РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАВЛИКЕНИ
Справка за свършените дела
за периода от 01.07.2010г. до 31.07.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 307/2010, III състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД С.И.А. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 01.07.2010г.
ПРИЕМА за установено, че в полза на „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София, ЖК „Младост 4”, Бизнес Парк София, бл. 14, представляван от Луик Льо Пишу, с пълномощник адв. Д.М.Д., САК и съдебен адрес – адреса на пълномощника гр. София 1303, р-н „Триадица”, ул. „Три уши” № 10 Б, бл. 4, ет. 5 съществува вземане против С.И.А. с ЕГН ********** *** за сумата 464.80 лв. /четиристотин шестдесет и четири лв. и 80 ст./, главница по договор за кредит, 68.17 лв. /шестдесет и осем лв. 17 ст./ възнаградителна лихва за периода 28.11.2008 г. - 30.03.2009 г., лихва за забава в размер на 61.44 лв. /шестдесет и един лв., 44 ст./ от 30.12.2008 г. до 18.01.2010 г. и законна върху главницата от 18.01.2010 г. до изплащане на вземането, както и сумата 125 лв. (сто двадесет и пет лв. 00 ст.) разноски по ЧГрД № 68/2010 година на ПРС, за което вземане е издадена заповед № 42/20.01.2010 г. на ПРС за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК.

ОСЪЖДА С.И.А. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на “БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК/ Код по БУЛСТАТ 130697606 сумата от 125 лв./сто двадесет и пет лв., 00 ст./ разноски по настоящото дело – 25 лв. ДТ и 100 лв. адвокатско възнаграждение.

Решението не подлежи на обжалване.

Да се уведоми ответната страна за правото в едномесечен срок от връчването на решението да поиска от Великотърновския окръжен съд отмяна на същото или да оспори с иск правото, предмет на производството.

Делото да се докладва за издаване на изпълнителен лист по заповедта за изпълнение.


 
2 Гражданско дело No 241/2010, I състав Издръжка К.С.И. М.А.Я. Докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Разпореждане от 05.07.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 241/2010 год. по описа на Районен съд – Павликени.
Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред ВТОС в едноседмичен срок от съобщаването на ищеца.

 
3 НАХД No 525/2009, III състав Административни дела П.Т.П. РД АВТ. АДМИНИСТРАЦИЯ - В. ТЪРНОВО,
Н.Н.П.
Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 05.07.2010г.
НП-отменено - ОТМЕНЯВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 24-0000540/30.10.2009 г. на и.д. директор на РД "Автомобилна админстрация", гр. В.Търново, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО И НЕОБОСНОВАНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВТАдмС в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 
4 НОХД No 296/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Б.Ф.Б. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Споразумение от 05.07.2010г., в законна сила от 05.07.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. М.И. от САК, упълномощен защитник на подсъдимия Б.Ф.Б. – роден на *** ***, Великотърновска област, живущ ***, българин, бълг. гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********
и Маргарита Кузева – прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
Б.Ф.Б. – роден на *** ***, Великотърновска област, живущ ***, българин, бълг. гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 13.06.2010 год. в с. Бутово, Великотърновска област, управлявал МПС – марка „Ауди-80” с ДК № ВТ 41-92 АК с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промили - 2 промили, установено по надлежния ред с техническо средство, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл.55, ал.1, т.2, буква”б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за СРОК от 6 /Шест/ месеца с периодичност два пъти седмично;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от 6 /Шест/ месеца;
На основание чл. 343г от НК Б.Ф.Б. се ЛИШАВА от правото да управлява МПС за СРОК от 2 /Два/ МЕСЕЦА, считано от 13.06.2010 год.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият Б.Ф.Б. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

Б.Ф.Б.
се признава за ВИНОВЕН за това, че на 13.06.2010 год. в с. Бутово, Великотърновска област, управлявал МПС – марка „Ауди-80” с ДК № ВТ 41-92 АК с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промили - 2 промили, установено по надлежния ред с техническо средство, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл.55, ал.1, т.2, буква”б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за СРОК от 6 /Шест/ месеца с периодичност два пъти седмично;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от 6 /Шест/ месеца;
На основание чл. 343г от НК Б.Ф.Б. се ЛИШАВА от правото да управлява МПС за СРОК от 2 /Два/ МЕСЕЦА, считано от 13.06.2010 год.

 
5 Гражданско дело No 8/2009, IV състав Делби С.М.И. М.И.Д. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 08.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.М.И. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр. Павликени. ул."Стефан Караджа" № 2, кантора адв. Х.Д., ВТАК против М.И.Д., ЕГН ********** с последен известен адрес *** и съдебен такъв – гр. Велико Търново, ул. „България” № 6, вх. А – кантора адв. А.Ч., ВТАК иск, с който претендира възлагане в дял недвижим имот, находящ се в гр.Б.Ч., община Павликени, ул."Братя Марчеви" № 16, а именно: Урегулиран поземлен имот XV-583 (петнадесет римско за петстотин осемдесет и три арабско) в квартал 31 (тридесет и първи) по действащия подробен устройствен план на гр.Б.Ч., целия с площ от 691 кв.м. (шестстотин деветдесет и един кв.метра) при граници: изток-УПИ XIV-582, запад-УПИ XVI-586 и XVII-585, север-УПИ XVIII-584 и V1I-576, юг-улица, заедно с построената в този имот ЖИЛИЩНА СГРАДА, второстепенни и стопански постройки, подобрения и трайни насаждения, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ДА СЕ ИЗНЕСЕ, по реда на чл. 348 от ГПК, на публична продан недвижим имот, находящ се в гр.Б.Ч., община Павликени, ул."Братя Марчеви" № 16, а именно: Урегулиран поземлен имот XV-583 (петнадесет римско за петстотин осемдесет и три арабско) в квартал 31 (тридесет и първи) по действащия подробен устройствен план на гр.Б.Ч., целия с площ от 691 кв.м. (шестстотин деветдесет и един кв.метра) при граници: изток-УПИ XIV-582, запад-УПИ XVI-586 и XVII-585, север-УПИ XVIII-584 и V1I-576, юг-улица, заедно с построената в този имот ЖИЛИЩНА СГРАДА, второстепенни и стопански постройки, подобрения и трайни насаждения, при оценка от 9000 /девет хиляди/ лв., като получената от проданта цена се раздели поравно между С.М.И. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр. Павликени. ул."Стефан Караджа" № 2, кантора адв. Х.Д., ВТАК против М.И.Д., ЕГН ********** с последен известен адрес *** и съдебен такъв – гр. Велико Търново, ул. „България” № 6, вх. А – кантора адв. А.Ч., ВТАК.

ОСЪЖДА С.М.И. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр. Павликени. ул."Стефан Караджа" № 2, кантора адв. Х.Д., ВТАК да заплати по сметка на съда ДТ в размер на сумата от 180 лв.

ОСЪЖДА М.И.Д., ЕГН ********** с последен известен адрес *** и съдебен такъв – гр. Велико Търново, ул. „България” № 6, вх. А – кантора адв. А.Ч., ВТАК да заплати по сметка на съда ДТ в размер на сумата от 180 лв.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. 
6 НЧХД No 397/2009, II състав НЧХД И.Т.Б. Д.А.П. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Присъда от 09.07.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.П. – бълг. гражданин, роден на *** ***, живущ ***7, разведен, образование висше – ветеринарно медицинско, работи – като ветеринарен лекар – с. Михалци, ЕГН **********, неосъждан за НЕВИНЕН в това, в качеството му на длъжностно лице – лицензиран ветеринарен лекар, Ветеринарен участък – с. Михалци по повод изпълнението на службата му, чрез публикувана статия във вестник „Янтра днес” – бр. 83 от 2009год. и заявление от 30.03.2009год. пред ПРП, рег. индекс и дата 180/30.03.09год. на ПРП да е разгласил позорно обстоятелство за И.Т. Балканджиев с ЕГН ********** ***. Търново, а именно че на 22.03.2009год. Балканджиев да е извършил „престъпление – застрелване на кучета с флоберка в района на Свинеферма в с. Михалци”, което позорно обстоятелство да е разпространил, чрез печатно произведение, поради което и на основание чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението му по чл. 148, ал.2 във вр. с чл. 148, ал.1, т.2 и 4, във вр. с чл. 147, ал.1, пр. 1- во от НК.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Т. Балканджиев с ЕГН ********** *** срещу Д.А.П. с ЕГН ********** *** със снета по делото самоличност иск за сумата от 10 000 лв, която да представлявала обезщетение за причинените в следствие горното деяние неимуществени вреди, едно със законната лихва, считано от 30.03.2009год. до окончателното изплащане, като неоснователен и недоказан.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

Д.А.П.
 
7 Гражданско дело No 471/2010, I състав Развод по взаимно съгласие С.Р.Т.,
Т.Ф.Т.
  Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 13.07.2010г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между С.Р.Т., ЕГН ********** *** и Т.Ф.Т., ЕГН ********** *** сключен с Акт за граждански брак № 0120/01.07.2010 год. на Община Велико Търново ПОРАДИ СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между съпрузите, а именно:
Страните нямат претенции за издръжка един към друг.
След развода С.Р.Т., с ЕГН ********** ще носи брачното фамилното име – Т..
Страните не притежават семейно жилище. Движимите вещи са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер.
Решението не подлежи на обжалване.

 
8 НАХД No 110/2010, III състав По ЗГ и ЗЛОД В.Н.Т. ИЗП. АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ,
П.Р.Р.
Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 13.07.2010г.
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО Наказателно постановление N 1195/27.10.2009 г. на началника на Началника на отдел “Рибарство и контрол” към ТЗ на ИАРА, гр.Велико Търново, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.


 
9 НАХД No 168/2010, I състав Административни дела Б.Л.Б. ДА ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
А.С.М.
Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 13.07.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА НП №КГ-711/08.04.2010г. на председател на ДАМТН, с което на „БГ ПЕТРОЛ” ООД , ЕИК 104593314, със седалище и адрес на управление гр.Павликени,ул.”Сергей Румянцев”№1 вх.Б,представлявано от Б.Л.Б. с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв. за нарушение на чл.8 ал.2 от ЗЧАВ вр.чл.6 т.2 приложение №2 от НИКТГУРНК КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.


РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВТАдм.С в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
10 Гражданско дело No 496/2009, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД МБАЛ ПАВЛИКЕНИ ЕООД Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 14.07.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че в полза на "Е.он България Продажби"АД, ЕИК 103533691 със седалище и адрес на управление гр. Варна, Бизнес Парк Варна, сграда 6, представлявано от Бойко Димитров Димитрачков - председател на УС и Щефен Майвалд - член на УС съществува вземане против Многопрофилна болница за активно лечение – Павликени ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 104508837 със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. ”Васил Петлешков” № 2, представлявано от Управителя Ренета Николова Кръстева както следва - 12609.39 лв. главница за доставена и неплатена електрическа енергия за периода 11.02.2009 година – 31.05.2009 година и 1229.89 лв. лихви за забава за сумата до 14.04.2009 година, ведно със законната лихва върху главницата от 14.04.2010 година до окончателното изплащане, както и за направените по заповедното производство разноски в размер на 940,20 лв., за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 164 от 30.07.2009 година по чл. 410 ГПК по ЧГрД № 346 по описа на Районен съд, гр. Павликени, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата от присъдения размер до първоначално претендираното, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение – Павликени ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 104508837 със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. ”Васил Петлешков” № 2, представлявано от Управителя Ренета Николова Кръстева ДА ЗАПЛАТИ на "Е.он България Продажби"АД, ЕИК 103533691 със седалище и адрес на управление гр. Варна, Бизнес Парк Варна, сграда 6, представлявано от Бойко Димитров Димитрачков - председател на УС и Щефен Майвалд - член на УС сумата от 574.90 лв. разноски в настоящото производство, съобразно уважения размер на претенцията и извършено прихващане.

РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВТОС.

 
11 Гражданско дело No 184/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД М.М.П. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 14.07.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.М.П. *** с ЕГН **********,че същият дължи на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, гр.София, ЖК Младост 4, Бизнес Парк София, сг.14, представлявано от Л.Л.П., действащ чрез адв.Д.М.Д.,***, 1303, р-н»Триадица», ул.»Три уши»№10Б, бл.4, ет.5 сумите: главница 502.47лв. по договор CASH 04175149 от 27.05.2008г. , 231лв. лихва възнаградителна от 08.08.2008г. до 06.02.2009г. и лихва за забава 90.68лв. от 15.08.2008г. до 18.01.2010г.и законната лихва върху главницата от 18.01.2010г. до окончателното изплащане,както и 125лв. разноски.
ОСЪЖДА М.М.П. *** с ЕГН ********** да заплати на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, гр.София, ЖК Младост 4, Бизнес Парк София, сг.14, представлявано от Л.Л.П., действащ чрез адв.Д.М.Д.,***, 1303, р-н»Триадица», ул.»Три уши»№10Б, бл.4, ет.5
направените по делото разноски в размер на 25 лв. като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 125лв. направени разноски като неоснователен и недоказан.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 14 –дневен срок от съобщението на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


 
12 Гражданско дело No 155/2009, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВПК НЕГОВАНКА- 92 Н.Х.Н. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Определение от 15.07.2010г.
НЕ ДАВА ход на делото.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №155/2009г. на ПРС, поради оттегляне на иска.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВТОС в едноседмичен срок, считано от днес.

 
13 НОХД No 278/2010, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.А.С. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Присъда от 15.07.2010г.

ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.С. роден на *** *** Търново, живущ ***, българин, бълг.гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 04.05.2007 г. до 01.10.2007 г. в землището на с.Красно Градище, община Сухиндол, противозаконно присвоил чужди движими вещи в големи размери, които владеел на основание позволително за сеч на НУГ-ДЛ Велико Търново за имоти №№ 059031,059030,062020 и 063016 в землището на с.с. – 2 049 пр.куб.метра дървесина на стойност 119 340 лева, собственост на наследниците на братята В. Л.К., Д.Л.К. и н. Л.К., на наследниците на Л. К.В. и на наследниците на К. В. ***., именно: М.И.Х., Х.И. Х. и А.С.А.,***, Д. Х. Д. и Л. Х. Д.,***,Д.В. *** Градище, об.Сухиндол, М.В. ***, Г.В.П. ***, А.Л.Л., М. Л.Л., Ж.А. Л. и Д.К.Л.,***, Н.С. В. и П.В. ***, К. В. ***.Търново, П.Р.В. и Л.Д.В.,***.Търново, Л.Д.В. ***.Търново и С.Д. *** Загора, М.Б.Н. ***, Ю.Б.Б. от с.Красно Градище, общ.Сухиндол, К.Б.Б. от гр.София, поради което и на основание чл.206, ал.3, пр.1, вр.ал.1, вр. чл.373 НПК /ред. преди ДВ бр.27/2009 г./ и във вр.чл.36 и 55, ал.1, т.1 НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.С. със снета по делото самоличност за ВИНОВЕН в това че на 09.04.2007 г. в с.Красно Градище, община Сухиндол, при условията на продължавано престъпление, преправил съдържанието на частни документи – 1. Пълномощно за получаване на разрешително за сеч и ползване на гори рег.№ 3 от 09.04.2007 г. на Г.В.П. ***, заверено нотариално жт кметския наместник в с.Красно Градище, общ.Сухиндол, като допълнил имена на наследници и номера на имоти и го употребил пред ДДС “Болярка”В.Търново, за да докаже, че има право да бъде извършена сеч и ползване на дървесина в гори с парцели №№059031, 059030,062020 и 063016; 2. Пълномощно за получаване на разрешително за сеч и ползване на гори рег.№ 4 от 09.04.2007 г на М.В. *** заверено нотариално от кметския наместник на с.Красно Градище, общ.Сухиндол като допълнил имена на наследници и номера на имоти и го употребил пред ДДС”Болярка” В.Търново, за да докаже, че има право да бъда извършена сеч и ползване на дървесина в гори с парцели №№ 059031,059030,062020 и 063016 и 3. Пълномощно за получаване на разрешително за сеч и ползване на гори рег.№ № 5 от 09.04.2007 г. на Д.В. *** заверено нотариално от кметския наместник на с.Красно Градище, общ.Сухиндол като допълнил имена на наследници и номера на имоти и го употребил пред ДДС”Болярка” В.Търново, за да докаже, че има право да бъде извършена сеч и ползване на дървесина в гори с парцели №№ 059031,059030,062020 и 063016, поради което и на основание чл.309, ал.1, вр.чл.26 от НК, във вр. с чл.373 НПК/ред. преди ДВ бр.27/2009 г./, във вр.чл.36 и 55, ал.1 т.2 б.”б” от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по поС.ен адрес за срок от шест месеца при честота два пъти седмично;
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца;
На основание чл.23 НК ГРУПИРА наложените по-горе наказания, като ОПРАДЕЛЯ за изтърпяване от подсъдимия общо наказание, най-тежкото измежду наложените, а именно ДВЕ ГОДИНИ И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното обща наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимия А.А.С. със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ на Л.Д.В. с ЕГН ********** *** и С.Д.К. с ЕГН ********** *** по 13 014 лв. на всяка от тях, обезщетение за причинени имуществени вреди от първото деяние, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 01.10.2007 г. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА подсъдимия А.А.С. със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ на М.Л.Л. с ЕГН ********** ***, А.Л.Л. с ЕГН ********** *** и Ж.А. Л. с ЕГН ********** *** по 4 030.86 лв. на всеки от тримата, обезщетение за причинени имуществени вреди от извършеното от него престъпление, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 01.10.2007 г. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА подсъдимия А.А.С. със снета по делото самоличност да заплати по с/ката на РС Павликени, направените по делото разноски в размер на 114.60 лв., както и държавна такса от 1 884.70 лева в/у уважения размер на гражданските искове.

Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

А.А.С.
 
14 Гражданско дело No 226/2010, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Д.Б.Д. ОБЩИНА СУХИНДОЛ Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 16.07.2010г.

ОТМЕНЯВА заповед №РД-01-02-103/11.02.2010г. на Кмета на Община Сухиндол, с която е прекратено трудовото правоотношение на Д.Б.Д.,***, ЕГН ********** и й е наложено дисциплинарно наказание “уволнение”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА
ВЪЗСАТНОВЯВА Д.Б.Д.,***, ЕГН ********** на заеманата преди уволнението длъжност “Директор на дома за възрастни с деменция”, с.Горско Косово, общ.Сухиндол. IСЪЖДА Община Сухиндол, представлявана от Кмета П.Ч., да заплати на Д.Б.Д.,***, ЕГН ********** обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ в размер на 531 лв./петстотин тридесет и един лв./, обезщетение за неползван платен годишен отпуск в размер на 24.17лв. и разноски по делото в размер на 200лв./двеста лева/.
ОСЪЖДА Община Сухиндол ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Павликени ДТ в общ размер от 100/сто/ лева.
Решението подлежи на обжалвано пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


 
15 Гражданско дело No 277/2010, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ БУЛАЛФА ООД Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 16.07.2010г.
РАЗВАЛЯ договорът за аренда на земеделска земя от 26.09.2005г., сключен между Община Павликени и “Булалфа”ООД, гр.Велико Търново, ул.”България”№21 Б, вх.2, ет.4, представлявано от С.С.С. - управител, ЕГН ********** и Г.И.Г. ***, т.ІV, рег.№2643, стр1333-1334, поради виновно неизпълнение от страна на арендатора.
ОСЪЖДА “Булалфа”ООД, гр.Велико Търново, ул.”България”№21 Б, вх.2, ет.4, представлявано от С.С.С. - управител, ЕГН ********** и Г.И.Г. - управител, ДА ЗАПЛАТИ на Община Павликени, представлявана от Кмета А.И.Г.,***, направените по делото разноски в размер на 132.40 лв. /Сто тридесет и два лева и 40 ст./
Решението не подлежи на обжалване.
Да се уведоми ответната страна за правото си по чл.240 ГПК в едномесечен срок от връчването на решението да поиска от Великотърновския окръжен съд отмяна на същото или да оспори с иск същото право.

 
16 Гражданско дело No 459/2010, I състав Развод по взаимно съгласие С.В.И.,
Ц.Р.И.
  Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 16.07.2010г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между ЦВЕТАЛИНА Р.И., ЕГН **********,*** и С.В.И., ЕГН **********,***, сключен с акт за граждански брак № 0005/27.02.1999 год. на Община Павликени, обл. Великотърновска ПОРАДИ СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между съпрузите, а именно:
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака малолетно дете – Надежда Стоянова И., родена на *** год., ЕГН ********** на майката ЦВЕТАЛИНА Р.И., ЕГН **********, като на бащата С.В.И., ЕГН ********** се определя режим на лични отношения с малолетното дете – Надежда Стоянова И., родена на *** год., ЕГН **********, а именно: да го вижда по всяко време и да го взема при себе си без ограничения.
С.В.И., ЕГН ********** се задължава да заплаща за малолетното си дете – Надежда Стоянова И., родена на *** год., ЕГН ********** на неговата майка и законен представител майката ЦВЕТАЛИНА Р.И., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 60,00 лв. /Шестдесет лева/, считано от влизане на решението в сила - 16.07.2010 год., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законна причина за нейното изменяване или прекратяване.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Павликени, обл. В. Търновска, ул.”Васил Левсски” № 8, вх. “А”, ет.4, ап.16, собственост на родителите на молителя на С.В.И., ЕГН **********.
Страните нямат претенции за издръжка един към друг.
Страните не притежават други вещи – движими и недвижими, права върху вещи, както и парични влогове, които да са придобили през време на брака в резултат на съвместен принос и да представляват съпружеска имуществена общност.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака ЦВЕТАЛИНА Р.И., ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име: ЦВЯТКОВА.
ОСЪЖДА С.В.И. да заплати ДДТ в размер на 20,00 лв. /Двадесет лева/ и ДТ върху определената издръжка в размер на 43,20 лв. /Четиридесет и три лева и двадесет стотинки/ по сметката на Районен съд – Павликени.
ОСЪЖДА ЦВЕТАЛИНА Р.И. да заплати ДДТ в размер на 20,00 лв. /Двадесет лева/ по сметката на Районен съд – Павликени.
След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се изпрати на ГРАО В.Търново.
Решението не подлежи на обжалване.

 
17 Гражданско дело No 472/2010, I състав Развод по взаимно съгласие Р.Х.М.,
Р.Й.М.
  Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 16.07.2010г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Р.Х.М., ЕГН **********,*** и Р.Й.М., ЕГН **********,***, сключен с акт за граждански брак № 24/09.05.1998 год. на Община Павликени, обл. Великотърновска ПОРАДИ СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между съпрузите, а именно:
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака малолетно дете - Габриела Руменова М., родена на *** год., ЕГН ********** на майката Р.Х.М., ЕГН **********, като на бащата Р.Й.М., ЕГН **********, се определя режим на лични отношения с малолетното дете Габриела Руменова М., родена на *** год., ЕГН **********, а именно: има право да се среща с детето и да го взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 10 часа в събота до 18 часа в неделя, както и един месец през лятото, когато майката не ползва годишен отпуск, както и през друго време и за други периоди, за които между двамата родители е постигнато предварително съгласие.
Р.Й.М., ЕГН **********, се задължава да заплаща за малолетното си дете Габриела Руменова М., родена на *** год., ЕГН ********** на неговата майка и законен представител Р.Х.М., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 60,00 лв. /Шестдесет лева/, считано от 01.07.2010 год. до настъпване на законна причина за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Павликени, обл. В. Търновска, бул. “Дондуков” № 57, вх.Б, ет.5, ап.15, собственост на родителите на молителя на Р.Й.М., ЕГН **********.

Страните през време на брака си не са придобивали в режим на съпружеска имуществена общност недвижими имоти или моторни превозни средства, които да са предмет на делба.
ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака Р.Х.М., ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име: Х..
ОСЪЖДА Р.Й.М. да заплати ДДТ в размер на 40,00 лв. /Четиридесет лева/ и ДТ върху определената издръжка в размер на 43,20 лв. /Четиридесет и три лева и двадесет стотинки/ по сметката на Районен съд – Павликени.
След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се изпрати на ГРАО В.Търново.
Решението не подлежи на обжалване.

 
18 НАХД No 231/2010, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ И.И.Н. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 16.07.2010г.
ПРИЗНАВА И.И.Н. ***. Търново с ЕГН **********,***.Търново на 2***година, с постоянен адрес ***. Търново, извън регулация, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, неосъждан за ВИНОВЕН в това, на на 23/24.05.2008 година в село Долна Липница, общ. Павликени по непредпазливост причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на голямата скочна кост и малката скочна кост в областта на лявата глезенна става с навяхване на ставата /бималеоларно навяхване – счупване/, оток в областта на ставата, кръвно наместване на счупването и гипсова имобилизация на ствата, довели до трайно затруднение на движението ляв долен крайник на Й.С. Й. от гр. В.Търново, поради което и на основание чл. чл. 133, вр. чл. 129, ал.2, пр.2, алтернатива 2, вр. чл. 129, ал. 1, вр. с чл. 78а от НН и по реда на чл. 375 и сл. от НПК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по воденото срещу него – дознание № 249 по описа на РУ на МВР, гр. Павликени за 2008 година, като МУ НАЛАГА НАЛАГА наказание по административен ред “Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева в полза на Държавата.
РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване или протест пред ВТОС в петнадесет дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

И.И.Н.
Мотиви от 16.07.2010г.
 
19 НОХД No 243/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ С.И.Б. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 16.07.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
ВПИСВА окончателното съдържание на постигнатото споразумение както следва:
Страните по споразумението адв.И.И. ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия С.И.Б. роден на *** ***, живущ ***, бълг.гражданин, женен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, и Габриела Дремсизова,прокурор при РП Павликени се споразумяха за следното:
С.И.Б. роден на *** ***, живущ ***, бълг.гражданин, женен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2010 г. в гр.Павликени управлявал МПС лек автомобил БМВ 325” с рег.№ 83-16 DBG с концентрация на алкохол в кръвта 2.11 промила, установен по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила споразумение по НОХД 497/2009 година по описа на РС Павликени за такова престъпление, поради което и на основание чл.343 б, ал.2,вр.ал.1 вр.чл.36 и 54 от НК му се налага наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
На основание чл.343 г от НК С.И.Б., със снета по-горе самоличност се лишава от правото да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от 25.05.2010 година
Подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

С.И.Б.
се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2010 г. в гр.Павликени управлявал МПС лек автомобил БМВ 325” с рег.№ 83-16 DBG с концентрация на алкохол в кръвта 2.11 промила, установен по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила споразумение по НОХД 497/2009 година по описа на РС Павликени за такова престъпление, поради което и на основание чл.343 б, ал.2,вр.ал.1 вр.чл.36 и 54 от НК му се налага наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
На основание чл.343 г от НК С.И.Б., със снета по-горе самоличност се лишава от правото да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от 25.05.2010 година

 
20 НОХД No 271/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ И.Х.К. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 16.07.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото споразумение както следва:
Страните по споразумението адв.О.Г. от ВТАК, служебен защитник на подсъдимия И.Х.Г. – роден на *** ***, живущ ***, българин, бълг.гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** и Антон Антонов, прокурор при Районна прокуратура Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият И.Х.Г. – роден на *** ***, живущ ***, българин, бълг.гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 27.02.2010 г. в гр.Павликени отнел от владението на Петьо Йорданов Петев от с.гр., без негово съгласие, с намерение противозаокнно да ги присвои чужди движими вещи – български банкноти в обръщение на стойност 100 лева, златна мъжка брачна халка 14 карата с тегло 3.85 грама и златна мъжка гривна 14 карата с тегло 7.73 гр. на обща стойност 528 лева, собственост на Петев, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи били върнати и заместени, поради което и на основание чл.197,т.1,вр.чл.194, ал.1 от НК, във вр. чл.36 и 55, ал.1,т.2,б.”б” от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца;
-Безвъзмезден труд в полза на обществото от 150 часа за срок от една година;
Подсъдимият И.Х. Гатев следва да заплати по с/ка на РС Павликени, направените разноските по делото в размер на 60 лева.
Подсъдимият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.


И.Х.К.
се признава за ВИНОВЕН в това, че на 27.02.2010 г. в гр.Павликени отнел от владението на Петьо Йорданов Петев от с.гр., без негово съгласие, с намерение противозаокнно да ги присвои чужди движими вещи – български банкноти в обръщение на стойност 100 лева, златна мъжка брачна халка 14 карата с тегло 3.85 грама и златна мъжка гривна 14 карата с тегло 7.73 гр. на обща стойност 528 лева, собственост на Петев, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи били върнати и заместени, поради което и на основание чл.197,т.1,вр.чл.194, ал.1 от НК, във вр. чл.36 и 55, ал.1,т.2,б.”б” от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца;
-Безвъзмезден труд в полза на обществото от 150 часа за срок от една година;

 
21 НОХД No 305/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ С.Н.К. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Присъда от 19.07.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Н.К., роден на *** ***, живущ ***, с настоящ адрес ***, живущ ***, българин, с бълг.гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2010 г. в гр.Павликени управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген Джета” с рег.№ ВТ 49-53 ВМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.31 на хиляда, установена по надлежния ред, поради което и на основание чл.343 б, ал.1 от НК, във вр. с чл.36 и 54 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА .
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ЛИШАВА подсъдимия С.Н.К. със снета самоличност от правото да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА на основание чл.343 г от НК.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

С.Н.К.
Мотиви от 29.07.2010г.
МОТИВИ ПО ПРИСЪДА N25 /19.07.2010г.
НОХД N305/10 г. на ПРС
Подсъдимият С.Н.К. *** е обвинен в това, че на 03.07.2010 г. в гр.Павликени, Великотърновска област, управлявала МПС - лек автомобил, марка “Фолксваген Джета” с ДКN ВТ 4953 ВМ с концентрация на алкохол в кръвта 1.31 промила, установени по надлежния ред.
Прокурорът квалифицира деянието като престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поддържа това обвинение в съдебно заседание и счита, че то е доказано. Моли с оглед чистото съдебно минало на обвиняемия, да му бъде наложено наказание лишаване от свобода към минималния размер предвиден в закона, което да изтърпи при условията на чл.66 НК и наказание по чл.343гНК – лишаване от право да управлява МПС.
Подсъдимият се признава за виновен по повдигнатото му обвинение. Изразява съжаление за извършеното като твърди , че това е инцидентен случай и поради липсата на други наказания по ЗДП и осъждания поддържа искането на прокурора за налагане наказание.
По делото са събрани гласни и писмени доказателства, съдебно-графическа експертиза.
Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за безспорно установено от фактическа страна следното:
На 03.07.2010г. около 00.05ч. подсъдимият се намирал в гр.Павликени и управлявала лек автомобил “Фолксваген Джета” с ДК№ ВТ 49-53 ВМ. По същото време св.Й. и Ц.,*** били дежурен автопатрул и спрели подсъдимия за проверка на ул.”Отец Паисий” и “Георги Кирков”. Тъй като преценил, че водача на автомобила най-вероятно е употребил алкохол, извършили проверка за употреба на алкохол с техническо средство “Дрегер Алкомер 931”, който отчел наличие на алкохол в издишания от водача въздух от 1,31 промила. Подсъдимият К. не отрекъл употребата на алкохол,не се възползвал от предоставения му талон за медицинско изследване за да провери съдържанието на алкохол в кръвта си.
Видно от справката от Сектор ПП-ОДП В.Търново подсъдимият е правоспособен водач на МПС от 12.01.1984год. и до момента има над 30 наказания по ЗДП. От Справката за съдимост на същото лице се установява, че К. не е осъждан.
Описаното дотук се потвърждава по безспорен начин от показанията на свидетелите, обясненията на подъсдимия, писмените доказателства.
При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият С.Н.К. е осъществил състава на чл.343б, ал.1 от НК като управлявал МПС, марка “Фолксваген Джета” с ДКN ВТ 4953 ВМ с концентрация на алкохол в кръвта 1.31 промила, установени по надлежния ред.
От субективна страна деянието е извършено при условията на евентуален умисъл.
Обществената опасност на деянието е висока, поради широката му разпространеност в страната.
Обществената опасност на дееца е ниска, предвид чистото съдебно минало, липсата на нарушения по ЗДвП.
Причината за извършване на деянието следва да се търси в небрежното отношение към правилата за движение по пътищата.
Отегчаващи вината обстоятелства съдът не констатира. Смекчаващи вината обстоятелство – не високото съдържание на алкохол, съдействие на органите на полицията, липсата на предходни осъждания, което води до извод за инцидентност на деянието.
С оглед смекчаващите вината обстоятелства съдът намира, че следва наказанието да бъде определено към минималния размер от три месеца лишаване от свобода на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.36 и 54 НК.
Налице са предпоставките, визирани от разпоредбата на чл.66 НК за отлагане изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл.343г от НК на подсъдимия следва да бъде наложено наказание лишаване от право да управлява МПС, което предвид тежестта на престъплението съдът определя за срок от шест месеца.
По изложените съображение съдът постанови присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


 
22 Гражданско дело No 574/2009, I състав Делби П.К.Р. Г.В.Й. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 20.07.2010г.
ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ.
ДЯЛ №1 - с право 2/3 – 12 616дка на стойност 3755.70лв.:
Посевна площ 0.582дка,трета категория,м.”74-Под пчелинето”,съставляваща имот №177007 по картата за възстановена собственост при граници/съседи/:№ 177006--посевна площ на кметство с.Михалци, №000395-канал на МЗХ-ХМС,№0003980пасище,мера на Община Павликени,№000396--полски път на Община Павликени на стойност 145.50лв.
От посевна площ, цялата от 18.342дка,трета категория,м.”195-Гарата”,съставляваща имот №002011 по картата за възстановена собственост , само 12 034дка, съставляващ имот №002025 по картата за възстановена собственост ,при граници/съседи/: №002024-посевна площ на П.К.Р.,*** посевна площ на Б.М.Б. и №000013 полски път на Община Павликени на стойност 3755.70лв.

ДЯЛ №2- с право 1/3-6 308дка на стойност 1892.40лв.
От посевна площ, цялата от 18.342дка,трета категория,м.”195-Гарата”,съставляваща имот №002011 по картата за възстановена собственост , само 6 308дка, съставляващ имот №002024 по картата за възстановена собственост ,при граници/съседи/: №000013 полски път на Община Павликени, №002012 посевна площ на насл. На Ц.Й.Ф. и др., №002013-посевна площ на В.Р.В. , ,№000014 полски път на Община Павликени и №002025 посевна площ на Г.В.Й. на стойност 1892.40лв
ВЪЗЛАГА в дял на Г.В.Й. с ЕГН ********** *** недвижимите имоти в ДЯЛ №1 и той става техен изключителен собственик.
ВЪЗЛАГА в дял на П.К.Р. с ЕГН ********** ***,с адрес за призоваване адреса на пълномощника-адв.С.Я. недвижимите имоти в ДЯЛ №2 и тя става техен изключителен собственик.
ЗА УРАВНЕНИЕ на дяловете следва П.К.Р. да заплати на Г.В.Й. сумата от 10лв.
ОСЪЖДА Г.В.Й. да заплати ДТ върху стойността на дела си 150.20лв. По сметката на ПРС.
ОСЪЖДА П.К.Р. да заплати ДТ върху стойността на дела си 75.70лв. По сметката на ПРС.


Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 14 –дневен срок от съобщението на страните.


 
23 Гражданско дело No 153/2010, II състав Облигационни искове ОБЩИНА-ПАВЛИКЕНИ ПАВТРАНС-97 АД Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 20.07.2010г.
ОСЪЖДА “ПАВТРАНС-97”АД, със седалище гр.Павликени, ул.”19-ти февруари”№53, представлявано от управителя А.И. ***, представлявана от кмета А.И.Г., сумата от 5000лв./пет хиляди лева/ договорна неустойка по договор №2/30.12.2004г. за пакет от линии №3 и сумата от 5000лв./пет хиляди лева/ договорна неустойка по договор №2/30.12.2004г. за пакет от линии №4, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 05.03.2010г. до окончателното им изплащане.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, гр.Павликени, бул.”Руски”№4, представлявана от кмета А.И.Г., против “ПАВТРАНС-97”АД, със седалище гр.Павликени, ул.”19-ти февруари”№53, представлявано от управителя А.И.Т., за заплащане на лихва за забава върху договорните неустойки в размер на 1527.95лв. за периода 12.12.2008г.-04.03.2010г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОСЪЖДА “ПАВТРАНС-97”АД, със седалище гр.Павликени, ул.”19-ти февруари”№53, представлявано от управителя А.И. ***, представлявана от кмета А.И.Г., сумата от 957.22лв./деветстотин петдесет и седем лв. и 22ст./ за разноски по делото/.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


 
24 Гражданско дело No 275/2010, I състав Развод и недейств. на брака А.И.И. Т.И.И. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 20.07.2010г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между А.И.И. *** с ЕГН ********** *** с ЕГН ********** , сключен с акт за граждански брак № 7/19.05.1985г на кметство с.Ресен, община В.Търново ПОРАДИ ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО без да се произнася по въпроса за вината.
ПОСТАНОВАВА след прекратяване на брака А.И.И. да носи брачното си фамилно име- И..
ОСЪЖДА А.И.И. да заплати ДДТ от 15 лв. По сметката на ПРС.
ОСЪЖДА Т.И.И. да заплати ДДТ от 15 лв. По сметката на ПРС.
След влизане в сила на решението ,заверен препис от него да се изпрати на ГРАО В.Търново.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 
25 Гражданско дело No 282/2010, I състав Изменение на издръжка Г.Х.В. Х.В.Г. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 20.07.2010г.
УВЕЛИЧАВА определената месечна издръжка ,която Х.В.Г. с ЕГН ********** *** е осъден да заплаща за Г.,роден на ***г***/2002г. На ПРС от 10лв. на 80лв.,считано от 13.04.2010г. ,ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 100лв. като недоказан
Допуска предварително изпълнение на решението за присъдената издръжка.
ОСЪЖДА Х.В.Г. да заплати ДТ върху увеличения размер на издръжката- 100.80лв. по сметката на ПРС.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 
26 НАХД No 171/2010, II състав По ЗД по пътищата А.Ц.И. РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 20.07.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №87/04.03.2010г. на Началника на РУ на МВР, гр.Павликени, с което на А.Ц.И. с ЕГН ********** *** е наложено наказание „глоба” в размер на 100лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
27 НАХД No 205/2010, II състав Административни дела Д.Д.Д. РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 21.07.2010г.
НП-потвърдено - ПОТВЪРЖДАВА НП N115/24.03.2010г. на Началника на Ру МВР гр.Павликени, с което на Д.Д.Д. ***, ЕГН ********** е наложено наказание “глоба” от 400 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.


 
28 НОХД No 314/2010, II състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Г.П.Г. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 21.07.2010г., в законна сила от 21.07.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Страните по споразумението адв.Х.Д., от ВТАК ,упълномощен защитник на подсъдимия Г.П. ИЛИЕВ - роден на *** ***, българин, с българско гражданство, женен, със средно образование, осъждан, безработен, с ЕГН **********
И Габриела Дремсизова, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият Г.П.Г. - роден на *** ***, българин, с българско гражданство, женен, със средно образование, осъждан, безработен, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че
1. През м.септември 2009 г. в с.Долна Липница, община Павликени, при условията на повторност, с цел да набави за себе си имотна облага спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи –глюкомер “Omnitest Plus-B.Braun”, апарат за мерене на кръвно налягане – Berkin Chemie; апарат за мерене на кръвно налягане неустановена марка; 2 бр. чанти лаптоп; ГЛЮКОЗА ампула 10%, 10 мл- 15 бр.; инхалатор – 1 бр.; КАЛЦИУМ ГЛЮКОНИКУМ ампула 10%, 10 мл.-20 бр.; БЕКОДИТ аерозолен инхалатор – 1 бр.; САЛБУТАМОЛ инхалатор – 1 бр.; ФУРОЗЕМИД ампула ,1%, 2 мл-10 бр.; ХЛОРАЗИН от 5 мл. – 16 бр.; УРБАЗОН 2 МЛ.; комплект с дестилирана вода – 25 бр. на обща стойност 370.82 лв., за които предполагал, че са придобити от другиго чрез престъпление кражба, поради което и на основание чл.215, ал.2,т.4,пр.1, във вр.чл.215, ал.1, вр.чл.28, ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 55, алр.1 т.1 и ал.3 от НК му се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален “Строг” режим, което наказание да изтърпи в затвор.
2. На 07/08.10.2009 г. в с.Горна Липница, община Павликени, в съучастие с Й. М. Й. като извършител, като използвал техническо средство –подбран ключ, отнел от владението на Т. М. Й., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - глюкомер “Omnitest Plus”, 50 бр. тестленти, тетрадка малък формат 50 листа и плафон от лек автомобил “Опел Корса”, с рег.№ ВТ 7382 АН, на обща стойност 139.80 лв., собственост на Й., поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, пр.2-ро, във вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК във вр.чл.36 и 55, ал.1,т.1 от НК му се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален “Строг” режим, което наказание да изтърпи в затвор.
3. По същото време и място противозаконно проникнал в в чуждо МПС – лек автомобил “Опел Корса” рег.№ ВТ 7382 АН, без съгласието на собственика Т. М. Й., поради което и на основание чл.343 б от НК, във вр.чл.36 и 54 от НК му се определя наказание от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален “Строг” режим, което наказание да изтърпи в затвор.
4. На 07/08.10.2009 г. в с.Горна Липница, община Павликени, в с.Патреш, община Павликени и по пътя между двете села управлявал лек автомобил “Москвич” 412 с рег.№ ЕВ 3056 АМ със съдържание на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда – 2.28 на хиляда, след като е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД 52/2004 г. по описа на РС Павликени за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, поради което и на основание чл.343 б, ал.2, вр. ал.1 от НК, във вр.чл.36 и чл.55, ал.3 от НК му се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.343 г от НК му се определя наказание “Лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на задържането на свидетелството за правоуправление – 08.10.2009 г.
На основание чл.23, ал.1 от НК му се определя едно общо наказание по четирите престъпления в размер на най-тежкото, наложено наказание, а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален “Строг” режим, което наказание да изтърпи в затвор.
На основание чл. 23, ал.2 от НК присъединява към така определеното най-тежко наказание и наказанието Лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК се ПРИСПАДА при изпълнение на наказанието времето, през което Г. е бил задържан под стража, считано от 08.12.2009 г.
Подсъдимият следва да заплати направените по делото разноски в размер на 110 лева.
Подсъдимият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/Г.Дремсизова/ /адв.Хр.Д./

ПОДСЪДИМ:
/Г.Г./Съдът като разгледа постигнатото между страните споразумение намира, че същото се отнася за деяние, за което е допустимо сключване на споразумение. Определеното наказание е в рамките на закона и морала и следва да бъде одобрено.
Водим от горното и на основание чл.382, ал.7 от НК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА, постигнатото споразумение между Габриела Дремсизова, прокурор при РП Павликени и адв.Х.Д. от ВТАК, в качеството му на упълномощен защитник на подсъдимия Г.П.Г. за прекратяване на наказателното производство по НОХД 314/2010 г. по описа на РС Павликени.

НА основание чл.68 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца, наложено на подсъдимия по НОХД 246/2006 г. по описа на РС Павликени, като общо наказание на присъдите по НОХД 246/06, НОХД 177/03 и НОХД 52/04, всички по описа на РС Павликени, което да изтърпи при първоначален „Общ” режим в затворническо общежитие от открит тип.

Г.П.Г.
се признава за ВИНОВЕН в това, че
1. През м.септември 2009 г. в с.Долна Липница, община Павликени, при условията на повторност, с цел да набави за себе си имотна облага спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи –глюкомер “Omnitest Plus-B.Braun”, апарат за мерене на кръвно налягане – Berkin Chemie; апарат за мерене на кръвно налягане неустановена марка; 2 бр. чанти лаптоп; ГЛЮКОЗА ампула 10%, 10 мл- 15 бр.; инхалатор – 1 бр.; КАЛЦИУМ ГЛЮКОНИКУМ ампула 10%, 10 мл.-20 бр.; БЕКОДИТ аерозолен инхалатор – 1 бр.; САЛБУТАМОЛ инхалатор – 1 бр.; ФУРОЗЕМИД ампула ,1%, 2 мл-10 бр.; ХЛОРАЗИН от 5 мл. – 16 бр.; УРБАЗОН 2 МЛ.; комплект с дестилирана вода – 25 бр. на обща стойност 370.82 лв., за които предполагал, че са придобити от другиго чрез престъпление кражба, поради което и на основание чл.215, ал.2,т.4,пр.1, във вр.чл.215, ал.1, вр.чл.28, ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 55, алр.1 т.1 и ал.3 от НК му се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален “Строг” режим, което наказание да изтърпи в затвор.
2. На 07/08.10.2009 г. в с.Горна Липница, община Павликени, в съучастие с Й. М. Й. като извършител, като използвал техническо средство –подбран ключ, отнел от владението на Т. М. Й., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - глюкомер “Omnitest Plus”, 50 бр. тестленти, тетрадка малък формат 50 листа и плафон от лек автомобил “Опел Корса”, с рег.№ ВТ 7382 АН, на обща стойност 139.80 лв., собственост на Й., поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, пр.2-ро, във вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК във вр.чл.36 и 55, ал.1,т.1 от НК му се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален “Строг” режим, което наказание да изтърпи в затвор.
3. По същото време и място противозаконно проникнал в в чуждо МПС – лек автомобил “Опел Корса” рег.№ ВТ 7382 АН, без съгласието на собственика Т. М. Й., поради което и на основание чл.343 б от НК, във вр.чл.36 и 54 от НК му се определя наказание от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален “Строг” режим, което наказание да изтърпи в затвор.
4. На 07/08.10.2009 г. в с.Горна Липница, община Павликени, в с.Патреш, община Павликени и по пътя между двете села управлявал лек автомобил “Москвич” 412 с рег.№ ЕВ 3056 АМ със съдържание на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда – 2.28 на хиляда, след като е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД 52/2004 г. по описа на РС Павликени за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, поради което и на основание чл.343 б, ал.2, вр. ал.1 от НК, във вр.чл.36 и чл.55, ал.3 от НК му се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.343 г от НК му се определя наказание “Лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на задържането на свидетелството за правоуправление – 08.10.2009 г.
На основание чл.23, ал.1 от НК му се определя едно общо наказание по четирите престъпления в размер на най-тежкото, наложено наказание, а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален “Строг” режим, което наказание да изтърпи в затвор.
На основание чл. 23, ал.2 от НК присъединява към така определеното най-тежко наказание и наказанието Лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК се ПРИСПАДА при изпълнение на наказанието времето, през което Г. е бил задържан под стража, считано от 08.12.2009 г.

 
29 НАХД No 161/2010, II състав Административни дела М.З.Ж. РУ НА МВР - ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 23.07.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА НП N58/08.02.2010г. на Началника на РУ на МВР гр.Павликени, издадено срещу М.З.Ж. ***, известен по делото адрес гр.Павликени, ул.”Трети март”№24,ЕГН **********, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.

 
30 НАХД No 181/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Ф.С.О. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 23.07.2010г.
ПРИЗНАВА Ф.С.О. – роден на ***г***, български гражданин, вдовец, неосъждан, с начално образование, пенсионер, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, на 23.03.2010г. в с.Върбовка, общ.Павликени, да е съхранявал незаконно добит от другиго дървен материал /дърва за огрев/ на стойност 670лв. като го ОПРАВДАВА по обвинението по чл.235, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.
Решението подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15дневен срок от съобщението на страните.

Ф.С.О.
Мотиви от 23.07.2010г.
 
31 НОХД No 120/2010, I състав Гл.II. Блудство - чл.149 и 150 НК /без чл.149, ал.5 НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ В.Н.П. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Присъда от 26.07.2010г.
ПРИЗНАВА В.Н.П. – роден на *** ***, живущ ***, по настоящем в Затвора – Ловеч, българин, с бълг. гражданство, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2009 год. в землището на гр. Павликени извършил действие с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление с лице навършило 14 годишна възраст – гражданката на Великобритания М.Е., чрез употреба на сила и заплашване, поради което и на основание чл. 150, ал.1, пр. 1-во от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода при ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ в затворен тип затворническо общежитие.
ПРИЗНАВА В.Н.П. – със снета по-горе самоличност за ВИНОВЕН в това, че по същото време и на същото място се съвкупил с лице от женски пол – гражданката на Великобритания М.Е., като го принудил към това със сила и заплашване и изнасилената не е навършила 18 годишна възраст, поради което и на основание чл. 152, ал.2, т.1, във вр. с ал.1, т.2 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание ЧЕТИРИ ГОДИНИ лишаване от свобода при ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ в затворен тип затворническо общежитие.
На основание чл. 23 от НК ГРУПИРА наложените му наказание и ОПРЕДЕЛЯ за изтърпяване най-тежкото от тях, а именно: ЧЕТИРИ ГОДИНИ лишаване от свобода при ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ в затворен тип затворническо общежитие.
На основание чл. 25 от НК ГРУПИРА наказанията по настоящата присъда и по НОХД № 134/2009 год. на РС Царево – ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ОПРЕДЕЛЯ за изтърпяване най-тежкото от тях, а именно ЧЕТИРИ ГОДИНИ лишаване от свобода при ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ в затворен тип затворническо общежитие.
На основание чл. 68 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по НОХД № 78/2009 год. на РС Генерал Тошево – ШЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи ПРИ ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ в затворен тип затворническо общежитие.
За начало на наказанието по условната присъда да се СЧИТА 25.02.2010 год. със зачетен арест от 17.03.2009 год. до 03.04.2009 год. – 16 дни. ЗАЧИТА се и задържането под стража по настоящото дело от 17.08.2009 год. до 25.02.2010 год.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ доказателства: - Дамски бикини бели, на червени, сини и жълти точки, от текстилна материя със синя дантела по всички краища; Черен сутиен от синтетична материя на бели точки и бродерия от бели цветчета и бяла панделка между двете чашки; Туника от трико с ликра, цветна – чер фон със сини, бели, зелени, червени и розови цветчета, без ръкав с голямо деколте и широк колан; Дамски дънков панталон 7/8, цвят индиго избелял в областта на бедрата и колената,; Платнени черни обувки № 7 – собственост на М.Е. на основание чл. 112, ал.4 от НПК ДА СЕ ВЪРНАТ на собственичката им М.Е. ;
- СИМ-карта на Вивател, № 89359030010003890854 на основание чл. 112, ал.4 от НПК ДА СЕ ВЪРНЕ на собственичката Е.С.;
- Дървена бейзболна бухалка с дължина 60 см. на основание чл.112, ал.4 от НПК ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика й К.Ж.;
- Хартиен плик с подобекти 01.1, 01.2,01.3 съгл. СМЕ на ВД № ІІ-42/2009 г. на БНТЛ при ОД на МВР Велико Търново; Хартиен плик с подобект 021 съгласно същата СМЕ /проба от плат от дънков панталон/; Хартиен плик с обект 01 от същата СМЕ /проби от влагалище/; Хартиен плик с образци за сравнително ДНК изследване, иззети от обвиняемия на основание чл.112, ал.4, пр.1 от НПК ОСТАВЯТ към делото.
ОСЪЖДА В.Н.П. – да заплати направените по делото разноски в размер на 2076.64 лв. по сметката на РС – Павликени.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.


В.Н.П.
Мотиви от 28.07.2010г.
 
32 НОХД No 318/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Ю.Ф.А. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Присъда от 26.07.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.Ф.А. - роден на ***2***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2010 г. в с.Върбовка, община Павликени, управлявал МПС- лек автомобил „Форд Фиеста” с рег. № ВТ 5794 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда – 2.00 промила, установено по надлежния ред с техническо средство, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, във вр. чл. 36 и чл.54 от НК му налага наказание ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл.343 г от НК лишава подсъдимия Ю.Ф.А. със снета по делото самоличност от правото да управлява МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА считано от 08.07.2010 година.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15-дневен срок, считано от днес

Ю.Ф.А.
Мотиви от 29.07.2010г.
МОТИВИ ПО ПРИСЪДА N26 /26.07.2010г.
НОХД N318/10 г. на ПРС
Подсъдимият Ю.Ф.А. *** е обвинен в това, че на 08.07.2010 г. в гр.Павликени, Великотърновска област, управлявала МПС - лек автомобил, марка “Форд фиеста” с ДКN ВТ 5794 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта 2.00 промила, установени по надлежния ред.
Прокурорът квалифицира деянието като престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поддържа това обвинение в съдебно заседание и счита, че то е доказано. Моли с оглед чистото съдебно минало на обвиняемия, да му бъде наложено наказание лишаване от свобода към минималния размер предвиден в закона, което да изтърпи при условията на чл.66 НК и наказание по чл.343гНК – лишаване от право да управлява МПС.
Подсъдимият се признава за виновен по повдигнатото му обвинение. Изразява съжаление за извършеното като твърди, че е употребил малко алкохол – била и половина, а след това е ползвал ракия против зъбоболи и това се е отразила на резултата от проверката.
По делото са събрани гласни и писмени доказателства.
Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за безспорно установено от фактическа страна следното:
На 08.07.2010г. около 23.00ч. подсъдимият се намирал в с.Върбовка, общ.Павликени и управлявала лек автомобил “Форд Фиеста” с ДК№ ВТ 5794 ВВ. По същото време св.Ц., Н. и Р. *** се намирали на проверка в близост до стопанския двор в селото. Малко преди това имали среща с подсъдимия по повод оплакване на граждани, че размахвал газов пистолет. При тази среща го намерили в автомобила му, заедно със сина му, на седалката забелязали бутилка бира. Когато малко по-късно видели колата в движение спрели подсъдимия за проверка. Тъй като преценил, че водача на автомобила най-вероятно е употребил алкохол, извършили проверка за употреба на алкохол с техническо средство “Дрегер Алкотест 7410”, който отчел наличие на алкохол в издишания от водача въздух от 2.00 промила. Подсъдимият К. не отрекъл употребата на алкохол,не се възползвал от предоставения му талон за медицинско изследване за да провери съдържанието на алкохол в кръвта си.
Видно от справката от Сектор ПП-ОДП В.Търново подсъдимият е правоспособен водач на МПС от 07.07.1986год. и до момента има 14 наказания по ЗДП. От Справката за съдимост на същото лице се установява, че не е осъждан.
Описаното дотук се потвърждава по безспорен начин от показанията на свидетелите, обясненията на подсъдимия, писмените доказателства.
При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият Ю.Ф.А. е осъществил състава на чл.343б, ал.1 от НК като управлявал МПС, марка “Форд Фиеста” с ДКN ВТ 5794 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта 2.00 промила, установени по надлежния ред.
От субективна страна деянието е извършено при условията на евентуален умисъл.
Обществената опасност на деянието е висока, поради широката му разпространеност в страната.
Обществената опасност на дееца е ниска, предвид чистото съдебно минало, липсата на нарушения по ЗДвП.
Причината за извършване на деянието следва да се търси в небрежното отношение към правилата за движение по пътищата.
Отегчаващи вината обстоятелства съдът не констатира. Смекчаващи вината обстоятелство – не високото съдържание на алкохол, съдействие на органите на полицията, липсата на предходни осъждания, което води до извод за инцидентност на деянието.
С оглед смекчаващите вината обстоятелства съдът намира, че следва наказанието да бъде определено под средния размер - пет месеца лишаване от свобода на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.36 и 54 НК.
Налице са предпоставките, визирани от разпоредбата на чл.66 НК за отлагане изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл.343г от НК на подсъдимия следва да бъде наложено наказание лишаване от право да управлява МПС, което предвид тежестта на престъплението съдът определя за срок от пет месеца.
По изложените съображение съдът постанови присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


 
33 Гражданско дело No 203/2009, I състав Делби И.Д.И.,
С.П.Н.
Ж.Н.К.,
Р.К.К.
Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 27.07.2010г.
ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ:
ДЯЛ №1 в общ дял за съделители с права 6/8 ид.части: Дворно място -Нов УПИ I-123 в кв.21 по ПУП на с.Лесичери,община Павликени с площ от 1540кв.м.,ведно с жилищна сграда,лятна кухня, навес и плевня ,построени в него ,при граници : от две страни улици, УПИ II-124, XI-122, с пазарна стойност 6750лв.
ДЯЛ №2 в общ дял за съделители с права 2/8 ид.части: Дворно място- Нов УПИ XII с площ 960кв.м. със стопанка постройка ,посторена в него,при граници: от две страни улици, нов УПИ I-123, XI-122 с пазарна стойност 2250лв.
ПРЕДОСТАВЯ имот,описан в Дял №1 в общ дял на И.Д.И. *** с ЕГН ********** и С.П.Н. *** с ЕГН ********** и те стават негови собственици..
ПРЕДОСТАВЯ имот, описан в Дял №2 в общ дял за Ж.Н.К. *** с ЕГН ********** и Р.К. *** с ЕГН ********** и те стават негови собственици..
ОСЪЖДА И.Д.И. *** с ЕГН ********** да заплати ДТ от 135лв. по сметка на ПРС върху стойността на дела си.
ОСЪЖДА С.П.Н. *** с ЕГН **********.*** с ЕГН ********** да заплати ДТ от 135лв. по сметката на ПРС върху стойността на дела си..
ОСЪЖДА Ж.Н.К. *** с ЕГН **********Д*** с ЕГН ********** да заплати ДТ от 45лв. по сметката на ПРС върху стойността на дела си.
ОСЪЖДА Р.К. *** с ЕГН ********** да заплати ДТ от 45лв. по сметка на ПРС върху стойността на дела си.
ОСЪЖДА И.Д.И. *** с ЕГН ********** и С.П.Н. *** с ЕГН ********** да заплатят солидарно на Ж.Н.К. *** с ЕГН ********** и Р.К. *** с ЕГН ********** сумата 450лв. –направените подобрения в имота, ведно със законната лихва върху сумата от 10.12.2009г. до окончателното изплащане.КАТО ОТХВЪРЛЯ претенцията на Ж.Н.К. и Р.К.К. за разликата до 2142лв. лв. КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА.
ОСЪЖДА И.Д.И. *** с ЕГН ********** и С.П.Н. *** с ЕГН **********да заплатят солидарно ДТ върху уважената част от присъдените подобрения в размер на 20лв. по сметката на ПРС.


Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 14 –дневен срок от съобщението на страните.


 
34 Гражданско дело No 291/2010, II състав Издръжка К.Е.Т. Е.М.Т. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 27.07.2010г.
ОСЪЖДА Е.М.Т. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на Н.К. ***, ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете К.Е.Т., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 80лв./осемдесет лева/, считано от 15.04.2010г. до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, от датата на просрочие до окончателното изплащане, като отхвърля иска за разликата до 100лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА Е.М.Т. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Н.К. ***, ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете К.Е.Т., ЕГН **********, издръжка за периода 15.04.2009г.-15.04.2010г. в размер на 960лв./деветстотин и шестдесет лева/, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 1200лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА Е.М.Т. ***, ЕГН ********** да заплати ДТ в размер на 153.60лв/сто петдесет и три лева и шестдесет ст./.
Решението в частта за присъдената издръжка подлежи на предварително изпълнение.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от 27.07.2010г.

 
35 Гражданско дело No 318/2010, I състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Г.М.М. КМЕТСТВО - СТАМБОЛОВО Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 27.07.2010г.
ОСТАВЯ без уважение иска на адв.Р.Д. от ВТАК като пълномощник на Г.М.М. *** по предявен иск за отмяна на заповед РД -03/06.04.2010г. на кмета на с.Стамболово,община Павликени, както и претенциите за възстановяване на работа и преназначаване на Г.М. на длъжността „озеленител” в кметство с.Стамболово и за направени по делото разноски , КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.
Решението подлежи на обжалване през ВТОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
36 НАХД No 219/2010, II състав По Закона за митниците АЛКО ООД МИТНИЦА СВИЩОВ,
Л.Г.Л.
Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 27.07.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №67/23.03.2010г. на началника на Митница Свищов, с което на “Алко”ООД, гр.Велико Търново, ул.”Независимост”№3, ет.3, представлявано от управителя Христофор Цветанов Коев е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 лева на осн. чл.128, ал.2, вр. с чл.88, ал.2 от ЗАДС, чл.73, ал.2 и чл.74, ал.1 ППЗАДС и 53 и 83 ЗАНН.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Велико Търново в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
37 НОХД No 315/2010, I състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Ф.Й.И. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Споразумение от 27.07.2010г., в законна сила от 27.07.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Т.Р. от ВТАК, служебен защитник на подсъдимия Ф.Й.И. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ ***. Търновска, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, работи като кравар, неосъждан, ЕГН **********
и Маргарита КУЗЕВА – прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
Ф.Й.И. – роден на *** ***, с постоянен адрес,***, живущ ***. Търновска, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, работи като кравар, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че от месец Април до 01.07.2010 год. в с. Паскалевец, Великотърновска област, като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, държал без надлежно разрешение огнестрелно оръжие – пистолет “Autdmatic pistol Liberty” калибър 6/35 с № 22489, поради което и на основание чл.339, ал.1, във вр. с чл.63 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква”б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за СРОК от 12 /Дванадесет/ месеца с периодичност два пъти седмично;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от 12 /Дванадесет/ месеца;
На основание чл. 53, ал.2, буква”а” от НК се ОТНЕМА в полза на Държавата като вещ, предмет на престъплението притежаването на която е забранено, огнестрелно оръжие – пистолет “Autdmatic pistol Liberty” калибър 6/35 с № 22489, на съхранение при домакина на РУ на МВР гр. Павликени, Великотърновска област.
РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 48 лв. /Четиридесет и осем лева/ представляващи възнаграждение на вещото лице в хода на досъдебното производство се ВЪЗЛАГАТ на подсъдимия Ф.Й.И..
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият Ф.Й.И. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

Ф.Й.И.
Ф.Й.И. – роден на *** ***, с постоянен адрес,***, живущ ***. Търновска, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, работи като кравар, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че от месец Април до 01.07.2010 год. в с. Паскалевец, Великотърновска област, като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, държал без надлежно разрешение огнестрелно оръжие – пистолет “Autdmatic pistol Liberty” калибър 6/35 с № 22489, поради което и на основание чл.339, ал.1, във вр. с чл.63 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква”б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за СРОК от 12 /Дванадесет/ месеца с периодичност два пъти седмично;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от 12 /Дванадесет/ месеца;
На основание чл. 53, ал.2, буква”а” от НК се ОТНЕМА в полза на Държавата като вещ, предмет на престъплението притежаването на която е забранено, огнестрелно оръжие – пистолет “Autdmatic pistol Liberty” калибър 6/35 с № 22489, на съхранение при домакина на РУ на МВР гр. Павликени, Великотърновска област.
РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 48 лв. /Четиридесет и осем лева/ представляващи възнаграждение на вещото лице в хода на досъдебното производство се ВЪЗЛАГАТ на подсъдимия Ф.Й.И..

 
38 НОХД No 317/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Г.Г.К. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Споразумение от 27.07.2010г., в законна сила от 27.07.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Х.Д. от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия Г.Г.К. – роден на *** ***. Търново, живущ ***, българин, българско гражданство, разведен, осъждан, със средно образование, ЕГН **********
и Габриела ДРЕМСИЗОВА – прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
Г.Г.К. – роден на *** ***. Търново, живущ ***, българин, българско гражданство, разведен, осъждан, със средно образование, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 06.07.2010 год. в гр. Павликени, Великотърновска област, без да притежава свидетелство за управление на МПС, управлявал лек автомобил “Сеат Толедо” с рег. № ВТ 75-53 АК в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 221/11.05.2010 год., влязло в сила на 29.05.2010 год. и с Наказателно постановление № 237/17.05.2010 год., влязло в сила на 24.06.2010 год., и двете на ВНД Началник РУ “Полиция” – Павликени, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 36 и чл.55, ал.1, т.2 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично за СРОК от 6 /Шест/ месеца;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от 6 /Шест/ месеца;
- БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото с продължителност 100 /Сто/ часа за ЕДНА ГОДИНА.
По делото няма направени разноски и причинени щети.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият Г.Г.К. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.


Г.Г.К.
Г.Г.К. – роден на *** ***. Търново, живущ ***, българин, българско гражданство, разведен, осъждан, със средно образование, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 06.07.2010 год. в гр. Павликени, Великотърновска област, без да притежава свидетелство за управление на МПС, управлявал лек автомобил “Сеат Толедо” с рег. № ВТ 75-53 АК в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 221/11.05.2010 год., влязло в сила на 29.05.2010 год. и с Наказателно постановление № 237/17.05.2010 год., влязло в сила на 24.06.2010 год., и двете на ВНД Началник РУ “Полиция” – Павликени, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 36 и чл.55, ал.1, т.2 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично за СРОК от 6 /Шест/ месеца;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от 6 /Шест/ месеца;
- БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото с продължителност 100 /Сто/ часа за ЕДНА ГОДИНА.

 
39 НОХД No 326/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ С.А.И. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 27.07.2010г., в законна сила от 27.07.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото споразумение, както следва:
Страните по споразумението адв.Х.Д. от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия С.А.И. – роден на *** ***, живущ ***, българин, бълг.гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********
И Габриела Дремсизова, прокурор в Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимия С.А.И. – роден на *** ***, живущ ***, българин, бълг.гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2010 г. в гр.Павликени, без да притежава свидетелство за управление на МПС, управлявал лек автомобил „ВАЗ 2106” с рег.№ ВТ 8608 АН в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 614/14.07.2009 г. на началника на РУ „Полиция” –Павликени, влязло в сила на 14.08.2009 г., поради което и на основание чл.343 в,ал.2, вр.ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 55, ал.1,т.2 от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ”, която се изразява в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност 200 часа за ЕДНА ГОДИНА.
Подсъдимият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

С.А.И.
подсъдимия С.А.И. – роден на *** ***, живущ ***, българин, бълг.гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********
И Габриела Дремсизова, прокурор в Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимия С.А.И. – роден на *** ***, живущ ***, българин, бълг.гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2010 г. в гр.Павликени, без да притежава свидетелство за управление на МПС, управлявал лек автомобил „ВАЗ 2106” с рег.№ ВТ 8608 АН в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 614/14.07.2009 г. на началника на РУ „Полиция” –Павликени, влязло в сила на 14.08.2009 г., поради което и на основание чл.343 в,ал.2, вр.ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 55, ал.1,т.2 от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ”, която се изразява в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност 200 часа за ЕДНА ГОДИНА.

 
40 НОХД No 332/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ В.С.С. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Споразумение от 27.07.2010г., в законна сила от 27.07.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. С.Л. от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимата В.С.С. – родена на *** ***, циганка, българска гражданка, с начално образование, неомъжена, с постоянен адрес ***, живуща ***, Великотърновска област, безработна, неосъждана, ЕГН **********
и Маргарита КУЗЕВА – прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
В.С.С. – родена на *** ***, циганка, българска гражданка, с начално образование, неомъжена, с постоянен адрес ***, живуща ***, Великотърновска област, безработна, неосъждана, ЕГН ********** се признава за ВИНОВНА за това, че на 31.12.2005 год. в гр. Павликени, Великотърновска област в магазин за хранителни стоки собственост на Илиян Атанасов Илиев от гр.Павликени – ЕТ “Бонита”, отнела от владението на Боряна Василева Илиева от с. гр. – управител на търговски обект, сумата 797 лв. от оборота без нейно знание и съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като сумата своевременно била възстановена, поради което и на основание чл. 197, т.1, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и 54 от НК й се ОПРЕДЕЛЯ наказание лишаване от свобода за СРОК от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66 от НК изпълнението на наказанието се ОТЛАГА за СРОК от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимата В.С.С. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласна със споразумението.


В.С.С.
В.С.С. – родена на *** ***, циганка, българска гражданка, с начално образование, неомъжена, с постоянен адрес ***, живуща ***, Великотърновска област, безработна, неосъждана, ЕГН ********** се признава за ВИНОВНА за това, че на 31.12.2005 год. в гр. Павликени, Великотърновска област в магазин за хранителни стоки собственост на Илиян Атанасов Илиев от гр.Павликени – ЕТ “Бонита”, отнела от владението на Боряна Василева Илиева от с. гр. – управител на търговски обект, сумата 797 лв. от оборота без нейно знание и съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като сумата своевременно била възстановена, поради което и на основание чл. 197, т.1, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и 54 от НК й се ОПРЕДЕЛЯ наказание лишаване от свобода за СРОК от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66 от НК изпълнението на наказанието се ОТЛАГА за СРОК от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.

 
41 Гражданско дело No 172/2009, II състав Делби П.К.Р. К.Д.К.,
П.К.И.
Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 28.07.2010г.
ОБЯВЯВА за окончателен следния разделителен протокол:

Дял І се ВЪЗЛАГА и става индивидуална собственост на съделител с квота 1/2 ид.част – П.К.Р. ***, ЕГН ********** се състои от:
1.Посевна площ от 3,827 дка, ІІІ категория, в местността “Усоито”, имот № 023018 в землището на с. Михалци, общ. Павликени, при граници: № 023009 Посевна площ на СЕРЕС АД, № 023019 Посевна площ на Дял ІІ, № 000065 Полски път на Община – Павликени, № 023007 Посевна площ на “Рачев – 2 “ ООД, № 023006 Посевна площ на БГ” Агропроект” ЕООД.
Имотът е образуван от Имот № 023008. Стойността на имота е 1071,56 лв.
2.Посевна площ от 8,850 дка, ІІІ категория, в местността “Бабина”, имот № 065026 в землището на с. Михалци, общ. Павликени при граници: № 065027 Посевна площ на Дял ІІІ, № 065010 Посевна площ на ДПФ, № 065018 Посевна площ на Велика Димитрова Герова, № 065007 Нива на ДПФ, № 000175 Полски път на Община – Павликени.
Имотът е образуван от Имот № 065006. Стойността на имота е 2655 лв.
3.Посевна площ от 0.840 дка, ІІІ категория, в м.”Цердол”, имот № 041011 в землището на с. Михалци, общ. Павликени при граници: №000103 дървопр.пл. на МЗГ-ДЛ/ДДС, №041010 Посевна площ на Яна Димитрова Танева, №000097 храсти на Община Павликени, №041012-посевна площ на н-ци на П.К.И..
Стойността на имота е 235.20лв.
Стойността на Дял І възлиза на 3961.76лв.
За уравняване на дяловете П.К.Р. получава от Дял ІІІ сумата от 14.02лв.
Дял ІІ за съделител с квота 1/4 ид.ч се състои от:
1.Посевна площ от 3.249 дка, ІІІ кат., м.”Усоито”, имот №023019 в землището на с.Михалци, общ.Павликени, при граници: №023018 посевна площ на дял І, №000065 полски път на Община Павликени, №000069 Полски път на Община Павликени, №023009 посевна площ на “Серес”АД.
Имотът е образуван от имот №023008. Стойността на имота е 909.72лв.
2.Посевна площ от 3.509 дка, ІІ кат., м.”Под лозята”, имот №148019 в землището на с.Михалци, общ.Павликени, при граници: №148016 посевна площ на Димитър Георгиев Стрехчев, № 148015 посевна площ на Мария Димитрова Илиева, №148001 посевна площ на Дмитър Богданов Йораднов, №148002 посевна площ на Вичо Йорданов Вичев, №148020 посевна площ на Дял ІІІ, №000276 полски път на Община Павликени.
Имотът е образуван от имот №148009. Стойността на имота е 1052.70лв.
Стойността на Дял ІІ възлиза на 1962.42лв.
За уравняване на дяловете дял ІІ получава от дял ІІІ сумата от 25.48лв.
ДЯЛ ІІІ за съделител с квота 1/4 ид.част се състои от:
1. Посевна площ от 3.180 дка, ІІІ кат., м.”Бабина”, имот №065027 в землището на с.Михалци, общ.Павликени, при граници: №065026 посевна площ на дял І, №065010 посевна площ на ДПФ, №065005 посевна площ на Иванка Григорова Кутева, №000175 полски път на Община Павликени.
Имотът е образуван от имот №065006. Стойността на имота е 954лв.
2. Посевна площ от 3.578 дка, ІІ кат., м.”Под лозята”, имот №148020 в землището на с.Михалци, общ.Павликени, при граници: №148019 посевна площ на дял ІІ, №148002 посевна площ на Вичо Йорданов Вичев, №148008 посевна площ на Анита Петрова Декова, №000276 полски път на Община Павликени.
Имотът е образуван от имот №148009. Стойността на имота е 1073.40лв.
Стойността на Дял ІІІ възлиза на 2017.40лв.
За уравняване на дяловете дял ІІІ ДА ЗАПЛАТИ на дял І сумата от 14.02лв. и на дял ІІ сумата от 25.48лв.
За разпределяне на дял ІІ и ІІІ след обявяване на протокола за окончателен следва да се тегли жребие между К.Д.К. и П.К.И..

ОСЪЖДА П.К.Р. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса върху стойността на дела си в размер на 159.03лв./сто петдесет и девет лв. и 03ст./, а К.Д.К. ***, ЕГН ********** и П.К.И. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ държавна такса върху стойността на дела си всяка от тях в размер на 79.52лв. /седемдесет и девет лв. и 52 ст./ по сметка на РС – Павликени.
ОСЪЖДА К.Д.К. ***, ЕГН ********** и П.К.И. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ на П.К.Р. ***, ЕГН ********** сумата от по 30.00лв./тридесет лева/ всяка от тях за разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Великотърновския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
42 Гражданско дело No 407/2010, I състав Искове по КТ за отмяна на уволнение М.З.Ц. ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ДЕМЕНЦИЯ - ГОРСКО КОСОВО Докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Определение от 29.07.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. д. № 407/2010 год. по описа на Районен съд – Павликени поради отказ от иска от страна на ищеца.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред ВТОС от съобщаването на страните.

 
43 НОХД No 276/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Б.Л.Б. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 29.07.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото споразумение, както следва:
Страните по споразумението адв.Х.Д., служебен защитник на подсъдимия Б.Л.Б. – роден на *** ***, В.Търновска обл., ул.Еньовец № 70, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********
и Атанас Филипов, районен прокурор при РП Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият Б.Л.Б. – роден на *** ***, В.Търновска обл. ул.Еньовец № 70, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, на 12.03.2010 г. в гр.Павликени, В.Търновска обл. отнел от владението на Тодор Йорданов Тодоров от с.гр., управител на денонощен магазин за хранителни стоки в с.гр., без негово съгласие с намерение противозаконно да присвои една бутилка уиска марка „Грандс” на стойност 18 лева, като щетата възстановил своевременно и случаят е маловажен, поради което и на основание чл.197, т.2, във вр.чл.194, ал.3 от НК и във вр. чл.36 и 54 от НК му се определя наказание ГЛОБА в размер на 100 лева.
Подсъдимият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Б.Л.Б.
 
44 НОХД No 319/2010, II състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Х.С.С. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 29.07.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото споразумение, както следва:
Страните по споразумението адв.Р.Д. от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия Х.С.С. – роден на *** ***, български гражданин, неженен, със средно образование, не работи по трудов договор, осъждан, ЕГН **********
и Антон Антонов, прокурор при Павликенска районна прокуратура се споразумяват за следното:
Подсъдимият Х.С.С. – роден на *** ***, български гражданин, неженен, със средно образование, не работи по трудов договор, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановен ден в края на м.юни 2009 г. в дома си в гр.Павликени, обл.В.Търново, на ул. Поп Богомил №13, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак, заживял съпружески с Радостина Янтрова Василева, ЕГН ********** ***, която не била навършила 16 години, поради което и на основание чл.191, ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 54 от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, чрез прочитане по местния радиовъзел.
Подсъдимият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.


Х.С.С.
 
45 НОХД No 329/2010, II състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.С.Я. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 29.07.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото споразумение, както следва:
Страните по споразумението адв.Ц.Д., назначен защитник на подсъдимия А.С.Я. – роден на *** ***.Търново, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, със средно образование, не работи по трудов договор, осъждан, ЕГН **********
и Антон Антонов, прокурор при РП Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият А.С.Я. – роден на *** ***.Търново, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, с начално образование, не работи по трудов договор, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че от средата на м.ноември 2009 г. в с.Върбовка, обл.В.Търново, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак, заживял съпружески с Росица Даниелова Минчева, ЕГН **********, която не била навършила 16 години, поради което и на основание чл.191, ал.1 от НК, във вр.чл.36 и 54 от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, чрез прочитане по местния радиовъзел..
Подсъдимият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

А.С.Я.
 
46 НАХД No 220/2010, II състав По Закона за митниците АЛКО ООД МИТНИЦА СВИЩОВ,
Л.Г.Л.
Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 30.07.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №66/23.03.2010г. на началника на Митница Свищов, с което на “Алко”ООД, гр.Велико Търново, ул.”Независимост”№3, ет.3, представлявано от управителя Христофор Цветанов Коев е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева на осн. чл.128, ал.2, вр. с чл.126, ал.1 ЗАДС, чл.111, ал.1 ППЗАДС и 53 и 83 ЗАНН.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Велико Търново в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните.