РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАВЛИКЕНИ
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2010г. до 30.04.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 447/2007, II състав Делби И.Т.П.,
В.Г.А.,
Л.Г.О.
П.Д.П.,
П.Д.П.
Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Определение от 15.04.2010г.
Съдът ПРИСТЪПВА към теглене на жребие.
1. Адв. С.Я. изтегля за съделител И.Т.П. с ЕГН ********** ДЯЛ ІV-ти /Четвърти/ от окончателния разделителен протокол.
2. Адв.С.Я. изтегля за съделител В.Г.А. с ЕГН ********** ДЯЛ І-ви /Първи/ от окончателния разделителен протокол.
3. Адв. С.Я. изтегля за съделител Л.Г.О. с ЕГН ********** ДЯЛ ІІІ-ти /Трети/ от окончателния разделителен протокол.
4. За ответницата П.Д.П. с ЕГН ********** съдът служебно изтегли ДЯЛ V-ти /Пети/ от окончателния разделителен протокол.
5. За ответника П.Д.П. с ЕГН ********** съдът служебно изтегли ДЯЛ ІІ-ри /Втори/ от окончателния разделителен протокол.
След изтегления жребий съдът намира, че дяловете следва да бъдат разпределени и възложени в индивидуална собственост на страните съобразно жребия, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

1. В дял на И.Т.П. ***, ЕГН ********** СЕ ВЪЗЛАГА и става негова индивидуална собственост ДЯЛ ІV-ти /Четвърти/ от окончателния разделителен протокол.
2. В дял на В.Г. ***, ЕГН ********** СЕ ВЪЗЛАГА и става негова индивидуална собственост ДЯЛ І-ви /Първи/ от окончателния разделителен протокол.
3. В дял на Л.Г. *** с ЕГН ********** СЕ ВЪЗЛАГА и става негова индивидуална собственост ДЯЛ ІІІ-ти /Трети/ от окончателния разделителен протокол.
4. В дял на П.Д.П. с ЕГН ********** *** СЕ ВЪЗЛАГА и става нейна индивидуална собственост ДЯЛ V-ти /Пети/ от окончателния разделителен протокол.
5. В дял на П.Д.П. с ЕГН ********** *** СЕ ВЪЗЛАГА и става негова индивидуална собственост ДЯЛ ІІ-ри /Втори/ от окончателния разделителен протокол.
Определението не подлежи на обжалване.

 
2 Гражданско дело No 247/2009, I състав Облигационни искове С.И.А. А.И.М. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 01.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ иска на С.И. *** с ЕГН ********** против А.И.М. *** с ЕГН ********** по облигационен иск по чл.240 ал.4 от ЗЗД ,вр. чл.86 ал.1 от ЗЗД вр. с цена 1945лв.,от които главница 1369лв.,представляваща левова равностойност на 700 евро към 23.06.2009г. и 576лв. мораторна лихва от 23.06.2006г. до 23.06.2009г. ,ведно със законната лихва върху главницата от предявяване на иска в съда -23.06.2009г. до окончателното изплащане и направени по делото разноски ,КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА С.И. *** с ЕГН ********** да заплати на А.И.М. *** с ЕГН ********** направените разноски по делото в размер на 200 лв. платено адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 14 -дневен срок от съобщението на страните.

 
3 Гражданско дело No 454/2009, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ТРЪСТ ЕНД ВАЛЮ ООД БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 30.04.2010г.
Отхвърля предявения от "ТРЪСТ ЕНД ВАЛЮ" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н "Витоша", п.к. 1618, ул. "Казбек" № 41, вх. Б, ап. 40, представлявано от Е.В.С. с ЕГН ********** против "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, представлявано от Димитър Владимиров Иванчов-изп.директор иск, с които по реда на чл. 415, ал. 1 от ГПК претендира приемането за установено, че в негова полза съществува следното вземане против АД - 17598лв.(седемнадесет хиляди петстотин деветдесет и осем лв..) главница по договор за консултантски услуги, по който е издадена фактура №53/05.12.2008г., мораторна лихва от 1498.77лв. за периода от 10.12.2008 г. до 23.07.2009 г. и законна лихва върху главницата от 24.07.2009 г. до плащане на вземането, както и за направените разноски, като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА "ТРЪСТ ЕНД ВАЛЮ" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н "Витоша", п.к. 1618, ул. "Казбек" № 41, вх. Б, ап. 40, представлявано от Е.В.С. с ЕГН ********** да заплати на "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1, представлявано от Димитър Владимиров Иванчов-изп.директор разноски по делото в размер на 1298 лв.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


 
4 Гражданско дело No 477/2009, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗК ЛЕВ ИНС АД П.Б.И. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 06.04.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.Б.И. *** , пл."Свобода" 22 вх.А ет.1 ап.1 с ЕГН **********,че същият дължи на Застрахователна компания "Лев Инс" гр.София, със седалище и адрес на управление гр.София,район "Красно село" ,бул."Цар БорисIII" №41, с ЕИК 121130788,представлявано от изпълнителен директор Стефан Христов Софиянски с ЕГН **********, чрез процесуален представител адв.С.С.Ч. от САС сумата от 49.32лв.,от които главница 38.79лв. и 10.53лв. мораторна лихва от 27.06.2007г. до 15.05.2009г., ведно със законната лихва върху главницата от 27.05.2009г. /датата на завеждане на заявлението по чл.410 от ГПК в съда/ до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ Иска за разликата до претендираната сума от 811.36лв. като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА П.Б.И. *** , пл."Свобода" 22 вх.А ет.1 ап.1 с ЕГН ********** да заплати на Застрахователна компания "Лев Инс" гр.София, със седалище и адрес на управление гр.София,район "Красно село" ,бул."Цар БорисIII" №41, с ЕИК 121130788,представлявано от изпълнителен директор Стефан Христов Софиянски с ЕГН **********, чрез процесуален представител адв.С.С.Ч. от САС
направените по делото разноски в размер на 44.70лв.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 14 -дневен срок от съобщението на страните.

 
5 Гражданско дело No 17/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ДП НК ЖИ ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ГР.ПЛЕВЕН БЪДЕЩЕ БУТОВО АД Докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Разпореждане от 14.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 17/2010 год. по описа на Районен съд - Павликени поради отказ от иска от страна на ищеца - ДП НК "ЖИ" "Железопътна секция" гр. Плевен, чрез пълномощник инж. И.Я. ***, пл. "Иван Миндиликов" № 6.
Разпореждането подлежи на обжалване пред ВТОС в едноседмичен срок от съобщаването на ищеца.

 
6 Гражданско дело No 119/2010, III състав Развод по взаимно съгласие В.К.К.,
Я.И.К.
  Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 06.04.2010г.

Прекратява, по реда на чл. 330 и сл. от ГПК гражданския брак между В.К.К. с ЕГН ********** *** и Я.И.К. с ЕГН ********** ***, сключен с акт № 0093 от 14.10.1989 година на Длъжностното лице по гражданското състояние при Община Павликени, на основание чл. 50 от Семейния кодекс.

Одобрява, по реда на чл. 51 от СК, споразумението за отношенията след развода, както следва:

Ползването на семейното жилище, собственост на родителите на Я.И.К. с ЕГН **********,*** се предоставя на Я.И.К..

След прекратяване на брака Я.И.К. с ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име Димова и занапред ще се именува Я.И. ДИМОВА.

Молителите нямат претенции за издръжка един към друг.

Молителите декларират, че не притежават вещи - движими и недвижими, права върху вещи, както и парични влогове, които да са придобили през време на брака в резултат на съвместен принос и да представляват съпружеска имуществена общност.

Осъжда В.К.К. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 12.50 лв., представляваща окончателна държавна такса по допускането на развода.

Осъжда Я.И.К. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 12.50 лв., представляваща окончателна държавна такса по допускането на развода.

Решението не подлежи на обжалване.

 
7 Гражданско дело No 133/2010, III състав Издръжка В.В.Л. В.П.Л. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 06.04.2010г.

ОСЪЖДА В.П.Л. *** с ЕГН ********** да заплаща на Л.К.Д. *** с ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетната В.В.Л., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 60 лв., считано от 18.02.2010 г. до настъпване на законни причини за изменяването или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, от датата на просрочие до окончателното изплащане.

Определя падеж на задължението за издръжка - 16 -то число на месеца, за който се отнася издръжката.

Решението в частта за присъдените издръжки подлежи на предварително изпълнение.

ОСЪЖДА В.П.Л. *** с ЕГН ********** да заплати ДТ върху размера на издръжката в размер на 86.40 лв.

Решението може да се обжалва пред ВТОС в двуседмичен срок от днес - чл. 315, ал. 2 от ГПК.

 
8 Гражданско дело No 148/2010, III състав Развод по взаимно съгласие А.А.Л.,
Р.Т.Л.
Д.А.Л. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 21.04.2010г.

Прекратява, по реда на чл. 330 от ГПК гражданския брак между А.А.Л. с ЕГН ********** *** и Р.Т.Л. с ЕГН ********** *** и двамата със съдебен адрес гр. Павликени, пл. "Свобода" № 24, ет. 1, офис 12 - кантора адв. Й., ВТАК, сключен с акт № 11 от 18.03.1995 година на Длъжностното лице по гражданското състояние при Община Павликени, на основание чл. 50 от Семейния кодекс.

Одобрява, по реда на чл. 51 от СК, споразумението за отношенията след развода, както следва:

Упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака непълнолетно дете - Д.А.Л. с ЕГН ********** са предоставя на майката Р.Т.Л. с ЕГН **********.

Определя се на бащата А.А.Л. с ЕГН ********** се определя следния режим на лични отношения с детето Д.А.Л. с ЕГН **********: да го вижда и взема при себе си всяка първа и трета седмица от месеца, съответно от 10.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, както и през пролетната ваканция на детето и един месец през лятото, когато майката не е в редовен платен годишен отпуск.

А.А.Л. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на Р.Т.Л. с ЕГН **********, като майка и законна представителка на непълнолетното дете Д.А.Л. с ЕГН ********** издръжка в размер на 80.00 (осемдесет лева) месечно, считано от датата на постановяване на решението за развод, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване.

ОПРЕДЕЛЯ падеж на задължението за издръжка - 16-то число на месеца, за който се отнася издръжката.

Р.Т.Л. с ЕГН ********** след прекратяване на брака ще носи предбрачното си фамилно име Ванева и занапред ще се именува Р.Т. Ванева.

Страните не претендират един от друг заплащане на лична издръжка.

Семейното жилище, намиращо се в гр. Павликени, област В. Търново, ул. "Оборище" №15, А, ет. 3 е собственост на родителите на А.А.Л. и не се предоставя за ползването на молителите .

Страните декларират, че по време на брака си са придобили следното имущество, което по смисъла на СК представлява съпружеска имуществена общност, а именно - лек автомобил - "Фолксваген Пасат", с регистрационен номер ВТ 4742 АХ, бензинов, с цвят - чер, с идентификационен номер на превозното средство WVWZZZ31ZMB133561 и номер на двигателя RP613199, с обем на двигателя 1800 куб. см. и година на производство - 1991, със застрахователна стойност 300.00 (триста) лева, което след прекратяването на брака се ПОСТАВЯ В ДЯЛ на молителката Р.Т.Л. с ЕГН ********** и тя СТАВА НЕГОВ ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК.

С настоящото споразумение молителите уреждат окончателно отношенията си по повод собствеността на придобитото по време на брака ни имущество, описано подробно по-горе и заявяват, че няма да търсят неговото преразглеждане.

Осъжда Р.Т.Л. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес гр. Павликени, пл. "Свобода" № 24, ет. 1, офис 12 - кантора адв. Й., ВТАК да заплати сумата от 13.50 лв. - ДТ.

Осъжда А.А.Л. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес гр. Павликени, пл. "Свобода" № 24, ет. 1, офис 12 - кантора адв. Й., ВТАК да заплати сумата от 65.10 лв. - ДТ.

Решението не подлежи на обжалване.

 
9 Гражданско дело No 151/2010, II състав Развод по взаимно съгласие Н.И.А.,
Й.Г.А.
  Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Определение от 08.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело 151/2010 г. по описа на РС Павликени.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВТОС в едноседмичен срок от днес за молителя, и от съобщаването му на молителката

 
10 Гражданско дело No 152/2010, I състав Развод по взаимно съгласие Р.П.И.,
И.Й.И.
  Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 01.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Р.П.И., ЕГН **********,***. Търновска, ул. "Ген. Скобелев" № 6 и И.Й.И., ЕГН **********,***, сключен с акт за граждански брак № 0035/23.08.1997 год. на Община Павликени, обл. Великотърновска ПОРАДИ СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между съпрузите, а именно:
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака малолетно дете Данислав Илиянов И., роден на *** год., ЕГН ********** на майката Р.П.И., ЕГН **********, като на бащата И.Й.И., ЕГН **********, се определя режим на лични отношения с малолетното дете Данислав Илиянов И., роден на *** год., ЕГН **********, а именно: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9,00 часа на първия до 19 часа на втория ден, както и да го взема при себе си един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.
И.Й.И., ЕГН **********, се задължава да заплаща на малолетното си дете Данислав Илиянов И., роден на *** год., ЕГН ********** на неговата майка и законен представител Р.П.И., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 80,00 лв. /Осемдесет лева/, считано от датата на завеждане на молба за развод в Съда - 05.03.2010 год., до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване, ведно със законоустановената лихва върху всяка просрочена вноска, до окончателното изплащане на сумата.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, а именно: къща, находяща се в гр. Павликени, обл. В. Търновска, ул. "Ген. Скобелев" № 6, собственост на родителите на молителката на Р.П.И., с ЕГН **********.
ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака Р.П.И., с ЕГН ********** да носи брачното си фамилно име: И..
Страните не си дължат лична издръжка помежду си.
ОСЪЖДА Р.П.И. да заплати ДДТ в размер на 25,00 /Двадесет и пет/ лева и ДТ върху определената издръжка в размер на 57,60 лв. /Петдесет и седем лева и шейсет стотинки/ по сметката на Районен съд - Павликени.
След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се изпрати на ГРАО В.Търново.
Решението не подлежи на обжалване. 
11 Гражданско дело No 182/2010, III състав Развод и недейств. на брака И.Г.Д. И.Т.П. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 21.04.2010г.
Прекратява, по реда на чл. 330 от ГПК гражданския брак между И.Г.Д. с ЕГН ********** *** - със съдебен адрес гр. Павликени, пл. "Свобода" № 24, ет. 1, офис 12 - кантора адв. Йорданов, ВТАК и И.Т.П. с ЕГН ********** ***"А", сключен с акт № 291 от 09.06.2003 година на Длъжностното лице по гражданското състояние при Община Русе, на основание чл. 50 от Семейния кодекс.

Одобрява, по реда на чл. 51 от СК, споразумението за отношенията след развода, както следва:

Упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака малолетното дете Кристиян Ивайлов Т. с ЕГН ********** са предоставя на майката И.Г.Д. с ЕГН **********, като след прекратяване брака ДЕТЕТО ЩЕ ЖИВЕЕ ПРИ НЕЯ В РЕПУБЛИКА БОТСВАНА.

Определя се на бащата И.Т.П. с ЕГН ********** следния режим на лични контакти с детето: да го вижда по местоживеене на детето два пъти месечно - събота и неделя, както и една седмица от всяка от ваканциите на детето, когато майката не е в платен годишен отпуск.

И.Т.П. с ЕГН ********** СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ЗАПЛАЩА на И.Г.Д. с ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетното дете Кристиян Ивайлов Т. с ЕГН ********** издръжка в размер на 100 лв. (сто лева) МЕСЕЧНО, ведно със законна лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законни предпоставки за нейното изменение или прекратяване.

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛЯ падеж на задължението за издръжка - 16-то число на месеца, за който се отнася издръжката.

И.Г.Д. с ЕГН ********** след прекратяване на брака ще запази брачното си фамилно име Д..

Страните не претендират един от друг заплащане на лична издръжка.

Страните декларират, че по време на брака си не са придобили недвижими имоти в режим на съпружеска имуществена общност.

Осъжда И.Т.П. с ЕГН ********** ***"А" да заплати сумата от 97 лв. - ДТ.

Решението не подлежи на обжалване.

 
12 Гражданско дело No 224/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД М.Г.В. Докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Разпореждане от 19.04.2010г.
ДА СЕ ПРЕКРАТИ производството по Гр. дело № 224/2010 год. по описа на Районен съд - Павликени.
Разпореждането подлежи на обжалване от ищеца в едноседмичен срок от съобщението пред ВТОС.

 
13 Гражданско дело No 225/2010, II състав Развод по взаимно съгласие Ц.И.Н.,
И.Г.Н.
  Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Решение от 22.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Ц.И.Н. ***, ЕГН ********** и И.Г.Н. с ЕГН **********,***, сключен на 26.12.1992г. в гр.Павликени, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, без да издирва мотивите за прекратяване на брака.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51 от СК, по силата на което ПОСТАНОВЯВА:
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата Генчо Иванов Н. с ЕГН ********** и Симона И.Н. с ЕГН ********** на бащата И.Г. Иванов, като за майката се определя режим на лични отношения: майката има право да се среща с двете деца всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 10ч. в събота до 18ч. в неделя, както и един месец през лятото, когато бащата не ползва платен годишен отпуск, както и през друго време и периоди по предварително съгласие на двамата родители.
ОСЪЖДА Ц.И.Н. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на непълнолетните деца Генчо Иванов Н. с ЕГН ********** и Симона И. Генчева с ЕГН **********, действащи лично и със съгласието на баща си, месечна издръжка в размер на 60лв./шестдесет лв./ за всяко дете, считано от постановяване на съдебното решение до настъпване на законни причини за изменяването или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Павликени, на ул."Илия Златев"№57, вх.Б, ет.4, ап.10, се предоставя на И.Г.Н..
В индивидуален дял на И.Г.Н. с ЕГН **********,*** СЕ ВЪЗЛАГАТ и стават негова изключителна собственост следните недвижим имот и моторни превозни средства:
1. ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Павликени, ул."Илия Златев"№57, вх.Б, ит.4, ап.10, представляващо АПАРТАМЕНТ №10/десет/, находящ се на четвърти жилищен етаж, вх.Б, със застроена площ от 62.12/шестдесет и две цяло и дванадесет стотни кв.м./, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, тераси, баня-тоалетна, с прилежащото му мазе №10/десет/ с полезна площ 10.63 кв.м./десет цяло и шестдесет и три стотни кв.м./, със съответно припадащите му се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи: изток-вход на КГА, запад-ведомствен, север-бензиностанция, юг-площадка, отгоре-покрив, отдолу-сем.Дамянови, и на избеното помещение: изток-коридор, запад-ул.Дондуков, север-ул.Илия Златев, с данъчна оценка 5744.60лв.
2. Лек автомобил "Фолксваген Голф", с рег. №ВТ 2301 ВК, двигател без номер, шаси № WVWZZZ14ZRW434860, произв. 1994г., застрахователна стойност 300 лв.
3. Мотопед Баотиан БТ 49 КТ 12, ДК№ ВТ 2734 М, с двигател № 139QMA08523778, произв.2008г., застрахователна стойност 200лв.
За уравнение на дела на съделителката Ц.И.Н., И.Г.Н. й е изплатил предварително сумата от 500лв.
ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Ц.И.Н. да носи предбрачното си фамилно име - ТОШЕВА.
ОСЪЖДА Ц.И.Н. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса по допускане на развода в размер на 25лв./двадесет и пет лева/, ДТ върху стойността на дела си поделеното имущество в размер на 62.45лв./шестдесет и два лв. и четиридесет и пет ст. /, ДТ върху присъдената издръжка в размер на 86.40лв./осемдесет и шест лв. и 40ст./ по сметка на ПРС, както и 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА И.Г.Н. да ЗАПЛАТИ държавна такса върху стойността на дела си в размер на 62.45лв./шестдесет и два лв. и 45ст./ по сметка на ПРС.
Решението не подлежи на обжалване.

 
14 Брачно дело No 542/2009, III състав Развод и недейств. на брака К.Б.К. В.Р.К. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 22.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА, по реда на чл. 318 и сл. от ГПК, гражданския брак между К.Б.К. с ЕГН ********** *** и В.Р.К. с ЕГН ********** ***, сключен с акт № 0002 от 25.10.2005 година на Длъжностното лице по гражданското състояние при Община Павликени, като дълбоко и непоправимо разстроен, ПО ВИНА НА МЪЖА, на основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс.

ПОСТАНОВЯВА след развода жената да носи предбрачното си фамилно име - ШАБАНОВА и занапред ще се именува К.Б. ШАБАНОВА.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище в с. Средище, община Кайнарджа на В.Р.К. с ЕГН **********.

ОСЪЖДА В.Р.К. с ЕГН ********** *** да заплати на К.Б.К. с ЕГН ********** *** сумата от 525 /петстотин двадесет и пет/ лв. - разноски по делото.

ОСЪЖДА В.Р.К. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ПРС допълнителна държавна такса от 25 /двадесет и пет/ лв., както и 5 лв. за издаване изпълнителен лист.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
15 Брачно дело No 674/2009, III състав Развод и недейств. на брака С.К.С. П.П.С. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 06.04.2010г.
Прекратява, по реда на чл. 330 от ГПК гражданския брак между С.К.С. *** с ЕГН ********** и П.П.С. ***, ЕГН **********, сключен с акт № 144 от 03.12.2005 година на Длъжностното лице по гражданското състояние при Община Свищов, на основание чл. 50 от Семейния кодекс.

Одобрява, по реда на чл. 51 от СК, споразумението за отношенията след развода, както следва:

Упражняването на родителските права спрямо родените по време на брака деца - Кристиян С.К., ЕГН ********** и Павлин С.К., ЕГН ********** - се предоставя на бащата С.К.С. *** и същите ще живеят при него в с. Стамболово, община Павликени.

На майката бащата П.П.С. *** определя режим на лични отношения с децата под формата на свиждания всяка първа, втора и четвърта събота на месеца по местоживеене на децата, като взема децата от адреса им в 10,00 часа и връща децата в 18,00 часа на адреса на бащата, а също така да взема децата при себе си пред първите пет дни на Коледната и Великденската ваканция, както и за по три седмици през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата.

П.П.С. *** задължава да заплаща на синовете си, чрез техния баща и законен представител С.К.С. ***, месечни издръжки, както следва - по 50 лв за детето Павлин и по 60 лв. за детето Кристиян, считано от 01.12.2009 година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на законни причини за изменение или прекратяването й.

ОПРЕДЕЛЯ СЕ падеж на задължението за издръжка - 18-то число на месеца, за който се отнася издръжката.

Ползването на семейното жилище, находящо се в с.Стамболово, община Павликени, ул. "Шеста" №1 и собственост на родителите на мъжа се предоставя на С.К.С. ***.

Страните нямат претенции за издръжка един на друг.

След развода жената ще носи предбрачното си фамилно име - ГЕОРГИЕВА.

Страните декларират, че по време на брака не са придобивали недвижими имоти при условията на съпружеска имуществена общност, а с настоящото споразумение не уреждат въпроса за собствеността на придобити по време на брака движими вещи.

Страните декларират, че нямат по време на брака регистрирани фирми на еднолични търговци, нямат дялово участие в търговски дружества и спестовни влогове, както и не са придобивали имущество в резултат на търговска дейност.

Осъжда П.П.С. ***, ЕГН ********** да заплати сумата от 104.20 лв., представляваща съответно 25 лв. окончателна държавна такса по допускането на развода и 79.20 лв. - държавна такса върху размера на определената издръжка.

Решението не подлежи на обжалване.

 
16 НАХД No 271/2009, I състав Административни дела ЕВРОСЕЛЕКТ ООД ДА ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
А.С.М.
Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 19.04.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА НП №КГ-512/09.06.2009г. на и.д. председател на ДАМТН, с което на "ЕВРОСЕЛЕКТ"ООД , ЕИК 114684221, със седалище и адрес на управление гр.Плевен,бул."Георги Кочев" №4 вх. В,ет.5 ап.12, представлявано от управителя от А.Б.А. с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 20 000лв. за нарушение на чл.8 ал.2 от ЗЧАВ вр.чл.6 т.2 приложение №2 от НИКТГУРНК КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНE претенцията на "ЕВРОСЕЛЕКТ"ООД гр.Плевен да им бъдат присъдени направените разноски за изземване на проби,внесени с банково бордеро от 19.06.2009г.КАТО ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВТАдм.С в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
17 НАХД No 52/2010, III състав По ЗД по пътищата К.А.П. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ,
Р.П.Р.
Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 30.04.2010г.
НП-изменено - ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление N 75/09 от 13.11.2009 г. на Началника на сектор ПП към ОД на МВР гр. Велико Търново, в частта му в която на К.А.П., ЕГН ********** *** за нарушения по чл. 140, ал. 1 и чл. 150 от ЗДвП на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 1 от ЗДвП са наложени наказания "глоба" в размер на 100 лева и "лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец", а на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП е наложено наказание "глоба" от 200 лева, като намалява размерите на наложените глоби, както следва на 50 лв. по чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 1 от ЗДвП и на 100 лв. по чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП и отменява наложеното е наложено наказание "лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец".

Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.

 
18 НАХД No 54/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ И.С.И. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Определение от 29.04.2010г.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство против И.С.И. - роден на *** ***, постоянен адрес гр.Павликени, ул.Ал.Стамболийски №15, българин, бълг.гражданин, с основно образование, неженен, ученик в 12-ти клас на СОУ "Бачо Киро",гр.Павликени, водено по дознание №303/2009г. по описа на РУ на МВР гр.Павликени за престъпление по чл.131, ал.1, т.12 НК.
Определението подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15-дневен срок от съобщаването му.
След влизане на определението в сила да се уведоми пострадалия за правото си в шестмесечен срок от получаване на съобщението

 
19 НАХД No 83/2010, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Д.К.А. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 14.04.2010г., в законна сила от 10.05.2010г.
ПРИЗНАВА Д.К.А., родена на *** ***, живуща ***, българска гражданка, с начално образование, омъжена, безработна, с ЕГН **********, неосъждана за ВИНОВНА в това, че на 08. 12. 2009 год. в гр. Павликени, на кооперативния пазар в немаловажен случай продавала акцизна стока без бандерол - насипен тютюн за пушене с тегло 14.600 кг. на стойност 3504 лв., като такъв се е изисква по силата на закон - чл. 100, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, поради което и на основание чл. 234, ал. 1, вр. с чл. 78 а от НК Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по воденото срещу нея Дознание N 416/2009 г. на РУ на МВР, гр. Павликени, като й НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева.

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, на основание чл. 107е от ЗАДС, във връзка с чл. 53 от НК, вещественото доказателство - 14.600 кг насипен тютюн за пушене.

ОСЪЖДА Д.К.А. *** с ЕГН ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 100 лв. разноски и 5 лв. за служебно издаване изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване или протестиране пред ВТОС в 15-дневен

Д.К.А.
за ВИНОВНА в това, че на 08. 12. 2009 год. в гр. Павликени, на кооперативния пазар в немаловажен случай продавала акцизна стока без бандерол - насипен тютюн за пушене с тегло 14.600 кг. на стойност 3504 лв., като такъв се е изисква по силата на закон - чл. 100, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, поради което и на основание чл. 234, ал. 1, вр. с чл. 78 а от НК Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по воденото срещу нея Дознание N 416/2009 г. на РУ на МВР, гр. Павликени, като й НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева.
Мотиви от 14.04.2010г.
 
20 НОХД No 101/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.М.Т.,
С.М.Т.,
Е.С.К.,
К.О.Й.
Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Присъда от 13.04.2010г., в законна сила от 30.04.2010г.
ПРИЗНАВА А.М.Т. - роден на *** ***, живущ ***, в момента в Затвора - гр. Ловеч, българин, с бълг. гражданство, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН ********** С.М.Т. - роден на *** *** Търново, живущ ***, в момента в Затвора - гр. Ловеч, българин, с бълг. гражданство, неженен, осъждан, с основно образование, работи като строител без трудов договор, ЕГН **********, Е.С.К. - роден на *** *** Оряховица, живущ ***, в момента в Затвора - гр. Ловеч, българин, бълг. гражданство, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, К.О.Й. - роден на *** *** Търново, живущ ***, в момента в Затвора - гр. Ловеч, българин, с българско гражданство, неженен, неосъждан, със средно специално образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВНИ в това, че на 11.01.2010 год. в с. Михалци, община Павликени, чрез използване на техническо средство - ножица за метал и МПС - л. а. "Ланча Делта", с рег. № ВТ 75-64 АР, след предварителен сговор помежду си, отнели от владението на представляващите "ЕОН България Мрежи" ЕАД Варна и Община Павликени, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - електрически проводник със сечение 16 кв. мм и дължина 140 метра, на стойност 260,35 лева, собственост на "ЕОН България Мрежи" ЕАД - Варана, електрически проводник със сечение 6 кв. мм и дължина 12 метра на стойност 7,30 лева, собственост на Община - Павликени, като общата стойност на отнетото имущество била 267,65 лева и А.М.Т., С.М.Т. и Е.С.К. действали при условията на повторност в немаловажен случай, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, пр. 1 и 2, т. 5 и т. 7, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 28, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 58а от НК за А.М.Т., С.М.Т. и Е.С.К.
и по чл. 195, ал.1, т.4, пр. 1-во и 2-ро и т. 5, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 58а от НК за К.О.Й. им НАЛАГА наказание, както следва:
- За А. М.Т. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.
- За С.М.Т. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ;
- За Е. С. К. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ;
ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието на Е.С.К. по присъда по НОХД № 916//2009 год. на РС - В. Търново три месеца ЛС, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ;
- За К.О.Й. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.
ЗАЧИТА задържането на подсъдимите А.М.Т., С.М.Т., Е.С.К. и К.О.Й. считано от 11.01.2010 год. за изтърпяно наказание.
ОСЪЖДА А.М.Т., С.М.Т., Е.С.К. и К.О.Й. да заплатят солидарно направените разноски в размер на 96,20 лв. по сметката на РС - Павликени.
ПОСТАНОВЯВА ДА СЕ УНИЩОЖАТ веществените доказателства:
- 3 броя меден проводник със сечение 16 кв. мм и 2 бр. меден проводник със сечение 10 кв. мм,
- 2 бр. меден проводник със сечение 16 кв. мм;
- Сравнителен материал от два броя меден проводник със сечение 16 кв. мм от руло № 1 с дължина 40 см и 35 см
- Сравнителен материал от два броя меден проводник със сечение 16 кв. мм от руло № 2 с дължина 25 см и 25 см
- Сравнителен материал от два броя меден проводник със сечение 6 кв. мм от руло № 3 с дължина 22 см и 23 см като вещи без стойност.
ПОСТАНОВЯВА връща веществените доказателства:
- Свидетелство за регистрация на л. а. част І с рег. № ВТ 75-64 АР "Ланчия Делта", собственик К.О.Й.
- Удостоверение с в. № 6455/22.10.2008 год. Община - В. Търново
- Удостоверение № 08-140-608 842/20.10.2008 год. ЗПАД "Армеец" гр. В. Търново и Сметка 08140 № 608842/20.10.2008 год.
- Приходна квитанция № 42020 от дата 25.06.2008 год. на Община В. Търново
- Вносна бележка на Ти Би Ай кредит ЕАД гр. София от 16.04.2009 год. за внесени 43,57 лв.
- Вносна бележка на Ти Би Ай кредит ЕАД гр. София от 09.10.2009 год. за внесени 44 лв.
- Вносна бележка на Ти Би Ай кредит ЕАД гр. София от 29.07.2009 год. за внесени 88 лв.
- Вносна бележка на Ти Би Ай кредит ЕАД гр. София от 15.09.2009 го. За внесени 88 лв.
- Гаранционна карта от 29.07.2009 год. за стартерна батерия Оптимал
- Копие от свидетелство за регистрация на МПС част І за л. а. с рег. № ВТ 75-64 АР Ланчия Делта, собственост на К.О.Й.
- Сметка/фактура № 4412 от 20.10.2008 год. за нотариална услуга покупко-продажба на МПС № 12753 за сумата от 74,30 лв.
- Фактура № 0123842516 от 31.05.2008 год. на ЕОН България Мрежи
- Два броя книжки "Общи условия застраховка "Автокаско", поставени в жълт найлонов плик
- Гаранционен фонд 11330477 застраховка "Гражданска отговорност" контролен талон
- Контролен талон към знак за технически преглед № 106407387
- Застрахователна полица "ГО" МФ А 2008 № 031092098815 валидна от 09.10.2009 год. до 08.10.2010 год.
- Визитка на Бул авто "Търново дизел" ЕООД В. Търново; картонче от сменен маслен филтър на 18.02.2009 год.; визитка на ЕТ "Елиф" Търговище ПВЦ и АЛ дограма щори; удостоверение български червен кръст серия А № 009891 за завършен курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия за водачи на МПС; картонче за сменен маслен филтър на 18.05.2007 год.; клубна карта в помощ на автомобилиста - 2006 598682; карта ЕОН клиент Й. Ат. Й. клиентски номер 1500041408; квитанция № 0006659245/26.09.2009 год. за седмичен винетен стикер; карта ланчия код електроник код 17256, механикал код /У 0262; карта Лукойл България 6008140774; черен тефтер В 1 агу - празен;
Падащ панел на СД марка Пионер на собственика им К.О.Й..
На основание чл. 53, ал.1, буква "а" от НК ОТНЕМА в полза на Държавата 1 бр. арматурни ножици с оранжеви метални дръжки, собственост на подсъдимия Е.С.К..
На основание чл. 53, ал.1, буква "а" от НК ОТНЕМА в полза на Държавата лек автомобил "Ланча Делта", с рег. № ВТ 75-64 АР, рама ZLA83600003034734, двигател 182А0009762278, ведно с ключ за л. а. с ключодържател - шарени топчета, собственост на К.О.Й..
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15-дневен срок, считано от днес.А.М.Т.
********** за ВИНОВНИ в това, че на 11.01.2010 год. в с. Михалци, община Павликени, чрез използване на техническо средство - ножица за метал и МПС - л. а. "Ланча Делта", с рег. № ВТ 75-64 АР, след предварителен сговор помежду си, отнели от владението на представляващите "ЕОН България Мрежи" ЕАД Варна и Община Павликени, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - електрически проводник със сечение 16 кв. мм и дължина 140 метра, на стойност 260,35 лева, собственост на "ЕОН България Мрежи" ЕАД - Варана, електрически проводник със сечение 6 кв. мм и дължина 12 метра на стойност 7,30 лева, собственост на Община - Павликени, като общата стойност на отнетото имущество била 267,65 лева и А.М.Т., С.М.Т. и Е.С.К. действали при условията на повторност в немаловажен случай, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, пр. 1 и 2, т. 5 и т. 7, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 28, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 58а от НК за А.М.Т., С.М.Т. и Е.С.К.
и по чл. 195, ал.1, т.4, пр. 1-во и 2-ро и т. 5, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 58а от НК за К.О.Й. им НАЛАГА наказание, както следва:
- За А. М.Т. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.
- За С.М.Т. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ;
- За Е. С. К. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ;
ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието на Е.С.К. по присъда по НОХД № 916//2009 год. на РС - В. Търново три месеца ЛС, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ;
- За К.О.Й. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.
ЗАЧИТА задържането на подсъдимите А.М.Т., С.М.Т., Е.С.К. и К.О.Й. считано от 11.01.2010 год. за изтърпяно наказание.

С.М.Т.
за ВИНОВНИ в това, че на 11.01.2010 год. в с. Михалци, община Павликени, чрез използване на техническо средство - ножица за метал и МПС - л. а. "Ланча Делта", с рег. № ВТ 75-64 АР, след предварителен сговор помежду си, отнели от владението на представляващите "ЕОН България Мрежи" ЕАД Варна и Община Павликени, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - електрически проводник със сечение 16 кв. мм и дължина 140 метра, на стойност 260,35 лева, собственост на "ЕОН България Мрежи" ЕАД - Варана, електрически проводник със сечение 6 кв. мм и дължина 12 метра на стойност 7,30 лева, собственост на Община - Павликени, като общата стойност на отнетото имущество била 267,65 лева и А.М.Т., С.М.Т. и Е.С.К. действали при условията на повторност в немаловажен случай, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, пр. 1 и 2, т. 5 и т. 7, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 28, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 58а от НК за А.М.Т., С.М.Т. и Е.С.К.
и по чл. 195, ал.1, т.4, пр. 1-во и 2-ро и т. 5, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 58а от НК за К.О.Й. им НАЛАГА наказание, както следва:
- За А. М.Т. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.
- За С.М.Т. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ;
- За Е. С. К. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ;
ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието на Е.С.К. по присъда по НОХД № 916//2009 год. на РС - В. Търново три месеца ЛС, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ;
- За К.О.Й. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.
ЗАЧИТА задържането на подсъдимите А.М.Т., С.М.Т., Е.С.К. и К.О.Й. считано от 11.01.2010 год. за изтърпяно наказание.

Е.С.К.
за ВИНОВНИ в това, че на 11.01.2010 год. в с. Михалци, община Павликени, чрез използване на техническо средство - ножица за метал и МПС - л. а. "Ланча Делта", с рег. № ВТ 75-64 АР, след предварителен сговор помежду си, отнели от владението на представляващите "ЕОН България Мрежи" ЕАД Варна и Община Павликени, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - електрически проводник със сечение 16 кв. мм и дължина 140 метра, на стойност 260,35 лева, собственост на "ЕОН България Мрежи" ЕАД - Варана, електрически проводник със сечение 6 кв. мм и дължина 12 метра на стойност 7,30 лева, собственост на Община - Павликени, като общата стойност на отнетото имущество била 267,65 лева и А.М.Т., С.М.Т. и Е.С.К. действали при условията на повторност в немаловажен случай, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, пр. 1 и 2, т. 5 и т. 7, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 28, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 58а от НК за А.М.Т., С.М.Т. и Е.С.К.
и по чл. 195, ал.1, т.4, пр. 1-во и 2-ро и т. 5, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 58а от НК за К.О.Й. им НАЛАГА наказание, както следва:
- За А. М.Т. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.
- За С.М.Т. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ;
- За Е. С. К. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ;
ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието на Е.С.К. по присъда по НОХД № 916//2009 год. на РС - В. Търново три месеца ЛС, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ;
- За К.О.Й. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.
ЗАЧИТА задържането на подсъдимите А.М.Т., С.М.Т., Е.С.К. и К.О.Й. считано от 11.01.2010 год. за изтърпяно наказание.

К.О.Й.
за ВИНОВНИ в това, че на 11.01.2010 год. в с. Михалци, община Павликени, чрез използване на техническо средство - ножица за метал и МПС - л. а. "Ланча Делта", с рег. № ВТ 75-64 АР, след предварителен сговор помежду си, отнели от владението на представляващите "ЕОН България Мрежи" ЕАД Варна и Община Павликени, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - електрически проводник със сечение 16 кв. мм и дължина 140 метра, на стойност 260,35 лева, собственост на "ЕОН България Мрежи" ЕАД - Варана, електрически проводник със сечение 6 кв. мм и дължина 12 метра на стойност 7,30 лева, собственост на Община - Павликени, като общата стойност на отнетото имущество била 267,65 лева и А.М.Т., С.М.Т. и Е.С.К. действали при условията на повторност в немаловажен случай, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, пр. 1 и 2, т. 5 и т. 7, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 28, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 58а от НК за А.М.Т., С.М.Т. и Е.С.К.
и по чл. 195, ал.1, т.4, пр. 1-во и 2-ро и т. 5, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 58а от НК за К.О.Й. им НАЛАГА наказание, както следва:
- За А. М.Т. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.
- За С.М.Т. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ;
- За Е. С. К. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ;
ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието на Е.С.К. по присъда по НОХД № 916//2009 год. на РС - В. Търново три месеца ЛС, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ;
- За К.О.Й. - лишаване от свобода 4 месеца и 15 дни, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.
ЗАЧИТА задържането на подсъдимите А.М.Т., С.М.Т., Е.С.К. и К.О.Й. считано от 11.01.2010 год. за изтърпяно наказание.

Мотиви от 20.04.2010г.
МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД № 101/2010Г. НА ПРС

Обвинението е против А.М.Т. ***.Търново, С.М.Т. ***.Търново, Е.С.К. *** по чл.195 ал.1 т.4 пр.1 и 2 , т.5 и 7 вр.чл. 194 ал.1 , вр.чл.28 ал.1 от НК и К.О.Й. ***.Търново по чл.195 ал.1 т.4 пр.1 и 2 , т.5 вр.чл. 194 ал.1 от НК. Извършено е предварително изслушване на подсъдимите и делото е разгледано по реда на съкратеното следствие. Подсъдимите признават всички факти по обвинителния акт по чл.370 ал.2 от НПК,признават вината си и съжаляват за извършеното.
В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението и счита,че то е доказано.
Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,намира за установено следното:
Тъй като делото се разглежда по съкратеното производство и подсъдимите признават всички факти по обвинителния акт по чл.370 ал.2 от НПК,признават вината си и съжаляват за извършеното, предупредени са ,че самопризнанията им и събраните доказателства на досъдебното производство ще се ползват при постановяване на присъдата, по делото не са събирани гласни доказателства, не се провеждат разпити на свидетели и вещи лица.
Установи се следната фактическа обстановка: Подсъдимите А.Т. и С.Т. са братя. Вечерта на 10.01.2010 година четиримата подсъдими се събрали в дома на С.М.Т. *** и решили да извършат кражба на електрически проводници. Обсъдили къде да отидат и малко след полунощ / в ранните часове на 11.01.2010г./ с лекия автомобил "Ланча Делта" с рег.№ ВТ 75-64 АТ, собственост на К.Й., управляван от самия него, тръгнали към района на гр. Павликени. Пристигнали в с.Михалци и паркирали колата. Разпределили ролите си: Е.К. тръгнал с взетата преди това негова ножица за рязане на арматурно желязо с оранжеви дръжки , качил се на стълб от уличното осветление до трафопост №3 в с.Михалци, повдигнат от подсъдимия А.Т. и прерязал проводниците на две междустълбия на стълбове №2 и №3 и №3 и №4 близо до чашките. С.Т. първоначално бил в началото на улицата да предупреди другите ако някой ги забележи, а после си разменил ролите с К. като се качил на стълб за улично осветление и прерязал проводниците на едно междустълбие на стълбове № 4 и №5 с а ножицата за рязане на арматурно желязо,собственост на К.. К.Й. наблюдавал някой да не ги види и двамата с А.Т. навивали и прибрали в колата отрязания проводник. Така четиримата подсъдими откраднали електрически проводник със сечение 16 кв.мм с дължина 140м. за улично осветление, собственост на "ЕОН България мрежи" ЕАД гр.Варна и електрически проводник за захранване на радиоточки 6 кв.мм с дължина 12м, собственост на Община Павликени.
По същото време П.Ф.,***, чул шум, опитал се да включи електричеството в дома си, но установил, че няма електричество. Излязъл от къщата и чул шума на срязване и падане на ел. проводник и видял два силуета. Веднага позвънил на кмета на селото П.П. и сина си, които пристигнали едновременно на място и заловили подсъдимия С.Т.. Другите трима подсъдими успели да се качат в автомобила и напуснали мястото. На изхода на с.Михалци за гр.В.Търново, автомобилът излязъл от пътя и катастрофирал . Тримата подсъдими изоставили автомобила и се насочили към с.Шемшево и с.Леденик. На сутринта били заловени от служители на РУ на МВР В.Търново. В автомобила са намерени 2 рула от ел. проводник, от навиваните от подсъдимите Й. и А.Т. .
Четиримата подсъдими признали вината си още на досъдебното производство.Признават, че са извършили още 2 такива кражби. Извършена е трасологична експертиза и вещото лице Д.П. дава заключение,че по иззетите с протокол за оглед на местопроизшествие от 11.01.2010г. отрязъци от ел проводници има следи от рязане, оставени от иззетата като веществено доказателство ножица за рязане на арматурно желязо , оранжева 14 " с дължина 350мм. Вещото лице Д.Б. дава заключение, че стойността на отнетото имущество е 267.65лв., от които ел. проводник, собственост на "ЕОН България мрежи" ЕАД гр.Варна е на стойност 260.35лв., а този, собственост на Община Павликени- 7.30лв.
Тази фактическа обстановка се доказва от обясненията на подсъдимите и събраните на предварителното производство доказателства: показания на св.Филеви, П., И., С. и С.,на протоколите за оглед на местопроизшествие, за оглед на веществени доказателства, фотоалбуми,веществени доказателства, справките за съдимост, характеристичните справки на подсъдимите, декларации от тях за семейно и имуществено положение, оценъчната и трасологичната експертизи, приложени в дознание №9 от 2010г. по описа на РУ на МВР Павликени.
От обективна страна подсъдимите А.М.Т. ***.Търново, С.М.Т. ***.Търново и Е.С.К. *** са извършили престъпление по чл.195 ал.1 т.4 пр.1 и 2 , т.5 и 7 вр.чл. 194 ал.1 , вр.чл.28 ал.1 от НК , а К.О.Й. ***.Търново - престъпление по чл. чл.195 ал.1 т.4 пр.1 и 2 , т.5 вр.чл. 194 ал.1 от НК.Четиримата подсъдими са действали след предварителен сговор помежду си за квалифицирана кражба, използвано е техническо средство- арматурни ножици и МПС, като първите трима подсъдими са действали в условията на повторност в немаловажен случай.
От субективна страна деянието е извършено умишлено.Дейците са съзнавали обществената опасност на деянието,общественоопасните му последици,които пряко са целели. Разбирали са свойството и значението на извършеното и са ръководели постъпките си.
Обществената опасност на деянието е висока.Налице е квалифицирана кражба -престъпление против собствеността, извършено след предварителен сговор на подсъдимите, с използване на техническо средство и МПС.Изрязването на ел. проводници по принцип създава не само редица неудобства,свързани с липсата на ел. ток на населението на даденото населено място за значителен период от време и материални щети на Общината и електроразпределителното дружество, но и създава опасност от злополуки от токов удар както за извършителите,така и за жителите на населеното място.Налице е широк обществен отзвук от кражби от електроразпределителната мрежа.
Обществената опасност на подсъдимия А.Т. е завишена. Същият е осъждан като непълнолетен по чл.347 ал.1 от НК и чл.195 ал.1 т.2,4 пр.2 и т.5 от НК на пробация.,прави пълни самопризнания,с критично отношение към извършеното.Това осъждане обуславя квалификацията " повторност" по настоящото обвинение.
Отегчаващи вината обстоятелства : невъзстановяване на щетите, предишно осъждане, признание и за други 2 кражби на ел. проводник.
Смекчаващи вината обстоятелствата: деецът е млад човек на 19 години, безработен, неженен. Самопризнанията на подсъдимия в случая не се считат за допълнително смекчаващо вината обстоятелство, тъй като те са взети предвид при разглеждане на делото по съкратеното съдебно следствие.
Съдът с оглед обществената опасност на деянието и дееца и като взе предвид отегчаващите и смекчаващи вината обстоятелства на основание чл.195 ал.1 т.4 пр.1 и 2 , т.5 и 7 вр.чл. 194 ал.1 , вр.чл.28 ал.1 от НК налага на подсъдимия наказание по чл.58а от НК 4 месеца и 15 дни лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим в затворническо общежитие открит тип.
Следва да бъде зачетено за изтърпяно наказание предварителното задържане на подсъдимия,считано от 11
 
21 НОХД No 122/2010, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ С.А.Е.,
Р.Е.С.
Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Присъда от 29.04.2010г., в законна сила от 15.05.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимите С.А.Е. - роден на ***г*** Търново, бълг. гражданин, живущ ***, неженен, с начално образование, безработен, ЕГН **********, осъждан
и Р.Е.С. - роден на ***г***, бълг. гражданин, живущ ***, неженен, неграмотен, без образование, безработен, ЕГН **********, осъждан ЗА ВИНОВНИ в това, че на 3/4.01.2010год. в с. Михалци, общ. Павликени, като съизвършители, при условията на опасен рецидив за С.Е., а Р.С. като непълнолетен, но в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, чрез използване на техническо средство - клещи, отнели от владението на представляващите "ЕОН България - Мрежи" АД, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, чужди движими вещи - 280 м. меден проводник със сечение 16 кв. мм и 175м. меден проводник със сечение 10 кв. мм, собственост на дружеството, на обща стойност 771,38 лв., поради което и на основание
- чл. 196, ал.1, т.2, във вр. с чл. 195, ал.1, т.4, пр.2-ро, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 29, ал.1, б "а", във вр. с чл. 20, ал.2 от НК във вр. с чл. 36, във вр. с чл. 373, ал.2 от НПК, във вр. с чл. 58 "а", във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия С.Е. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да се изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.1 от НК предварителното задържане на С.А.Е., считано от 07.01.2010год.
На основание чл. 195, ал.1, т.4, пр.2-ро, вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 20, ал.2, във вр. с чл. 63, ал.1, т.3, във вр. с чл. 36 от НК, във вр. с чл. 373, ал.2 от НПК, във вр. с чл. 58 "а", във вр. с чл. 55, ал.1, т. 2, б. "б" от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Р.С. наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА, считано от влизане на настоящата присъда в сила, със периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО,
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в сила,
- Безвъзмезден труд в полза на обществото от по 200 часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на присъдата в сила

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 3 бр. сравнителен материал от меден проводник със сечения 16 кв. мм и 10 кв. мм, иззети с протокол за оглед от 4.01.2010год.; медни проводници със сечения 6 кв. мм, 16 кв. мм и 10 кв. мм и метални предмети с общо тегло около 94 кг; сравнителен материал, иззет от горепосочените проводници- 10 бр. ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика "ЕОН България - Мрежи" АД;
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 3 бр. клещи и чифт ръкавици на основание чл. 53, ал.1, б. "а" от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата, а след влизане в сила на присъдата - чифт ръкавици, като вещ без стойност ДА СЕ УНИЩОЖАТ.
ОСЪЖДА подсъдимите, със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на ПРС по 66 лв. всеки едни от тях, както и по пет лева за служебно издаване на изпълнителен лист.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

С.А.Е.
ЗА ВИНОВНИ в това, че на 3/4.01.2010год. в с. Михалци, общ. Павликени, като съизвършители, при условията на опасен рецидив за С.Е., а Р.С. като непълнолетен, но в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, чрез използване на техническо средство - клещи, отнели от владението на представляващите "ЕОН България - Мрежи" АД, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, чужди движими вещи - 280 м. меден проводник със сечение 16 кв. мм и 175м. меден проводник със сечение 10 кв. мм, собственост на дружеството, на обща стойност 771,38 лв., поради което и на основание
- чл. 196, ал.1, т.2, във вр. с чл. 195, ал.1, т.4, пр.2-ро, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 29, ал.1, б "а", във вр. с чл. 20, ал.2 от НК във вр. с чл. 36, във вр. с чл. 373, ал.2 от НПК, във вр. с чл. 58 "а", във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия С.Е. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да се изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.1 от НК предварителното задържане на С.А.Е., считано от 07.01.2010год.

Р.Е.С.
ЗА ВИНОВНИ в това, че на 3/4.01.2010год. в с. Михалци, общ. Павликени, като съизвършители, при условията на опасен рецидив за С.Е., а Р.С. като непълнолетен, но в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, чрез използване на техническо средство - клещи, отнели от владението на представляващите "ЕОН България - Мрежи" АД, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, чужди движими вещи - 280 м. меден проводник със сечение 16 кв. мм и 175м. меден проводник със сечение 10 кв. мм, собственост на дружеството, на обща стойност 771,38 лв., поради което и на основание
- чл. 196, ал.1, т.2, във вр. с чл. 195, ал.1, т.4, пр.2-ро, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 29, ал.1, б "а", във вр. с чл. 20, ал.2 от НК във вр. с чл. 36, във вр. с чл. 373, ал.2 от НПК, във вр. с чл. 58 "а", във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия С.Е. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да се изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.1 от НК предварителното задържане на С.А.Е., считано от 07.01.2010год.
На основание чл. 195, ал.1, т.4, пр.2-ро, вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 20, ал.2, във вр. с чл. 63, ал.1, т.3, във вр. с чл. 36 от НК, във вр. с чл. 373, ал.2 от НПК, във вр. с чл. 58 "а", във вр. с чл. 55, ал.1, т. 2, б. "б" от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Р.С. наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА, считано от влизане на настоящата присъда в сила, със периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО,
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в сила,
- Безвъзмезден труд в полза на обществото от по 200 часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на присъдата в сила

Мотиви от 13.05.2010г.
 
22 НОХД No 123/2010, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ И.А.А. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Присъда от 14.04.2010г., в законна сила от 30.04.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.А.А. - роден на *** *** Търново, живущ ***, с постоянен адрес ***, бълг. гражданин, с начално образование, безработен, понастоящем в ОЗ - Ловеч , ЕГН **********, осъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.02.2010год. срещу 03.02.2010год. в с. Стамболово, общ. Павликени при условията на опасен рецидив отнел от владението на Н.И.Ц. ***. без негово съгласие с намерението противозаконно да я присвои чужда движима вещ - трифазен електрожен, собственост на Ц. на стойност 820 лв., поради което и на основание чл. 196, ал.1, т.1, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 29, ал.1, б. А и Б от НК, във вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, във вр. с чл. 58а от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.
Веществените доказателства - сиво - синя дървена греда и три парчета светлокафяв ламиниран фазер, след влизане на настоящата присъда в сила ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им Н.И.Ц. ***.
ОСЪЖДА подсъдимият И.А.А. със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ПРС сумата от 90 лв, разноски по делото, както и 5 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

И.А.А.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.02.2010год. срещу 03.02.2010год. в с. Стамболово, общ. Павликени при условията на опасен рецидив отнел от владението на Н.И.Ц. ***. без негово съгласие с намерението противозаконно да я присвои чужда движима вещ - трифазен електрожен, собственост на Ц. на стойност 820 лв., поради което и на основание чл. 196, ал.1, т.1, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 29, ал.1, б. А и Б от НК, във вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, във вр. с чл. 58а от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.
Мотиви от 03.05.2010г.
 
23 НОХД No 125/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Н.Г.М. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Присъда от 15.04.2010г., в законна сила от 03.05.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Г.М. - роден на *** ***, настоящ адрес ***, българин, бълг.гражданин, с начално образование, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.01.2010 година в гр.Павликени в едногодишния срок от наказванетото му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление с НП № 624/2009 г. на РУ на МВР гр.Павликени, управлявал МПС - лек автомобил "Опел Вектра" с рег.№ ВТ 52-87 ВА без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, поради което и на основание чл. 343 в, ал.2, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.36 и 54 от НК му налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА.изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

Н.Г.М.
за ВИНОВЕН в това, че на 09.01.2010 година в гр.Павликени в едногодишния срок от наказванетото му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление с НП № 624/2009 г. на РУ на МВР гр.Павликени, управлявал МПС - лек автомобил "Опел Вектра" с рег.№ ВТ 52-87 ВА без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, поради което и на основание чл. 343 в, ал.2, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.36 и 54 от НК му налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА.изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

Мотиви от 12.05.2010г.
 
24 НОХД No 133/2010, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ П.Г.П. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 08.04.2010г., в законна сила от 08.04.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото споразумение.
Страните по споразумението адв. И.Л. от САК, упълномощен защитник на подсъдимия П.Г.П. - роден на *** *** Загора, живущ ***, българин, бълг. гражданин, разведен, със средно образование, работи - управител на "БГ Екстрийм"ЕООД гр.Севлиево, ЕГН **********, неосъждан
И Атанас Филипов, прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяват за следното:
Подсъдимият П.Г.П. - роден на *** *** Загора, живущ ***, българин, бълг. гражданин, разведен, със средно образование, работи - управител на "БГ Екстрийм"ЕООД гр.Севлиево, ЕГН **********, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че към 03.12.2009 г. в землището на с.Горско Косово, В.Търновска област в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите разпоредби - чл.27, ал.1, отглеждал засети при домашни условия растения от рода на конопа /канабис/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол над 0.2 тегловни процента, определени в листната маса, цветните и плодни връхчета - канабис с нетно тегло 13 292 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол, както следва:
Зелена растителна маса - коноп/канабис/ с нетно тегло 10 044 грама, еквивалентна след изсушаване на марихуана с нетно тегло 2357.7 грама, съдържание на активен наркодействащ компонент тетрахидроканабинол 1.1% на стойност 14 146.20 лева.
Зелена растителна маса - коноп /канабис/ с нетно тегло 3 248 грама, еквивалентна след изсушаване на марихуана с нетно тегло 738.3 грама, съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0.8%, на стойност 4 429.80 лева, поради което и на основание чл.354 в, ал.1, във вр. чл.36 и 54 от НК му се определя наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /пет хиляди/ ЛЕВА .
На основание чл.66 от НК изтърпяването на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от днес.
Възпитателната работа с осъдения по време на изпитателния срок се възлага на служител от състава на РУ на МВР гр.Севлиево.
На основание чл.53, ал.2, б."а" от НК се отнемат в полза на държавата като вещи, предмет на престъплението, притежаването на които е забранено както следва:
1. Нетно тегло 13 182 гр. зелена листна маса към датата на изземване - растения от вида на конопа /канабис/ и се унищожат по надлежния ред, за което да се уведоми органа,където е предадена на съхранение - БНТЛ при ОД на МВР гр.В.Търново.
2. Останалото след извършване на експертизата количество от 8.8142 гр. от представителна проба от обект №1 и останалото след извършването на експертизата от 16.4153 гр. от представителна проба от обект №2 и се унищожат по надлежния ред, за което да се уведоми органа, където са изпратени за съхранение - Агенция "Митници" при Министерство на финансите, гр.София.
На основание чл.53, ал.1, б."а" от НК се отнемат в полза на държавата като вещи, принадлежащи на виновния, които са послужили за извършване на умишленото престъпление, както следва:
1. Един брой пластмасова бутилка с вместимост 1.5 литра от минерална вода "Горна Баня", пълна на една трета от обема си в розова на цвят течност;
2. Един брой пластмасова бутилка, пълна с една трета от обема си със зеленикава течност и етикет върху нея с надпис "FloraGro,GНЕ №317, еurоhydro.соm", произведено във Франция;
3. Един брой пластмасова бутилка 1 литър, пълна на една четвърт от обема си с тъмна течност и етикет върху нея с надпис "FloraMikro,GНЕ №501, еurоhydro.соm", произведено във Франция;
4. Един брой пластмасова бутилка "Аqva Diva" от минерална вода 1.5 литра, пълна на около една втора от обема си със синкавозеленикава течност;
5. Един брой пластмасова квадратна, черна на цвят, непрозрачна бутилка от 100 ml. c етикет върху нея червен на цвят надпис "Spedermit Control", зелен надпис "Natural Insect Eliminator", празна със стикер на производителя с № 5025644812715;
6. Един брой картонена кутия наполовина пълна с кръгли плочки с диаметър 40 мм и дебелина 7 мм, наподобяващи пресован корк, общо 464 броя;
7. Дигитален таймер модел ТН-858С, мах.3680\W, 16 ампера, 250 V- 1 брой;
8. Механичен таймер модел с часовников механизъм модел12JD/ЗА, mах 3600W, 16А, 220-240V, арт № 05361- 1 брой;
9. Три броя лампи, наподобяващи кварцови със стъклен балон с дължина 310 мм. и диаметър 60 мм с надпис върху балона "ОSRАМ VIALOX, НАV(SON), 1000 WQ Germany 948ом", една от които е с порцеланова фасунга и рефлекторен отражател - двe крила от огъната платформа на дъга, сребриста рифелована на сферички ламарина с по един брой синджири по 1.30 м на двата края на отражателя;
10. Пластмасови саксии с торопочвена смес в тях, общо 556 броя, както следва:
- 180 броя големи бели и червени на цвят, кръгли с размер Ф-22-26 см и височина 22-26 см;
- 276 броя кръгли, малки, бели, зелени, червени и кафяви на цвят с Ф 13 см и височина 12 см;
- 100 броя черни с квадратна форма и размери 13х13 см и височина 13 см 6 броя "миниоранжерии", пластмасови, със зелена основа и прозрачни капаци с вентилационни отвори върху тях и размери 50х32 см и височина 18 см, от които 4 броя без капаци и два с капаци; 6 броя "миниоранжерии" пластмасови, със зелена основа и прозрачни капаци с вентилационни отвори върху тях и размери 36х21 см и височина 18 см,
намиращи се на съхранение в РУ на МВР гр.Павликени, В.Търновска област.
РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 71 лева се възлагат на подсъдимия.
Подсъдимият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.


П.Г.П.
се признава за ВИНОВЕН в това, че към 03.12.2009 г. в землището на с.Горско Косово, В.Търновска област в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите разпоредби - чл.27, ал.1, отглеждал засети при домашни условия растения от рода на конопа /канабис/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол над 0.2 тегловни процента, определени в листната маса, цветните и плодни връхчета - канабис с нетно тегло 13 292 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол, както следва:
Зелена растителна маса - коноп/канабис/ с нетно тегло 10 044 грама, еквивалентна след изсушаване на марихуана с нетно тегло 2357.7 грама, съдържание на активен наркодействащ компонент тетрахидроканабинол 1.1% на стойност 14 146.20 лева.
Зелена растителна маса - коноп /канабис/ с нетно тегло 3 248 грама, еквивалентна след изсушаване на марихуана с нетно тегло 738.3 грама, съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0.8%, на стойност 4 429.80 лева, поради което и на основание чл.354 в, ал.1, във вр. чл.36 и 54 от НК му се определя наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /пет хиляди/ ЛЕВА .
На основание чл.66 от НК изтърпяването на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от днес.
Възпитателната работа с осъдения по време на изпитателния срок се възлага на служител от състава на РУ на МВР гр.Севлиево.

 
25 НОХД No 148/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ В.В.З. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Присъда от 15.04.2010г., в законна сила от 03.05.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.З. - роден на *** ***, живущ ***, с постоянен адрес ***, българин, бълг.гражданин, женен, с начално образование, безработен, осъждан ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.03.2010 г. в гр.Павликени в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 1014/2009 г. на началника на РУ на МВР Павликени, в сила от 03.12.2009 г. за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, управлявал лек автомобил "Мерцедес 200 Д" с ДК № ВТ 37-70 АР, без свидетелство за управление на МПС, поради което и на основание чл.343 в, ал.2, във вр. с ал.1, вр. с чл.36 и 55 ал.1,т.2, б."б" от НК му налага наказание "ПРОБАЦИЯ", включваща следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ, при честота два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 200 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.


В.В.З.
********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.03.2010 г. в гр.Павликени в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 1014/2009 г. на началника на РУ на МВР Павликени, в сила от 03.12.2009 г. за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, управлявал лек автомобил "Мерцедес 200 Д" с ДК № ВТ 37-70 АР, без свидетелство за управление на МПС, поради което и на основание чл.343 в, ал.2, във вр. с ал.1, вр. с чл.36 и 55 ал.1,т.2, б."б" от НК му налага наказание "ПРОБАЦИЯ", включваща следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ, при честота два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 200 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Мотиви от 12.05.2010г.
 
26 НОХД No 159/2010, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ В.А.Б. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Споразумение от 13.04.2010г., в законна сила от 13.04.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адвокат Р.Д. от ВТАК, назначен защитник на обвиняемия по горното наказателно производство:
В.А.Б., ЕГН **********,*** на 0***, живущ *** български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан
и Антон Антонов, прокурор при Павликенската районна прокуратура се споразумяха за следното:
В.А.Б., ЕГН **********,*** на 0***, живущ *** български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 06.04. 2010 год. в гр.Павликени след изваждане на касета за съхраняване на монети от автомат за кафе,отнел от владението на ЕТ с фирма "Едмонели-Моника Каролова"-гр.Павликени Моника Йорданова Каролова,без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои чужди движими вещи -български монети в обръщение на стойност 4,50 лева,собственост на Каролова по същото време и в същия град на ул."Трити марта" № 32 след като разрушил прегради здраво направени за защита на лица и имот-счупил стъклото на прозорец на пътническия салон на Автогара,гр.Павликени,проникнал в помещението и след изваждане на касета за съхраняване на монети от автомат за кафе отнел от владението на представляващите "Павтранс 97"АД,гр.Павликени без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - български монети в обръщение на стойност 74,90 лева,собственост на дружеството,като общия престъпен резултат възлиза на сумата от 80,40 лева/80 лева и 40 ст./ и престъпленията са извършени от обв.Б. при условията на опасен рецидив-- престъпление по чл.196,ал.1,т.2, предл. първо,във връзка с чл.195,ал.1,т.3,предл. 1-во ,вр. с чл.194,ал.1,вр. с чл.29,ал.1,във връзка с чл.26 от НК, поради което и на основание тези текстове и във връзка с чл. 36 и чл.55,ал.1,т.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия наказание - ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода в затворническо общежитие от закрит тип в затвор при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.
ПРИСПАДА на основание чл.59,ал.1 от НК, времето от 06.04.2010 год. до влизане в сила на настоящото споразумение, през което подсъдимият Б. е бил задържан, при изпълнение на наказанието лишаване от свобода, като един ден задържане да се счита за един ден лишаване от свобода.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - на основание чл.111,ал.1 от НПК
-металната касета с размер 7х 13 х 41 см с дръжка,без капак да бъде върната на представляващ собственика й "Павтранс 97"АД-Павликени
-металната касета с размер 7х 13 х 41 см без дръжка,с капак със заключващо устройство да бъде върната на собственика й-Моника Йорданова Каролова от гр.Павликени,ул.Васил Левски" № 16,вх.А
Разноски в хода на досъдебното производство за възнаграждения на вещи лица не са направени.
Страните по споразумението подписват същото, като заявяват, че изцяло и напълно се съгласяват с неговото съдържание.
ПОДСЪДИМИЯТ заявява, че е съгласен със съдържанието на споразумението и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.


В.А.Б.
ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 06.04. 2010 год. в гр.Павликени след изваждане на касета за съхраняване на монети от автомат за кафе,отнел от владението на ЕТ с фирма "Едмонели-Моника Каролова"-гр.Павликени Моника Йорданова Каролова,без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои чужди движими вещи -български монети в обръщение на стойност 4,50 лева,собственост на Каролова по същото време и в същия град на ул."Трити марта" № 32 след като разрушил прегради здраво направени за защита на лица и имот-счупил стъклото на прозорец на пътническия салон на Автогара,гр.Павликени,проникнал в помещението и след изваждане на касета за съхраняване на монети от автомат за кафе отнел от владението на представляващите "Павтранс 97"АД,гр.Павликени без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - български монети в обръщение на стойност 74,90 лева,собственост на дружеството,като общия престъпен резултат възлиза на сумата от 80,40 лева/80 лева и 40 ст./ и престъпленията са извършени от обв.Б. при условията на опасен рецидив-- престъпление по чл.196,ал.1,т.2, предл. първо,във връзка с чл.195,ал.1,т.3,предл. 1-во ,вр. с чл.194,ал.1,вр. с чл.29,ал.1,във връзка с чл.26 от НК, поради което и на основание тези текстове и във връзка с чл. 36 и чл.55,ал.1,т.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия наказание - ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода в затворническо общежитие от закрит тип в затвор при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.
ПРИСПАДА на основание чл.59,ал.1 от НК, времето от 06.04.2010 год. до влизане в сила на настоящото споразумение, през което подсъдимият Б. е бил задържан, при изпълнение на наказанието лишаване от свобода, като един ден задържане да се счита за един ден лишаване от свобода.

 
27 НОХД No 166/2010, I състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ М.Д.Я. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Споразумение от 19.04.2010г., в законна сила от 19.04.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Р.Д. от ВТАК, служебен защитник на подсъдимия М.Д.Я. - роден на *** ***. Търновска, с постоянен адрес ***. Търновска, живущ ***, бълг. гражданин, неженен, без образование, безработен, осъждан, ЕГН **********
и Антон АНТОНОВ - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
М.Д.Я. - роден на *** ***. Търновска, с постоянен адрес ***. Търновска, живущ ***, бълг. гражданин, неженен, без образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че през нощта на 14/15.02.2008 год. в гр. Сухиндол, на улиците "Оборище" и "Патриарх Евтимий" в случай на продължавано престъпление, когато две или повече деяния, които осъществяват поотделно един или различни състави на едно и също престъпление през непродължителен период от време при което последващото деяние от обективна и субективна страна се явява продължение на предшестващото, извършил:
- повреждане противозаконно като я продупчил с остър предмет - джобно ножче чужда движима вещ - задна дясна гума на лек автомобил "Фиат Уно" с рег. № ВТ 42-90 АР, паркиран пред дома на собственичката му Анка Добрева Мънкова на ул. "Оборище" № 2 в гр. Сухиндол, с което й причинил щета на обща стойност 7,50 лева;
- повреждане противозаконно като ги продупчил с остър предмет - джобно ножче чужди движими вещи - четирите гуми на лек автомобил "Лада 1500" с рег. № ВТ 35-44 К, паркиран пред дома на собственика му Христо Георгиев Карагеров на ул. "Оборище" № 5 в гр. Сухиндол, с което му причинил щета на обща стойност 40 лева;
- повреждане противозаконно като ги продупчил с остър предмет - джобно ножче чужди движими вещи - предна и задна лява гума на лек автомобил "ВАЗ 2101" с рег. № ВТ 42-64 АН, паркиран пред дома на собственика му Александър Христов Мирчев на ул. "Оборище" срещу № 29 в гр. Сухиндол, с което му причинил щета на обща стойност 15 лева;
- повреждане противозаконно като я продупчил с остър предмет - джобно ножче чужда движима вещ - предна лява гума на лек автомобил "Митсубиши" с рег. № ВТ 46-60 АМ, паркиран пред дома на собственика му Асен Маринов Андреев на ул. "Оборище" срещу № 35 в гр. Сухиндол, с което му причинил щета на обща стойност 7,50 лева;
- повреждане противозаконно като ги продупчил с остър предмет - джобно ножче чужди движими вещи - предна и задна дясна гума на лек автомобил "ВАЗ 2101" с рег. № ВТ 00-83 АР, паркиран пред дома на собственика му Ивайло Здравков Отчев на ул. "Патриарх Евтимий" № 3 в гр. Сухиндол, с което му причинил щета на обща стойност 15 лева,
като общата щета възлиза на 85 лева, като деянието представлява маловажен случай на престъпление по чл. 216 от НК, поради което и на основание чл. 216, ал.4, във вр. с чл. 216, ал.1, във вр. с чл. 26 от НК, във вр. с 36 и чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание "Глоба" в размер на 120 лв. /Сто и двадесет лева/ по сметката на Районен съд - Павликени, в полза на бюджета на Съдебната власт.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: - на основание чл. 53, ал.1, буква "а" от НК, във вр. с чл. 111, ал.1 от НПК - джобно ножче с дървени чирени с издълбана върху тях буква "М" с дължина на острието 9 см, принадлежащо на подсъдимия М.Д.Я. и послужило за извършване на деянията се отнема в полза на Държавата.
Разноските в хода на досъдебното производство за възнаграждения на вещи лица не са направени.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимият М.Д.Я. декларира на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред и е съгласен със споразумението.

М.Д.Я.
се признава за ВИНОВЕН за това, че през нощта на 14/15.02.2008 год. в гр. Сухиндол, на улиците "Оборище" и "Патриарх Евтимий" в случай на продължавано престъпление, когато две или повече деяния, които осъществяват поотделно един или различни състави на едно и също престъпление през непродължителен период от време при което последващото деяние от обективна и субективна страна се явява продължение на предшестващото, извършил:
- повреждане противозаконно като я продупчил с остър предмет - джобно ножче чужда движима вещ - задна дясна гума на лек автомобил "Фиат Уно" с рег. № ВТ 42-90 АР, паркиран пред дома на собственичката му Анка Добрева Мънкова на ул. "Оборище" № 2 в гр. Сухиндол, с което й причинил щета на обща стойност 7,50 лева;
- повреждане противозаконно като ги продупчил с остър предмет - джобно ножче чужди движими вещи - четирите гуми на лек автомобил "Лада 1500" с рег. № ВТ 35-44 К, паркиран пред дома на собственика му Христо Георгиев Карагеров на ул. "Оборище" № 5 в гр. Сухиндол, с което му причинил щета на обща стойност 40 лева;
- повреждане противозаконно като ги продупчил с остър предмет - джобно ножче чужди движими вещи - предна и задна лява гума на лек автомобил "ВАЗ 2101" с рег. № ВТ 42-64 АН, паркиран пред дома на собственика му Александър Христов Мирчев на ул. "Оборище" срещу № 29 в гр. Сухиндол, с което му причинил щета на обща стойност 15 лева;
- повреждане противозаконно като я продупчил с остър предмет - джобно ножче чужда движима вещ - предна лява гума на лек автомобил "Митсубиши" с рег. № ВТ 46-60 АМ, паркиран пред дома на собственика му Асен Маринов Андреев на ул. "Оборище" срещу № 35 в гр. Сухиндол, с което му причинил щета на обща стойност 7,50 лева;
- повреждане противозаконно като ги продупчил с остър предмет - джобно ножче чужди движими вещи - предна и задна дясна гума на лек автомобил "ВАЗ 2101" с рег. № ВТ 00-83 АР, паркиран пред дома на собственика му Ивайло Здравков Отчев на ул. "Патриарх Евтимий" № 3 в гр. Сухиндол, с което му причинил щета на обща стойност 15 лева,
като общата щета възлиза на 85 лева, като деянието представлява маловажен случай на престъпление по чл. 216 от НК, поради което и на основание чл. 216, ал.4, във вр. с чл. 216, ал.1, във вр. с чл. 26 от НК, във вр. с 36 и чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание "Глоба" в размер на 120 лв. /Сто и двадесет лева/ по сметката на Районен съд - Павликени, в полза на бюджета на Съдебната власт.

 
28 НОХД No 167/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.Д.А.,
Ц.Р.П.
Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Споразумение от 19.04.2010г., в законна сила от 19.04.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
Адв. Радослав Д. от ВТАК, служебен защитник на подсъдимите: А.Д.А. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ ***, в момента задържан под стража в Затвора Ловеч, бълг. гражданин, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** и Ц.Р.П. - роден на *** *** Тръмбеш, живущ ***, бълг. гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********
и Антон АНТОНОВ - прокурор при Районна прокуратура град Павликени се споразумяха за следното:
А.Д.А. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ ***, в момента задържан под стража в Затвора Ловеч, бълг. гражданин, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** и Ц.Р.П. - роден на *** *** Тръмбеш, живущ ***, бълг. гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** се признават за ВИНОВНИ за това, че на 28/29.01.2010 год. в с. Долна Липница, община Павликени, след като се сговорили предварително помежду си, чрез използване на техническо сродство - ножица за рязане на арматурно желязо и като повредили прегради здраво направени за защита на лица и имот - срязали металната решетка на прозореца на пристроен до къщата етаж на къщата му в също село, отнели от владението на Георги Йорданов Йорданов от гр. В. Търново без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - един монофазен електрожен, саморъчно направен, една ел. дрелка, производство на "Елпром" - Ловеч, един удължител от многожилен кабел 4 х 2,5 кв. мм с дължина 20 м с монофазен и трифазен контакти в единия му край и трифазен щепсел в другия му край, кабели с различно сечение и размери с тегло 24,400 кг, една медна лула от казан за изваряване на ракия с диаметър 27 мм и дължина 1,5 м, с медни колена в двата си края и една медна харания с вместимост 40 литра, собственост на Георги Йорданов Йорданов, на обща стойност 488,12 лв., като деянието извършено от подсъдимия А.А. представлява опасен рецидив, като вещите предмет на престъплението са възстановени на собственика им, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т. 2, във вр с чл. 195, ал.1, т. 3, предл. 1-во и т.4, предл. 2-ро и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, буква "б" от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК за подсъдимия А.Д.А. и по чл. 197, т.3, във вр. с чл. 195, ал.1, т.3, предл. 1-во, т.4, предл. 2-ро и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т. 2, буква "б" от НК за подсъдимия Ц.Р.П. им ОПРЕДЕЛЯ наказание, както следва:
- Подсъдимият А.Д.А. да изтърпи наказание 1/Една/ година и 2 /Два/ месеца Лишаване от свобода в затворническо общежитие от закрит тип в затвор при първоначален строг режим.
На основание чл. 59, ал.1 от НК, времето от 03.02.2010 год. до влизане в сила на настоящото споразумение - 19.04.2010 год., през което подсъдимия А.Д.А. е бил задържан се ПРИСПАДА при изпълнение на наказанието Лишаване от свобода, като един ден задържане да се счита за един ден лишаване от свобода;
- Подсъдимият Ц.Р.П. да изтърпи наказание "Пробация", изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес за СРОК от 1 /Една/ година, като явяването и подписването на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице да бъде три пъти седмично;
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за СРОК от 1 /Една/ година;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 120 часа годишно за една година.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА
На основание чл. 111, ал.1 от НПК - три отрязъка от метална решетка на прозорец на гараж с ф-5 мм и дължини, съответно 66,68 и 72 мм да се унищожат като вещи без стойност;
На основание чл. 111, ал.1 от НПК, във р. с чл. 53, ал.1, буква "а" от НК се ОТНЕМА в полза на Държавата една ножица за рязане на арматурно желязо с оранжеви дръжки, 18 цола, 450 мм, собственост на подсъдимия Ц.П., която е послужила за извършване на престъплението.
Разноските в хода на досъдебното производство за възнаграждения на вещи лица в размер на 107,20 лв. /Сто и седем лева и двадесет стотинки/ се ВЪЗЛАГАТ на двамата подсъдими: А.Д.А. и Ц.Р.П. - по 53,60 лв. /Петдесет и три лева и шестдесет стотинки/ на всеки един от тях.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че са съгласни напълно с неговото съдържание.
Подсъдимите: А.Д.А. и Ц.Р.П. декларират на основание чл. 381, ал.6 от НПК, че се отказват от съдебно разглеждане на делото по общия ред и са съгласни със споразумението.

А.Д.А.
ВИНОВНИ за това, че на 28/29.01.2010 год. в с. Долна Липница, община Павликени, след като се сговорили предварително помежду си, чрез използване на техническо сродство - ножица за рязане на арматурно желязо и като повредили прегради здраво направени за защита на лица и имот - срязали металната решетка на прозореца на пристроен до къщата етаж на къщата му в също село, отнели от владението на Георги Йорданов Йорданов от гр. В. Търново без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - един монофазен електрожен, саморъчно направен, една ел. дрелка, производство на "Елпром" - Ловеч, един удължител от многожилен кабел 4 х 2,5 кв. мм с дължина 20 м с монофазен и трифазен контакти в единия му край и трифазен щепсел в другия му край, кабели с различно сечение и размери с тегло 24,400 кг, една медна лула от казан за изваряване на ракия с диаметър 27 мм и дължина 1,5 м, с медни колена в двата си края и една медна харания с вместимост 40 литра, собственост на Георги Йорданов Йорданов, на обща стойност 488,12 лв., като деянието извършено от подсъдимия А.А. представлява опасен рецидив, като вещите предмет на престъплението са възстановени на собственика им, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т. 2, във вр с чл. 195, ал.1, т. 3, предл. 1-во и т.4, предл. 2-ро и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, буква "б" от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК за подсъдимия А.Д.А. и по чл. 197, т.3, във вр. с чл. 195, ал.1, т.3, предл. 1-во, т.4, предл. 2-ро и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т. 2, буква "б" от НК за подсъдимия Ц.Р.П. им ОПРЕДЕЛЯ наказание, както следва:
- Подсъдимият А.Д.А. да изтърпи наказание 1/Една/ година и 2 /Два/ месеца Лишаване от свобода в затворническо общежитие от закрит тип в затвор при първоначален строг режим.
На основание чл. 59, ал.1 от НК, времето от 03.02.2010 год. до влизане в сила на настоящото споразумение - 19.04.2010 год., през което подсъдимия А.Д.А. е бил задържан се ПРИСПАДА при изпълнение на наказанието Лишаване от свобода, като един ден задържане да се счита за един ден лишаване от свобода;
- Подсъдимият Ц.Р.П. да изтърпи наказание "Пробация", изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес за СРОК от 1 /Една/ година, като явяването и подписването на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице да бъде три пъти седмично;
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за СРОК от 1 /Една/ година;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 120 часа годишно за една година.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА
На основание чл. 111, ал.1 от НПК - три отрязъка от метална решетка на прозорец на гараж с ф-5 мм и дължини, съответно 66,68 и 72 мм да се унищожат като вещи без стойност;
На основание чл. 111, ал.1 от НПК, във р. с чл. 53, ал.1, буква "а" от НК се ОТНЕМА в полза на Държавата една ножица за рязане на арматурно желязо с оранжеви дръжки, 18 цола, 450 мм, собственост на подсъдимия Ц.П., която е послужила за извършване на престъплението.

Ц.Р.П.
се признават за ВИНОВНИ за това, че на 28/29.01.2010 год. в с. Долна Липница, община Павликени, след като се сговорили предварително помежду си, чрез използване на техническо сродство - ножица за рязане на арматурно желязо и като повредили прегради здраво направени за защита на лица и имот - срязали металната решетка на прозореца на пристроен до къщата етаж на къщата му в също село, отнели от владението на Георги Йорданов Йорданов от гр. В. Търново без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи - един монофазен електрожен, саморъчно направен, една ел. дрелка, производство на "Елпром" - Ловеч, един удължител от многожилен кабел 4 х 2,5 кв. мм с дължина 20 м с монофазен и трифазен контакти в единия му край и трифазен щепсел в другия му край, кабели с различно сечение и размери с тегло 24,400 кг, една медна лула от казан за изваряване на ракия с диаметър 27 мм и дължина 1,5 м, с медни колена в двата си края и една медна харания с вместимост 40 литра, собственост на Георги Йорданов Йорданов, на обща стойност 488,12 лв., като деянието извършено от подсъдимия А.А. представлява опасен рецидив, като вещите предмет на престъплението са възстановени на собственика им, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т. 2, във вр с чл. 195, ал.1, т. 3, предл. 1-во и т.4, предл. 2-ро и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, буква "б" от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК за подсъдимия А.Д.А. и по чл. 197, т.3, във вр. с чл. 195, ал.1, т.3, предл. 1-во, т.4, предл. 2-ро и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т. 2, буква "б" от НК за подсъдимия Ц.Р.П. им ОПРЕДЕЛЯ наказание, както следва:
- Подсъдимият А.Д.А. да изтърпи наказание 1/Една/ година и 2 /Два/ месеца Лишаване от свобода в затворническо общежитие от закрит тип в затвор при първоначален строг режим.
На основание чл. 59, ал.1 от НК, времето от 03.02.2010 год. до влизане в сила на настоящото споразумение - 19.04.2010 год., през което подсъдимия А.Д.А. е бил задържан се ПРИСПАДА при изпълнение на наказанието Лишаване от свобода, като един ден задържане да се счита за един ден лишаване от свобода;
- Подсъдимият Ц.Р.П. да изтърпи наказание "Пробация", изразяващо се в следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес за СРОК от 1 /Една/ година, като явяването и подписването на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице да бъде три пъти седмично;
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за СРОК от 1 /Една/ година;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 120 часа годишно за една година.

 
29 НОХД No 170/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Б.Г.А. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
адв.Р.Д. от ВТАК, упълномощен защитник на Б.Г.А. - роден на *** ***, постоянен с.Карайсен, община Павликени, ул.Тридесет и девета № 43, живущ ***, бълг.гражданин, женен, със средно образование, работи, неосъждан, ЕГН **********.

и Габриела Дремсизова - прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяха за следното:

Б.Г.А. - роден на *** ***, постоянен с.Карайсен, община Павликени, ул.Тридесет и девета № 43, живущ ***, бълг.гражданин, женен, със средно образование, работи, неосъждан, ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че през нощта на 12/13.04.2010г. в гр. Павликени, Великотърновска област, на кръстовището на ул. "Раковски" и ул."Александър Стамболийски" управлявал БПС - лек автомобил "Мазда 323" с ДК № ВТ 95 09 ВМ, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,76 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343 б, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, б. "Б" от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване на осъдения А. пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
3. Поправителен труд по местоработата на осъдения Б.Г.А. в "Хайпро България" ООД - Павликени, ул."Дъскотско шосе" №6 с удръжка върху възнаграждението му от 10 % /десет процента/ в полза на Държавата за срок от 4 /четири/ месеца, като това време не се зачита за трудов стаж на осъдения А..
На основание чл. 343"г" от НК във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Б.Г.А. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, считано от 13.04.2010г.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че изцяло и безусловно са съгласни с неговото съдържание.
Подсъдимият Б.Г.А. на основание чл.381, ал.6 от НПК декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.


Б.Г.А.
се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че през нощта на 12/13.04.2010г. в гр. Павликени, Великотърновска област, на кръстовището на ул. "Раковски" и ул."Александър Стамболийски" управлявал БПС - лек автомобил "Мазда 323" с ДК № ВТ 95 09 ВМ, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,76 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343 б, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2, б. "Б" от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване на осъдения А. пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
3. Поправителен труд по местоработата на осъдения Б.Г.А. в "Хайпро България" ООД - Павликени, ул."Дъскотско шосе" №6 с удръжка върху възнаграждението му от 10 % /десет процента/ в полза на Държавата за срок от 4 /четири/ месеца, като това време не се зачита за трудов стаж на осъдения А..
На основание чл. 343"г" от НК във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Б.Г.А. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, считано от 13.04.2010г.

 
30 НОХД No 172/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Л.З.Й. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Споразумение от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на постигнатото между страните споразумение, както следва:
адв.Р.Д. от ВТАК, упълномощен защитник на Л.З.Й. - роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, разведен, със средно специално образование, безработен, осъждан, ЕГН **********.

и Габриела Дремсизова - прокурор при Районна прокуратура гр.Павликени се споразумяха за следното:

Л.З.Й. - роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, разведен, със средно специално образование, безработен, осъждан, ЕГН **********. се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.04.2010г. в гр. Павликени, област Великотърновска, управлявал лек автомобил "Форд Орион" с ДК № ВТ 4300 АХ с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда - 1.45 промила, установено по надлежния ред, като деянието е извършено повторно, поради което и на основание чл. 343 б, ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2 от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ наказания ГЛОБА в размер на 200.00 лв. /двеста лева и 00 ст./ и ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ с явяване и подписване на осъдения Й. пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за две поредни години.
На основание чл. 343"г" от НК ЛИШАВА Л.З.Й. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Страните по споразумението го подписват, като заявяват, че изцяло и безусловно са съгласни с неговото съдържание.
Подсъдимият Л.З.Й. на основание чл.381, ал.6 от НПК декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Л.З.Й.
признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.04.2010г. в гр. Павликени, област Великотърновска, управлявал лек автомобил "Форд Орион" с ДК № ВТ 4300 АХ с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда - 1.45 промила, установено по надлежния ред, като деянието е извършено повторно, поради което и на основание чл. 343 б, ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал.1, т.2 от НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ наказания ГЛОБА в размер на 200.00 лв. /двеста лева и 00 ст./ и ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ с явяване и подписване на осъдения Й. пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за две поредни години.
На основание чл. 343"г" от НК ЛИШАВА Л.З.Й. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.