РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАВЛИКЕНИ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.03.2010г. до 31.03.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 90/2010, II състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.И.Д. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 01.03.2010г., в законна сила от 01.03.2010г.
Страните по споразумението - адв.Р.д. от ВТАК, упълномощен защитник на А.И.Д. - роден на *** ***, живущ ***, българин, с българско гражданство, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН ********** и Габриела Дремсизова, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени приемат за безспорно и категорично установено, че подсъдимият А.И.Д. е ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2010 г. в гр.Павликени, обл.В.Търново, пред дома си, находящ се на ул.Средна гора №5 Д. *** незаконно добит от другиго дървен материал на стойност 53.76 лв. от горския фонд, маловажен случай, поради което и на основание чл.235, ал.6, вр. ал.2, пр.5, вр.ал.1 от НК му се определя наказание ГЛОБА в размер на 100 лева.
РАЗНОСКИТЕ по делото, представляващи възнаграждение на вещото лице в хода на досъдебното производство в размер на 15.00 лв. се възлагат на подсъдимия.
На основание чл.235, ал.7 от НПК се отнема в полза на държавата 1.344 пр.м.3 дървен материал, предмет на престъплението, оставени на отговорно пазене в дома на А.И.Д..
Страните по споразумението подписват настоящото, като заявяват, че изцяло и безусловно са съгласни с неговото съдържание.
Подсъдимият на основание чл.381, ал.6 от НПК декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

А.И.Д.
ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2010 г. в гр.Павликени, обл.В.Търново, пред дома си, находящ се на ул.Средна гора №5 Д. *** незаконно добит от другиго дървен материал на стойност 53.76 лв. от горския фонд, маловажен случай, поради което и на основание чл.235, ал.6, вр. ал.2, пр.5, вр.ал.1 от НК му се определя наказание ГЛОБА в размер на 100 лева.
 
2 НАХД No 394/2009, I състав По ЗД по пътищата И.И.С. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ,
В.Ц.Ц.
Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 28.12.2009г., в законна сила от 02.03.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №647/09 от 14.07.2009г. на началника на РУ на МВР Павликени,с което на И.И. *** с ЕГН ********** му са наложени наказания по чл.182 ал.1 т.5 от ЗДвП -глоба от 200лв. и 2 месеца лишаване от правоуправление и по чл.175 ал.1 т.3 пр.2 от ЗДвП -глоба от 200лв. и 6 месеца лишаване от правоуправление за нарушения по чл.21 ал.2 и чл.103 от ЗДвП , КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВТАдм.С в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
3 НАХД No 519/2009, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Т.М.Ч. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 11.02.2010г., в законна сила от 08.03.2010г.
ПРИЗНАВА обвиняемият Т.М.Ч. - роден на *** ***, живущ ***, бълг. гражданин, с основно образование, неженен, работи - сезонно в земеделската кооперация - с. Дъскот, неосъждан, ЕГН ********** за виновен в това, че на 28.09.2009 г. в с. Дъскот, общ. Павликени без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, управлявал л.а. "Ауди 80" с с ДКН OB 1824 АС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 733/04.09.2008 година по описа на РУ на МВР, гр. Павликени, влязло в сила на 23.10.2008 година, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 вр. с. ал. 1, вр. с чл. 78А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ по воденото срещу него БП N 337/2008 г. на РПУ-Павликени и му НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 650 лева.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 15-дневен срок от съобщаването му.


Т.М.Ч.
за виновен в това, че на 28.09.2009 г. в с. Дъскот, общ. Павликени без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, управлявал л.а. "Ауди 80" с с ДКН OB 1824 АС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 733/04.09.2008 година по описа на РУ на МВР, гр. Павликени, влязло в сила на 23.10.2008 година, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 вр. с. ал. 1, вр. с чл. 78А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ по воденото срещу него БП N 337/2008 г. на РПУ-Павликени и му НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 650 лева.
Мотиви от 11.02.2010г.
 
4 НОХД No 42/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ К.С.И. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 15.03.2010г., в законна сила от 15.03.2010г.
Страните по делото адв.Х.Д. от ВТАК, в качеството на служебен защитник на подсъдимия К.С.И. - роден на *** ***, живущ *** А, бълг..гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, ЕГН ********** от една страна и
МАРГАРИТА КУЗЕВА - прокурор при РП Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият К.С.И. - роден на *** ***, живущ *** А, бълг..гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 11.12.2009 г. в гр.Павликени в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП № 854/2008 г. на началника на РУ на МВР Павликени, управлявал МПС - лек автомобил "Опел вектра" с ДК № ВТ 37-93 АС без да притежава свидетелство за управление на МПС, поради което и на основание чл.343 в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК и във вр. чл.36 и 54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК изтърпяването на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ считано от днес.
К.С.И. се ЗАДЪЛЖАВА да заплати разноските по делото за служебна защита, по сметка на НБПП след определяне на размера.
Подсъдимият ДЕКЛАРИРА, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.


К.С.И.
се признава за ВИНОВЕН в това, че на 11.12.2009 г. в гр.Павликени в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП № 854/2008 г. на началника на РУ на МВР Павликени, управлявал МПС - лек автомобил "Опел вектра" с ДК № ВТ 37-93 АС без да притежава свидетелство за управление на МПС, поради което и на основание чл.343 в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК и във вр. чл.36 и 54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК изтърпяването на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ считано от днес.

 
5 НАХД No 417/2009, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Р.Й.Д. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 23.12.2009г., в законна сила от 16.03.2010г.
ПРИЗНАВА Р.Й.Д., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан с ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това, на 21.07.2009 год. на в с. Бутово, общ. Павликени да се е се заканил на А.Н.М. с убийство и това заканване да възбудило основателен страх за осъществяването му у нея, пореди което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението му по чл.144, ал. 3, предл. първо, във връзка с чл. 144, ал.1 от НК.

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, на основание чл. 53 от НК вещественото доказателство - нож с метална дръжка,с острие с дължина 31,5 см. и надпис "JIN LI".

РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване или протест пред ВТОС в петнадесет дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

Р.Й.Д.
НЕВИНЕН в това, на 21.07.2009 год. на в с. Бутово, общ. Павликени да се е се заканил на А.Н.М. с убийство и това заканване да възбудило основателен страх за осъществяването му у нея, пореди което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението му по чл.144, ал. 3, предл. първо, във връзка с чл. 144, ал.1 от НК.

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, на основание чл. 53 от НК вещественото доказателство - нож с метална дръжка,с острие с дължина 31,5 см. и надпис "JIN LI".

Мотиви от 23.12.2009г.
 
6 Гражданско дело No 113/2009, IV състав Делби Н.Д.Е. Н.Г.Е. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 01.03.2010г., в законна сила от 17.03.2010г.
Р Е Ш И :

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Н.Д.Е., ЕГН ********** ***, кантора адв. К., ВТАК ДВОРНО МЯСТО от 440 кв. м. (четиристотин и четиридесет кв.м.). заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, жилищна пристройка (лятна кухня), гараж и стопански постройки, подобрения и трайни насаждения, съставляващо урегулиран поземлен имот (парцел) № XV-606 (петнадесети римско, шестстотин и шести арабско) в квартал 60 (шестдесети) по подробния устройствен (регулационен) план на гр.Павликени. Великотърновска област при граници и съседи: от двете страни улици. П. Иванов Тончев. Александър Иванов Александров. Иван Йорданов Янков и детска ясла, при оценка от 38 000 лв. на основание чл. 349, ал. 1 от ГПК.

ОСЪЖДА Н.Д.Е., ЕГН ********** ***, кантора адв. К., ВТАК да заплати на Н.Г.Е., ЕГН **********,*** сумата от 19 000 лв., уравнение на дела на последния от прекратената съсобственост върху ДВОРНО МЯСТО от 440 кв. м. (четиристотин и четиридесет кв.м.). заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, жилищна пристройка (лятна кухня), гараж и стопански постройки, подобрения и трайни насаждения, съставляващо урегулиран поземлен имот (парцел) № XV-606 (петнадесети римско, шестстотин и шести арабско) в квартал 60 (шестдесети) по подробния устройствен (регулационен) план на гр.Павликени. Великотърновска област при граници и съседи: от двете страни улици. П. Иванов Тончев. Александър Иванов Александров. Иван Йорданов Янков и детска ясла, ведно със законната лихва по чл. 86 от ЗЗД върху тази сума, считано от влизане в сила на настоящото решение, платима в срока и по реда на чл. 349, ал.6 от ГПК.

ОСЪЖДА Н.Г.Е., ЕГН **********,*** да заплати на Н.Д.Е., ЕГН ********** ***, кантора адв. К., ВТАК сумата от 509.07 лв. - по предявената от последната сметна претенция, изразяващи се в разходи за опазване имота.

Осъжда Н.Д.Е., ЕГН ********** ***, кантора адв. К. да заплати държавна такса от 760 лв.

Осъжда Н.Г.Е., ЕГН **********,*** да заплати държавна такса от 810 лв.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
7 НОХД No 58/2010, I състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Д.К.И. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Споразумение от 23.03.2010г., в законна сила от 23.03.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Преслав СУЛОВ от ВТАК, упълномощен защитник на подсъдимия Д.К.И. - роден на *** ***. Търново, живущ ***, в момента в Затвора - гр. Пазарджик, бълг. гражданин, неженен, безработен, с начално образование, осъждан, ЕГН **********
и М. Кузева - районен прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
Д.К.И. - роден на *** ***. Търново, живущ ***, в момента в Затвора - гр. Пазарджик, бълг. гражданин, неженен, безработен, с начално образование, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 11.09.2006 год. в гр. Павликени, обл. Велико Търново направил опит да си набави имотна облага в размер на 400 лв., като предавайки кашон съдържащ една тухла, възбудил и поддържал заблуждение у П.Е.В. ***, че й предава колет от неин роднина съдържащ вещи и пари общо на стойност 2000 евро, като деянието не довършил по независещи от волята му причини, поради което и на основание чл. 209, ал.1, във вр. с чл. 18 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание лишаване от свобода в размер на 6 /Шест/ месеца, което да изтърпи при СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
ВЕЩЕСТВЕНОТО доказателство - мобилен телефон "Нокиа" да се върне на собственика Г.Р.Г. ***. Търново и картонена кутия с поставена в нея тухла - да се унищожи, като вещ без стойност.

Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимия Д.К.И. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.


Д.К.И.
се признава за ВИНОВЕН за това, че на 11.09.2006 год. в гр. Павликени, обл. Велико Търново направил опит да си набави имотна облага в размер на 400 лв., като предавайки кашон съдържащ една тухла, възбудил и поддържал заблуждение у П.Е.В. ***, че й предава колет от неин роднина съдържащ вещи и пари общо на стойност 2000 евро, като деянието не довършил по независещи от волята му причини, поради което и на основание чл. 209, ал.1, във вр. с чл. 18 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание лишаване от свобода в размер на 6 /Шест/ месеца, което да изтърпи при СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
 
8 Гражданско дело No 97/2010, III състав Облигационни искове И.Л.Н. С.М.И.,
А.М.И.,
А.М.И.
Докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Определение от 11.03.2010г., в законна сила от 25.03.2010г.
Прекратява, по реда на чл. 129, ал. 3 от ГПК, производството по гр. дело № 97 по описа на ПРС за 2010 година.
Връща исковата молба, ведно с приложенията.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВТОС в седмичен срок от получаване на съобщението и преписа от настоящото от ищцовата страна.

 
9 НОХД No 93/2010, II състав ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Р.К.Р. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 29.03.2010г., в законна сила от 29.03.2010г.
ВПИСВА окончателното съдържание на постигнатото споразумение както следва:
Страните по споразумението адв.М.И. упълномощен защитник на подсъдимия Р.К.Р. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, бълг.гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи, ЕГН ********** и прокурора Атанас Филипов от РП Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият Р.К.Р. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, бълг.гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.12.20009 г. в гр.Павликени употребил заплашване - закана с убийство, с цел да принуди органи на власт - полицейските служители М. И. Й., Г.К.Е. и Н.П.П. да пропуснат да извършат нещо по служба или свързано с функциите им- да осъществяват работа по опазване живота и здравето на граждани и опазване на обществения ред, поради което и на основание чл.269 ал.1, вр. чл.36 и чл. 55, ал.1 т.2, б."б" от НК му се определя наказание "ПРОБАЦИЯ" включваща следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
- Поправителен труд по месторабота НК "Железопътна инфраструктура" гр.София, железопътна секция Горна Оряховица за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с удръжки от трудовото възнаграждение в размер на 20% в полза на държавата, като времето през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.
Вещественото доказателство - нож с дървена дръжка и кания към него да се отнеме в полза на държавата на основание чл.53 ал.1,б."а" от НК
Подсъдимият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.


Р.К.Р.
признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.12.20009 г. в гр.Павликени употребил заплашване - закана с убийство, с цел да принуди органи на власт - полицейските служители М. И. Й., Г.К.Е. и Н.П.П. да пропуснат да извършат нещо по служба или свързано с функциите им- да осъществяват работа по опазване живота и здравето на граждани и опазване на обществения ред, поради което и на основание чл.269 ал.1, вр. чл.36 и чл. 55, ал.1 т.2, б."б" от НК му се определя наказание "ПРОБАЦИЯ" включваща следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
- Поправителен труд по месторабота НК "Железопътна инфраструктура" гр.София, железопътна секция Горна Оряховица за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с удръжки от трудовото възнаграждение в размер на 20% в полза на държавата, като времето през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.