/2008 г. по описа на РС Павликени, поради оттегляне на молбата.
ОСЪЖДА Т.И.Н. *** държавна такса в размер на 25 лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВТОС в едноседмичен срок от днес.

 
23 Гражданско дело No 276/2008 Искове по КТ В.Д.С.   Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 15.10.2008г., в законна сила от 24.10.2008г.
 
24 ЧГД No 278/2008 Други ЧГД П.В.Л. В.Г.Л. Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 14.10.2008г., в законна сила от 27.10.2008г.
 
25 Гражданско дело No 280/2008 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
А.И.М.,
С.А.М.
Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 30.10.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА НА детето А.И.М. с ЕГН ********** НАСТАНЯВАНЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ в ДДЛРГ, гр. Стражица за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на решението в сила.

След влизането му в сила, препис от решението да се изпрати на ДДЛРГ, гр. Стражица и ДСП, гр. Павликени.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 7-дневен срок от съобщението и НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 
26 Гражданско дело No 281/2008 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ И.И.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
С.А.М.
Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 14.10.2008г., в законна сила от 24.10.2008г.
Решение № 51ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА на детето И.И.М. с ЕГН ********** НАСТАНЯВАНЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ в Специализирано заведение Дом за деца лишени от родителска грижа, гр.Стражица за срок от една година, считано от влизане на решението в сила.
Препис от решението да се изпрати на Дома за деца лишени от родителска грижа-гр.Стражица, ДСП Павликени и ПРП.

 
27 Гражданско дело No 283/2008 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
С.А.М.
Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 30.10.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА НА детето Мариян Илианов М. с ЕГН ********** НАСТАНЯВАНЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ в ДМСГ, гр. Дебелец за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на решението в сила.

След влизането му в сила, препис от решението да се изпрати на ДМСГ, гр. Дебелец и ДСП, гр. Павликени.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 7-дневен срок от съобщението и НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 
28 ЧГД No 289/2008 Приемане по наследство Е.Д.П.,
И.Д.П.
  Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 02.10.2008г., в законна сила от 12.11.2008г.
 
29 ЧГД No 295/2008 Заявление по чл.417 от ГПК ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ АД К.М.С.,
М.А.Й.
Докладчик: Е.Т.С.  Заповед за изпълнение от 09.10.2008г., в законна сила от 09.10.2008г.
Длъжниците М.А.Й. с ЕГН ********** *** и К.М.С., с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на "ПроКредит Банк България" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Христо Ботев" № 131, със съдебен адрес гр. В. Търново, ул. "Ивайло" № 1, представлявано от юрисконсулт Д.Г.Ж.- И. сумата от 940.46 лв./деветстотин и четиридесет лв. и четиридесет и шест ст./, от който 893.03 лв.-непогасена гравница по договор за жилищен кредит № 110-296398/30.03.2007г., наказателна лихва върху просрочената главница за периода 07.07.-07.10.2008г. в размер на 22.84 лв., просрочена лихва за периода 07.07.-07.10.2008г. в размер на 24.59 лв., ведно със законната лихва, считано от подаването на заявлението до окончателното изплащане и разноски в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева.
 
30 ЧГД No 296/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК АШОТ АД КЕРПИ ЕООД Докладчик: Е.Т.С.  Заповед за изпълнение от 10.10.2008г.
Да се издаде заповед за изпълнение на парично задължение за сумата от 20 000 лв. и разноски от 415 лв. ДТ и 550 адв. възнаграждение
 
31 ЧГД No 296/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК АШОТ АД КЕРПИ ЕООД Докладчик: Е.Т.С.  Разпореждане от 10.10.2008г.
 
32 ЧГД No 297/2008 Отказ от наследство З.Т.З. М.А.П. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 10.10.2008г., в законна сила от 10.10.2008г.
 
33 ЧГД No 309/2008 Други ЧГД П.С.П. З.М.З.,
Л.А.С.
Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 28.10.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
НАЛАГАМ ВЪЗБРАНА за обезпечение на бъдещия иск П.С.П., ЕГН **********,***, ж.к.Красна поляна, бл.36 "б", вх.Б, ет.10, ап.106, със съдебен адрес гр.София, бул."Васил Левски" № 69, ІІ-ри надпартерен етаж-адв.Андрей Терзийски-САК, против З.М.З., ЕГН **********, и Л.А.С., ЕГН **********,***, с правно основание чл.30 ЗН върху 1/2 ид.ч. от недвижим имот находящ се в с.Горско Косово, общ.Сухиндол, а именно: УПИ ІV-20, в кв.4, урегулиран в ПИ 17208.501.150 по кадастралната карта на селото, целият с площ от 1211 кв.м., заедно с построените в него жилищна сграда, второстепенни и стопански постройки, подобрения и трайни насаждения, при граници и съседи: ниско застрояване № 17208.501.149 на насл. на Радка Петрова Костадинова, ниско застрояване № 17208.501.17 на Марин Христов Гинов, за второстепенна улица № 17208.501.9514 на Община-Сухиндол, ниско застрояване № 17208.501.18 на насл. на Михо Петков Михов и ниско застрояване № 17208.501.21 на насл. на Радка Петрова Костадинова.

Тази обезпечителна заповед се издаде на П.С.П., ЕГН **********,***, ж.к.Красна поляна, бл.36 "б", вх.Б, ет.10, ап.106, със съдебен адрес гр.София, бул."Васил Левски" № 69, ІІ-ри надпартерен етаж-адв.Андрей Терзийски-САК.


 
34 ЧГД No 310/2008 Отказ от наследство А.И.К. И.С.Р. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 29.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.
 
35 Гражданско дело No 315/2008 Други дела НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД,
ЕТ"САВОВ-КОЛЮ САВОВ"
Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 30.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 315/2008г. по описа на Павликенски районен съд на основание чл.118, ал.2 ГПК и
ИЗПРАЩА делото на ВТОС по компетентност.

 
36 ЧГД No 317/2008 Отказ от наследство М.М.К. Д.Д.Л. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 30.10.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на М.М.К., ЕГН **********,***, за вписване във водените в ПРС книги отказът й от наследство оставено от Д.Д.Л., бивш жител ***, починал на 14.07.1969г., като неоснователна.


 
37 ЧГД No 318/2008 Отказ от наследство Й.М.М. Д.Д.Л. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 30.10.2008г., в законна сила от 30.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Й.М.М., ЕГН **********,***, за вписване във водените в ПРС книги отказът й от наследство оставено от Д.Д.Л., бивш жител ***, починал на 14.07.1969г., като неоснователна.
 
38 ЧГД No 319/2008 Отказ от наследство К.М.П. Д.Д.Л. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 30.10.2008г., в законна сила от 30.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на К.М.П., ЕГН **********,***, за вписване във водените в ПРС книги отказът му от наследство оставено от Д.Д.Л., бивш жител ***, починал на 14.07.1969г., като неоснователна.


 
39 Брачно дело No 150/2008 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК М.Я.И. И.М.И. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 03.10.2008г., в законна сила от 03.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА, по реда на чл. 318 и сл. от ГПК гражданския брак между М.Я.И. ***, ЕГН ********** ***, ЕГН **********, сключен с акт № 134 от 22.07.1995 година на Длъжностното лице по гражданското състояние при ТОА "Средец" при СГО - София, на основание чл. 100 от Семейния кодекс.

Одобрява, по реда на чл. 101 от СК, споразумението за отношенията след развода, както следва:

Страните нямат непълнолетни деца.

Страните не са придобивали недвижими имоти по време на брака.

Страните нямат претенции досежно банкови сметки, тяхно участие във търговски субекти, досежно движими вещи, придобити през време на брака, както и за издръжки един на друг.

Ползването на семейното жилище, собственост на молителката М.Я.И. ***, ЕГН ********** се предоставя на М.Я.И. ***, ЕГН **********.

След развода жената ще носи брачното си фамилно име - И..

Осъжда М.Я.И. ***, ЕГН ********** да заплати още 40 /четиридесет/ лв., държавна такса.

Решението не подлежи на обжалване.


 
40 Брачно дело No 183/2008 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК А.Ц.А. Г.И.А. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 27.10.2008г., в законна сила от 27.10.2008г.
 
41 Брачно дело No 183/2008 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК А.Ц.А. Г.И.А. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 09.10.2008г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 25.09.2008г., с което е даден ход на гр.д.0183/2008г. по същество и ВРЪЩА делото за разглеждане в открито с.з., което насрочва за 23.10.2008г., за когато да се призоват страните.
ИЗМЕНЯ протоколното си определение от 25.09.2008г. за доклад по делото, като УКАЗВА на страните, че не сочат доказателства относно собствеността и стойността на лек автомобил "Форд-Ескорт" с ДК№ СА 68-02 АК.
ДАВА възможност на страните да заемат становище по доклада до следващото с.з.


 
42 Брачно дело No 237/2008 Развод по взаимно съгласие-чл.100 от СК С.И.Б.,
Й.Н.Б.
  Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 06.10.2008г., в законна сила от 06.10.2008г.
 
43 Брачно дело No 255/2008 Развод по взаимно съгласие-чл.100 от СК А.И.Б.,
Б.А.Б.
Р.Б.А. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 20.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между А.И.Б., ЕГН **********, и Б.А.Б., ЕГН **********,***, със съдебен адрес гр.Павликени, пл."Свобода" № 24, ет.1, ст.12-адв.С.Я.-ВТАК, с развод като дълбоко и непоправимо разстроен.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като
ВЪЗЛАГА упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Р.Б.А., ЕГН **********, на бащата Б.А.Б., като за майката А.И.Б. се определя следния режим на лични отношения: да го вижда и взема при себе си всяка седмица от 17ч. в петък до 17ч. в неделя, през една от ваканциите на детето Коледна или Великденска, както и един месец през лятото, когато бащата не е в редовен платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА А.И.Б., ЕГН **********, да заплаща на непълнолетната си дъщеря Р.Б.А., лично и със съгласието на нейния баща Б.Б., месечна издръжка в размер на 40 лв. /четиридесет лева/, считано от датата на одобрение на споразумението, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане, до настъпване на причини за нейното отменяване или изменяване.
ПОСТАНОВЯВА след развода А.И.Б. да носи предбрачното си фамилно име Димитрова.
ВЪЗЛАГА, на основание чл.107 СК, ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Павликени, ул."Кирил и Методий" № 3, вх.В, ет.1, ап.2, на Б.А.Б., който ще упражнява и родителските права върху роденото от брака дете.
ВЪЗЛАГА В ДЯЛ на Б.А.Б., ЕГН **********,*** недвижим имот, находящ се в гр.Павликени, ул."Кирил и Методий" № 3, вх.В, ет.1, ап.2, представляващ Апартамент № 2, находящ се в жилищна сграда-блок ПЖС-3, вх.В, на първи етаж, построен върху държавна земя в кв.65 по ПУП на гр.Павликени, състоящ се от стая, кухня, баня-клозет, коридор и тераса със застроена площ от 40.25кв.м., заедно с припадащото им се избено помещение № 2 със застроена площ от 3.36кв.м., 0.92% ид.ч. от общите части на сградатаи от правото на строеж върху мястото, определено със Заповед № 18/03.01.1983г. на Председателя на ИК на Об.НС гр.Павликени, при съседи за жилището: изток-ул."Кирил и Методий", запад-стълбищна клетка на ап.№3 на Иван и Тотка Дамянови, север-ап.№1 на Цветан и Тодорица Атанасови, юг-ап.№ 3на Иван и Тотка Дамянови, горе-ап.№ 5 на Мария Маринова Илиева и долу-изби и за избеното помещение: изток-изба № 3 на Иван и Тотка Дамянови, запад-изба № 1 на Цветан и Тодорица Атанасови, север-коридор, юг-изби от вх.№ І и горе-ап. на Иван и Тотка Дамянови, за което А.И. е изразила съгласие и заявява, че е получила напълно припадащата й се 1/2 ид.ч. и няма претенции.
ВЪЗЛАГА В ДЯЛ на Б.А.Б., ЕГН **********,*** лек автомобил марка "Фиат Брава", модел "Хетчбек" с ДК № ВТ 31-03 ВА, с рама № ZFA18200004313024, мотор-без номер, бял на цвят,, за което А.И. е изразила съгласие и заявява, че е получила напълно припадащата й се 1/2 ид.ч. и няма претенции.
ОСЪЖДА Б.А.Б. и А.И.Б. да заплатят по сметка на ПРС всеки по 7.50лв., представляващи окончателна ДТ в общ размер на 15лв. за допускане на развода.
ОСЪЖДА А.И.Б. да заплати по сметка на ПРС сумата от 28.80лв., представляваща ДТ върху определения размер на издръжката, както и сумата от 36.40лв., представляваща ДТ съобразно стойността на дела си от недвижимия имот и МПС във връзка с уреждане на имуществените отношения.
ОСЪЖДА Б.А.Б. да заплати по сметка на ПРС сумата от 36.40лв., представляваща ДТ съобразно стойността на дела си от недвижимия имот и МПС във връзка с уреждане на имуществените отношения.

На основание чл.242, ал.1 ГПК допуска предварително изпълнение на решението в частта за издръжката.
Решението в частта за уреждане имуществените отношения на недвижимия имот подлежи на вписване в Службата по вписванията при ПРС.

Решението не подлежи на обжалване.


Районен съдия:


 
44 Брачно дело No 274/2008 Развод по взаимно съгласие-чл.100 от СК Р.Б.Г.,
Г.Р.Г.
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 27.10.2008г., в законна сила от 27.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Р.Б.Г. ***, ЕГН ********** и Г.Р.Г. ***, ЕГН **********, сключен на 06.06.1998г. в град Павликени, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, без да издирва мотивите за прекратяване на брака.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.101,ал.1 от СК, по силата на което ПОСТАНОВЯВА:
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето Радослав Г.Г. с ЕГН ********** на майката - Р.Б.Г..
ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата Г.Р.Г. с детето Радослав както следва - всяка събота и неделя от месеца от 9.00ч. на първия до 20.00ч. на втория ден, както и да го взема при себе си един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск, както и през пролетната и земна ваканции.
ОСЪЖДА Г.Р.Г. ***, ЕГН ********** да ЗАПЛАЩА на Р.Б.Г. ***, ЕГН ********** като майка и законен представител на малолетното дете Радослав Г.Г. издръжка в размер на 60лв./шестдесет лева/, считано от 27.08.2008г. до настъпване на основания за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.
Ползването на семейното жилище находящо се в гр.Павликени, бул."Руски"№59, вх.Б, ап.4 се ПРЕДОСТАВЯ на Г.Р.Г..
ПРЕДОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.Р.Г. ***, ЕГН ********** и той става изключителен собственик на лек автомобил "Опел Астра" ДК№ ВТ 1940 АТ със застрахователна стойност 300лв, като за уравнение на дяловете съпругът е заплатил напълно и брой на Р.Г. сумата от 150лв.
СТРАНИТЕ заявяват, че не са придобили по време на брака друго недвижимо и движимо имущество, подлежащо на делба. Съпрузите не дължат лична издръжка помежду си. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да продължи да носи брачното си фамилно име - Г..
ОСЪЖДА Г.Р.Г. ***, ЕГН ********** ДТ върху издръжката в размер на 43.20лв./четиридесет и три лева и двадесет ст./ и ДТ върху стойността на дела си в размер на 3лв./три лева/ по сметка на ПРС, както и 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА Р.Б.Г. да ЗАПЛАТИ да заплати ДТ по допускане на развода в размер на 15/петнадесет лева/ и ДТ върху стойността на дела си от 3лв./три лева/, както и 5лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.
Решението не подлежи на обжалване.


 
45 Брачно дело No 304/2008 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК К.М.С. С.И.С. Председател и докладчик: Е.П.К.  Решение от 31.10.2008г., в законна сила от 14.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между К.М.С. с ЕГН ********** *** с адрес за призоваване гр.Велико Търново,ул."Васил Левски"№27 А чрез адв.Д.П. от ВТАК и С.И.С. с ЕГН ********** *** с адрес за призоваване гр.Велико Търново,ул."Сливница" №73 чрез Рейхан Рахимов Чакъров с ЕГН ********** ,сключен с акт за граждански брак №575/18.11.1985г. в гр.Велико Търново ПОРАДИ ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО .
Приема за уставовено,че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака имат ДВАМАТА СЪПРУЗИ.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище в гр.Велико Търново ул."Черноризец храбър" №30 на С.И.С..
СЛЕД прекратяване на брака К.М.С. да носи брачното си фамилно име С..
ОСЪЖДА К.М.С. да заплати ДДТ от 12лв. По сметката на ПРС.
ОСЪЖДА С.И.С. да заплати ДДТ от 37 лв. по сметката на ПРС.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от връчването на препис от решението на страните.


 
46 НЧХД No 284/2006 НЧХ Г.П.Г. Б.П.Д. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Присъда от 23.10.2008г., в законна сила от 08.04.2009г.
Б.П.Д.
ПРИЗНАВА Б.П.Д. - роден на 20.06.1981г. в град Павликени, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, община Павликени, работи, ЕГН **********, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25/26.07.2006г. в село Долна Липница, община Павликени, нанесъл лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето неопасно за живота на Г.П.Г. ***. - разкъсно - контузна рана на лява вежда, хематом на клепачите на ляво око, кръвонасядане на клепачите на дясно око с оздравителен период от 7 до 10 дни - престъпление по чл.130, ал.1 от НК.
ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 78 "А" от НК Б.П.Д. със снета по-горе самоличност от наказателна отговорност с налагане на административно наказание ГЛОБА в размер на 500 лева /Петстотин лева/.
ОСЪЖДА Б.П.Д. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Г.П.Г. с ЕГН ********** *** неимуществени вреди от процесното деяние в размер на 800 лева /Осемстотин лева/ ведно със законната лихва, считано от 26.07.2006г. до окончателното изплащане КАТО ОТХВЪРЛЯ гражданския иск за разликата до 9 000 лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА Б.П.Д. да заплати на Г.П.Г. разноски по делото съразмерно на уважената част от иска в размер на 45 лева.
ОСЪЖДА Б.П.Д. да заплати ДТ върху уважената част от гражданския иск в размер на 48 лева по сметка на ПРС.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15-дневен срок,считано от днес.

Мотиви от 03.12.2008г.
МОТИВИ: ПО ПРИСЪДА N56/23.10.2008г.
НОХД N284/2006 ГОДИНА

Делото е образувано по тъжба срещу Б. ПИТРОВ Д., който е обвинен в това, че на 25/26.07.2006г. в с.Долна Липница, област Велико Търново причинил лека телесна повреда на тъжителя Г.П.Г. ***, изразяваща се в оток с разкъсно-контузна рана на лявата вежда, хематом на клепачите на лявото око, кръвоизливи на очните ябълки, оток на горната устна, придружено с разкъсване на лигавицата и разклатен горен зъб. Тъжителят квалифицира деянието като престъпление по чл.130, ал.1 от НК. В съдебно заседание заявява, че поддържа обвинението и счита същото за доказано. В наказателното производство е допуснат за разглеждане и граждански иск, с който тъжителят претендира обезщетение за претърпените от него вследствие на деянието неимуществени вреди в размер на 9000лева. Моли подсъдимият да бъде признат за виновен, да бъде наказан и да бъде уважен предявения граждански иск в пълен размер. Претендира разноски.
Подсъдимият не участва лично в производството, не дава обяснения по обвинението. Защитникът изразява позицията на своя подзащитен - че той не е извършвал процесното деяние, поради което моли да бъде оправдан и да бъде отхвърлен изцяло гражданския иск. В хода на съдебните прения поддържа това становище, счита обвинението за недоказано, събраните доказателства противоречат на изложеното в тъжбата, а гражданския иск за недоказан по основание и размер. Претендира разноски.
По делото са събрани писмени доказателства, изслушани са свидетелски показания и съдебно-медицински експертизи.
Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за безспорно установено от фактическа страна следното:
Подсъдимият Б.П.Д. и тъжителят Г.П.Г. ***. На процесната дата 25.07.2006г. тъжителят и св.П.Д./баща на подсъдимия/ се намирали в заведение в центъра на селото, били на една маса, разговаряли. На друга маса в заведението се намирал самият подсъдим с негова компания. Бащата П.Д. напуснал заведението без сина си е твърди, че не обърнал внимание дали последният е останал там или си е тръгнал преди него. Отрича да е бил свидетел на разговор между сина си и тъжителя, още по-малко на сбиване пред заведението. Заявява, че е тръгнал със собствения си автомобил-спрян на улицата, с братовчед си Б.. Последният при разпита си в с.з. на 23.10.2008г. дава показания, които частично се покриват са тези на св.Д. - че двамата са се видели посочената вечер пред заведението, разговаряли пред входа, но той откарал св.Д. до дома му със своя автомобил. Показанията на свидетеля на защитата - И.И. потвърждават, че първите двама свидетели са се намирали за кратко пред заведението и са разговаряли - той ги видял от автомобила си. И. е видял, че по същото време пред заведението се е намирал и тъжителя, който вървял покрай сградата, излизайки от кръчмата, следван от подсъдимия. Когато настигнал Г.Б.Д. го ударил с юмрук в областта на главата, Георгев паднал на земята а подсъдимият го ритнал няколко пъти. Св. И. срещнал пострадалия няколко дни по - късно и описва здравословното му състояние като много лошо - окото му било с кръвонасядания, а половината от лицето подута и споделил, че е ударен от Д. без причина, лежал няколко часа в безсъзнание и психически не се чувствал добре. Съдът кредитира като достоверни показанията на св.И., който е трето незаинтересовано от спора лице и излага подробен и логически подреден разказ за случилото се. Между неговите показания и тези на св.Д. има частично противоречие - относно това дали последният е бил пред заведението в същия момент, в който е било съприкосновението между тъжителя и подсъдимия и това противоречие не бе преодоляно с извършената очна ставка. Независимо от разминаванията съдът намира, че дори св.Д. да е възприел част от ударите нанесени от подсъдимия, е нормално като негов баща да не дава показания за такова негово поведение. Също така е допустимо Д. да не е видял нищо от случилото се, разговаряйки със св.П., тъй като И. е категоричен, че никой не се е намесил в спречкването и не е сигурен дали някой друг, освен него го е видял.
По делото е представено съдебно медицинско удостоверение № 202/27.07.2006г. на д-р Пламен Димитров от съдебно медицинско отделение при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов" град Велико Търново , от което е видно, че при извършения на посочената дата преглед на тъжителя Г. е установен оток с разкъсно - контузна рана на лявата му вежда; хематом на клепачите на лявото око с пълно затваряне на очната цепка; оток с кръвонасядания на клепачите на дясното око; субконюктивални кръвоизливи на очните ябълки - повече в ляво; изразен оток на носа с кръвонасядания; оток на горната устна с кръвонасядане отвътре, придружено с разкъсване на лигавицата. По делото е изслушано заключението на СМЕ , вещото лице по която въз основа на писмените и гласни доказателства по делото и съдебно медицинско удостоверение достига до извода, че описаните травматични увреждания представляват временно разстройство на здравето неопасно за живота, придружено с болки и страдания при оздравителен период от 7 до 10 дни, както и че тези увреждания е възможно да са получени по начина, описан от тъжителя.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимият Б.П.Д. от обективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.130, ал.1 от НК - причинил лека телесна повреда на Г.П.Г. ***, изразяващо се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота - разкъсно-контузна рана на лява вежда, хематом на клепачите на ляво око, кръвонасядане на клепачите на дясно око.
От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал обективните признаци на деянието и обществено-опасните последици от осъществяването му, целял е настъпването на престъпния резултат.
Обществената опасност на подсъдимия не е висока - не е осъждан, няма противообществени прояви.
на подсъдимия.
Отегчаващи и смекчаващи вината обстоятелства съдът не констатира.
Тъй като подсъдимият не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК и за извършеното от него деяние е предвидено наказание до две години лишаване от свобода или пробация, са налице предпоставките на чл.78а, ал.1 от НК. С оглед императивното приложение на тази норма следва Д. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание "глоба". При отчитане изложените по-горе обстоятелства съдът намира, че за постигане целите на наказанието и най-вече на превъзпитателната функция, следва размерът на глобата да бъде 500 лева.
По гражданския иск: Предявен е за сумата от 9 000 лева. С оглед безспорното установяване на извършеното деяние, авторството и вината на подсъдимия, последният носи отговорност за причинените от това деяние неимуществени вреди. Досежно размера на дължимото обезщетение съдът отчита характера и тежестта на леката телесна повреда и определя този размер на 800 лева. Причинените болки и страдания и краткотрайното разстройство на здравето са с оздравителен период само от 7-10 дни, поради което следва гражданският иск да се уважи до този размер, а за разликата до 9 000 лева да се отхвърли като неоснователен и недоказан. Върху размера на обезщетението подсъдимият дължи законната лихва, считано от деня на увредата - 26.07.2006г. до окончателното изплащане.
При този изход на делото подсъдимият следва да заплати на тъжителя направените разноски по делото съразмерно на уважената част от иска, а именно 45лв., както и държавна т
 
47 НОХД No 293/2007 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ А.Я.С. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Присъда от 10.10.2008г., в законна сила от 28.10.2008г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Я.С. - роден на 09.02.1986 г. в гр.В.Търново, с постоянен адрес ***, бълг.гражданин, неженен, неграмотен, ЕГН **********, осъждан, за ВИНОВЕН в това, че за периода 27.11.2006 - 03.12.2006 г. в гр.Сухиндол, при условията на продължавано престъпление - през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината- противозаконно отнел от владението на Кирил Драганчев чужди движими вещи - 1 бр. медна арания, 1 бр. медна пръскачка МЗ "Перла", на обща стойност 117 лв.собственост на Драганчев, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои,
в същия период от време в гр.Сухиндол противозаконно отнел от владението на Ганка Спартянова чужда движима вещ - 20 литра нафта, на обща стойност 33 лв., собственост на Спартянова, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои
и в същият период от време в гр.Сухиндол, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот - изваждане на врата от пантите противозаконно отнел от владението на Ангел Богоев чужди движими вещи - 2 бр. медни кабели с дължина 20 метра, мостов кабел с дължина 8 метра, гумиран меден кабел с дължина 20 метра, 2 бр. удължители с дължина 10 метра, на обща стойност 75.40 лева, собственост на Богоев, с намерение противозаконно да ги присвои, - всички вещи на обща стойност 225.40 лева, поради което и на основание чл.195 ал.1,т.3 и т.7, вр. чл.194 ал.1,вр. чл.26, вр. 36 и 54 от НК му определя наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, така определеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ПРИЗНАВА същия подсъдим, със снета по-горе самоличност за НЕВИНЕН в това, в същия период от време в гр.Сухиндол да е отнел от владението на Ганка Спартянова още 60 литра нафта, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението в тази му част.
ЗАЧИТА на основание чл.59 ал.1 от НК предварителното задържане на подсъдимия за времето от 22.10.2007 до 14.11.2007 г. включително и от 24.09.2008 г.
ОСЪЖДА същият подсъдим със снета по делото самоличност да заплати по сметка на РС Павликени разноски по делото в размер на 70 лв. ,както и 5 лв. държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.


А.Я.С.
за ВИНОВЕН в това, че за периода 27.11.2006 - 03.12.2006 г. в гр.Сухиндол, при условията на продължавано престъпление - през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината- противозаконно отнел от владението на Кирил Драганчев чужди движими вещи - 1 бр. медна арания, 1 бр. медна пръскачка МЗ "Перла", на обща стойност 117 лв.собственост на Драганчев, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои,
в същия период от време в гр.Сухиндол противозаконно отнел от владението на Ганка Спартянова чужда движима вещ - 20 литра нафта, на обща стойност 33 лв., собственост на Спартянова, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои
и в същият период от време в гр.Сухиндол, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот - изваждане на врата от пантите противозаконно отнел от владението на Ангел Богоев чужди движими вещи - 2 бр. медни кабели с дължина 20 метра, мостов кабел с дължина 8 метра, гумиран меден кабел с дължина 20 метра, 2 бр. удължители с дължина 10 метра, на обща стойност 75.40 лева, собственост на Богоев, с намерение противозаконно да ги присвои, - всички вещи на обща стойност 225.40 лева, поради което и на основание чл.195 ал.1,т.3 и т.7, вр. чл.194 ал.1,вр. чл.26, вр. 36 и 54 от НК му определя наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, така определеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ПРИЗНАВА същия подсъдим, със снета по-горе самоличност за НЕВИНЕН в това, в същия период от време в гр.Сухиндол да е отнел от владението на Ганка Спартянова още 60 литра нафта, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението в тази му част.
ЗАЧИТА на основание чл.59 ал.1 от НК предварителното задържане на подсъдимия за времето от 22.10.2007 до 14.11.2007 г. включително и от 24.09.2008 г.

Мотиви от 11.11.2008г.
МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 52/10.10.2008 год. ПО НОХД № 293/2007 г. ПО ОПИСА НА ПАВЛИКЕНСКИ РС

Обвинението е срещу А.Я.С., ЕГН ********** *** за това, че за периода 27.11.2006 - 03.12.2006 г. в гр. Сухиндол, при условията на продължавано престъпление - през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината - противозаконно отнел от владението на Кирил Драганчев от с.гр. чужди движими вещи - 1 бр. медна арания, 1 бр. медна пръскачка МЗ "Перла" на обща стойност 117 лв.собственост на Драганчев, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои, в същия период от време в гр. Сухиндол противозаконно отнел от владението на Ганка Спартянова чужда движима вещ - 80 литра нафта, на обща стойност 131 лв., собственост на Спартянова от с. гр., без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои и в същият период от време в гр. Сухиндол, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот - изваждане на врата от пантите противозаконно отнел от владението на Ангел Богоев от с.гр. чужди движими вещи - 2 бр. медни кабели с дължина 20 метра, мостов кабел с дължина 8 метра, гумиран меден кабел с дължина 20 метра, 2 бр. удължители с дължина 10 метра, на обща стойност 75.40 лева, собственост на Богоев, с намерение противозаконно да ги присвои - всички вещи на обща стойност 225.40 лева. ПРП квалифицира деянието като престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 7 от НК, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 26 от НК, в съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението. Счита същото за доказано и моли съда подсъдимият да бъде признат за виновен и наказан според този текст от закона.

Подсъдимият С. дава обяснение по обвинението, признава се за виновен частично и съжалява за извършеното. Моли за снизхождение, като навежда на доводи за особено тежко материално и семейно положение.

Служебният му защитник моли за снизходителна присъда с приложението на чл. 55 от НК, навеждайки на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Съдът след като обсъди и реши въпросите по чл.299 от НПК приема за установено и доказано от фактическа страна следното :

Подсъдимият А.Я.С. не работи по трудов договор, реабилитиран. През процесния период изкарвал прехраната си като режел дърва на съграждани от гр. Сухиндол и така имал достъп до домовете им, оглеждал ги и научавал какви вещи се съхраняват там.

На 27 срещу 28.11.2006 г. решил да открадне нещо, за да го продаде и така да се сдобие с пари. За това влязъл в дома на съседа си - св. Кирил Драганчев в гр. Сухиндол и оттам взел 1 бр. медна арания и 1 бр. медна пръскачка МЗ "Перла", собственост на Драганчев. Скрил ги в дома си, като нарязал пръскачката за да улесни продаването й като скрап.
Няколко дни след това С. влязъл и в двора на св. Спартянова в с.гр. и от поставения там варел източил 20 л. нафта, която дал на св. Кушев, за да го закара да види приятелката си.

В началото на м. Декември 2006 г. обв. С. влязъл и в имота на св. Ангел Богоев в Сухиндол и от мазата към къщата му, чрез изваждане на вратата от пантите, откраднал 2 бр. медни кабели с дължина 20 м., мостов кабел с дължина 8 м., гумиран меден кабел с дължина 20 м., два бр. удължители с дължина 10 м. Откраднатите кабели занесъл и скрил в дома на св. Р. Александров, по прякор "Шанай". Последния, като се усъмнил да не би кабелите да са крадени, впоследствие ги предал на полицията.

Експертът по назначената в хода на дознанието оценъчна експертиза е дал заключение, че общата стойност на отнетото имущество към момента на извършване на деянието е 225,40 лв.

Не се събраха достатъчно доказателства, за да се направи извода подсъдимият да е взел повече от 20 литра нафта от дома на св. Спартянова - самата свидетелка заявява да е намерила и разляна нафта, а и че и други пъти у тях влизали крадци.

Описаната фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства.

Съдът не кредитира обясненията на подсъдимия в частта им да не е откраднал процесните кабели, а това да сторил св. Александров - липсват каквито и да било доказателства в тая насока и явно подсъдимият се стреми с това твърдение да облекчи положението си.

По описания начин от обективна и субективна страна подсъдимият осъществил състава на визираното в обвинителния акт престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 7 от НК, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 26 от НК.

От обективна страна за периода 27.11.2006 - 03.12.2006 г. в гр.Сухиндол, при условията на продължавано престъпление - през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината- противозаконно отнел от владението на Кирил Драганчев чужди движими вещи - 1 бр. медна арания, 1 бр. медна пръскачка МЗ "Перла", на обща стойност 117 лв.собственост на Драганчев, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои, в същия период от време в гр.Сухиндол противозаконно отнел от владението на Ганка Спартянова чужда движима вещ - 20 литра нафта, на обща стойност 33 лв., собственост на Спартянова, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои и в същият период от време в гр.Сухиндол, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот - изваждане на врата от пантите противозаконно отнел от владението на Ангел Богоев чужди движими вещи - 2 бр. медни кабели с дължина 20 метра, мостов кабел с дължина 8 метра, гумиран меден кабел с дължина 20 метра, 2 бр. удължители с дължина 10 метра, на обща стойност 75.40 лева, собственост на Богоев, с намерение противозаконно да ги присвои, -всички вещи на обща стойност 225.40 лева. От субективна страна действал при форма на вината - пряк умисъл - съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал настъпването на общественоопасните последици и е искали настъпването им.

Съдът приема, че обвинението не е доказано по отношение на останалите 60 литра нафта - изложените по-горе съображения, поради което и следва да бъде оправдан по обвинението му в тази част.

Причини за извършване на деянието - ниска правна култура, стремеж за облагодетелстване по престъпен начин, неблагоприятна семейна среда.

Обществената опасност на деянието е висока с оглед на честите посегателства срещу собствеността на гражданите и наличието на квалифициращи кражбата елементи.

Обществената опасност на Колев е сравнително ниска - неосъждан е.

Отегчаващи вината обстоятелства - завишената степен на обществена опасност на подобен вид престъпни посегателства.

Смекчаващи вината обстоятелства - младата възраст, критично отношение към извършеното, чистосърдечни самопризнания, опит за възстановяване на щетите от престъплението, тежко семейно положение.

Съдът след като обсъди и прецени обществената опасност на деянието и личната такава на дееца, целите на наказанието предвидени в чл.36 от НК, както и условията на чл. 54 от НК и 195, ал. 1, т. 3 и т. 7 от НК, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 26 от НК наложи на С. наказание както следва: "ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода", като на основание чл. 302 от НПК го призна за невинен и го оправда по обвинението му по ОТНОШЕНИЕ НА следните вещи: 60 ЛИТРА НАФТА.

Съдът намери, че са налице условията на чл.66 от НК, т.като подсъдимият е неосъждан и за поправянето му не следва да се отделя от обществото, а да му бъде дадена последна възможност да заживее като достоен и законопослушен гражданин на РБългария, поради което и определи изпитателн срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

Зачете се предварителното задържане.

При този изход на делото подсъдимият следва да заплати направените по делото разноски в размер на 70 лв., както и 5 лв. за служебно изда
 
48 НАХД No 152/2008 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ С.П.С. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 29.10.2008г., в законна сила от 23.03.2009г.
ПРИЗНАВА С.П.С. ***, роден на 17.09.1942г. в гр.Сухиндол, български гражданин, женен, неосъждан, пенсионер, със средно образование, с ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това на 31.10.2007г. в гр.Сухиндол, на ул."Св.св.Кирил и Методий" срещу №8 при управление на МПС - лек автомобил "Волво 340", с ДК№ ВТ 8234 АС, негова собственост, да е нарушил правилата за движение назад /не се е убедил, че пътят зад превозното средство е свободен и че няма да създаде опасност и затруднения за останалите участници в движението, както и е бил длъжен непрекъснато да наблюдава пътя зад ПС и ако това е било невъзможно е бил длъжен да осигури лица, което да му сигнализира за опасност/ при което по непредпазливост да е причинил на лицето Фатме Ахмедова Таирова от с.гр. средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на лява бедрена кост в средна трета с дислокация на фрагментите, която да е довела до трайно затрудняване движенията на левия долен крайник за срок от 7-8 месеца, като след деянието направил всичко, зависещо от него за оказване помощ на пострадалата, поради което и на основание чл.378, ал.4, т.2 НПК във вр. с чл.15 НК го ОПРАВДАВА по повдигнато му обвинение по чл.343а, ал.1, б."а", пр.1-ро във вр. с чл.343, ал.1, б."б", пр.2 от НК във вр. с чл.342, ал.1 от НК и чл.40, ал.1 и 2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 15 дневен срок от съобщаването му на страните.


С.П.С.
Мотиви от 31.10.2008г.
 
49 НАХД No 198/2008 По ЗД по пътищата В.С.Д. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 14.10.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 219/26.03.2008г. на Началника на РПУ-Павликени, в частта, с която на В.С.Д. ***, са наложени административни наказания глоба от 250лв. и лишаване от право на управление на МПС за срок от 3м. на основание чл.174, ал.1, предл.1 ЗДв.П за нарушение на чл.5, ал.2, т.3 ЗДв.П, както и отнети 10 контролни точки на основание Наредба № І-1959 на МВР.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.Д. ***/26.03.2008г. на Началника на РПУ-Павликени, в частта, с която е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 ЗДв.П за нарушение на чл.137а ЗДв.П и са отнети 8 контролни точки по Наредба № І-1959 на МВР, като процесуално недопустима.


Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред Административен съд гр.В.Търново.


 
50 НОХД No 219/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Е.Б.Ш. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Присъда от 20.10.2008г., в законна сила от 05.11.2008г.
ПРИЗНАВА Е.Б.Ш. - родена на 20.01.1985г. в град Павликени, живуща ***, българка, българска гражданка, със средно образование, учи - студентка във ВТУ " Св.св.Кирил и Методий" гр.Велико Търново, неомъжена, ЕГН **********, неосъждана ЗА ВИНОВНА в това, че на 23.03.2008г. в град Павликени управлявала лек автомобил "Фолксваген голф" с ДК № ВТ 5570 ВВ след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила- 2,20 промила , установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343 "Б", ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква "Б" от НК й НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ месеца.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ месеца.
ЛИШАВА на основание чл. 343 "Г" от НК Е.Б.Ш. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ месеца, считано от 23.03.2008г.
ОСЪЖДА Е.Б.Ш. със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 95 лева /Деветдесет и пет лева/ по сметка на РС - Павликени.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес

Е.Б.Ш.
ЗА ВИНОВНА в това, че на 23.03.2008г. в град Павликени управлявала лек автомобил "Фолксваген голф" с ДК № ВТ 5570 ВВ след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила- 2,20 промила , установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343 "Б", ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква "Б" от НК й НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ месеца.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ месеца.
ЛИШАВА на основание чл. 343 "Г" от НК Е.Б.Ш. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ месеца, считано от 23.03.2008г.
ОСЪЖДА Е.Б.Ш. със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 95 лева /Деветдесет и пет лева/ по сметка на РС - Павликени.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

Мотиви от 21.11.2008г.
 
51 НОХД No 264/2008 Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ А.И.А. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Споразумение от 28.10.2008г., в законна сила от 28.10.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение.
Днес, 28 октомври 2008 год. в гр. Павликени, Великотърновска област, на основание чл.384 от НПК се сключи настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по н.о.х.дело № 271/2008 год. между страните:
Адвокат Румен Дамянов от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия по горното наказателно производство:

А.И.А. , ЕГН **********,*** пазар, живущ ***, турчин, български гражданин, неженен, безработен, с основно образование, осъждан

и Маргарита Кузева, районен прокурор при Павликенската районна прокуратура
за следното:
Страните по споразумението заявяват, че се договарят да бъде прекратено наказателното производство по настоящото дело водено срещу горното лице за престъпление по чл. 206, ал.1 от НК с причинени щети в размер на 326 лв. които са възстановени и се съгласяват
за това, че:
В периода юни-юли 2007 год. в гр. Сухиндол, Великотърновска област като наемател на П.Х.И. *** присвоил движими вещи, собственост на същото лице, които владеел - трифазен електромотор с редуктор, пералня "Перла", метална цистерна /варел/ с вместимост 1 куб. м. , тръба за скеле, метални джанти - 2 бр., метална спалня с два броя пружини или общо вещи на стойност 326 лв. които е възстановил -като деянието представлява престъпление по чл.206, ал.6, т.1 във вр. с чл.206, ал.1 от НК, за което и на основание този текст, във връзка с чл. 36 и 54 от НК следва да изтърпи наказание три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което се отлага на основание чл.66 от НК с тригодишен изпитателен срок.
Разноските по делото в размер на 40 лв. за възнаграждения на вещи лица да се възложат на подсъдимия.
Страните по споразумението подписват същото, като заявяват, че изцяло и напълно се съгласяват с неговото съдържание.
Подсъдимият заявяват, че е съгласен със съдържанието на споразумението и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

А.И.А.
 
52 ЧНД No 265/2008 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Б.А.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: Е.Т.С.  Определение от 30.10.2008г., в законна сила от 02.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ предложението на РП Павликени за определяне и налагане, на основание чл.25, ал.1 НК във вр. с чл.23, ал.1 НК, на най-тежкото измежду наложените на Б.А.И., ЕГН **********,***, български гражданин, осъждан, с основно образование, безработен, наказания по НОХД № 1018/2006г по описа на ГОРС, НОХД № 1029/2006г. по описа на ГОРС и НОХД № 205/2007г. по описа на ПРС, като неоснователно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба или протест пред ВТОС в 7-дневен срок от днес за ПРП и за осъдения от съобщаването му.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ
 
53 НОХД No 270/2008 Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ А.И.Р. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Споразумение от 29.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Румен Тачев ДАМЯНОВ от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия АНАТОЛИЙ И.Р. - роден на 24.01.1970г. в град Дебелец, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, работник в " Полипласт" град Бяла Черква, ЕГН **********, осъждан.
и Атанас Филипов - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
АНАТОЛИЙ И.Р. - роден на 24.01.1970г. в град Дебелец, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, работник в " Полипласт" град Бяла Черква, ЕГН **********, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28.02.2008г. в град Павликени, Великотърновска област, умишлено причинил средна телесна повреда на З.Н.А. ***, като му избил един зъб и травматично увредил другия до него, което довело до трайно затрудняване дъвченето му, поради което и на основание чл. 129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.2, буква "А" от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /Шест/ месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /Шест/ месеца.
3. 100 /Сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 12 /Дванадесет/ месеца.
Анатолий И.Р. със снета по - горе самоличност се ЗАДЪЛЖАВА да заплати разноските по делото в размер на 120.00 лв. /Сто и двадесет лева/ по сметката на РС - Павликени.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият Анатолий И.Р. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

А.И.Р.
 
54 НОХД No 278/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Г.Б.Г. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Присъда от 03.10.2008г., в законна сила от 09.03.2009г.
ПРИЗНАВА Г.Б.Г. - роден на 27.01.1955 год. в с. Карайсен, обл. В. Търновска, живущ ***, българин, бълг. гражданин, женен, със средно образование, ел. заварчик в "Балканкар-Заря" АД Павликени, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това, че около 0 часа,50 мин. на 19.04.2008 год. в гр. Павликени, обл. В. Търновска на кръстовище между улиците "Г. Кътев" и "Илия Златев" в същия град, управлявал собствения си лек автомобил ВАЗ 2107 с ДК № ВТ 07-53 АН, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда - 1,33 на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство "Алкомер 931", с фабричен номер 2243448, поради което и на основание чл.304 от НПК, във вр.13, ал.1 от НК го ОПРАВДАВА по обвинението му по чл. 343б, ал.1 от НК.
РАЗНОСКИТЕ по делото остават за сметка на Държавата.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

Г.Б.Г.
Мотиви от 02.12.2008г.
МОТИВИ към ПРИСЪДА № 50/03.10.2008 год. по НОХД 278/2008 год. на РС, Павликени

Обвинението е против Г.Б.Г. с ЕГН ********** ***, за това че около 0,50 часа на 19.04.2008 год. в гр. Павликени, обл. В. Търново на кръстовище между улиците "Т. Кътев" и "Илия Златев" в същия град, управлявал собствения си лек автомобил "ВАЗ 2107"с ДК № ВТ 07 53 AH, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда - 1,33 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство "Алкомер 931" c фабричен номер 2243448. В с. з. представителят на ПРП поддържа обвинението така, както е предявено и счита, че е доказано, като при определяне наказанието моли за приложението на чл. 55 от НК.

Редовно упълномощеният защитник на подсъдимия заема становище, че макар и формално подзъщитният му да осъществил визираното в обвинителния акт, то не било общественоопасно, тъй като били налице предпоставките на чл. 13, ал. 1 от НК - бил действал при условията на крайна необходимост.

Подсъдимият се явява в с.з. Не се признава се за виновен и моли да бъде оправдан, като навежда доводи, че управлявал МПС с цел да осигури медицинско лечение за свой близък.

Като се запозна със становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено следното:

Относно личността на подсъдимия: Г.Б.Г. е 53 годишен, женен, но живее на съпружески начала със св. Снежанка С.И.. Работи като заварчик в "Балканкар - Заря" АД, гр. Павликени. Неосъждан. Правоспособен водач, като бил през 2005 год. наказван по административен ред за нарушение по ЗДвП и ППЗДвП - приложените справка за съдимост и справка от КАТ.

Не е спорна между обвинението и защитата, безспорно се установи и в с.з. следната фактическа обстановка:

На 18.04.2008 год. св. Ф.И. била на гости на сестра си св. Снежанка И., заедно със сина си св. М.. След завръщането на подсъдимия от работа, около 20.00 часа вечеряли. Употребили алкохол - жените по чаша бира, а Г. останалото количество бира от закупената бутилка, тип галон "Болярка". Легнали да спят около 22,30 ч. - показанията на свидетелите, приобщени чрез прочитането им по общо съгласие на страните и обясненията на подсъдимия.

Св. К.М. не се включил във вечерята, а бил на заведение с приятели. В хода на вечерта в заведението дошли момчета от селото и казали, че пред дискотеката бият братовчед му Момчил Станиславов Алексиев. М. тръгнал на помощ и като стигнал видял братовчед си легнал на земята на улицата, гол до кръста. Свидетеля видял, че пострадалия много кръв по лицето и стенел за помощ. М. незабавно се върнал в къщата и събудил спящите си майка и леля, както и Г.. Разказал им за видяното. Четиримата се натоварили на автомобила на подсъдимия - "ВАЗ 21 07" с ДКН 07 53 AH и се върнали на мястото където Алексиев продължавал да лежи. Според свидетелите той не можел да обясни какво му е, но продължавал да стене за помощ - "Помогнете ми, помогнете ми".

Към него момент никой не му бил оказал първа помощ. Подсъдимият, като го видял да лежи на платното и никой да не му помага се уплашил за живота му и предложил да го откарат до гр. Павликени. Натоварили го в колата. Управлявал подсъдимия, а с него били останалите трима свидетели и пострадалия.

Не се установи, не се и твърди да са се обаждали на бърза помощ - във ФСМП - Павликени също не е постъпвал сигнал за случилото се в с. Върбовка.

В 04.50 мин. на 19.04.2008 год. на кръстовището между улиците "Т. Кътев" и "Илия Златев" по време на управление на лекия автомобил "ВАЗ 2107" Г. бил спрян от служителите на РПУ - Павликени св. И.Г. и Н.Н.. Бил изпробван с техническо средство "Алкомер 931" c фабричен номер 2243448 за алкохол. Уредът показал концентрация на алкохол в кръвта 1,33 промила. Съставен му бил АУАН, приложен по делото, който подсъдимия подписал без възражения. Бил му издаден талон за медицинско изследване.

Двамата свидетели възприели пострадалия като явно пиян, видяли и кръв по лицето му. Бил контактен и разговарял с останалите пътници в автомобила. Подсъдимият се качил в патрулния автомобил на св. И.Г., а св. Н.Н. управлявал неговия автомобил до болницата. Същия свидетел завел Алексиев при лекар за оказване на медицинска помощ. Извършения преглед установил охлузни повърхностни рани по носа и охлузване по рамото. По време на оказаната му помощ пострадалия се държал грубо, псувал и нагрубявал св. М.М. - дежурен медицински фелдшер във филиала. Отказал да му бъде поставена ампула ТАБ, разписал се в журнала и напуснал филиала.

Св заявява, че по нейно мнение нямал нужда от спешна медицинска помощ. В този смисъл е и кредитираното от съда заключение на СМЕ - нараняванията били причинили само болки и страдания и не са изисквали лечение в спешен порядък.

Подсъдимия не дал кръв за химически анализ - предявеният му картон.

Описаната фактическа обстановка се потвърждава по безспорен начин от обясненията на подсъдимия, показанията на разпитаните свидетели и писмените доказателства по дознание 122/2008 г. на РПУ, гр. Павликени.

При така установеното съдът приема, че подсъдимият на процесната дата, при процесните условия управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, установена по надлежния ред - с техническо средство.

Въпреки това съдът, в настоящия му състав, споделя наведените от защитата съображения и счита че извършеното от Г. следва да се подведе под нормата на чл. 13, ал. 1 от НК, като извършено при крайна необходимост. Съображенията за това са следните:

Следва да се ъобрази състоянието на подсъдимия към процесната вечер - прибрал в дома си след работа, вечерял със съпругата си и гостите им и употребил алкохол, по неговите обяснения около 1.5 литра светла бира. Легнал е да спи след около 22,30 часа, а след по-малко от 2 часа е бил събуден от изплашени свои роднини, които му заявили, че убили или пребили техен и негов близък. Незабавно отишъл до мястото на инцидента, където на платното сред група от хора на светлините от фаровете на автомобила, който управлявал е видял полуголия си родственик. Както заварените намястото хора, така и дошлите с него крещели, че лицето е пребито, чул и да моли за помощ.

Видяното безспорно, наред с молбите за помощ както от пострадалия, така и от близките му мотивирало подсъдимия да му окаже помощ. Не установено да е носел телефон със себе си или пък друг човек да е помогнал по някакъв начин. Наоколо не видял познат с автомобил и решил да качи пострадалия в автомобила си и да го откара в здравно заведение, където да му се окаже спешна помощ. Така изложеното според настоящия състав почива на принципите на нормалната житейска логика и елементарното човешко съчувствие. Безспорно е, че Г. е предприел всички тези действия, защото е действал мотивиран за да спаси личното благо на друго лице - здравето и живота му.

Така изяснената обстановка спокойно може да се характеризира като силно стресова и е обяснимо, че първоначално не е предприел други действия по оказване помощ - да потърси квартален, кмет или бърза помощ. Не може да не се отчете и битуващото мнение за забавеното отзоваване на медицинските екипи, особено пък ако се отнася за ромска свада след употреба на алкохол.

Последващото поведение на пострадалото лице не може да му се вмени във отговорност, а и подсъдимия няма медицивски познания и самата гледка на окървавения му близък би била достатъчна да парира преценката му, а и безспорно застрашеното здраве и живот са по-значими от извършеното, при което няма причинено ПТП или застрашен на практика живот.

Не се споделя от съда възражението на ПРП, че нямало крайна необходимост в случая с оглед разпоредбат
 
55 НОХД No 310/2008 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ А.К.С.,
М.Х.Б.,
Р.К.С.,
К.Г.М.,
Б.Г.М.
Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Споразумение от 16.10.2008г.
ВПИСВА окончателното съдържание на споразумението, както следва:
Адв. Цацо Д. от ВТАК служебен защитник на подсъдимия А.К.С. - роден на 04.08.1982г. в град Павликени, живущ ***, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** и адв. Р.Д. от ВТАК служебен защитник на подсъдимия Б.Г.М. - роден на 03.06.1989г. в град Павликени, живущ ***, област Великотърновска, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** от една страна и
МАРГАРИТА КУЗЕВА - РП при ПРП се споразумяват за следното:
Подсъдимия А.К.С. - роден на 04.08.1982г. в град Павликени, живущ ***, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** и подсъдимия Б.Г.М. - роден на 03.06.1989г. в град Павликени, живущ ***, област Великотърновска, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** се признават за ВИНОВНИ в това, че за периода края на месец Октомври до 04.11.2005 год. в с. Дъскот, община Павликени като действали след предварителен сговор, в немаловажен случай, а подсъдимият М. действал като непълнолетен но с възможност да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си , отнели от владението на Димитър Христов Йонов от гр. В. Търново от дома му в с. Дъскот, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - 20 литра ракия, кафемашина и фритьорник на обща стойност 220 лв., като щетите са възстановени до приключване на съдебното следствие, поради което и на основание
- чл. 197, т.3, във вр- с чл.195, ал.1, т.5, във вр- с чл.194, ал.1 от НК и във вр.- с чл.36 и чл. 54 от НК на подсъдимия А.К.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА;
- чл. 197, т.3, във вр- с чл.195, ал.1, т.5, във вр- с чл.194, ал.1, във вр- с чл. 63, ал.1 т. 3 от НК и във вр.- с чл.36 и чл. 54 от НК на подсъдимия Б.Г.М. се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 66 от НК изтърпяването на така определените наказания се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
РАЗНОСКИТЕ по делото представляващи възнаграждение за вещо лице в досъдебното и съдебно производство се поемат от подсъдимите, като всеки един от тях се задължава да заплати по 15 лв. по сметката на РС - Павликени.
Подсъдимите декларират , че се отказват от съдебно разглеждане по общия ред.


А.К.С.
ВПИСВА окончателното съдържание на споразумението, както следва:
Адв. Цацо Д. от ВТАК служебен защитник на подсъдимия А.К.С. - роден на 04.08.1982г. в град Павликени, живущ ***, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** и адв. Р.Д. от ВТАК служебен защитник на подсъдимия Б.Г.М. - роден на 03.06.1989г. в град Павликени, живущ ***, област Великотърновска, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** от една страна и
МАРГАРИТА КУЗЕВА - РП при ПРП се споразумяват за следното:
Подсъдимия А.К.С. - роден на 04.08.1982г. в град Павликени, живущ ***, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** и подсъдимия Б.Г.М. - роден на 03.06.1989г. в град Павликени, живущ ***, област Великотърновска, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** се признават за ВИНОВНИ в това, че за периода края на месец Октомври до 04.11.2005 год. в с. Дъскот, община Павликени като действали след предварителен сговор, в немаловажен случай, а подсъдимият М. действал като непълнолетен но с възможност да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си , отнели от владението на Димитър Христов Йонов от гр. В. Търново от дома му в с. Дъскот, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - 20 литра ракия, кафемашина и фритьорник на обща стойност 220 лв., като щетите са възстановени до приключване на съдебното следствие, поради което и на основание
- чл. 197, т.3, във вр- с чл.195, ал.1, т.5, във вр- с чл.194, ал.1 от НК и във вр.- с чл.36 и чл. 54 от НК на подсъдимия А.К.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА;
- чл. 197, т.3, във вр- с чл.195, ал.1, т.5, във вр- с чл.194, ал.1, във вр- с чл. 63, ал.1 т. 3 от НК и във вр.- с чл.36 и чл. 54 от НК на подсъдимия Б.Г.М. се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 66 от НК изтърпяването на така определените наказания се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
РАЗНОСКИТЕ по делото представляващи възнаграждение за вещо лице в досъдебното и съдебно производство се поемат от подсъдимите, като всеки един от тях се задължава да заплати по 15 лв. по сметката на РС - Павликени.
Подсъдимите декларират , че се отказват от съдебно разглеждане по общия ред.


М.Х.Б.
Р.К.С.
К.Г.М.
Б.Г.М.
ВПИСВА окончателното съдържание на споразумението, както следва:
Адв. Цацо Д. от ВТАК служебен защитник на подсъдимия А.К.С. - роден на 04.08.1982г. в град Павликени, живущ ***, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** и адв. Р.Д. от ВТАК служебен защитник на подсъдимия Б.Г.М. - роден на 03.06.1989г. в град Павликени, живущ ***, област Великотърновска, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** от една страна и
МАРГАРИТА КУЗЕВА - РП при ПРП се споразумяват за следното:
Подсъдимия А.К.С. - роден на 04.08.1982г. в град Павликени, живущ ***, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** и подсъдимия Б.Г.М. - роден на 03.06.1989г. в град Павликени, живущ ***, област Великотърновска, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** се признават за ВИНОВНИ в това, че за периода края на месец Октомври до 04.11.2005 год. в с. Дъскот, община Павликени като действали след предварителен сговор, в немаловажен случай, а подсъдимият М. действал като непълнолетен но с възможност да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си , отнели от владението на Димитър Христов Йонов от гр. В. Търново от дома му в с. Дъскот, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - 20 литра ракия, кафемашина и фритьорник на обща стойност 220 лв., като щетите са възстановени до приключване на съдебното следствие, поради което и на основание
- чл. 197, т.3, във вр- с чл.195, ал.1, т.5, във вр- с чл.194, ал.1 от НК и във вр.- с чл.36 и чл. 54 от НК на подсъдимия А.К.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА;
- чл. 197, т.3, във вр- с чл.195, ал.1, т.5, във вр- с чл.194, ал.1, във вр- с чл. 63, ал.1 т. 3 от НК и във вр.- с чл.36 и чл. 54 от НК на подсъдимия Б.Г.М. се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 66 от НК изтърпяването на така определените наказания се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
РАЗНОСКИТЕ по делото представляващи възнаграждение за вещо лице в досъдебното и съдебно производство се поемат от подсъдимите, като всеки един от тях се задължава да заплати по 15 лв. по сметката на РС - Павликени.
Подсъдимите декларират , че се отказват от съдебно разглеждане по общия ред.


 
56 НАХД No 332/2008 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ С.М.М. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Решение от 07.10.2008г., в законна сила от 23.10.2008г.
ПРИЗНАВА С.М.М. - роден на 06.04.1987 г. в гр.В.Търново, живущ ***, ЕГН **********, бълг.гражданин, неженен, основно образование, безработен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че 11.06.2008 г. в гр.Павликени, без да притежава свидетелство за управление на МПС управлява лек автомобил "БМВ 318" с ДК № ВТ 85-81 ВА в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 580/20.09.2007 г. - престъпление по чл.343 в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78 а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага наказание глоба в размер на 750 лева в полза на държавата.
Решението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок пред ВТОС, считано от днес.

С.М.М.
за ВИНОВЕН в това, че 11.06.2008 г. в гр.Павликени, без да притежава свидетелство за управление на МПС управлява лек автомобил "БМВ 318" с ДК № ВТ 85-81 ВА в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 580/20.09.2007 г. - престъпление по чл.343 в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78 а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага наказание глоба в размер на 750 лева в полза на държавата.
Мотиви от 16.10.2008г.
С постановление РП-Павликени е направила предложение обвиняемият С.М.М. *** да бъде освободен от наказателна отговорност за престъпление по чл.343в, ал.2 НК за това, че на 11.06.2008г. в гр.Павликени, без да притежава свидетелство за управление на МПС, управлява лек автомобил в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние и да му бъде наложено административно наказание по чл.78а НК.
В съдебно заседание ПРП не изпраща представител и не заема становище.
Обвиняемият С.М. дава обяснения в съдебно заседание, в които признава, че е управлявал лек автомобил въпреки липсата на правоспособност , но изтъква, че трябвало да закара детето си до болницата. Заявява, че понастоящем кара курс за придобиване на правоспособност и моли да му бъде наложено по-леко наказание.
Съдът, като прецени събраните на досъдебното производство доказатества при условията на чл.378, ал.2 НПК, намира за установено следното:
С.М.М. ***. същият е неосъждан.
С наказателно постановление № 580/20.09.2007г. на началника на РПУ-Павликени на М. е наложена глоба в размер на 200лв. на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.първо ЗДв.П за нарушение на чл.150 ЗДв.П-управление на МПС без правоспособност. Постановлението е връчено лично на 14.04.2008г. и поради необжалването му е влязло в сила на 21.04.2008г.
На 11.06.2008г. служителите на РПУ-павликени Иво Генчев Иванов и Пламен Вълков Цолов изпълнявали задълженията си като автопатрил в гр.Павликени. Около обяд на посочената дата спрели за проверка лек автомобил "БМВ 318" с ДК№ ВТ 85-81 ВА, управляван от С.М.. Служителите на реда поискали на водача свидетелство за правоуправление на МПС, на което последният отговорил, че не притежава такова. Последното било потвърдено и след извършената справка в масивите на МВР. На М. бил съставен акт за установяване на идминистративно нарушение.
Изложеното от фактическа страна са потвърждава по безспорен начин от доказателствата събрани по Дознание № 211/2008г. по описа на РПУ-Павликени и същите не се оспорват от обвиняемия.
Съдът намира, че от обективна и субективна страна С.М. е осъществил състава на чл.343в, ал.2 НК като на посочената дата управлявал МПС без да притежава свидетелство за правоуправление и в едногодишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред. Посоченото в обясненията му, че се наложило да закара до болницата дъщеря си и да купи лекарства не е подкрепено с доказателства и съдът го възприема като защитна версия. Твърдението му, че в момента провежда шофьорски курс не отговяра на истината, тъй като обвиняемият сам сочи, че ще започне такъв след като заплати съответната такса, а в момента чакал да му изпратят пари.
За това престъпление законът предвижда наказание до две години лишаване от свобода, което е в границите по чл.78а, ал.1, б."а" НК. Обвиняемият е пълнолетен и неосъждан за престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани наказания по реда на чл.78а НК. От деянието не са настъпили съставомерни вреди подлежащи на възстановяване, поради което съдът намира, че са налице предпоставките на посочената правна норма и С.М. следва да бъде освободен от наказателна отговорност.
По отношение размера на административната санкция, съдът, следа като прецени обстоятелствата и доказателствата по делото, намира, че на обвиняемия следва да бъде наложена глоба в размер на 750лв. в полза на държавата. От приложената към дознанието справка на Сектор КАТ-Пътна полиция В.Търново е видно, че през 2007г. С.М. е санкциониран пет пъти за различни нарушения по ЗДв.П, което е указание за съда, че той системно управлява МПС въпреки липсата на съответна правоспособност. Същевременно се констатира, че е с чисто съдебно минало. Обвиняемият е в млада възраст-21г., безработен е и не притежава доходи и имущество, от които да се издържа. Още на досъдебното производство е признал вината си, поради което съдът определи размера на глобата при превес на смекчаващите вината обстоятелства и счита, че тя в достатъчна степен би изиграла своята превантивна и превъзпитателна функция по чл.36 НК спрямо него.
Воден от горните мотиви съдът постанови решението си.


 
57 НОХД No 346/2008 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Д.И.С.,
Е.М.Т.
Председател и докладчик: Е.Т.С.  Споразумение от 24.10.2008г., в законна сила от 24.10.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Габриела Дремсизова - прокурор в РП-Павликени, адвокат Румен Дамянов от ВТАК, в качеството си на служебен защитник на обвиняемия Е.М.Т. ЕГН ********** ***, адвокат Т.Р. от ВТАК, като защитник на Д.И.С. ЕГН ********** *** се споразумяха за следното:
ПРИЗНАВА Е.М.Т. ЕГН **********,***, българин с българско гражданство, неженен, осъждан, основно образование, безработен и
Д.И.С. ЕГН ********** ***, българин с българско гражданство, неженен, осъждан, основно образование, безработен за ВИНОВНИ в това, че на 11-12.04.2008 г. в гр. Сухиндол, обл. Великотърновска, в съучастие като съизвършители, след разрушаване на прегради, здраво направени за защита на лица и имот - срязване на халка на катинар, изкъртване на брава на врата на остъкление и срязване на халка на катинар на врата на мазе, противозаконно отнели от владението на Ганчо Пенев Радоев от гр. Сухиндол, без негово съгласие, с намерение противозаконно да присвоят чужди движими вещи - 10 бр. буркани тип "Омния" с консерва зелен боб; 9 бр. буркани тип "Омния" с консерва от кисели краставички; 4 бурканчета - детски с мед; 9 бр. буркани с различна вместимост с лютеница и домати; 3 бр. буркани с различна вместимост с лютеница и домати; 2 шишета с мляно домати; медно котле с диаметър на отвора 27 см.; метална чиния; ножовка за метал; СВТ, трижилен 3 х 1.25кв. мм., бял - 15м., СВТ - трижилен 3 х 1 кв.мм. - 15м,; подвижна лампа- 1570 м.; СВТ - трижилен - 3 х 2.5 кв.мм. 2050 мм.,бял на цвят; гумиран проводник, многожилен - 1700 мм.; разклонител с дължина 3050 мм.; 4 бр. гумиран проводник с дължина 1500мм, многожилен, 1 бр. гумиран проводник с щепсел - 9600 мм.; кабел с текстилна плетка за шнур - 2700мм.; подвижна лампа с дължина 6000 мм.; 2 бр. проводници с пластмасова изолация - 1500 мм.; мостов кабел с черна изолация с фасунга - 2000 мм.; мостов кабел със зелена изолация с фасунга - 3000 мм.; 3 бр. платнени чанти, собственост на Радоев, на обща стойност 146.00 лева - престъпление по чл. 195, ал. 1 т.3 пр. 1-во, във връзка с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал. 1 и ал.2 от НК.
Имуществените вреди от престъплението са възстановени.
На основание чл.197, т.3 от НК, вр. чл.195, ал.1, т.3 от НК, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, чл.54 и чл.36 от НК на Е.М.Т. за това престъпление му се НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок 3 месеца.
На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание на Е.М.Т. за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.197, т.3 от НК, вр. чл.195, ал.1, т.3 от НК, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК и чл.36 от НК на Д.И.С. за това престъпление му се НАЛАГА наказание "Пробация" със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца; - Задължителни периодични срещи с пробационния служител по график определен от пробационната комисия за срок от 6 месеца,
- 150 часа безвъзмезден труд за срок от 1 година.
РАЗНОСКИТЕ по дознанието в размер на 30 лв. /Тридесет лева/ възнаграждение за вещо лице да се заплатят от обвиняемите Е.М.Т. и Д.И.С..
Страните по споразумението, подписват настоящото като заявяват, че изцяло и безусловно се съгласяват с неговото съдържание.
Подсъдимите Е.М.Т. и Д.И.С. на основание чл. 381, ал. 6 от НПК, декларират, че се отказват от съдебно разглеждане на делото по общия ред.


Д.И.С.
Е.М.Т.
 
58 НОХД No 347/2008 ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ П.Д.Й. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Споразумение от 07.10.2008г., в законна сила от 07.10.2008г.
Страните по споразумението адв.Тодор Русанов от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия П.Д.Й. ***, българин, с бълг.гражданство, разведен, неосъждан, средно образование, работи, ЕГН **********.
и Габриела Дремсизова- прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени, приемат за безспорно и категорично установено, че подсъдимият П.Д.Й. е ВИНОВЕН в това, че на 24.05.2008 г. в гр.Павликени умишлено противозаконно унищожил чужди движими вещи - две стъкла на задни врати на лек автомобил "Ауди" с ДК № ВТ 47-81 АХ, собственост на Симеон Стефанов Колев от с.гр., като причинил щета на обща стойност 120 лева, поради което и на основание чл.216 ал.1 вр. чл.36 и 55 ал.1 т.2 б."б" от НК му налага наказание "ПРОБАЦИЯ", изразяваща се в следните пробационни мерки:
- Шест месеца задължителна регистрация по настоящ адрес;
- Шест месеца периодични срещи с пробационен служител.
Разноските по делото в размер на 115 лева се възлагат на подсъдимия Й..
Страните по споразумението подписват настоящото, като заявяват, че изцяло и безусловно се съгласяват с неговото съдържание.
Подсъдимият на основание чл.381 ал.6 от НПК декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

П.Д.Й.
ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
Страните по споразумението адв.Тодор Русанов от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия П.Д.Й. ***, българин, с бълг.гражданство, разведен, неосъждан, средно образование, работи, ЕГН **********.
и Габриела Дремсизова- прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени, приемат за безспорно и категорично установено, че подсъдимият П.Д.Й. е ВИНОВЕН в това, че на 24.05.2008 г. в гр.Павликени умишлено противозаконно унищожил чужди движими вещи - две стъкла на задни врати на лек автомобил "Ауди" с ДК № ВТ 47-81 АХ, собственост на Симеон Стефанов Колев от с.гр., като причинил щета на обща стойност 120 лева, поради което и на основание чл.216 ал.1 вр. чл.36 и 55 ал.1 т.2 б."б" от НК му налага наказание "ПРОБАЦИЯ", изразяваща се в следните пробационни мерки:
- Шест месеца задължителна регистрация по настоящ адрес;
- Шест месеца периодични срещи с пробационен служител.
Разноските по делото в размер на 115 лева се възлагат на подсъдимия Й..

 
59 НОХД No 353/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ С.Г.С. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Присъда от 15.10.2008г., в законна сила от 31.10.2008г.
ПРИЗНАВА С.Г.С. - роден на 24.12.1976 год. в гр. Павликени живущ ***, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, работи като пласьор в "Темоди" ООД Павликени, ЕГН **********, осъждан за ВИНОВЕН в това, че на 07.07.2008 год. в гр. Павликени управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Опел Вектра" с ДК № ВТ 55-53 АС с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда - 1,59 на хиляда установена по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 46/2000 год. на РС - Павликени за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл.36 и чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, както и ГЛОБА от 200 /двеста/ лева.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на така определеното наказание за СРОК от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ЛИШАВА на основание чл. 343 г от НК С.Г.С. от право да управлява МПС за СРОК от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в сила.

С.Г.С.
С.Г.С. - роден на 24.12.1976 год. в гр. Павликени живущ ***, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, работи като пласьор в "Темоди" ООД Павликени, ЕГН **********, осъждан за ВИНОВЕН в това, че на 07.07.2008 год. в гр. Павликени управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Опел Вектра" с ДК № ВТ 55-53 АС с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда - 1,59 на хиляда установена по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 46/2000 год. на РС - Павликени за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл.36 и чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, както и ГЛОБА от 200 /двеста/ лева.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на така определеното наказание за СРОК от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ЛИШАВА на основание чл. 343 г от НК С.Г.С. от право да управлява МПС за СРОК от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в сила.

Мотиви от 05.12.2008г.
 
60 НОХД No 355/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ В.Г.Г. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Присъда от 14.10.2008г., в законна сила от 30.10.2008г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Г.Г. - роден на 01.01.1968 г. в гр.Павликени, живущ ***, ЕГН **********, бълг.гражданин, основно образование, работи, осъждан за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2008 г. в гр.Павликени управлявал МПС - лек автомобил "Фолксваген голф" с ДК № ВТ 86-32 АС, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.20 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343 б, ал.1 във вр. чл.54, чл.55 ал.1 т.2 б."б", пр.І и чл.36 от НК му НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", изразяваща се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.343 г ,във вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА В.Г.Г. от правото на управление на МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, считано от 07.09.2008 година.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

В.Г.Г.
за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2008 г. в гр.Павликени управлявал МПС - лек автомобил "Фолксваген голф" с ДК № ВТ 86-32 АС, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.20 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343 б, ал.1 във вр. чл.54, чл.55 ал.1 т.2 б."б", пр.І и чл.36 от НК му НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", изразяваща се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.343 г ,във вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА В.Г.Г. от правото на управление на МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, считано от 07.09.2008 година.

Мотиви от 16.10.2008г.
 
61 НОХД No 358/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Р.Х.А. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Споразумение от 22.10.2008г.
Р.Х.А.
 
62 НАХД No 361/2008 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ М.Г.А. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 20.10.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ПРИЗНАВА М.Г. ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 11.04.2008г. в гр.Павликени, управлявал МПС - лек автомобил "Опел Вектра" с ДКN ВТ52-87 ВА, като неправоспособен, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №398/04.07.2007г. и НП №561/13.09.2007г., двете на Началника на РПУ Павликени.
ОСВОБОЖДАВА М.Г. ***, ЕГН ********** от наказателна отговорност по воденото срещу него дознание N218/2008г. на РПУ Павликени на основание чл.78а от НК и му НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 800/осемстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 15 дневен срок от съобщаването му.


М.Г.А.
за ВИНОВЕН в това, че на 11.04.2008г. в гр.Павликени, управлявал МПС - лек автомобил "Опел Вектра" с ДКN ВТ52-87 ВА, като неправоспособен, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №398/04.07.2007г. и НП №561/13.09.2007г., двете на Началника на РПУ Павликени.
ОСВОБОЖДАВА М.Г. ***, ЕГН ********** от наказателна отговорност по воденото срещу него дознание N218/2008г. на РПУ Павликени на основание чл.78а от НК и му НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 800/осемстотин/ лева.

Мотиви от 21.10.2008г.
 
63 НАХД No 366/2008 По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ЛОВИКО ЛОЗАРИ ЕАД СУХИНДОЛ РИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 06.10.2008г., в законна сила от 06.10.2008г.
Прекратява производството по НАХД 366/2008 г. по описа на Павликенски районен съд и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на ВТРС.
 
64 НОХД No 367/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Х.М.С. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Присъда от 06.10.2008г., в законна сила от 22.10.2008г.
ПРИЗНАВА Х.М.С. - роден на 21.06.1966г. в село Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, безработен, с основно образование, ЕГН **********, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.09.2008г в град Павликени, Великотърновска област, управлявал МПС с наличие на алкохол в кръвта в размер на 2,52 промила, установено по надлежния ред с техническо средство, поради което и на основание чл. 343 "б", ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55 , ал.1, т.2, буква "б"от НК МУ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО часа за една календарна година.
На основание чл. 343 "г" от НК ЛИШАВА Х.М.С. със снета самоличност от правото да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 13.09.2008г.

Х.М.С.
Мотиви от 06.10.2008г.
 
65 НОХД No 368/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ С.Х.Р. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Споразумение от 07.10.2008г., в законна сила от 07.10.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Христо ДИШЕВ от ВТАК като упълномощен защитник на подсъдимия С.Х.Р. - роден на 10.05.1966г. в град Разград, област Разград, с постоянен адрес ***, живущ ***, турчин, български гражданин, разведен, безработен, със средно образование, ЕГН **********, осъждан.
и Маргарита Кузева - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
С.Х.Р. - роден на 10.05.1966г. в град Разград, област Разград, с постоянен адрес ***, живущ ***, турчин, български гражданин, разведен, безработен, със средно образование, ЕГН **********, осъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.09.2008г. в село Дъскот, област Велико Търново, управлявал МПС с наличие на алкохол в кръвта в размер на 2.11 промили, установено по надлежния ред с химическа експертиза на иззетата кръвна проба, след като бил осъден с влязла в сила присъда на 20.02.2008г. на Павликенски районен съд по НОХД № 59/2008г. за също такова деяние, поради което и на основание чл. 343 "б", ал.2 от НК във вр. С ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание лишаване от свобода за срок от три месеца.
На основание чл. 66 от НК изтърпяването на така определеното наказание се отлага за срок от три години, считано от днес.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият С.Х.Р. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

С.Х.Р.
СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.09.2008г. в село Дъскот, област Велико Търново, управлявал МПС с наличие на алкохол в кръвта в размер на 2.11 промили, установено по надлежния ред с химическа експертиза на иззетата кръвна проба, след като бил осъден с влязла в сила присъда на 20.02.2008г. на Павликенски районен съд по НОХД № 59/2008г. за също такова деяние, поради което и на основание чл. 343 "б", ал.2 от НК във вр. С ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание лишаване от свобода за срок от три месеца.
На основание чл. 66 от НК изтърпяването на така определеното наказание се отлага за срок от три години, считано от днес.

 
66 НОХД No 370/2008 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ А.И.А.,
С.К.З.
Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Споразумение от 22.10.2008г., в законна сила от 22.10.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Румен Тачев Дамянов от ВТАК, редовно упълномощен защитник на подсъдимите А.И.А. - роден на 23.07.1983г. в гр.Велико Търново, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, ЕГН **********, неосъждан и С.К.З. - роден на 19.01.1984г. в гр.Павликени, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, ЕГН **********, неосъждан
и Маргарита Кузева - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
А.И.А. - роден на 23.07.1983г. в гр.Велико Търново, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, ЕГН **********, неосъждан и С.К.З. - роден на 19.01.1984г. в гр.Павликени, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, ЕГН **********, неосъждан се признават за ВИНОВНИ в това, че на 08/09.06.2008г. в село Патреш, област Великотърновска, действайки в съучастие като съизвършители, чрез използване на техническо средство и като разбили прегради, направени за защита на имот, отнели от владението на Йордан И. ***, с намерение противозаконно да ги присвоят следните чужди движими вещи: метални домакински вещи и отпадъчно желязо, на обща стойност 205,30 лева, които своевременно възстановили, поради което и на основание: чл.197, т.3 от НК във вр. с чл. 195, ал.1, т.3 и т.4 от НК във вр. с чл. 194, ал.1 от НК във вр. с чл. 20, ал.2 от НК във вр. с чл. 36 и чл.54 от НК на подсъдимия А.И.А. със снета по - горе самоличност СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК изтърпяването на така определеното наказание на А.И.А. СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
На основание чл.197, т.3 от НК във вр. с чл. 195, ал.1, т.3 и т.4 от НК във вр. с чл. 194, ал.1 от НК във вр. с чл. 20, ал.2 от НК във вр. с чл. 36 и чл.54 от НК на подсъдимия С.К.З. със снета по - горе самоличност СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК изтърпяването на така определеното наказание на С.К.З. СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
ВЕЩЕСТВЕНОТО доказателство, представляващо 1 брой клещи, като вещ, принадлежаща на подсъдимия А.И.А. и послужила за извършване на престъплението на основание чл. 53, ал.1, буква "а" от НК СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата.
А.И.А. и С.К.З. със снета по делото самоличност СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ да заплатят направените по делото разноски в размер на 45 лева, представляващи възнаграждение на вещото лице в хода на досъдебното производство, като всеки един от двамата подсъдими заплати по 22.50 лева /Двадесет и два лева и петдесет стотинки/ по сметка на РС - Павликени.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимите А.И.А. и С.К.З. декларират на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказват от съдебно разглеждане на делото по общия ред и са съгласни със споразумението.

А.И.А.
С.К.З.
 
67 ЧНД No 371/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Г.А.М. Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 03.10.2008г., в законна сила от 03.10.2008г.
 
68 ЧНД No 373/2008 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК А.В.С.,
С.Й.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ
  Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 13.10.2008г.
ОТМЕНЯ Постановление от 24.09.2008 г. на ПРП за спиране на наказателното производство по дознание № 242/2008 г. по описа на РПУ-Павликени.Определението неподлежи на обжалване.
 
69 ЧНД No 374/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 06.10.2008г.
не дава ход на делото. Прекратява производството поради неявяване на заинтересованите страни.
 
70 ЧНД No 374/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 07.10.2008г., в законна сила от 07.10.2008г.
Производството прекратено, разпитът не проведен.
 
71 ЧНД No 375/2008 Претърсване, изземване - чл.161, ал.1 ал.2 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Й.Р.Р. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 08.10.2008г., в законна сила от 08.10.2008г.
НЕ ОДОБРЯВА протокол за претърсване и изземване от 03.10.2008г. от дознател при РПУ-Павликени по дознание №315/2008г. по описа на същото на недвижим имот, находящ се в с.Дъскот, общ.Павликени, ул."38" № 10, обитаван от Йордан Р.Р., при което действие са предадени доброволно посочените по-горе вещи.

 
72 ЧНД No 376/2008 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
ДЕМЕТРА-ИИ ООД С. ДЪСКОТ
  Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 10.10.2008г.


О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ Постановление от 09.09.2008г. на ПРП за спиране на наказателното производство по дознание № 200/2008г. по описа на РПУ-Павликени.
Определението е окончателноРайонен съдия:


 
73 НОХД No 377/2008 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Д.М.И. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Споразумение от 17.10.2008г., в законна сила от 17.10.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение в частта относно престъплението по чл.196 ал.1 т.2, във вр. чл.195 ал.1 т.3 пр.І от НК, във вр. чл.194 ал.1 ,във вр. чл.29 ал.1 б."а" и "б" от НК.
СТРАНИТЕ по споразумението адв.Ц.Д., от ВТАК, назначен защитник на подсъдимия Д.М.И. роден на 14.11.1987 г. в гр.Павликени, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, бълг.гражданин, неженен, с основно образование, не работи, осъждан, с ЕГН ********** и Антон Антонов, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени приемат за безспорно и категорично установено, че подсъдимият Д.М.И. е ВИНОВЕН в това, че за времето от 20.30 часа до 22.30 часа на 18.01.2008 г. в гр.Павликени, В.Търновска област, на ул. "Климент Охридски" № 10 при условията на опасен рецидив, като разрушил прегради, здраво направени за защита на имот - срязал гюрук на лек автомобил марка "Фолксваген Кабриолет" с ДК № ВТ 82-96 АР, собственост на Юлия Сашева Чакърова от с.Шемшево, обл.В.Търново и отнел от владението на Фея Бонева Гюляр от гр.Павликени, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои чужда движима вещ - панел от CD марка "Pioneer", собственост на Юлия Чакърова, на стойност 50 лева.,поради което и на основание чл.196 ал.1 т.2, във вр. с чл.195 ал.1 т.3, пр.І, във вр. чл.194, ал.1, във вр. чл.29 ал.1 б."а" и "б" и във вр. чл.36 и чл.55 ал.1 т.1 от НК следва да изтърпи наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален "Строг" режим.
Разноските по делото в размер на 102.20 лева да се заплатят от подсъдимия по с/ка на РС Павликени.
На основание чл.111 ал.1 от НПК веществените доказателства - Високи маратонки, марка "Булдозер", кафяви на цвят, на жълти ивици, № 41 с надписи на езика "BOXER FREESTAYLE WEAR", собственост на подсъдимия да му се върнат.
Страните по споразумението подписват същото,като заявяват,че изцяло и напълно се съгласяват с неговото съдържание.
Подсъдимият заявява, че е съгласен със съдържанието на споразумението и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Д.М.И.
 
74 ЧНД No 379/2008 ЧНД от досъдебното производство Р.М.А.   Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 09.10.2008г.

ПОТВЪРЖДАВА постановление от 30.09.2008г. на Районна прокуротура-Павликени по Дознание № 278/2008г. по описа на РПУ-Павликени.


Определението е окончателно. 
75 ЧНД No 380/2008 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Р.Й.И.   Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 30.10.2008г.
Прекратено на основание чл.39 ал.1 от НПК.
 
76 ЧНД No 382/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 10.10.2008г., в законна сила от 10.10.2008г.
Свидетелят се яви в з.з. и беше разпитан. Разпитът приключи в 11.34 часа.
 
77 НОХД No 383/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ И.Ц.П. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Споразумение от 23.10.2008г., в законна сила от 23.10.2008г.
И.Ц.П. - роден на 01.01.1980г. в град Велико Търново, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, управител на склад " Евро бебе" ЕООД -В.Търново, със средно образование, ЕГН **********, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2008г.около 04.00 часа в село Долна Липница, Великотърновска област, на ул."Първа" №5 управлявал МПС - лек автомобил "Хюндай Лантра" с ДК№ ВТ 4274 ВА с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,97 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № ІІІ-330/24.07.2008г. , поради което и на основание чл. 343 "Б", ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл.55, ал.1, т.2, буква "Б" от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
- Поправителен труд по местоработата на И.Ц.П. *** Търново с удръжки върху трудовото му възнаграждение от 10 % в полза на държавата за срок от 8 /Осем/ месеца.
На основание чл. 343 "Г" от НК във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА И.Ц.П. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от 8 /Осем/ месеца, считано от 20.07.2008г. , като срокът за изтърпяване на наказанието не се зачита за трудов стаж.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият И.Ц.П. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

И.Ц.П.
 
78 ЧНД No 385/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ И.К.Й. Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 16.10.2008г., в законна сила от 16.10.2008г.
Производството прекратено, поради неосигуряване присъствието на обвиняемия за разпит.
 
79 ЧНД No 386/2008 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Д.М.О. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 17.10.2008г.

ВЗЕМА мярка за неотклонение "Задържане под стража" по отношение на лицето Д.М.О., ЕГН **********, по Дознание № 217/2008 год. по описа на РПУ - Павликени.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред ВТОС 3-дневен срок считано от днес
В случай на жалба или протест Съдът насрочва делото за разглеждане пред ВТОС на 23.10.2008 год. от 10,00 часа.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

Д.М.О.
 
80 ЧНД No 387/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ И.К.Й. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 17.10.2008г., в законна сила от 17.10.2008г.
Проведен разпит.
 
81 НОХД No 388/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Г.В.Г. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Присъда от 29.10.2008г., в законна сила от 14.11.2008г.
ПРИЗНАВА Г.В.Г. - роден на 10.11.1973г. в гр.Павликени, живущ ***, българин, български гражданин, женен, с основно образование, учи и работи в БКС Павликени, ЕГН **********, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2008г. в град Павликени, управлявал моторно превозно средство - мотоциклет " Малагути Ф-10" с ДК№ Е 30-32 В с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,35 на хиляда, установена по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343 "б", ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква "Б" от НК МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 /Седем/ месеца, считано от влизане на присъдата в сила.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /Седем/ месеца, считано от влизане на присъдата в сила.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

Г.В.Г.
Мотиви от 28.11.2008г.
МОТИВИ към ПРИСЪДА № 57/29.10.2007 год. по НОХД 388/2008 год.

Обвинението е против Г.В.Г. ***, за това че на 04.10.2008 г. в гр. Павликени управлявал моторно превозно средство - мотоциклет "Малагути Ф-10" с ДКН Е 30-32 В с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,35 на хиляда установена по надлежния ред - с техническо средство "Дрегер Алкотест" 7410, с фабричен номер 0132. ПРП квалифицира деянието като престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, представителят й в с.з. поддържа обвинението така, както е предявено и счита, че е доказано, като при определяне наказанието моли за приложението на чл. 55 от НК.
Подсъдимият се явява в с.з. Признава се за виновен, съжалява за извършеното и моли за снизходително наказание.
Като се запозна със становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено следното:
Г.В.Г. ***. Работи като гробар в БКС, гр. Павликени. Неосъждан - приложената справка за съдимост. Неправоспособен по смисъла на ЗДвП и няма наказания по този закон - справка от МВР.
На 04.10.2008 г. подсъдимият бил в гр. Павликени. Употребил алкохол. Около 19,00 часа решил да се прибере при родителите си, които живеели в гр. Бяла Черква, общ. Павликени. Въпреки, че бил ухотребил алкохол, а и бил неправоспособен това сторил като управлявал МПС - мотоциклет марка "Малагути Ф-10" с ДКН Е 30-32 В, собственост на Борислав Андонов Атанасов от гр. Петрич.
На ул. "Атанас Хаджиславчев" в гр. Павликени, срещу бензиностанция "Торнадо" Г. бил спрян за проверка от служители на РПУ Павликени. Последните го проверили за наличие на алкохол в кръвта с техническо средство "Дрегер Алкотест 7410" с фабр. № 0132, който отчел 1,35 промила алкохол в кръвта. Подсъдимият отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.
????????? ?????????? ?????????? ?? ??????????? ?????? ?? безспорен ????? ?? ??????????? ?? ?????????ят, показанията на ??????????? ????????? и писмените доказателства по БПП № 319/2007 г. на РПУ, гр. Павликени.
??? ???? ???????????? ?????????? ?????????? съдът ??????, ?? ?????????ят по описания начин от обективна и субективна страна осъществил престъпния състав на престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК - 04.10.2008 г., около 19.00 часа в гр. Павликени управлявал моторно превозно средство - мотоциклет "Малагути Ф-10" с ДКН Е 30-32 В с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,35 на хиляда установена по надлежния ред - с техническо средство "Дрегер Алкотест" 7410, с фабричен номер 0132.
?? ?????????? ?????? ?????????ят ???????? ??? ????????? ?? ???? ?????? - съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че не бива да управлява МПС след употреба на алкохол и без да е правоспособен, но въпреки това е управлявал мотоциклета, с което е целял настъпването на общественоопасните последици от своето деяние. Разбирал свойството и значението на деянието си и ръководел постъпките си.
???????????? опасност ?? ???????? ? ???????? ? ????? ???????? ?? ???????????????? ? ???????.
???????????? ???????? ?? ?????????ят е ниска - неосъждан.
??????? ?? ?????????? ?? ???????? ?????? ?? ?? ????? ? ниската правна култура и неуважението към правните норми регулиращи движението по пътищата.
?????????? ?????? ????????????? ????? ?????????? многобройни - ?????????????, ?????????? ?? ????????????, разкаянието, липсата на други нарушения по ЗДвП, относително ниската концентрация на алкохол.
?????????? ?????? ????????????? ????? не ??????????.
??? ???????? ?? ?????????? ??-???? ????????????? ????? ?????, ?? ?? подсъдимият ?????? ?? ?? ?????? ????????? при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК, поради което и на основание чл. 343Б, ал. 1, вр. с чл. 36, вр. с цитираната норма определи на подсъдимия наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител, двете за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА от влизане на присъдата в сила.
Не следва да се лишава подсъдимия лишен от правото да управлява МПС, тъй като такова той няма.
Съдът счита, че с така определеното наказание ще се осъществят целите на наказанието - индивидуалната и генерална превенция.
?? ?????????? ??????????? ????? ????????? ????????? ??.??????? ?????:


 
82 ЧНД No 397/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Р.Р.К. Докладчик: Е.Т.С.  Решение от 30.10.2008г., в законна сила от 30.10.2008г.
разпита проведен на 30.10.2008 г.
 
83 ЧНД No 407/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
И.Г.И.
  Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 31.10.2008г., в законна сила от 31.10.2008г.
разпита проведен на 31.10.2008 г.