РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАВЛИКЕНИ
Справка за свършените дела
за периода от 01.06.2010г. до 30.06.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 201/2010, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД М.Д.К. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 07.06.2010г.
ПРИЕМА за установено, че в полза на “Ти Би Ай Кредит” ЕАД гр. София, ул. “Димитър Хаджикоцев” № 52-54, представлявано от Валентин А. Гълъбов – изп.директор, съществува вземане към М.Д.К. с ЕГН ********** *** за сумата от 1061.66 лв. - главница по договор за целево финансиране от 08.10.2008г., 24.53 лв., лихва за забава за периода 05.03.2009 г. – 01.02.2010 г., както и за законната лихва върху главницата, считано от 01.02.2010 г. до окончателното изплащане и за разноски по Ч Гр.Д. 94/2010г на ПРС в размер на 125.00 лв., за което е издадена заповед № 74 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 02.02.2010 г на ПРС.
ОСЪЖДА М.Д.К. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на “Ти Би Ай Кредит” ЕАД гр. София, ул. “Димитър Хаджикоцев” № 52-54, представлявано от Валентин А. Гълъбов – изп.директор сумата от 125.00 лв. /сто двадесет и пет лева и нула ст./ за направени по делото разноски.
Решението не подлежи на обжалване.
Да се уведоми ответната страна за правото си по чл.240 ГПК в едномесечен срок от връчването на решението да поиска от Великотърновския окръжен съд отмяна на същото или да оспори с иск същото право.


 
2 НАХД No 127/2010, I състав По ЗД по пътищата И.С.С. РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 07.06.2010г.
НП-отменено ОТМЕНЯВА наказателно постановление НП №20/04.02.2010г. на началника на РПУ Павликени ,с което на основание чл.179 ал.2пр.2 от ЗДП вр.чл.53 от ЗАНН на И. *** Б с ЕГН ********** е наложена глоба от 100лв. за нарушение по чл.20 ал.2 от ЗДП, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВТАдмС в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 
3 НОХД No 180/2010, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Д.А.Г. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Споразумение от 07.06.2010г., в законна сила от 07.06.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Христо ДИШЕВ от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия Д.А.Г. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, ЕГН **********, осъждан.
и Маргарита Кузева – прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
Д.А.Г. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, ЕГН **********, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.03.2010год. в гр. Павликени, Великотърновска област, управлявал МПС „Форд Транзит” с рег. № Р 82-99 ВА, собственост на трето лице без свидетелство за правоуправление, което се явява сторено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 8180/2008год. на РУ на МВР гр. Кърджали, влязло в законна сила на 25.03.2009год. което деяние осъществява елементите на престъплението по чл. 343 в, ал.2 от НПК за което и на основание този текст с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, б. Б от НК ДА ИЗТЪРПИ наказание „Пробация”, което се изразява в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
- Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа за за срок от 12 месеца – всички мерки, считано от влизане определението на съда в сила.
Не са направени разноски по делото.
На основание чл. 25 във вр. с чл. 23 от НК страните определят едно общо наказание измежду това и определеното със споразумение по НОХД № 179/10 год. на ПРС, влязло в сила на 10.05.2010год., изразяващо се в задължителни пробационни мерки с продължителност от по 6 месеца, като определя едно общо наказание в размер на по – тежкото, а именно:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на регистрациите ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
- Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа за срок от 12 месеца – всички мерки, считано от влизане определението на съда в сила.

Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че изцяло и напълно се съгласяват с неговото съдържание.
Подсъдимият заявява, че е съгласен със съдържанието на споразумението и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.


Д.А.Г.
се признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.03.2010год. в гр. Павликени, Великотърновска област, управлявал МПС „Форд Транзит” с рег. № Р 82-99 ВА, собственост на трето лице без свидетелство за правоуправление, което се явява сторено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 8180/2008год. на РУ на МВР гр. Кърджали, влязло в законна сила на 25.03.2009год. което деяние осъществява елементите на престъплението по чл. 343 в, ал.2 от НПК за което и на основание този текст с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, б. Б от НК ДА ИЗТЪРПИ наказание „Пробация”, което се изразява в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
- Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа за за срок от 12 месеца – всички мерки, считано от влизане определението на съда в сила.
Не са направени разноски по делото.
На основание чл. 25 във вр. с чл. 23 от НК страните определят едно общо наказание измежду това и определеното със споразумение по НОХД № 179/10 год. на ПРС, влязло в сила на 10.05.2010год., изразяващо се в задължителни пробационни мерки с продължителност от по 6 месеца, като определя едно общо наказание в размер на по – тежкото, а именно:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на регистрациите ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
- Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа за срок от 12 месеца – всички мерки, считано от влизане определението на съда в сила.

 
4 НОХД No 232/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.И.Д. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 07.06.2010г., в законна сила от 07.06.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото споразумение, както следва:
Страните по споразумението адв.Ц.Д. от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия А.И.Д. – роден на ***г***, живущ ***, българин, с българско гражданство, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН **********
И Габриела Дремсизова, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:

А.И.Д. – роден на ***г***, живущ ***, българин, с българско гражданство, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.05.2010г. в гр. Павликени, при условията на продължавано престъпление – през непродължителен период от време, една и съща обстановка и еднородност на вината извършил следното:
- чрез разрушаване на прегради здраво направено за защита на имот – счупване на решетка на преден капак на л.а. “ВАЗ 21061” с рег.№ ВТ 44-32 АМ, противозаконно отнел от владението на Тихомир Борисов Куев от същият град, чужди движими вещи – телескоп “Шекспир” 3 м. с макара “Дам”; телескоп “Филстар” с макара “Дам” – 2.7 м.; 2 броя руски въдици от фибро стъкло 1.7 м. и 2.1 м. с обикновени макари; телескоп 2.7 м. с макара “Робинсон”; телескоп “Дайва” с макара “Митчел” 350м. – 3 м.; немски рибарски прът – 2.4 м. с макара “Митчел -320”; пластмасова кутия; 1 брой резервна шпула за макара; 1 брой ножица; олово за шарани 4 бр.; 2 бр. пакетчета с олово; 4 бр. блесни; 5 бр. воблери; 10 бр. плувки “шилд” и “Бобифишер”; 60 бр.кукички; дървена кутия за инструменти и резервни части – палец, чукче и наковалня, гаечни ключове; 1 бр. рибарско рачило; 1 бр. резервна гума за л.а. “Лада”; метален крик; акумулаторна батерия “Искра”; 1 бр. брадва, всичко на стойност 840.50 лв., собственост на Куев, без негова съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;
- чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – огъване на преден капак и капак на багажник на л.а. марка “Москвич” модел 2140 с рег.№ ВТ 12-49 АН, противозаконно отнел от владението на Тинко Вълчев Шедев от град Павликени чужди движим вещи – кабели за прехвърляне на ток; аварийно стоманено въже – на обща стойност 18.00 лв., собственост на Шедев, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;
- чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – огъване на капак на багажник на л.а. марка “Москвич” модел 2140 с рег.№ ВТ 85-20 АМ, противозаконно отнел от владението на Милка и Вяра Филипови от град Павликени, чужди движими вещи – 2 бр. маркучи за бензин; части за врата на л.а. “Москвич” /ръчка и машинка за отваряне на прозорец/; ремък; метална ръчна помпа; горелка за газов туристичеки котлон –на обща стойност 39.00 лв., собственост на Милка и Вяра Филипови, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетото имущество възлиза на 897.50 лв.,
поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 от НК във вр. с чл. 194, ал.1 от НК във вр. с чл. 26 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание Лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.
Подсъдимият А.И.Д. със снета по делото самоличност се задължава да заплати направените по делото разноски в размер на 50.00 лева /петдесет лева/ по сметка на ПРС.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият А.И.Д. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

А.И.Д.
се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.05.2010г. в гр. Павликени, при условията на продължавано престъпление – през непродължителен период от време, една и съща обстановка и еднородност на вината извършил следното:
- чрез разрушаване на прегради здраво направено за защита на имот – счупване на решетка на преден капак на л.а. “ВАЗ 21061” с рег.№ ВТ 44-32 АМ, противозаконно отнел от владението на Тихомир Борисов Куев от същият град, чужди движими вещи – телескоп “Шекспир” 3 м. с макара “Дам”; телескоп “Филстар” с макара “Дам” – 2.7 м.; 2 броя руски въдици от фибро стъкло 1.7 м. и 2.1 м. с обикновени макари; телескоп 2.7 м. с макара “Робинсон”; телескоп “Дайва” с макара “Митчел” 350м. – 3 м.; немски рибарски прът – 2.4 м. с макара “Митчел -320”; пластмасова кутия; 1 брой резервна шпула за макара; 1 брой ножица; олово за шарани 4 бр.; 2 бр. пакетчета с олово; 4 бр. блесни; 5 бр. воблери; 10 бр. плувки “шилд” и “Бобифишер”; 60 бр.кукички; дървена кутия за инструменти и резервни части – палец, чукче и наковалня, гаечни ключове; 1 бр. рибарско рачило; 1 бр. резервна гума за л.а. “Лада”; метален крик; акумулаторна батерия “Искра”; 1 бр. брадва, всичко на стойност 840.50 лв., собственост на Куев, без негова съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;
- чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – огъване на преден капак и капак на багажник на л.а. марка “Москвич” модел 2140 с рег.№ ВТ 12-49 АН, противозаконно отнел от владението на Тинко Вълчев Шедев от град Павликени чужди движим вещи – кабели за прехвърляне на ток; аварийно стоманено въже – на обща стойност 18.00 лв., собственост на Шедев, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;
- чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – огъване на капак на багажник на л.а. марка “Москвич” модел 2140 с рег.№ ВТ 85-20 АМ, противозаконно отнел от владението на Милка и Вяра Филипови от град Павликени, чужди движими вещи – 2 бр. маркучи за бензин; части за врата на л.а. “Москвич” /ръчка и машинка за отваряне на прозорец/; ремък; метална ръчна помпа; горелка за газов туристичеки котлон –на обща стойност 39.00 лв., собственост на Милка и Вяра Филипови, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетото имущество възлиза на 897.50 лв.,
поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 от НК във вр. с чл. 194, ал.1 от НК във вр. с чл. 26 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание Лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.

 
5 Гражданско дело No 541/2009, II състав Изменение на издръжка С.А.С.,
Е.А.С.
А.С.Д. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 08.06.2010г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката, определена по гр.дело N301/06 година на РС Павликени, по силата на което А.С.Д. ***, ЕГН ********** е осъден да заплаща на Т.Б.С. ***, като майка и законен представител на малолетното дете С.А.С. с ЕГН ********** и на непълнолетното дете Е.А.С. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 55лв. за всяко дете, като я УВЕЛИЧАВА от 55.00 лева на 70.00/седемдесет/ лева месечно за всяко дете, считано от 02.11.2009г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелство за нейното изменение или прекратяване.
ОСЪЖДА А.С.Д. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 43.20лв. /четиридесет и три лева и двадесет ст./ по сметка на РС Павликени.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за присъдената издръжка.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от обявяването му.

 
6 НОХД No 239/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.Г.М. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Присъда от 08.06.2010г., в законна сила от 24.06.2010г.
ПРИЗНАВА А.Г.М. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ ***, бълг. гражданин, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.05.2010 год. в гр. Павликени, обл. В. Търновска, на ул. „Христо Ботев” в посока бившето ТКЗС управлявал МПС – лек автомобил „Опел Астра” с ДК № ВТ 81-78 АТ, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда – 2,93 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкомер 931”, с фабричен номер 2243448, след като е осъден с Присъда № 55/17.09.2007 год. по НОХД № 367/2007 год. на Павликенски районен съд, в сила от 03.10.2007 год., за това, че на 30.08.2007 год. в гр. Павликени управлявал МПС – лек автомобил „Опел Комбо” с ДК № 50-85 АХ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда – 2,02 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, във вр. с чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ШЕСТ МЕСЕЦА Лишаване от свобода и ГЛОБА от 100 лв. /Сто лева/ вносими по сметката на РС - Павликени.
На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за СРОК от ТРИ ГОДИНИ от влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 343г от НК ПОСТАНОВЯВА: Лишава А.Г.М. – със снета самоличност от право да управлява МПС за СРОК от ЕДНА ГОДИНА, считано от 20.05.2010 год.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.


А.Г.М.
за ВИНОВЕН в това, че на 15.05.2010 год. в гр. Павликени, обл. В. Търновска, на ул. „Христо Ботев” в посока бившето ТКЗС управлявал МПС – лек автомобил „Опел Астра” с ДК № ВТ 81-78 АТ, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда – 2,93 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкомер 931”, с фабричен номер 2243448, след като е осъден с Присъда № 55/17.09.2007 год. по НОХД № 367/2007 год. на Павликенски районен съд, в сила от 03.10.2007 год., за това, че на 30.08.2007 год. в гр. Павликени управлявал МПС – лек автомобил „Опел Комбо” с ДК № 50-85 АХ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда – 2,02 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, във вр. с чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ШЕСТ МЕСЕЦА Лишаване от свобода и ГЛОБА от 100 лв. /Сто лева/ вносими по сметката на РС - Павликени.
На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за СРОК от ТРИ ГОДИНИ от влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 343г от НК ПОСТАНОВЯВА: Лишава А.Г.М. – със снета самоличност от право да управлява МПС за СРОК от ЕДНА ГОДИНА, считано от 20.05.2010 год.

Мотиви от 10.06.2010г.
МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД № 239/2010Г. НА ПРС

Обвинението е против А.Г.М. *** за престъпление по чл.343 б ал.2 вр. Ал.1 от НК.В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението и счита,че то е доказано.
Подсъдимият се признава за виновен и дава обяснения по случая.
Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,намира за установено следното:
На 15.05.2010г. в 22 часа подсъдимият „Опел Астра” с ДК №ВТ 81-78 АТ на ул.”Христо Ботев” в посока бившето ТКЗС . Бил проверен от орган на полицията за употреба на алкохол техническо средство „Алкомер 931” д фабричен номер 2243448, който отчел 2.93 на хиляда. Подсъдимият отказал да даде кръв за химически анализ.Бил му съставен акт за установяване на административно нарушение,което подсъдимият подписал без възражения.В съдебно заседание подсъдимият се признава за виновен и твърди,че пил 2 водки.
Видно от свидетелството му за съдимост подсъдимият е бил осъждан по НОХД №367/2007г. на ПРС за престъпление по чл.343Б ал.1 от НК на пробация, като присъдата е влязла в сила на 03.10.2007г.
В съдебно заседание подсъдимият се признава за виновен и признава,че е имал проблеми, употребил алкохол. Признава ,че му е съставен акт,че е управлявал МПС след употреба на алкохол.Съжалява за извършеното.
Тази фактическа обстановка се доказва от обясненията на подсъдимия,показанията на св.И.,С., И. и другите писмени доказателства по БПП135/2010г. по описа на РУ Павликени.
От обективна страна обвиняемият е осъществил състава на престъпление по чл.343 в ал.2 от НК- на 15.05.2010г.. управлявал МПС след употреба на алкохол в кръвта над 0.5промила- 2.93 промила,установена по надлежния ред,след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД 367/2007г. на ПРС за извършено престъпление по чл.343б ал.1 от НК.
От субективна страна деянието е извършено по непредпазливост.Деецът не е съзнавал обществената опастност на деянието си,а е бил длъжен.Бил е наказван за същото престъпление с влязла в сила присъда преди.
Обществената опасност на деянието е завишена.Налице е престъпление по транспорта-общоопасно престъпление.
Обществената опасност на дееца е завишена.Същият е осъждан.Следва да се отчете,че същият е неженен,безработен.Концентрацията на алкохол в кръвта му по настоящото дело е висока-2.93 промила , а при предходната присъда -2.02промила.
Отегчаващи вината обстоятелства :висока концентрация на алкохол в кръвта..
Смекчаващи вината обстоятелствата: деецът е неженен,прави самопризнания,с критично отношение към извършеното, безработен.
Съдът с оглед обществената опасност на деянието и дееца и като взе предвид отегчаващите и смекчаващи вината обстоятелства на основнание чл.343 в ал.2 от НК вр.чл.36 и чл.54 от НК налага на обвиняемия наказание лишаване от свобода от шест месеца и кумулативно глоба в минимален размер-100лв в полза на държавата по сметка на ПРС.
Налице са основанията за прилагане на разпоредбата на чл.66 от НК.Лицето на този етап не следва да бъде отделян от обществото.Следва да му се даде шанс за осъзнаване своето противоправно поведение и да се поправи без да изтърпява ефективно наказанието си.
Размерът на глобата е определен като съдът взе предвид,че подсъдимият е безработен, не е работоспособен.
Следва на основание чл.343г от НК да бъде лишен да управлява МПС за срок от 1 година, считано от 20.05.2010г., откакто му е отнето свидетелството за правоуправление.
Съдът счита,че така наложеното наказание ще изпълни целите на индивидуалната и генерална превенция на наказанието,което ще въздействува възпитателно и възпиращо на дееца.
Съдът намира,че не следва да се прилага разпорадбата на чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК,тъй като не е налице нито изключително,нито многобройни смекчаващи вината обстоятелства.
Причини за извършеното деяние: ниска правна култура,незачитане на правилата за движение по пътищата.
По тези съображения съдът постанови присъдата си.


 
7 НОХД No 240/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ И.А.К. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Присъда от 08.06.2010г.

ПРИЗНАВА И.А.К. – роден на ***г***, живущ ***5, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, ЕГН **********, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.05.2010г. в гр. Сухиндол управлявал МПС – товарен автомобил “Форд Транзит” с ДК№ ВТ 3396 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,73 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343 “Б”, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК МУ НАЛАГА наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца.
На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.
ЛИШАВА на основание чл. 343 “Г” от НК подсъдимият И.А.К. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от 22.05.2010г.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

И.А.К.
 
8 НОХД No 242/2010, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Е.Ц.А. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Споразумение от 09.06.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Цачо Димитров ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия по горното наказателно производство:
Е.Ц.А. – роден на ***г***, общ. Павликени, ул.”38-ма” № 3, бълг. гражданин, женен, с основно образование, работи - „Бъдеще – Бутово” АД – с. Бутово, осъждан, ЕГН **********.
и Габриела Дремсизова - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
Е.Ц.А. – роден на ***г***, общ. Павликени, ул.”38-ма” № 3, бълг. гражданин, женен, с основно образование, работи – „Бъдеще – Бутово” АД – с. Бутово, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 26.05.2010год. в с. Недан, Великотърновска област управлявал МПС – лек автомобил „Форд Ескорт” с рег. № ВТ 39 – 07 ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,45 промила, установена по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410” с фабричен номер 0132, престъпление по чл. 343 „б”, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343 „б”, ал.1, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2 от НК му бъде НАЛОЖЕНО наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА
- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 200 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343 г от НК да бъде ЛИШЕН Е.Ц.А. от правото да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на СУМПС – 31.05.2010год.
Разноски по делото няма.
Страните по споразумението подписват същото, като заявяват, че изцяло и напълно се съгласяват с неговото съдържание.
Подсъдимият заявява на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че е съгласен със съдържанието на споразумението и се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

Е.Ц.А.
се признава за ВИНОВЕН в това, че на 26.05.2010год. в с. Недан, Великотърновска област управлявал МПС – лек автомобил „Форд Ескорт” с рег. № ВТ 39 – 07 ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,45 промила, установена по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410” с фабричен номер 0132, престъпление по чл. 343 „б”, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343 „б”, ал.1, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2 от НК му бъде НАЛОЖЕНО наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА
- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 200 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343 г от НК да бъде ЛИШЕН Е.Ц.А. от правото да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на СУМПС – 31.05.2010год.

 
9 Гражданско дело No 311/2008, III състав Делби Л.С.Д.,
Н.В.П.
А.Г.Д. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 11.06.2010г.
ОБЯВЯВА за окончателен следния разделителен протокол:

Дял І - за съделител с 1/3 идеални части, състоящ се от 9,242 дка в землището на с. Недан на стойност 2 953 лв., включващ имоти: Имот № 053009 нива, втора категория, с площ 7,199 дка в местността „Бостанлъка” по плана за земеразделяне на с. Недан при граници и /съседи/: изток – полски път № 000477 на Кметство – с. Недан, запад – имот № 053008 Нива насл. на Марин Кръстев Тодоров и № 053015 Нива насл. на Иван Иванов Цонев, север – имот № 053014 Нива насл. на Иларион Тодоров Конов и имот № 053011 Нива насл. на Георги Игнатов Д., юг – имот № 053010 Нива насл. на Игнат Д. Игнатов и Имот № 063033 ливада, трета категория, с площ 2,043 дка в местността „ Долно Бутово” по плана за земеразделяне на с. Недан при граници и съседи: № 000470 полски път на Община - Павликени, № 063034 ливада на дял ІІ, № 063025 ливада на Йордан Григоров Костадинов, № 063026 ливада насл. на Димитър Г. Цонев и № 063004 ливада на Роза Костадинова Йорданова

За уравнение на дяловете дял I следва да плати на дял III сумата от 195 лв.

Дял ІІ - от 9,984 дка в землището на с. Недан на стойност 2 879 лв., състоящ се от имоти: Имот № 063034 ливада, трета категория, с площ 4,158 дка в местността „Долно Бутово” по плана за земеразделяне на с. Недан при граници и съседи: № 063033 ливада на дял І, № 063025 ливада на Йордан Григоров Костадинов, № 063024 ливада на Иван Генчев Тодоров, № 063006 ливада на Румяна Кирилова Романова – Христова и № 000470 Полски път на Община – Павликени и Имот № 213078 нива, трета категория, с площ 5,826 дка в местността „Бояджиева Бара” по плана за земеразделяне на с. Недан при граници и съседи: изток – имот № 273017 нива на Пенка В. Анкова, запад № 000537 полски път на Кметство с. Недан, север – имот № 262002 пасище – мера на Кметство – с. Недан.

За уравнение на дяловете дял ІI следва да плати на дял III сумата от 121 лв.

Дял ІІІ - за съделител с 1/3 идеални части от 8,500 дка в землището на с. Недан на стойност 2 442 лв., състоящ се от имоти: Имот № 095022 нива, трета категория, с площ 5,400 дка, в местността „Орта сърт” по плана за земеразделяне на с. Недан при граници и съседи: изток – имот № 095023 нива насл. на Кирил Д. Ганчев, запад - № 000056 полски път на Кметство – с. Недан, север – имот № 095021 нива на Бонка Христова В., юг – имот № 000493 полски път на Кметство – с. Недан и Имот № 208012 нива, втора категория, с площ от 3,100 дка в местността „Карапетлика” по плана за земеразделяне на с. Недан при граници и съседи: изток – имот № 208013 нива на Никола Александров Николов, запад – имот № 000243 полски път на Кметство – с. Недан, север – имот № 208011 нива на Верка Борисова Пайкова, юг – имот № 000247 необработваема земя на Кметство – с. Недан.

За уравнение на дяловете дял IІІ следва да получи от дял I сумата от 195 лв., а от дял ІI сумата от 121 лв.

ОСЪЖДА Л.С.Д. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес, гр. Велико Търново, ул."Васил Левски" № 29, вх."А" – чрез Адвокат Н.Ц. от ВТАК да заплати ДТ върху стойността на дела си в размер на 110.32 лева по сметка на ПРС.

ОСЪЖДА Н.В.П., ЕГН ********** *** със съдебен адрес, гр. Велико Търново, ул."Васил Левски" № 29, вх."А" – чрез Адвокат Н.Ц. от ВТАК да заплати ДТ върху стойността на дела си в размер на 110.32 лева по сметка на ПРС.

ОСЪЖДА А.Г.Д., ЕГН ********** с последен известен адрес *** и съдебен – гр. Павликени, ул. „Стефан Караджа” № 2, кантора адв. Ц.Д., ВТАК да заплати ДТ върху стойността на дела си в размер на 110.32 лева по сметка на ПРС.

ОСЪЖДА А.Г.Д., ЕГН ********** с последен известен адрес *** и съдебен – гр. Павликени, ул. „Стефан Караджа” № 2, кантора адв. Ц.Д., ВТАК да заплати на Л.С.Д. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес, гр. Велико Търново, ул."Васил Левски" № 29, вх."А" – чрез Адвокат Н.Ц. от ВТАК сумата от сумата от 596.67 лв. – разноски по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му.


 
10 НОХД No 432/2009, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ С.Й.С. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Присъда от 11.06.2010г.

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Й.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***2, и настоящ адрес ***, бълг. гражданин, женен, с начално образование, осъждан, безработен- понастоящем в Следствен арест – гр. Свищов, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.05.2009год. и на 27.05.2009год. в гр. Павликени при условията на продължавано престъпление, през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината, управлявал лек автомобил „БМВ 316” с рег. № ВТ 34 - 70 АК, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 20/27.02.2009 год. на РУ на МВР - Павликени, влязло в сила на 24.03.2009 год., поради което и на основание чл. 343 в, ал.2 във вр. с чл. 343 в, ал.1, във вр. с чл. 26, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален ОБЩ режим.
ОСЪЖДА подсъдимия С.Й.С. с ЕГН **********, със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ПРС сумата от 49 лв., разноски за вещо лице, както и 5 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

С.Й.С.
 
11 Гражданско дело No 281/2010, II състав Изменение на издръжка Г.Й.И. И.П.И. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 14.06.2010г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката, който И.П.И. с ЕГН ********** ***, е осъден да заплаща на Г.Й.И. с ЕГН ********** ***, като майка и законен представител на малолетното дете Пламен Ивайлов И. с ЕГН ********** с решение № 158/25.07.2007г. по Гр.дело № 88/2007г. по описа на РС Павликени, като Я УВЕЛИЧАВА от 50 лв. на 150 лв. месечно, считано от 13.04.2010г.
ОСЪЖДА И.П.И. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Павликени ДТ в размер на 144.00 лв. /Сто четиридесет и четири лева и нула ст./
Решението не подлежи на обжалване.
Да се уведоми ответната страна за правото си по чл.240 ГПК в едномесечен срок от връчването на решението да поиска от Великотърновския окръжен съд отмяна на същото или да оспори с иск същото право.

 
12 НОХД No 252/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Д.Г.Д. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 14.06.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Григор Петров от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия Д.Г.Д. - роден на ***г*** , живущ ***, български гражданин, неженен, безработен, с начално образование, ЕГН **********, осъждан

и Маргарита Кузева - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:

Д.Г.Д. - роден на ***г*** , живущ ***, български гражданин, неженен, безработен, с начално образование, ЕГН **********, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2010г. в град Павликени, Великотърновска област, управлявал МПС с наличие на алкохол в кръвта си в размер на 1,71 промила, установено по надлежния ред с техническо средство, поради което и на основание чл. 343 “б”, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.1, буква „б” от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност два пъти седмично.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
Страните по споразумението подписват същото, като заявяват, че изцяло и напълно се съгласяват с неговото съдържание.
Подсъдимият Д.Г.Д. заявява на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че е съгласен със съдържанието на споразумението и се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

Д.Г.Д.
 
13 Гражданско дело No 615/2009, III състав Делби С.Г.Р.,
Н.Г.Р.
М.А.П. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 15.06.2010г.
ДОПУСКА извършването на делба на съсобствените между С.Г.Р., ЕГН **********, Н.Г.Р., ЕГН ********** *** и М.А.П., ЕГН ********** *** недвижими имоти - НИВА от 9.702 /девет декара и седемстотин и два кв.м/, втора категория, при неполивни условия, находяща се в местността "71-Махленски трап", представляваща имот № 121023 в землището на гр. Бяла Черква, при граници: имот № 121015 нива на Валентин Събинов Тодоров, имот № 121022 нива на Анета Стефанова Илчева, имот № 000126 полски път на Община Павликени, имот № 121004 нива на Дочка Димитрова Станева и др., имот № 121014 нива на Ружка Цачева Михайлова и НИВА от 4.551/ четири декара и петстотин петдесет и един кв.м/, трета категория при неполивни условия, находяща се в местността "03-Бостанлъка", представляваща имот 128038 в землището на гр. Бяла Черква, при граници: имот № 128005 нива на Евгения Костадинова Гайдарова, имот № 128029 нива на Нели Веселинова Галева, имот № 128031 нива на Димитър Стоянов Бунарджиев и др., имот № 128003 нива на Атанас Василев Р., имот № 128039 нива на М. Стефанова Трифонова, с ограничения върху имота - електропровод 20 кВ. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност, като имотът е с право на преминаване през имот № 128039, при квоти: по 1/4 идеални части за С.Г.Р. и Н.Г.Р. и 1/2 идеална част за М.А.П., на основание чл. 34 от ЗС.

ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Г.Р., ЕГН ********** и Н.Г.Р., ЕГН ********** *** против М.А.П., ЕГН ********** ***, иск с който търсят допускане извършването на съдебна делба на следните, твърдяни да са съсобствени движими вещи - салонен бюфет - кафяв, диван разтегателен, маса правоъгълна разтегателна с 6 стола, спалня-желязна, гардероб - железен, трикрилен, 2бр. ъглови легла, маса разтегателна бяла кухненска с 6 стола с кафява дамаска, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение С.Г.Р., ЕГН ********** и Н.Г.Р., ЕГН ********** ***, че служебна бележка № 56 от 25.11.2009 година на КОЗД „Гарант” 95, гр. Бяла Черква не носи подписите на М.Тодорова - главен счетоводител на кооперацията и на инж. С.Камбуров – председател и че свидетелката Р. не е получавала рента за периода 2004 година – 2007 година от кооперацията за ниви на Стефанка Р..

ОСЪЖДА С.Г.Р., ЕГН ********** и Н.Г.Р., ЕГН ********** *** за заплатят по сметка на ПРС сумата от 100 лв. - ДТ, както следва 50 лв. по отхвърления делбен иск за движимите вещи и 50 лв. по инцидентния установителен иск по реда на чл. 194 от ГПК.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
14 НОХД No 261/2010, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.М.И. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Споразумение от 16.06.2010г., в законна сила от 16.06.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. К.С. от ВТАК, назначен защитник на подсъдимия А.М.И. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, неженен, с незавършено начално образование, безработен, ЕГН **********, осъждан
и Антон Антонов – прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
А.М.И. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, неженен, с незавършено начално образование, безработен, ЕГН **********, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.03.2010год. в гр. Павликени, Великотърновска област в случай на опасен рецидив отнел от владението на Никола Маринов Николов от гр. Павликени, без негово съгласие, с намерение да ги присвои - един велосипед със счупени педали с основен цвят син и допълнителен бронзов цвят, със скорости, две прави лопати, една лопата, две мотики, един електрически радиатор ”Теси”, бял на цвят, един електрически радиатор „Смядово”, без два крака, собственост на Николай Маринов Николов и един велосипед – дамски,, германско производство, син на цвят, с метална касета на багажника, собственост на Красимир Йорданов Петров от с. гр., всички вещи на обща стойност 312 лв. с намерението противозаконно да ги присвои, което деяние представлява престъпление по чл. 196, ал.1, т.1, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. чл. 29, ал.1, б. „б”, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК, поради което и на основание тези текстове ДА ИЗТЪРПИ наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, в затворническо общежитие от закрит тип в затвор при първоначален СТРОГ режим.
Разноските по делото представляващи възнаграждение на вещи лица в размер на 60 лв. да се възложат на подсъдимия А.И. със снета по делото самоличност.
Страните по споразумението подписват същото, като заявяват, че изцяло и напълно се съгласяват с неговото съдържание.
Подсъдимият А.М.И. заявява, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

А.М.И.
се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.03.2010год. в гр. Павликени, Великотърновска област в случай на опасен рецидив отнел от владението на Никола Маринов Николов от гр. Павликени, без негово съгласие, с намерение да ги присвои - един велосипед със счупени педали с основен цвят син и допълнителен бронзов цвят, със скорости, две прави лопати, една лопата, две мотики, един електрически радиатор ”Теси”, бял на цвят, един електрически радиатор „Смядово”, без два крака, собственост на Николай Маринов Николов и един велосипед – дамски,, германско производство, син на цвят, с метална касета на багажника, собственост на Красимир Йорданов Петров от с. гр., всички вещи на обща стойност 312 лв. с намерението противозаконно да ги присвои, което деяние представлява престъпление по чл. 196, ал.1, т.1, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. чл. 29, ал.1, б. „б”, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК, поради което и на основание тези текстове ДА ИЗТЪРПИ наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, в затворническо общежитие от закрит тип в затвор при първоначален СТРОГ режим.
 
15 НАХД No 128/2010, III състав По ЗД по пътищата П.Й.П. РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 17.06.2010г.
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО Наказателно постановление № N 30/10 от 03.02.2010 г. на ВИД Началник на РУ на МВР - Павликени, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.


 
16 Гражданско дело No 468/2009, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД ВПК НЕГОВАНКА- 92 Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 18.06.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ВСЕСТРАННА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НЕГОВАНКА-92” с.Михалци, община Павликени ,представлявана от ликвидатора Димитър Момчев ЕИК 814221486 , че същата има задължение към Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД гр.Варна,район Владислав Варненчик ,”Бизнес Парк Варна” сграда №6, представлявано от Бойко Димитров Димитрачков и Щефен Майвалд с ЕИК 103533691 , чрез процесуалния си представител юрисконсулт Михаил Томов Томов по предявен иск по чл.124 ал.1 вр.чл.415 ал.1 от ГПК,произтичащо от договор за продажба на ел. енергия
в размер на 9607.39лв., от които 7645,54лв./седем хиляди шестотин четиридесет и пет лева и петдесет и четири стотинки/,представляващи главница за консумирана и незаплатена електрическа енергия за периода м. ноември 2006г.-м. януари 2009г. и 1961,85лв. /хиляда деветстотин шестдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки/ мораторна лихва от падежа на всяка фактура до 06.07.2009г. и законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението в съда-22.07.2009г. до окончателното изплащане на задължението, както и направени разноски по заповедното производство- 192.15лв..

ОСЪЖДА ВСЕСТРАННА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НЕГОВАНКА-92” с.Михалци, община Павликени ,представлявана от ликвидатора Димитър Момчев ЕИК 814221486 да заплати наЕ.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД гр.Варна,район Владислав Варненчик ,”Бизнес Парк Варна” сграда №6, представлявано от Бойко Димитров Димитрачков и Щефен Майвалд с ЕИК 103533691 , чрез процесуалния си представител юрисконсулт Михаил Томов Томов направените по гр.д.№468/2009г. на ПРС от 492.15лв.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 14 –дневен срок от съобщението на страните.

 
17 Гражданско дело No 667/2009, II състав Други дела С.П.П. Б.П.С.,
С.С.А.Т.,
Г.С.Г.
Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 18.06.2010г.
РАЗВАЛЯ ПОРАДИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ договора, оформен с Нотариален акт N159, том I, дело N303 от 1985г. на Районен съд Павликени, по силата на който Тодор С. Петков е прехвърлил на сина си Стефан Тодоров С. *** Хаджиславчев № 62, етаж 1, а именно: първи етаж, състоящ се от спалня , дневна, килер, баня, кухня, коридор и тераса с площ 83 кв.м. при съседи: отдолу избени помещения, отгоре етаж на Тодор С. Петков; част от двуетажна жилищна сграда построена в дворно място от 484 кв.м., съставляващо парцел ІХ-1426 в кв.150 по РП на гр. Павликени при граници на дворното място: н-ци на Зафир И.,*** н-ци на Тинка Чорева, срещу задължението на Стефан С. да се грижи за прехвърлителя и неговата съпруга С.П.П., като “ги изгледа до края на живота им, като им осигури подслон, храна, отопление, осветление, облекло, грижи за здравето и добри обноски”, поради виновно неизпълнение, САМО по отношение на 1/3 /една терта/ идеална част от имота, НА ОСНОВАНИЕ чл.87, ал.3 от ЗЗД.

Решението подлежи на обжалване пред Великотърновския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
18 НАХД No 182/2010, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Б.Н.Т. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Определение от 18.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАдмД № 182 по описа на ПРС за 2010год.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7 – дневен срок, който за обвиняемия и защитата му тече от днес, а за ПРП от съобщаването.
След влизане в сила на настоящото определение на пострадалия да се съобщи за възможността да реализира правата си по съответното желание по пътя на частното обвинение.

 
19 Гражданско дело No 343/2010, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ФОРТ ООД ЕТ ВАСИЛ ПАРОВ - ПАРИС Докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Определение от 22.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. д. гр. д. № 343 по описа на ПРС за 2010 година.

ИЗПРАЩА, на основание чл. 118, ал. 2 от ГПК, делото съобразно правилата на местната подсъдност на компетентния съд – РС, гр. Смолян.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Великотърновски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

Препис от определението да се изпрати на страните.

 
20 Гражданско дело No 185/2010, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Й.А.М. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 25.06.2010г.
ПРИЕМА за установено, че в полза на „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София, ЖК „Младост 4”, Бизнес Парк София, бл.14, представляван от Луик Льо Пишу, с пълномощник адв. Д.М.Д., САК и съдебен адрес – адреса на пълномощника гр. София 1303, р-н „Триадица”, ул. „Три уши” № 10Б, бл. 4, ет. 5 съществува вземане против Й.А.М., ЕГН ********** *** за сумата от 537.36 лв. /петстотин тридесет и седем лв. 36ст./ - главница по договор за кредит, 114.55 лв. /сто и четиринадесет лв. 55 ст./ възнаградителна лихва за периода 30.05.2008 г. - 29.05.2009 г., лихва за забава в размер на 112.10лв. /сто и дванадесет лв. 10ст./ от 30.06.2008 г. до 18.01.2010 г. и законна върху главницата от 18.01.2010 г. до изплащане на вземането, както и сумата 125 /сто двадесет и пет лв. 00 ст./ разноски по ЧГрД № 59/2010 г на ПРС, за което вземане е издадена заповед № 21/19.01.2010 г. на ПРС за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК.

ОСЪЖДА Й.А.М., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на “БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК/ Код по БУЛСТАТ 130697606 сумата от 125 лв./сто двадесет и пет лв., 00 ст./ разноски по настоящото дело – 25 лв. ДТ и 100 лв. адвокатско възнаграждение.

Решението не подлежи на обжалване.

 
21 НАХД No 108/2010, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Н.Г.Г. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 25.06.2010г.
ПРИЗНАВА ОБВИНЯЕМИЯ Н.Г. ***.Търново, ЕГН **********,***.Търново, живущ ***5, български гражданин, разведен, с висше образование, шофьор на товарен автомобил в „Хлебозавод - В. Търново" ООД, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на на 23.09.2009 година на километър 13+323 на път № 3031, ІІІ-ти клас между селата Стамболово и Русаля при управление на МПС – т.а. „Мерцедес 811Д” с ДКН ВТ 9093 ВА, нарушил правилата за движение по пътищата в чл. 20, ал. 2 от ЗДвП – „водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението” и чл. 20, ал. 1 от ЗДвП – „водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват”, с което по непредпазливост причинил средна телесна повреда на Рачо Г.И. ***, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота и трайно затрудняване движението на долните крайници, следствие претърпените закрита черепно-мозъчна дифузна травма с мозъчно сътресение, протекло със загуба на съзнание до кома, както и счупване на седалищните и срамна тазови кости, поради което и на основание чл. 343, ал. 1, б. "б", предл. 2-ро, във вр. чл. 342, ал. 1, вр. чл. 129, ал .2 от НК, във вр. чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП, вр. с чл. 78а от НК и по реда на чл. 375 и сл. от НПК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по воденото срещу него дознание № 316/2009 год. на РУ на МВР – гр. Павликени, като му НАЛАГА наказание по административен ред “Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева.

Решението подлежи на обжалване или протестиране пред ВТОС в 15-дневен срок от съобщаването му.

Н.Г.Г.
Мотиви от 25.06.2010г.
 
22 НОХД No 208/2010, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ М.Д.М. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Присъда от 25.06.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Д.М. – роден на *** ***. Търново, живущ ***, български гражданин, неженен, със средно спец. образование, безработен, ЕГН **********, осъждан за ВИНОВЕН в това, че на 20.04.2009год. в гр. Павликени, Великотърновска област, управлявал МПС – лек автомобил “Фолксваген Голф” с ДК№ ВТ 44-08АН с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда – 3,50 на хиляда установена по надлежния ред с техническо средство “Алкомер 931” с фабр. № 2243436, след като е осъден с влязла в сила присъди по НОХД № 1716/2006год и НОХД № 1715/2006год., двете на РС – В. Търново за извършени деяния по чл. 343 б, ал.1 от НК - поради което и на основание чл. 343 б, ал. 2 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК ДА ИЗТЪРПИ наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
ЛИШАВА на основание чл. 343г от НК подсъдимият със снета по делото самоличност от правото да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протестиране пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

М.Д.М.
 
23 Гражданско дело No 382/2007, III състав Делби Г.П.Б. П.П.Б. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 28.06.2010г.

Отхвърля предявеният от Г.П.Б. ЕГН ********** *** против П.П.Б., ЕГН ********** *** иск, с който по реда на чл. 278 и сл. от ГПК /отм./ претендира допускане извършването на съдебна делба на следните недвижими имоти - УПИ VI - 34 в квартал 87 по плана на село М. общ. П. при уредени perулационни отношения, с площ от 3040 кв. м., заедно с построените в него: къща, сайвант с кухня, висока стая и обор, при граници: юг - шосе, запад - Б.Д.В. и М.М.С., север - С.П.С. и Г.К.К., изток- наследници на Ж.И.Б.,***., заедно с построените в него сграда със застроена площ от 61,71 кв. м., състояща се от сутерен и първи етаж, с разгърната застроена площ от 136,08 кв. м., съставляващ УПИ № V-30 в кв. 87 по плана на с. М., общ. П., при граници и съседи: улица, УПИ V- 29, УПИП - 27, УПИ I - 31 и имот №ХШ – 30, Поземлен имот от 1140 кв. м., подобрения и трайни насаждения, съставляващи УПИ № ХІІІ – 30 в кв. 87 по плана на с. М. общ. П. при граници и съседи: улица, УПИ - XII 34, УПИ VI - 34, УПИ I - 31 и имот № V- 30, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

Отхвърля предявеният от Г.П.Б. ЕГН ********** *** против П.П.Б., ЕГН ********** *** иск, с който по реда на чл. 281 и сл. от ГПК /отм./ претендира на основание чл. 30 от ЗН намаляване саморъчно завещание на П.П.Б., починал на 19.07.1985 година, бивш жител *** от 08.05.1984 година до размера на запазаната й част от една трета идеална част, като ПОГАСЕН ПО ДАВНОСТ.

Отхвърля предявените от Г.П.Б. ЕГН ********** *** против П.П.Б., ЕГН ********** *** искания за отмяна нотариален акт № 131 т. VII per. № 3536 нот.д. № 667 от 2005 г. на Нотариус Д.А. и нотариален акт № 197 т. V par. № 2711 н.д. № 340 от 2003 г. на Нотариус Д.А., като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.


Осъжда Г.П.Б. ЕГН ********** *** да заплати държавна такса от 130 лв.

Осъжда Г.П.Б. ЕГН ********** *** да заплати на П.П.Б., ЕГН ********** *** сумата от 283 лв., разноски по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


 
24 Гражданско дело No 419/2010, I състав Развод по взаимно съгласие В.Г.М.,
М.П.М.
  Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 28.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между В.Г.М. ***, с ЕГН ********** и М.П.М. ***, с ЕГН ********** ,сключен с акт за граждански брак №225/25.07.1994г. на Община В. Търново ПОРАДИ СЕРИОЗНО И НЕПОКОБЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
Утвърждава споразумението по чл.51 от СК,а именно:
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху малолетното дете Десислава, родена на ***г на бащата М.П.М. с ЕГН********** .
ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на майката В.Г.М. с детето: да го взема при себе си два пъти месечно по два дни и един месец пред лятото, когато бащата не ползва платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА майката В.Г.М. с ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка за детето Десислава, родена на ***г на бащата и негов законен представител М.П.М. с ЕГН**********-**лв. месечно до навършване пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства за прекратяване или изменение на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.
Страните нямат претенции за издръжка един на друг.
СЛЕД прекратяване на брака В.Г.М. да носи предбрачното си фамилно име АНГЕЛОВА.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище в гр. В.Търново,ул.”Панайот Хитов” №3 ет.1 ап.5 на М.П.М. с ЕГН**********.
Придобитото по време на брака имущество се разпределя както следва:
В дял на М.П.М. с ЕГН********** се предоставя и той става собственик на 1 / 2 идеални части от:
1.Апартамент №5 ляв, на етаж първи в гр.В.Търново, ул.”Панайот Хитов” №3,секция „В”,жилищен блок №34, състоящ се от 2 спални,дневна, столова,кухненски бокс, мокро помещение,баня ,тоалетна, коридор и 2 тераси с обща площ 99.54кв.м,при съседи:изток-секция”Г”,юг-междублоково пространство,запад-апартамент на Елвира Викторовна Христова и стълбище,север-ул.”П.Хитов”,отдолу апартамент на Илка Каркорова,гараж на Рашко Костадинов Христов и гараж на същия,отгоре апартамент на Цаньо Митев Цанев и Дешка Славова Цанева,
Изба №7-сутерен, от 5.59кв.м. при съседи: изток-изба на Рашко Костадинов Христов,юг-апартамент на Анатоли Генчев Иванов и Валя Христова Гавраилова,запад-коридор,юг-коридор, отдолу котелно,отгоре апартамент на същия,
Таван №7 от 9.44кв.м. при съседи:изток-таван на Рашко Костадинов Христов,юг-междублоково пространство,запад-таван на Цаньо Митев Цанев и Дешка Славова Цанева,север-коридор,отдолу апартамент на Андрей Трифонов Андреев,
6.95%идеални части от общите части на сградата и от възмездно отстъпеното право на строеж върху държавна земя в квартал 379 по плана на гр.В.Търново,
2.Гараж №3 север от 17.58кв.м. при съседи: изток-гараж на Рашко Костадинов Христов,юг-апартамент на Илка Атанасова Каркорова,запад-стълбище,север-улица”Панайот Хитов”,отдолу изба на същите,коридор и изба на Йордан Стефанов Бижев,отгоре апартамент на същия,
1.35% идеално части от общите части на сградата и от възмездно отстъпеното право на строеж върху държавна земя в квартал 379 по плана на гр.В.Търново на стойност 1/ 2 от данъчната оценка на имота или 23 990.27лв.
В дял на М.П.М. с ЕГН********** се предоставя и той става изключителен собственик върху лек автомобил марка Фолксваген модел Голф,хетчбек,бял,ДКН ВТ2697 АК,рама WVWZZZ1HZSP397604, двигател №AAZ381615 със застрахователна стойност 1000лв.
За уравнение на дела си В.Г.М. е получила 500лв.за гаража и 11995.13лв. за апартамента.
Движимите вещи са поделени извънсъдебно.
Молителите нямат претенции от имуществен характер един към друг от придобитото по време на брака.
ОСЪЖДА В.Г.М. да заплати ДТ от 32.50лв.,ДДТ върху издръжката 57.60лв. и ДТ от 249.90лв върху стойността на дела си по сметката на ПРС.
ОСЪЖДА М.П.М. да заплати ДТ от 32.50лв. и ДТ от 499.80лв върху стойността на дела си по сметката на ПРС.
Решението не подлежи на обжалване.

 
25 НАХД No 109/2010, II състав По ЗГ и ЗЛОД В.Н.Т. ИЗП. АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 28.06.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА НП N04-1196/27.10.2009г. на Началника на отдел “Рибарство и контрол” към ТЗ на ИАРА, гр.Велико Търново, издадено срещу В.Н.Т.,***, ЕГН **********, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.


 
26 НАХД No 251/2010, I състав Административни дела И.С.П. ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ,
Т.Л.К.
Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 28.06.2010г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление №НООРТЕП 58 от 20.05.2010г. на кмета на Община Павликени, , с което на основание чл. 53 ал.1 вр.чл.47 ал.1 б.”а” от ЗАНН и чл.28 ал.1 вр.чл.4 и 5 от Наредба №1 за ООРТЕОП на територията на Община Павликени на И.С.П. *** с ЕГН ********** му е наложена глоба от 30лв., КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВТАдмС в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 
27 НАХД No 95/2010, III състав По ЗД по пътищата З.Г.З. РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 29.06.2010г.

ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО № 133/09 от 11.03.2009 г. на Началника на РУ на МВР - Павликени, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.

 
28 Гражданско дело No 681/2009, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци МАРИНОПОЛЦИ ЕООД В.М.М. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 30.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ПРЕДЯВЕНИЯТ от „Маринополци" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, пл. „Свобода" № 2, ЕИК 814191114, представлявано от А.Г. с ЕГН **********, в качеството му на кмет на Община Павликени, със съдебен адрес: гр. Павликени, бул. „Руски" № 4, ИСК с правно основание чл. 145 във вр. 45 и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД срещу В.М.М. с ЕГН ********** ***, за заплащане на сумите, както следва - 5971,25 лв. която да съставлявала стойността на твърдяно да е надвзето от ответника възнаграждение в качеството му на управител за периода 01.05.2008 - 14.05.2009 г., ведно със законна лихва за забава за периода 01.05.2008 г. - 01.12.2009 година в размер на 798,03 лв., както и сумата от 1237,75 лв. твърдяни да са недължимо внесени осигурителни вноски за сметка, изчислени върху по-високия размер възнаграждение за периода 01.05.2008 - 14.05.2009 г., ведно със законна лихва за забава в размер на 170,98 лв. за периода 01.05.2008 г. - 01.12.2009 г., ведно със законна лихва върху цялата сума от 8178,01 лв., считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното им изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА „Маринополци" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, пл. „Свобода" № 2, ЕИК 814191114, представлявано от А.Г., ЕГН **********, в качеството му на кмет на Община Павликени, със съдебен адрес: гр. Павликени, бул. „Руски" № 4 ДА ЗАПЛАТИ на В.М.М. с ЕГН ********** *** разноски в размер на 700 лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновския съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. 
29 НОХД No 281/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Х.А.Р. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Споразумение от 30.06.2010г., в законна сила от 30.06.2010г.
О П Р Е Д Е Л И :
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Р.Д. от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия Х.А.Р. - роден на *** ***. Търновска, живущ ***, българин, бъл. гражданин, неженен, работи, безработен, със средно образование, неосъждан, ЕГН **********.
и Маргарита Кузева – прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
Х.А.Р. - роден на *** ***. Търновска, живущ ***, българин, бъл. гражданин, неженен, работи, безработен, със средно образование, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 11.06.2010 год. в гр. Сухиндол, Великотърновска област управлявал МПС – лек автомобил марка “БМВ” с ДК № ВТ 68-25 ВА с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промили – 1,26 промили, установено по надлежния ред – с техническо средство, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т. 2 , буква “б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за СРОК от 6 /Шест/ месеца с периодичност два пъти седмично;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от 6 /Шест/ месеца;
На основание чл. 343г от НК Х.А.Р. се ЛИШАВА от правото да управлява МПС за СРОК от 3 /Три/ МЕСЕЦА, считано от 11.06.2010 год.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият Х.А.Р. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

Х.А.Р.
се признава за ВИНОВЕН за това, че на 11.06.2010 год. в гр. Сухиндол, Великотърновска област управлявал МПС – лек автомобил марка “БМВ” с ДК № ВТ 68-25 ВА с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промили – 1,26 промили, установено по надлежния ред – с техническо средство, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т. 2 , буква “б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за СРОК от 6 /Шест/ месеца с периодичност два пъти седмично;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от 6 /Шест/ месеца;
На основание чл. 343г от НК Х.А.Р. се ЛИШАВА от правото да управлява МПС за СРОК от 3 /Три/ МЕСЕЦА, считано от 11.06.2010 год.

 
30 НОХД No 283/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ В.Л.И. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Споразумение от 30.06.2010г., в законна сила от 30.06.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Цачо ДИМИТРОВ от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия В.Л.И. – роден на *** ***. Търново, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, бълг. гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********
И Атанас ФИЛИПОВ – рай. прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
В.Л.И. – роден на *** ***. Търново, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, бълг. гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 26.02.2010 год. в гр. Павликени, обл. В. Търново в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 277/2009 год. и НП № 405/2009 год., двете на РУ на МВР Павликени за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, управлявал МПС – л. а. “Опел Астра” с рег. № ВТ 41-38 АХ без да притежава съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, буква “Б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за СРОК от 9 /Девет/ месеца с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за СРОК от 9 /Девет/ месеца;
- БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото 100 /Сто/ часа за 1 /Една/ календарна година.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият В.Л.И. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

В.Л.И.