РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАВЛИКЕНИ
Справка за свършените дела
за периода от 01.09.2008г. до 30.09.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 4/2006 Вещни искове по ЗСПЗЗ И.Г.Х. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ",
ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 18.09.2008г.
Оставя без разглеждане иска и прекратява производството по делото.
 
2 Гражданско дело No 246/2007 Делби М.Д.А.,
Р.В.А.
В.Х.А.,
А.Р.А.,
Р.Р.К.
Председател и докладчик: Е.П.К.  Определение от 24.09.2008г.
Приема представените бележки с обозначение Дял 1, Дял ІІ, Дял ІІІ, Дял ІV и Дял V, с които се тегли жребия, съответно за същите дялове описани подробно в окончателния разделителен протокол, като бележките стават неразделна част от настоящия протокол.
 
3 Гражданско дело No 96/2008 Издръжка-чл.82 от СК Х.Ц.Г. Д.Б.Д. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 01.09.2008г., в законна сила от 23.09.2008г.
 
4 ЧГД No 188/2008 Отказ от наследство А.И.К.   Докладчик: Е.П.К.  Определение от 23.09.2008г., в законна сила от 15.10.2008г.
прекратява производството по делото
 
5 Гражданско дело No 250/2008 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
Г.М.Г.,
С.А.М.
Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 23.09.2008г., в законна сила от 04.10.2008г.
 
6 Гражданско дело No 251/2008 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ,
С.А.М.
Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Решение от 23.09.2008г., в законна сила от 06.10.2008г.
 
7 Гражданско дело No 253/2008 Делби А.П.П.,
М.П.М.,
А.Т.М.
П.И.Д.,
Й.И.М.
Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 16.09.2008г., в законна сила от 02.10.2008г.
прекратява производството по делото
 
8 Гражданско дело No 254/2008 Делби А.П.П.,
М.П.М.,
А.Т.М.
П.И.Д.,
Й.И.М.
Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 16.09.2008г., в законна сила от 02.10.2008г.
Прекратява производството по делото на осн. чл. 129, ал.3 ГПК
 
9 Гражданско дело No 256/2008 Дела по Закона срещу домашното насилие Л.К.Д. В.П.Л. Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 16.09.2008г., в законна сила от 01.10.2008г.
прекратява производството по делото
 
10 Гражданско дело No 266/2008 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 09.09.2008г., в законна сила от 18.09.2008г.
 
11 Гражданско дело No 267/2008 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 09.09.2008г., в законна сила от 18.09.2008г.
 
12 Гражданско дело No 271/2008 Дела по Закона срещу домашното насилие А.Ц.Р. И.Х.А.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ
Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 17.09.2008г.
РЕШЕНИЕ


гр. Павликени 17.09.2008г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Павликенският районен съд, гражданска колегия в публично заседание на шестнадесети септември две хиляди и осма година в състав:
Председател: Р.Цариградска

при секретаря Йорданка Георгиева и в присъствието на прокурора ....................................... като разгледа докладваното от съдията ч.гр.дело N271 по описа за 2008г. на Павликенския районен съд, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Производство по реда на чл.8 и сл. от Закона за защита срещу домашното насилие.

Молителят - Ангелина Ц.Р. *** чрез пълномощника й адв.Ж.Д., излага в молбата си, че с лицето И.Х.А. *** са живели на семейни начала и имат три деца, но от няколко години са разделени. Твърди, че след раздялата А. упражнява над нея психически тормоз - посочват се две негови прояви но 30.07.2008г. и на 01.08.2008г., изразяващи се в словесни закани и опит да й бъде нанесен удар. Излага, че в следствие на това живее в постоянен страх и моли да бъде издадено заповед за защита по чл.5, ал.1, т.3 от закона - да не приближава жилището, местоработата и местата за социални контакти на молителката за срок от една година.
Ответникът отрича изнесените в молбата обстоятелства, твърди, че противоречията му с молителката са във връзка с осъществяване режима на лични отношения между него и децата.
Съдът като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства, съобразно изискванията на чл.188 от ГПК, приема за установено следното:
Молителката е представила декларация по чл.9, ал.3 от ЗЗДН, в която декларира изнесените в молбата обстоятелства - че И.А. упражнява над нея психически тормоз като непрекъсното заплашва, че ще я убие, на 30.07.2008г. я заплашил, че ако не му даде да види децата, ще бъде мъртва. На 01.08.2008г. на работното й място отправил множество обиди и закани и се опитал да я удари с дистанционно.
Видно от приложеното по делото писмо №419/03.09.2008г. на Областен диспансер за психични заболявания със стационар-В.Търново, ЕООД, ответникът не се води на диспансерен учет. Същият обаче е хоспитализиран няколко пъти там: 05-29.03.2004г. - с установена диагноза "Шизофрения, параноидна форма, дебют, халюцинаторно-параноиден синдром"; 06.10.-15.12.2006г. с диагноза шизоафективно разстройство, маниен тип, манийно-параноиден синдром с възбуда; от 06.08.2008г. до момента с диагноза шизоафективно разстройство, маниен тип. Последната хоспитализация е след довеждане на ответника от бърза помощ в лечебното заведение, където последният е положил подпис за доброволно лечение. Паралелно е образувано производство за принудителното му настаняване за лечение, което е прекратено поради доброволното му постъпване.
Събраните по делото гласни доказателства подкрепят верността на изложените в молбата и декларацията твърдения, че ответникът е заплашвал молителката и е опитал - замахнал, да я удари с дистанционно управление на работното й място. Установиха се и нови негови прояви, след депозиране на молбата - пред св.Тодорова ответникът носел дълъг метален прът, за който заявил, че ще махне на някои хора главите и на него ще окачи молителката.
Както се установява от справката за съдимост ответникът не е осъждан.
При така установената фактическа обстановка, съдът намира молбата за основателна, поради което следва да бъде уважена изцяло.
Молителката и ответника са били във фактическо съпружеско съжителство, и като такива са от кръга лица по чл.3 от ЗЗДН. Молбата е подадена за защита на молителката - Ангелина Р. при условията на чл..8, т.1 от закона. Представена е задължителната декларация от молителя, събрани са и достатъчно писмени и гласни доказателства относно процесния акт на насилие. Налице са условията за предприемане на мерки за защита на молителката. Касае се за няколко действия на ответника, представляващи по смисъла на чл.2 акт на психическо насилие - заплахи за живота и здравето, обиди спрямо молителката. По отношение на подходящата мярка за защита съдът намира за такава забрана за извършителя да приближава жилището, местоработата и местата за социални контакти на пострадалата за срок от шест месеца. Като се има предвид, че А. е баща на трите деца на молителката, които живеят при нея и имат определен режим на лични отношения с бащата, мерките за защита не следва прекъсват този режим. За целта следва да се постави условие, независимо от определените мерки за защита на молителката, ответникът да не бъде препятстван да взема децата в определените му за лични отношения дни. да последния няма вече роднински отношения с тях, както и задължаване да се въздържа от извършване на домашно насилие. В изпълнение разпоредбата на чл.5, ал.3 и предвид имотното му състояние, на А. следва да се наложи глоба в минималния размер от 200 лева.
Следва да се издаде заповед за налагане на горната мярка, като в същата се впише предупреждение, че при неизпълнението й нарушителят може да бъде задържан от органите на МВР, а препис от същата и от решението да се връчи на страните и на РПУ Павликени.
При този изход на делото на основание чл.11, ал.2 от ЗЗДН И.А. следва да бъде осъден да заплати по сметка на ПРС ДТ за образуване на делото в размер на от 25 лева и 5 лв. за издаване на заповедта, а на молителката направените по делата разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 200лв.
Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

ЗАБРАНЯВА на И.Х.А. с ЕГН ********** ***, понастоящем на лечение в "Областен диспансер за психични заболявания със стационар"ЕООД, гр.В.Търново, да приближава жилището, местоработата и местата за социални контакти на Ангелина Ц.Р. ***, ЕГН ********** на разстояние по-малко от 50 метра, за срок от шест месеца, считано от връчване на решението на извършителя, с изключение на вземане и връщане на децата при осъществяване определения режим за лични отношения, при което да присъства представител на ДСП Павликени.
ОСЪЖДА И.Х.А. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ ГЛОБА в размер на 200лв./двеста лева/ на осн. чл.5, ал.3 ЗЗСДН.
ДА СЕ ИЗДАДЕ на Ангелина Ц.Р. Заповед по чл.15, ал.2 от ЗЗДН с посочените мерки срещу И.Х.А., като в заповедта се предупреди лицето за последиците от неизпълнението й по чл.21, ал.2 от ЗЗДН.
ОСЪЖДА И.Х.А. с ЕГН ********** *** да ЗАПЛАТИ по сметка на ПРС държавна такса в размер на 30.00/тридесет/ лева, а на Ангелина Ц.Р. *** разноски по делото в размер на 200лв./двеста лева/.
Препис от Заповедта и решението да се връчат на страните и на РПУ Павликени.
Решението подлежи на обжалване пред Великотърновския окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

З А П О В Е Д №44


гр. Павликени 17.09.2008г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Павликенският районен съд на основание чл.15, ал.2 от Закона за защита срещу домашното насилие и решение № /17.09.2008г. по ч.гр.дело N271/2008 година


З А П О В Я Д В А


ЗАБРАНЯВА на И.Х.А. с ЕГН ********** *** да приближава жилището, местоработата и местата за социални контакти на Ангелина Ц.Р. ***, ЕГН ********** на разстояние по-малко от 50 метра, за срок от шест месеца, считано от връчване на решението на извършителя, с изключение на вземане и връщане на децата при осъществяване определения режим за лични отношения, при което да присъства представител на ДСП Павлике
 
13 ЧГД No 277/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК АШОТ АД КЕРПИ ЕООД Докладчик: Ц.Б.Г.  Заповед за изпълнение от 26.09.2008г., в законна сила от 26.09.2008г.
 
14 ЧГД No 277/2008 Заявление по чл.410, ал.1 от ГПК АШОТ АД КЕРПИ ЕООД Докладчик: Ц.Б.Г.  Разпореждане от 26.09.2008г.
Да се издаде заповед и изпълнителен лист
 
15 ЧГД No 287/2008 Приемане по наследство Х.Д.П.   Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 18.09.2008г., в законна сила от 18.09.2008г.
ДА СЕ ВПИШЕ на основание чл.49, ал.1 ЗН изявлението на Х.Д.П., ЕГН **********,***, за приемане на наследството оставено от Доско Иванов П.,***, е починал на 19.07.2008г.
 
16 ЧГД No 288/2008 Приемане по наследство М.Д.П.   Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 18.09.2008г., в законна сила от 18.09.2008г.
ДА СЕ ВПИШЕ на основание чл.49, ал.1 ЗН изявлението на М.Д.П., ЕГН**********,***, за приемане на наследството оставено от Доско Иванов Попов, бивш жител ***, е починал на 19.07.2008г.
 
17 Брачно дело No 161/2008 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК Г.А.Р. З.П.Р. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 09.09.2008г.
 
18 Брачно дело No 163/2008 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК Ц.Н.Ч. К.Н.Ч. Докладчик: Ц.Б.Г.  Определение от 16.09.2008г.
 
19 Брачно дело No 232/2008 Развод и недейств. на брака-чл.99 от СК С.З.Т. Г.П.Т. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 18.09.2008г., в законна сила от 06.10.2008г.
Прекратява производството по делото
 
20 НОХД No 417/2007 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ А.Я.А.,
А.Й.И.
Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Споразумение от 18.09.2008г., в законна сила от 18.09.2008г.
Адв.Р.Р. от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия А.Я.А. - роден на 20.02.1957г. в град Павликени, живущ ***, български гражданин, женен, неосъждан, със основно образование, безработен, ЕГН **********
и Маргарита Кузева - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
А.Я.А. - роден на 20.02.1957г. в град Павликени, живущ ***, български гражданин, женен, неосъждан, със основно образование, безработен, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.01.2007г. в землището на град Бяла Черква, област Великотърновска, в местността "Ески балла" след предварителна уговорка с А.Й.И. *** и като използвал технически средства - три броя лопати, опитал да отнеме от владението на съответните длъжностни лица на Община град Павликени, без тяхно знание и с намерение противозаконно да ги присвои чужда движима вещ - 5 метра пластмасова тръба от поливна инсталация на стойност 292,50 лв., като деянието останало недовършено по независещи от волята му причини, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4 и т.5 от НК във вр. с чл. 194, ал.1 от НК във вр. с чл. 18 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66 от НК изтърпяването на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
А.Я.А. със снета по - горе самоличност СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 26 лева /Двадесет и шест лева/ по сметка на РС Павликени.
ЗАЧИТА се предварителното задържане на А.Я.А. със снета по делото самоличност на основание чл. 59 от НК за времето от 17.07.2008г. до 21.07.2008г.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА 2 броя прави лопати и 1 брой крива лопата на основание чл.53, ал.1, буква "А" от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият А.Я.А. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

А.Я.А.
А.Й.И.
 
21 НЧХД No 55/2008 НЧХ И.Т.Б. Д.Г.М. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Присъда от 23.09.2008г.
неосъждан за ВИНОВЕН в това, че на 14.09.2007 г. около 16.30 часа публично и в качеството си на длъжностно лице - председател на ЗК "Негованка 92" с.Михалци приписал на И.Т. Балканджиев с ЕГН ********** ***.Търново извършването на престъпление кражба на грозде от лозе в м."30 Ели олу" в землището на с.Михалци, поради което и на основание чл.148 ал.2 пр.1 във вр. чл.148 ал.1 т.1 и т.4 вр. чл.147 ал.1 пр.2 вр. чл.78 а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 850 лв.
ОСЪЖДА подсъдимия Д.Г.М. със снета по делото самоличност да заплати на И.Т. Балканджиев с ЕГН ********** *** А сумата от 5000 /пет хиляди/ лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 14.09.2007 г. до окончателното изплащане и която сума представлява обезщетение за причинените следствие горното деяние неимуществени вреди, както и сумата от 112.40 лв., разноски по делото, като отхвърля иска за разликата от присъдената до първоначално предявения размер от 10 000 лв.
ОСЪЖДА подсъдимия Д.Г.М. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на РС, Павликени сумата от 200 лв., ДТ върху уважения размер на гражданския иск, както и 5 лв. за служебно издаване изпълнителен лист.

Д.Г.М.
Мотиви от 31.10.2008г.
 
22 НОХД No 250/2008 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ П.П.Д.,
Н.М.О.
Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Присъда от 24.09.2008г., в законна сила от 10.10.2008г.
ПРИЗНАВА подсъдимите П.П.Д. ***, общ.Павликени, бълг.гражданин, неженен, основно образование, безработен, ЕГН **********, неосъждан и Н.М.О. - роден на 25.01.1968 г. в гр.Павликени, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, основно образование, работи в "СИБИ" ООД оператор на пречиствателна станция, ЕГН **********, неосъждан за ВИНОВНИ в това, че за периода м.юли 2007 г.- 25.11.2007 г. в м."Косматица" в землището на с.Върбовка, общ.Павликени, като съизвършители, чрез използване на техническо средство - лопата и брадвичка, отнели от владението на представляващите "Общински пътнически транспорт" ЕООД гр.Габрово без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - 357.54 м кабел МККБ 19 х 4 х.1.2 мм, собственост на дружеството на стойност 7 508.38 лева, поради което и на чл.195 ал.1, т.4, пр.2 във вр. чл.194 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.36 и 54 от НК им определя наказание от по ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода за всеки един от тях.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изтърпяването на така определеното наказание за всеки един от подсъдимите за срок от по ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимите П.П.Д. и Н.М.О. със снета по-горе самоличност да заплатят на Общински пътнически транспорт" ЕООД гр.Габрово, със седалище и адрес ***, представлявано от управителя Калоян Пламенов Енчев сумата от 7 508 лева, ведно със законната лихва считано от датата на увредата 25.11.2007 г. до окончателното им изплащане, и която сума представлява обезщетение за причинете следствие горното деяние имуществени вреди.
ОСЪЖДА същите подсъдими, със снети по делото самоличности, да заплатят по сметка на РС Павликени държавна такса както следва: по 220.16 лв. всеки един от тях, както и по 5 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.
ОТНЕМА в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 б."а" от НК веществените доказателства - лопата и брадвичка.

П.П.Д.
Н.М.О.
Мотиви от 28.11.2008г.
Мотиви към Присъда № 48/24.09.2008 год. по НОХД № 250/2008 г. по описа на Павликенски РС

Обвинението е срещу П.П.Д. с ЕГН ********** *** и Н.М.О. с ЕГН ********** ***., за това, че през периода месец юли 2007 г. - 25.11.2007 г. в местността "Косматица" в землището на с.Върбовка, общ.Павликени, като съизвършители, чрез използване на техническо средство - лопата и брадвичка, отнели от владението на представляващите "Общински пътнически транспорт" ЕООД - гр. Габрово, без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - 357.54 м. кабел МККБ 19x4x1.2 мм., собственост на дружеството на стойност 7508.38 лева. Павликенска РП квалифицира деянията като престъпления по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2-ро, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК за всеки един от двамата подсъдими. В съдебно заседание представителят й поддържа обвинението и моли за определяне наказание под средния размер предвиден в Закона при условията на чл. 66 от НК.

Пострадалото дружество - "Общински пътнически транспорт" ЕООД - гр. Габрово предяви против подсъдимите и беше приет за съвместно разглеждане граждански иск за горната сума от 7508 лева, представляваща обезщетение за причинените вследствие горното престъпление имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата от увредата до окончетелното изплащане. В с.з. не се явява представител на гражданския ищец.

Подсъдимите се явяват лично, частично се признават за виновни, дават непротиворечиви обяснения по обвинението и съжаляват за извършеното, като молят за минимално наказание, навеждайки доводи за изключително тежко материално и семейно положение. Спорят единствено, че не били отнели цялото количество кабели.

Съдът след като обсъди и реши въпросите по чл.299 от НПК приема за установено и доказано от фактическа страна следното :

П.П.Д. и Н.М.О. ***. Неосъждани, не работят по трудово правоотношение.

В местността "Косматица" в землището на с. Върбовка, общ. Павликени, се намирал обект № 542 към районен отдел за мобилизационна подготовка на "Общински пътнически транспорт" ЕООД - гр. Габрово. Обектът бил свързан с гара Бутово чрез закопан в земята кабел МККБ 19x4x1.2 мм, с предназначение да бъде използван за комуникация по време на военни учения и военно време. С оглед района в който се намира - в землището на с. Върбовка, известно със компактното си ромско население, често кабела ставал обект на кражби - показанията на св. С. - през 2007 година на няколко пъти бил подменян, като откраднати били повече от 500 метра.

Така през периода м. юли 2007 г. - 25.11.2007 г. Д. и О., отишли в местността "Косматица", където забелязали кабела и решили да го откраднат. Впоследствие, през процесния период, на няколко пъти и с помощта на предварително подготвена лопата, изкопали от земята 357.54 м. кабел МККБ 19x4x1.2 мм, след което го нарязали с брадвичка и изгорили хартиената изолация. Медните проводници и оловната им обшивка скрили в дома на О..*** 2007 г. с помощта на св. В. и св. С. ги закарали в пункт за изкупуване на черни и цветни метали на "Феникс норд" ЕООД в гр. Левски, където ги предали като вторични суровини. При предаването опитали да скрият самоличността си, като дадат на св. П. - касиер при пункта, неверни данни, но св. ги разпознава, тъй като и по рано били предавали вторични суровини. Били издадени покупко-изплащателни сметки, в които било отразено предаденото от подсъдимите количество отпадъчен метал - мед.

В хода на досъдебното производство е назначена оценъчна експертиза, която е дала заключение, че общата стойност на вещите, предмет на кражба, към момента на извършване на деянието е 7508.38 лв. ВЛ е установило вида на кабела, комплектовката му и съдържанието на мед в един метър кабел. Именно по този начин /като е разделено предаденото количество мед на теглото на един метър/ е установено точното количество кабел отнет от подсъдимите, при безспорните данни и други лица да са крали от него. Подсъдимите нито твърдят, нито има данни да са предавали по него време мед от друг източник.

Описаната фактическа обстановка по безспорен начин се потвърждава от обясненията на подсъдимите, свидетелските показания, заключението на цитираната експертиза и писмените доказателства, приложени по дознание № 26/2008 год. на РПУ - Павликени.

По този начин от обективна и субективна страна подсъдимите осъществили състава на визираното в обвинителния акт престъпление по. чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2-ро, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

От обективна страна през периода месец юли 2007 г. - 25.11.2007 г. в местността "Косматица" в землището на с.Върбовка, общ.Павликени, като съизвършители, чрез използване на техническо средство - лопата и брадвичка, отнели от владението на представляващите "Общински пътнически транспорт" ЕООД - гр. Габрово, без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - 357.54 м. кабел МККБ 19x4x1.2 мм., собственост на дружеството на стойност 7508.38 лева.

От субективна страна действали при форма на вината - пряк умисъл - съзнавали са общественоопасния характер на деянието, предвиждали са настъпването на общественоопасните последици и са искали настъпването им.

Причини за извършване - ниска правна култура, неуважение правото на собственост на други лица, стремеж за облагодетелстване по престъпен начин.

Обществената опасност на деянието е висока с оглед на честите посегателства срещу собствеността - едни от най-разпространените в региона престъпления и наличието на квалифициращи кражбата елементи. Зачестиха в района и подобни деяния - роми, като подсъдимите, да не се спират пред разрушаване, за да си набавят отпадъчно метали, които да продават като вторични суровини и така да осигуряват прехраната си, без да полагат полезен труд - защото погледнато от друга страна изкопаването на толкова кабел се явява доста тежка задача.

Обществената опасност на дейците е относителна ниска - неосъждани са.

Отегчаващи вината обстоятелства - количеството отнет кабел и размера на щетата, обстоятелството, че с деянието се засяга в известна степен отбранителната способност на държавата, невъзстановяване на щетата.

Смекчаващи вината обстоятелства - критично отношение към извършеното, частични самопризнания, тежкото материално и семейно състояние.

Съдът след като обсъди и прецени обществената опасност на деянието и личната такава на дейците, целите на наказанието предвидени в чл. 36 от НК, както и условията на чл. 54 от НК на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2-ро, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК наложи на ВСЕКИ ЕДИН ОТ ПОДСЪДИМИТЕ наказание от по ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.

Съдът намери, че са налице условията на чл. 66 от НК, т. като подсъдимият не осъждани и за поправянето им на настоящия етап не е необходимо изолирането им от обществото, поради което отложи изтърпяването на така определените им наказания за срок от по ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила - за ВСЕКИ ЕДИН от подсъдимите.

С оглед установеното относно авторството на деянието и стойността на отнетите вещи, основателен и доказан се явява и предявения граждански иск, което мотивира настоящият състав да го уважи, така както е предявен.

При този изход на делото подсъдимите следва да заплатят направените по делото разноски в размер на по 220.16 лв. всеки от тях, както и по 5 лв. за издавене изпълнителни листи.

На основание чл. 53, ал. 1, б. "а" от НК в полза на държавата се отнеха веществените доказателства - лопата и брадвичка.

По гореизложените съображения съдът постанови приложената присъда.


Районен съдия :

 
23 НОХД No 251/2008 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Р.С.Р. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Споразумение от 25.09.2008г., в законна сила от 25.09.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Цачо Д. от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия Р.С.Р. - роден на 10.02.1973 год. в гр. Павликени, с настоящ адрес ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, с начално образование, работи в пункт за вторични суровини без трудов договор, ЕГН **********, осъждан
и Антон Антонов - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
ПРИЗНАВА Р.С.Р. - роден на 10.02.1973 год. в гр. Павликени, с настоящ адрес ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, с начално образование, работи в пункт за вторични суровини без трудов договор, ЕГН **********, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 13 април 2008 год. в гр. Павликени от товарен вагон, намиращ се на втори глух коловоз на ЖП гара Павликени,п ри условията на повторност в немаловажен случай, направил опит да отнеме от владението на П.П. - началник база при "Вторични суровини-2004" ЕООД гр. Горна Оряховица, база Павликени, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - 720 кг отпадъчно желязо на стойност 309,60 лв., собственост на "Вторични суровини-2004" ЕООД гр. Горна Оряховица, база Павликени, като опита останал недовършен по независещи от него причини - намесата на служители на РУ "Транспортна полиция" Горна Оряховица и РПУ - Павликени, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.7 от НК, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.18, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, буква "б" от НК и чл. 36 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ НАКАЗАНИЕ "Пробация", включваща следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за СРОК от ДВЕ ГОДИНИ.
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
- БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото в размер на 200 /Двеста/ часа за ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА Р.С.Р. да заплати направените разноски по делото, представляващи възнаграждение на вещото лице в хода на досъдебното производство в размер на 50,90 лв. /Петдесет лева и деветдесет стотинки/ по сметката на РС - Павликени.
Страните по споразумението подписват същото, като заявяват, че изцяло и напълно се съгласяват с неговото съдържание.
Подсъдимият Р.С.Р. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.Р.С.Р.
 
24 НОХД No 271/2008 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Ф.Ц.Ф. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Присъда от 04.09.2008г., в законна сила от 23.09.2008г.
ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 13.12.2007г. - 03.01.2008г. в село Стамболово, община Павликени, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване на стъкло на прозорец и чрез използване на МПС - лек автомобил "Опел Астра" с ДК № ВТ 14 87 ВА отнел от владението на П.Ф. ***. чужди движими вещи: аудио - видео "Карбон AVR 4550" и 5 тонклони за домашно кино марка "JBL", лаптоп "Компакт Пресория 6100" с интернет карта от "Вивател", 1 бр. златен механичен джобен часовник "Jeane Piarre", DVD плеър "Самсунг" , 1 бр. машина за свързване на пластмасови тръби и множество инструменти - гайки, бургии - всичко на обща стойност 4 905 лева, собственост на П.Ф., без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.3 и т.4 от НК във вр. с чл. 194, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК МУ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА Ф.Ц.Ф. със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 95 лева по сметка на РС - Павликени.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. аудио - видео "Карбон AVR 4550" и 5 тонклони за домашно кино марка "JBL", 1 бр. златен механичен джобен часовник "Jeane Piarre", DVD плеър "Самсунг" , 1 бр. машина за свързване на пластмасови тръби в куфарче , собственост на пострадалия да се върнат на собственика П.Ф. ***.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА 1 бр. стенен часовник " Quartz Clok", кафяв на цвят с глобус в горната част, 1 стъклено шише от парфюм с надпис "Avon Cosmetics NN15PA" с надпис "Dream life Bliss" празно, 1 стъклено шише с форма на колба с надпис " Djini" празно да се върнат на собственика Асен Михайлов Минчев, от село Стамболово, ул. "Двадесет и трета" №3 ЕГН ********** .

Ф.Ц.Ф.
ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 13.12.2007г. - 03.01.2008г. в село Стамболово, община Павликени, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване на стъкло на прозорец и чрез използване на МПС - лек автомобил "Опел Астра" с ДК № ВТ 14 87 ВА отнел от владението на П.Ф. ***. чужди движими вещи: аудио - видео "Карбон AVR 4550" и 5 тонклони за домашно кино марка "JBL", лаптоп "Компакт Пресория 6100" с интернет карта от "Вивател", 1 бр. златен механичен джобен часовник "Jeane Piarre", DVD плеър "Самсунг" , 1 бр. машина за свързване на пластмасови тръби и множество инструменти - гайки, бургии - всичко на обща стойност 4 905 лева, собственост на П.Ф., без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.3 и т.4 от НК във вр. с чл. 194, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК МУ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА Ф.Ц.Ф. със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 95 лева по сметка на РС - Павликени.

Мотиви от 10.09.2008г.
 
25 ЧНД No 297/2008 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ И.Х.А. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Определение от 16.09.2008г., в законна сила от 06.10.2008г.
 
26 НОХД No 304/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Т.К.Т. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Споразумение от 05.09.2008г., в законна сила от 05.09.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв.Румен ДАМЯНОВ от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия Т.К.Т. - роден на 29.12.1985г. в гр.Велико Търново, живущ ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, безработен, ЕГН **********, неосъждан.
и Атанас Филипов - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
Т.К.Т. - роден на 29.12.1985г. в гр.Велико Търново, живущ *** българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, безработен, ЕГН **********, неосъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.03.2008г. в землището на село Горско Косово, област Великотърновска, в близост до приливника на язовирната стена на язовир "Александър Стамболийски" управлявал МПС - лек автомобил марка "ВМВ 320" с ДК № ВТ 49-90 ВВ, собственост на Т., с концентрация на алкохол в кръвта 0,83 промила, в нарушение на установените правила за движение в чл.20, ал.1 от ЗДП, като управлявал лекият автомобил с несъобразена за условията скорост и не могъл да го контролира постоянно, в резултат на което по непредпазливост причинил средна телесна повреда на возещият се в автомобила Мартин Анетов Николаев от град Велико Търново , причинявайки му фрактура на десния горен крайник, трайно затрудняваща движението на крайника, поради което и на основание чл. 343, ал. 3, буква "А" от НК във вр. с чл.343,ал.1, буква "Б" от НК във вр. с чл. 342, ал.1 от НК във вр. с чл.36 и чл. 54 от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
На основание чл. 343 "Г" от НК Т.К.Т. се лишава от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА , считано от 01.03.2008г.
РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 190 лв. /Сто и деветдесет лева/ представляващи възнаграждения за вещи лица в хода на досъдебното производство се ВЪЗЛАГАТ да бъдат заплатени от подсъдимия Т.К.Т. със снета по делото самоличност по сметка на ПРС. Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият Т.К.Т. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

Т.К.Т.
 
27 НОХД No 306/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ П.Б.Д. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Споразумение от 08.09.2008г., в законна сила от 08.09.2008г.

ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв.Ц.Д. от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия П.Б.Д. - роден на 12.07.1978г. в град Павликени, живущ ***, български гражданин, неженен, със средно образование, служител в "БДЖ" НКЖИ гр.Горна Оряховица, ЕГН **********, неосъждан
и Атанас Филипов - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
П.Б.Д. - роден на 12.07.1978г. в град Павликени, живущ ***, български гражданин, неженен, със средно образование, служител в "БДЖ" НКЖИ гр.Горна Оряховица, ЕГН **********, неосъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2008г. управлявал лек автомобил "Опел Корса" с ДК№ ВТ 16-84 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта 3,50 промила, установена по надлежния ред с техническо средство "Алкомер 931" с № 2243436, поради което и на основание чл.343 "Б", ал.1 от НК във вр. С чл. 54 и чл.36 от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
На основание чл. 343 "Г" от НК във вр. с чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА П.Б.Д. със снета по делото самоличност от правоуправление на МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 18.07.2008г.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият П.Б.Д. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

П.Б.Д.
 
28 НОХД No 309/2008 ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Ю.М.Й. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Споразумение от 16.09.2008г., в законна сила от 16.09.2008г.
ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2008 г. в дома си в с.Върбовка, В.Търновска област съхранявал 7 куб.метра дърва за огрев на стойност 325 лв., незаконно добити от другиго, поради което и на основание чл.235 ал.2 пр.5 НК, във вр. чл.36 и 55 ал.1 т.2, б."б" НК му налага наказание "ПРОБАЦИЯ", изразяваща се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 40 лева се възлагат на подсъдимия.

Ю.М.Й.
 
29 НОХД No 317/2008 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ А.И.Д. Председател и докладчик: Ц.Б.Г.  Споразумение от 16.09.2008г., в законна сила от 16.09.2008г.
А.И.Д.
 
30 НАХД No 318/2008 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ С.М.М. Председател и докладчик: Е.П.К.  Решение от 24.09.2008г., в законна сила от 30.10.2008г.
за ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2008г. управлявал лек автомобил "БМВ 318", с ДК № 85-81 ВА без свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказване за същото деяние по административен ред - престъпление по чл. чл. 343 В, ал.2 от НК, КАТО ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ по чл. 78 а от НК и му налага административно наказание ГЛОБА от 500 лв.
С.М.М.
за ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2008г. управлявал лек автомобил "БМВ 318", с ДК № 85-81 ВА без свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказване за същото деяние по административен ред - престъпление по чл. чл. 343 В, ал.2 от НК, КАТО ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ по чл. 78 а от НК и му налага административно наказание ГЛОБА от 500 лв.
Мотиви от 24.09.2008г.
 
31 ЧНД No 322/2008 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК С.И.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ
  Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 03.09.2008г.

ПОТВЪРЖДАВА Постановление за спиране на наказателното производство по Дознание №156/2008г. по описа на РПУ Павликени издадено на 04.08.2008г. от ПРП като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
32 НОХД No 326/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ И.С.К. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Споразумение от 08.09.2008г., в законна сила от 08.09.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв.Христо Дишев от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия И.С.К. ***, област София, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, със средно образование, работи като управител на кафене, ЕГН **********, осъждан
и Атанас Филипов - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
И.С.К. ***, област София, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, със средно образование, работи като управител на кафене, ЕГН **********, осъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2008 г. в гр. Павликени управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Пежо 306" с ДКН ВТ 67-19 АР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,25 на хиляда установена по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343"б", ал. 1, вр. чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква "Б" от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание "ПРОБАЦИЯ", изразяващо се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /Шест/ месеца.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /Шест/ месеца.
На основание чл. 343"г" от НК ЛИШАВА подсъдимият И.С.К. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от 6 /Шест/ месеца, считано от 23.08.2008 г.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият И.С.К. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.


И.С.К.
 
33 НОХД No 327/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ М.Х.Д. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Споразумение от 23.09.2008г., в законна сила от 23.09.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Румен ДАМЯНОВ от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия М.Х.Д. - роден на 29.04.1983г. в град Велико Търново, живущ ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, работи като охрана в ЕТ "Цветан Цветков" - гр. Павликени, неженен, ЕГН **********, неосъждан.
и Габриела Дремсизова - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
М.Х.Д. - роден на 29.04.1983г. в град Велико Търново, живущ ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, работи като охрана в ЕТ "Цветан Цветков" - гр. Павликени, неженен, ЕГН **********, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2008г. на пътя между село Батак, община Павликени, и град Павликени Д. управлявал лек автомобил марка "Хонда Сивик" с ДКН ВТ 5487 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта си 1.73 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "Алкомер 931" с фабричен номер 2243448, поради което и на основание чл. 343 "Б", ал.1 от НК във вр. с чл.36 и чл. 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за СРОК от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК изтърпяването на така определеното наказание на подсъдимия М.Х.Д. със снета по делото самоличност се ОТЛАГА за СРОК от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
ЛИШАВА на основание чл. 343 "Г" от НК М.Х.Д., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 17.08.2008г.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият М.Х.Д. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

М.Х.Д.
 
34 ЧНД No 333/2008 Претърсване, изземване - чл.161, ал.1 ал.2 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Й.Д.Д. Докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 01.09.2008г., в законна сила от 01.09.2008г.

ОДОБРЯВА извършеното от Ивайло Цанков - дознател при РПУ Павликени, претърсване на недвижим имот - стопанска постройка, собственост на Й.Д.Д.,***.Търново, и изземването на намерените там вещи, подробно описани в протокола, от значение за разкриване на обективната истина по дознание №278/2008г.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

 
35 ЧНД No 334/2008 Претърсване, изземване - чл.161, ал.1 ал.2 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Е.А.А. Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 01.09.2008г., в законна сила от 01.09.2008г.

ОДОБРЯВА извършеното от Ивайло Цанков - дознател при РПУ Павликени, претърсване на лек автомобил "Опел Монтерей" с ДК№ ЕН 9699 ВК, собственост на Е.А.А. *** и изземването на намерените там вещи, подробно описани в протокола, от значение за разкриване на обективната истина по дознание №278/2008г.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

 
36 НОХД No 335/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Д.М.Д. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Присъда от 08.09.2008г., в законна сила от 24.09.2008г.
ПРИЗНАВА ФИЛИП ЦЕНКОВ ФЕРДЕВ - роден на 31.08.1978г. в град Павликени, живущ ***, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, ЕГН **********, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 13.12.2007г. - 03.01.2008г. в село Стамболово, община Павликени, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване на стъкло на прозорец и чрез използване на МПС - лек автомобил "Опел Астра" с ДК № ВТ 14 87 ВА отнел от владението на Пол Франсуорт от с.с. чужди движими вещи: аудио - видео "Карбон AVR 4550" и 5 тонклони за домашно кино марка "JBL", лаптоп "Компакт Пресория 6100" с интернет карта от "Вивател", 1 бр. златен механичен джобен часовник "Jeane Piarre", DVD плеър "Самсунг" , 1 бр. машина за свързване на пластмасови тръби и множество инструменти - гайки, бургии - всичко на обща стойност 4 905 лева, собственост на Пол Франсуорт, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.3 и т.4 от НК във вр. с чл. 194, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК МУ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА Филип Ценков Фердев със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 95 лева по сметка на РС - Павликени.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. аудио - видео "Карбон AVR 4550" и 5 тонклони за домашно кино марка "JBL", 1 бр. златен механичен джобен часовник "Jeane Piarre", DVD плеър "Самсунг" , 1 бр. машина за свързване на пластмасови тръби в куфарче , собственост на пострадалия да се върнат на собственика Пол Франсуорт от село Стамболово, ул."Четвърта" №3.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА 1 бр. стенен часовник " Quartz Clok", кафяв на цвят с глобус в горната част, 1 стъклено шише от парфюм с надпис "Avon Cosmetics NN15PA" с надпис "Dream life Bliss" празно, 1 стъклено шише с форма на колба с надпис " Djini" празно да се върнат на собственика Асен Михайлов Минчев, от село Стамболово, ул. "Двадесет и трета" №3 ЕГН ********** .
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

Д.М.Д.
Мотиви от 17.10.2008г.
 
37 ЧНД No 336/2008 ЧНД от досъдебното производство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Е.А.А.,
Р.М.А.
Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 04.09.2008г., в законна сила от 15.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на РП Павликени по дознание №278/2008г. по описа на РПУ Павликени с правно основание чл.72, ал.1 НПК за обезпечаване на отнемането в полза на държавата, на лек автомобил "Опел Монтерей", ДК№ ЕН 9699 ВК, собственост на Е.А.А. ***, чрез налагане на запор върху автомобила като НЕОСНОВАТЕЛНО.
Определението подлежи на обжалване с частен протест пред ВТОС в седмичен срок от съобщаването му на ПРП.

 
38 ЧНД No 337/2008 Претърсване, изземване - чл.161, ал.1 ал.2 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Р.Б.Б. Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 02.09.2008г., в законна сила от 02.09.2008г.
Р А З П О Р Е Д И :
ОДОБРЯВА извършеното от Ивайло Цанков - дознател при РПУ Павликени претърсване/обиск/ на лицето Р.Б. ***, ЕГН ********** и изземането на откритите в него пластмасова кутийка със зелена листна маса, реагираща на канабис, полиетиленов плик със същото вещество, кутийка с цигарени хартии от значение за разкриване на обективната истина по БП №280/2008г. по описа на РПУ Павликени.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

 
39 ЧНД No 338/2008 Претърсване, изземване - чл.161, ал.1 ал.2 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Д.С.Д.,
Ж.А.Д.
Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 02.09.2008г., в законна сила от 02.09.2008г.
ОДОБРЯВА извършеното от Ивайло Цанков - дознател при РПУ Павликени претърсване на имотът, обитаван от Д.С.Д. и Ж.А.Д.,***, и изземането на откритите в него една саксия и две кофи с посадени в тях обща три растения, реагиращи на при полеви тест на канабис, от значение за разкриване на обективната истина по БП №280/2008г. по описа на РПУ Павликени.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

 
40 ЧНД No 339/2008 Обиск - чл.164 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Р.Б.Б. Докладчик: Р.И.Ц.  Разпореждане от 02.09.2008г., в законна сила от 02.09.2008г.
Одобрява извършеното претърсване, изземване по БП 280/08 г. по описа на РПУ - Павликени. Разпореждането не подлежи на обжалване.
 
41 ЧНД No 340/2008 Вземане на МНО "Задържане под стража" - чл.64 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Е.А.А. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 03.09.2008г.
Оставя без уважение
Е.А.А.
ОСТАВЯ без уважение искането на ПРП за вземане мярка за неотклонение "Задържане под стража" на лицето Е.А.А. - обвиняем по Дознание № 278/2008 год. по описа на РПУ - Павликени като неоснователно.
ВЗЕМА мярка за неотклонение "ГАРАНЦИЯ" в размер на 500 лв. /Петстотин лева/ на Е.А.А. - роден на 19.01.1965 год. в с. Бохот община Плевен , живущ *** бълг. гражданин, с основно образование, женен, осъждан, регистриран като едноличен търговец, ЕГН **********, вносима от обвиняемия в 7-дневен срок, считано от днес.

 
42 ЧНД No 341/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 04.09.2008г., в законна сила от 04.09.2008г.
Прекратява производството по делото поради неявяване на свидетел.
 
43 ЧНД No 345/2008 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Н.Г.Р. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Решение от 26.09.2008г., в законна сила от 07.10.2008г.
 
44 НОХД No 348/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ В.Г.П. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Споразумение от 24.09.2008г., в законна сила от 24.09.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Л.А. ***, упълномощен защитник на подсъдимия В.Г.П. - роден на 06.08.1984г. в град Тетевен, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, ЕГН **********, осъждан.
и Габриела Дремсизова - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
В.Г.П. - роден на 06.08.1984г. в град Тетевен, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, ЕГН **********, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че 26.08.2008г. в град Павликени, управлявал лек автомобил "БМВ 318 И" с ДК№ СА 5062 ВМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда - 1.73 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "Дрегер Алкотест 7410" с фабричен номер 0132 , след като е осъден за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда с влезли в сила присъда № 81/25.04.2007г. на РС-Левски и присъда №88/14.05.2007г. на РС-Левски, поради което и на основание чл. 343 "Б", ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл. 343 "Б", ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание и ГЛОБА в размер на 200 лв. /Двеста лева/.
На основание чл.66 от НК изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА за СРОК от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
На основание чл. 343 "Г" от НК ЛИШАВА В.Г.П. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от 6 /Шест/ месеца, считано от 26.08.2008г.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият В.Г.П. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.


В.Г.П.
 
45 ЧНД No 349/2008 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ   Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 05.09.2008г., в законна сила от 05.09.2008г.
Не дава ход на делото. Прекратява производството по делото поради неявяване на свидетеля.
 
46 ЧНД No 350/2008 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Е.А.А.,
ДЪРЖАВЕН СЪДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ - ГР. ПЛЕВЕН
Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 08.09.2008г.
Уважава
 
47 НОХД No 351/2008 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Б.Б.Д. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Споразумение от 16.09.2008г., в законна сила от 16.09.2008г.
Б.Б.Д.
СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2008г. в град Бяла Черква, община Павликени, причинил на Христо Цвятков Георгиев от същия град средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето - избиване на долен втори резец и силно разклащане на първи резец, довело до трайно затруднение на дъвченето - фаза отхапване, поради което и на основание чл. 129, ал.2 от НК във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква "Б" от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ месеца.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ месеца.

 
48 НОХД No 354/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ П.В.П. Председател и докладчик: Е.Т.С.  Споразумение от 26.09.2008г., в законна сила от 26.09.2008г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Стела Янкова от ВТАК, упълномощен защитник на
П.В.П., роден на 16.10.1974 г. в гр.Павликени, живущ ***, българин, с българско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, пакетировач във "Фураж Росица"-Павликени, ЕГН **********
и Габриела Дремсизова, прокурор в Районна прокуратура гр. Павликени се споразумяха за следното:
ПРИЗНАВА П.В.П., роден на 16.10.1974 г. в гр.Павликени, живущ ***, българин, с българско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, пакетировач във "Фураж Росица"-Павликени, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 7.09.2008 г. в гр. Павликени, обл.В.Търново, П. управлявал лек автомобил "Опел Тигра" с ДК№ ВТ 6527 ВВ със съдържание на алкохол в кръвта от 2.67 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл 55, ал.1, т.2 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание "Пробация", която се изразява в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6 месеца;
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца;

На основание чл. 343 г от НК налага на П.В.П. наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 м., считано от 7.09.2008 г.
По делото няма разноски и причинени щети.
Страните по споразумението подписват настоящото, като заявяват, че изцяло и безусловно са съгласни с неговото съдържание.
Подсъдимият, на основание чл. 381, ал. 6 от НПК, декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.П.В.П.
 
49 ЧНД No 356/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ А.И.А. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 19.09.2008г., в законна сила от 19.09.2008г.
Разпита проведен.
 
50 ЧНД No 357/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ С.К.З. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 19.09.2008г., в законна сила от 19.09.2008г.
Разпита проведен.
 
51 НОХД No 359/2008 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Н.Т.А. Председател и докладчик: Р.И.Ц.  Присъда от 24.09.2008г., в законна сила от 10.10.2008г.
ПРИЗНАВА Н.Т.А. - роден на 11.11.1982г. в град Велико Търново, живущ ***, български гражданин, неженен, със средно образование, работи като общ работник в ЕТ "Андриян " град София, ЕГН **********, осъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2008г. в град Павликени, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Опел Астра" с ДКН ВТ 37-89 ВА с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 2.77 на хиляда, установена по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 536/2007г. на РС Павликени за престъпление по чл. 343 "Б", ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343 "Б", ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква "Б" от НК МУ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробациони мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. Поправителен труд по месторабота "ЕТ Андриян - Андрияна Чавдарова" град София , включващ удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 25 % за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА в полза на Държавата, като времето на изтърпяване на мярката не се зачита за трудов стаж.
На основание чл. 343 "Г" от НК във вр. С чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Н.Т.А. със снета по - горе самоличност от правото да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, считано от 08.09.2008г.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.


Н.Т.А.
Мотиви от 17.10.2008г.
 
52 ЧНД No 360/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ К.А.П. Докладчик: Е.Т.С.  Определение от 19.09.2008г., в законна сила от 19.09.2008г.
Разпита проведен.
 
53 ЧНД No 362/2008 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ Р.Б.Р. Докладчик: Е.Т.С.  Решение от 19.09.2008г., в законна сила от 19.09.2008г.
ПОСТАНОВЯВА разкриване на банковата тайна по отношение движението и наличните авоари по банкова сметка IBANBG16UBBS80021026643314 в ОББ АД-клон гр.В.Търново с титуляр Р.Б.Р., ЕГН ********** ***.Търново, от 09.02.2004г. до настоящия момент.
Дава срок за разкриване на горните сведения на ПРП 1 /един/ месец, считано от постановяване на съдебното решение.

Решението не подлежи на обжалване.


 
54 ЧНД No 363/2008 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАВЛИКЕНИ С.С.П. Докладчик: Р.И.Ц.  Определение от 25.09.2008г., в законна сила от 25.09.2008г.
Разпита проведен.